งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pascal Programming Language โปรแกรมภาษาปาสคาล. คุณลักษณะของโปรแกรมภาษาปาสคาล  เป็นโปรแกรมประเภท เท็กซ์โหมด  มีทั้ง Version ที่รันบน ดอส และบน Windows.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pascal Programming Language โปรแกรมภาษาปาสคาล. คุณลักษณะของโปรแกรมภาษาปาสคาล  เป็นโปรแกรมประเภท เท็กซ์โหมด  มีทั้ง Version ที่รันบน ดอส และบน Windows."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pascal Programming Language โปรแกรมภาษาปาสคาล

2 คุณลักษณะของโปรแกรมภาษาปาสคาล  เป็นโปรแกรมประเภท เท็กซ์โหมด  มีทั้ง Version ที่รันบน ดอส และบน Windows  โปรแกรมที่ใช้เรียน รัน บน Dos ชื่อ Turbo Pascal 7.0

3 เตรียมตัวก่อนบันทึก  ก่อนบันทึก ควรสร้าง Folder จัดเก็บข้อมูล เสียก่อน  คลิกขวา Start > Explorer  คลิกเลือก Drive D:  คลิกเมนู File > New > Folder  พิมพ์ชื่อ Folder... กรณีนี้ให้พิมพ์รหัส ประจำตัวนักศึกษา

4 ขั้นตอนการใช้โปรแกรม  คลิกเมนู Start > Dos Program > Turbo Pascal 7.0  กดปุ่ม Alt + Enter เพื่อขยายหน้าจอให้ เต็ม

5 เริ่มต้นสร้างโปรแกรม  คลิกเมนู File > New  จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมเป็นหน้าจอสีฟ้า  คลิกเมนู File > Save เพื่อบันทึกชื่อ โปรแกรม

6 การบันทึก (Save)  เมื่ออยู่ที่หน้าจอบันทึก ให้พิมพ์ชื่อไฟล์เป็น ภาษาอังกฤษและกำหนดนามสกุลของไฟล์ด้วย  รูปแบบการตั้งชื่อไฟล์ D:\432001\ชื่อไฟล์.pas เช่น D:\432001\Example01.pas  เมื่อพิมพ์ชื่อไฟล์เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter  สังเกตที่กลางหน้าจอโปรแกรมจะปรากฏชื่อไฟล์ ที่บันทึกไว้  ในการบันทึกข้อมูลครั้งต่อไปให้กดปุ่ม F2

7 ปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในการ บันทึก  ไม่อ้างถึงแหล่งที่เก็บข้อมูล  พิมพ์การอ้างถึงแหล่งการเก็บข้อมูลผิด  ใช้เครื่องหมายในการอ้างถึงผิด  พิมพ์ชื่อไฟล์แบบเว้นวรรค D:/432\Example 01

8 โครงสร้างโปรแกรมพื้นฐาน Program ชื่อโปรแกรม ; Uses Crt; Begin Clrscr; Readln; End. หัวโปรแกรม เรียกใช้ฟังก์ชั่น เริ่มต้นโปรแกรม เคลียร์ข้อความบนจอภาพ คำสั่งโปรแกรมอื่น ๆ Break โปรแกรม จบโปรแกรม

9 Program exam01 ; Uses Crt; Begin Clrscr; Readln; End. ปิดท้ายโปรแกรมด้วยเซมิโคลอน End ตัวสุดท้ายต้องจบด้วยจุด

10 ตรวจสอบ (Compile) และดูผลงาน ( Run )  Compile (คอมไพล์) คือ การตรวจสอบ คำสั่งของโปรแกรมทั้งหมดว่าพิมพ์ถูกต้อง ตามกฎเกณฑ์ของภาษาหรือไม่ ถ้าไม่ ถูกต้องโปรแกรมจะแจ้งข้อผิดพลาดให้ ทราบ  คลิกปุ่ม Alt + C > เลือกเมนู Compile

11 ตัวอย่างกรณีพิมพ์โปรแกรมผิด Program exam01 Uses Crt; Begin Clscr; Readln; End. ลบ เครื่องหมา ย ; ออก แล้ว compile ลบตัว r ออกแล้ว Compile

12 การแสดงผลโปรแกรม (Run)  หลังจาก Compile ผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้ แสดงผลการทำงานของโปรแกรม โดย  กดปุ่ม Art + R > เลือก Run  สังเกตุผลงาน  กดปุ่ม Enter เพื่อกลับเข้าหน้าจอโปรแกรม

13 กฎการตั้งชื่อไฟล์  ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ  ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษ เช่น + - * # @  ห้ามเว้นช่องว่างระหว่างชื่อ เช่น exam 01  ห้ามใช้คำสงวน (Reserve Word) เช่น begin, end, program, var ฯลฯ เพราะจะ ไปซ้ำกับคำสั่ง  ชื่อควรสั้น กะทัดรัด และสื่อความหมาย

14 คำสั่งแสดงข้อความ Write Write(‘ข้อความ’) ; รูปแบบข้อความจะเปลี่ยนไปตามที่ต้องการ Write(‘Welcome’) ;

15 เพิ่มเติมข้อความ Write(‘My name is ชื่อนักศึกษา’) ; Write(‘Welcome’) ; WelcomeMy name is ชื่อนักศึกษา Alt + C Alt + R ข้อความที่พิมพ์จะติดกัน และอยู่บรรทัด เดียวกัน

16 คำสั่งแสดงข้อความ Writeln Ln Write Ln (‘My name is ชื่อนักศึกษา’) ; Ln Write Ln (‘Welcome’) ; Welcome My name is ชื่อนักศึกษา Alt + C Alt + R

17 การจัดข้อความกึ่งกลาง ln Write ln (‘My name is ชื่อนักศึกษา’) ; ln Writeln(‘ Welcome’) ; Welcome My name is ชื่อนักศึกษา Alt + C Alt + R

18 ตัวอย่าง Alt + C Alt + R Welcome My name is ชื่อนักศึกษา I am 15 year old I study at รร. อรรถวิทย์พณิชยการ ------------------------------------------ Please enter to exit now -*- >

19 การกำหนดสีตัวอักษร Textcolor (รหัสสี) ; Writeln( ‘ข้อความ’ ); รูปแบบ รหัสสี คือ เลขจำนวนเต็ม 1- 125 Textcolor (5) ; Writeln( ‘Welcome’ );

20 การกำหนดสีตัวอักษรกะพริบ Textcolor (รหัสสี+127) ; Writeln( ‘ข้อความ’ ); รูปแบบ รหัสสี คือ เลขจำนวนเต็ม 1- 125 Textcolor (5+127) ; Writeln( ‘Welcome’ );

21 แบบทดสอบ > New > Exam02 Alt + C Alt + R ATTAWIT COMMERCIAL COLLEGE Computer Department PWS 2 ------------------------------------------ Enter to exit >

22 ไปได้ดั่งใจ Gotoxy Gotoxy (ต.แนวนอน,ต.แนวตั้ง) ; Writeln( ‘ข้อความ’ ); รูปแบบ ตำแหน่ง คือ เลขจำนวนเต็ม Gotoxy (10,15) ; Writeln( ‘PWS 2’ );

23 ให้แทรกคำสั่งดังนี้ Gotoxy (15,5) ; Writeln( ‘Number’ ); Gotoxy (15,15) ; Writeln( ‘Name’ ); Gotoxy (15,25) ; Writeln( ‘Price’ ); Gotoxy (15,35) ; Writeln( ‘Amount’ );

24 แบบทดสอบ กิจกรรม  ฝึกเขียนโปรแกรม Exam21 หน้า 27 ให้บันทึกเป็น Exam3.pas  แบบฝึกหัดข้อ 2 หน้า 33 –ข้อ 2.1 บันทึกเป็น Exam4.pas –ข้อ 2.4 บันทึกเป็น Exam5.pas สามารถตกแต่งโปรแกรมได้ตามความต้องการ

25 ตัวแปร การรับค่าตัวแปร ตัวแปร (Variable) ตัวแปร (Variable) คือ ชื่อที่สมมติ ขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ ไว้ใน ระบบคอมพิวเตอร์ กฎการตั้งชื่อตัวแปร จะมีลักษณะ เดียวกับกฎการตั้งชื่อไฟล์

26 รูปแบบการประกาศตัวแปร Var ชื่อตัวแปร : ชนิดข้อมูล ; Var price : Integer ;

27 Program exam06 ; Uses Crt; Var Price : Integer ; Begin Crlscr; Readln; End. Alt + C

28 ชนิดของข้อมูลพื้นฐาน  กลุ่มตัวเลข –เลขจำนวนเต็ม  Integer –เลขที่จุดทศนิยม  Real  กลุ่มตัวอักษร –พยัญชนะตัวเดียว  Char –พยัญชนะหลายตัว  String

29 กลุ่มตัวเลข  เลขจำนวนเต็ม เช่น ข้อมูล ชื่อตัวแปร ตัวอย่างข้อมูล –ราคาสินค้าprice20, 50, 60, 5 –คะแนนสอบscore 0, -10, 25, 35 –เงินเดือนsalary1000, 25000 –จำนวนสินค้าamount120, 500 –อัตราค่าแรงRate180,190,250 –ค่าล่วงเวลาOT50,300 –เลขจำนวนเต็ม number 20,150,300

30 กลุ่มตัวเลข  เลขที่มีทศนิยม เช่น ข้อมูล ชื่อตัวแปร ตัวอย่างข้อมูล –ราคาสินค้าprice20.50, 50.25 –เงินเดือนsalary1000.50, 2500.75 –ภาษีVat0.07, 0.10 –ค่าเฉลี่ยAverage29.25,77.88 –ดอกเบี้ยInterest0.10, 0.25

31 กลุ่มตัวอักษร  พยัญชนะตัวเดียว เช่น ข้อมูล ชื่อตัวแปร ตัวอย่างข้อมูล –เกรดGradeA,B,C,D,F –เพศSexM,F –สถานะภาพStatusM,S

32 กลุ่มตัวษร  พยัญชนะมากกว่า 1 ตัว เช่น ข้อมูล ชื่อตัวแปร ตัวอย่างข้อมูล –ชื่อNameJohn, Apple –เพศSexMale, Female –เบอร์โทรphone081-3358765

33 ข้อมูลนี้ คือ พยัญชนะ  มีพยัญชนะผสม เช่น กท-005  มีเครื่องหมายพิเศษผสม เช่น 86/2550  เว้นช่องว่างระหว่างข้อมูล 99 9999  ขั้นต้นด้วยเลข 0 เช่น 02-3345967  ข้อมูลที่ไม่ต้องการใช้ในการคำนวณ เช่น รหัสนักศึกษา 430001 หรือ รหัสสินค้า ฯ

34 แบบทดสอบ  ประกาศตัวแปร ชื่อ id เป็นแบบ String เตรียมประกาศตัวแปร  ประกาศตัวแปร ชื่อ name เป็นแบบ String  ประกาศตัวแปร ชื่อ age เป็นแบบ Integer  ประกาศตัวแปร ชื่อ salary เป็นแบบ Real

35 การประกาศตัวแปรที่มีชนิดเดียวกัน Var Price,age : Integer ; id,name :String ; Salary : Real ; Var Price : Integer ; id: String ; name: String ; age: Integer ; Salary : Real ;

36 การรับค่าตัวแปรผ่านคีย์บอร์ด Readln(ชื่อตัวแปร) ; จะใช้ควบคู่กับคำสั่ง Write เพื่อแจ้งให้ผู้คีย์ ทราบว่ากำลังจะรับค่าตัวแปรอะไร

37 Write(‘Input your Id = ‘); Readln(Id); Write(‘What is your name = ‘); Readln(name); Write(‘Age = ‘); Readln(age);

38 การกำหนดค่าคงที่ให้กับตัวแปร เช่น Price := 200.50 ; ทดลองคอมไพล์ Error ชนิดนี้เกิดขึ้นจากกรณีที่ตัวแปร Price ประกาศไว้เป็นแบบ Integer แต่ เวลารับค่าจริงกับมีจุดทศนิยม ที่ถูกต้อง ตัวแประ Price ควรประกาศเป็น …. หรือ รับค่าตัวแปรที่ไม่มีทศนิยม Assignment คือ เก็บค่าทางด้านซ้ายให้กับ ทางด้านขวา

39 Write(‘Input Amount = ‘); Readln(Amount); Amount เป็นตัว แปร ดังนั้นจะต้อง ประกาศ จึงสามารถ compile โปรแกรม ได้ Price := 200 ; จงรับค่าตัวแปรจำนวนสินค้า

40 การใช้ตัวแปรเก็บผลลัพธ์จากการคำนวณ เช่น ยอดรวม = ราคาสินค้า x จำนวนสินค้า ตัวแปร * Total := price * amount ; Total เป็นตัวแปร เก็บค่าผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจากการ คำนวณ

41 การแสดงค่าของตัวแปร Write(‘ข้อความบอกว่าคือค่าอะไร =‘, ชื่อตัวแปร) ; เช่น ต้องการแสดงค่าของตัวแปร Total Writeln(‘Total =‘, total) ; ชื่อตัวแปรตามที่ประกาศ ข้อความบอกว่าคือค่าอะไร

42  ใช้คำสั่งคำนวณส่วนลด 10% ส่วนลด = ยอดรวม คูณ 10% Disc = total * 0.1 ; 7% เท่ากับ 7/100 หรือ 0.07 Writeln(‘Discount = ‘, Disc); Writeln(‘Discount = ‘, Disc:8:2); ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีทศนิยมมาก จึง ต้องกำหนดจำนวนจุดทศนิยม ใช้ได้ในกรณีที่ตัวแปรนั้นเป็น ประเภทมีทศนิยมเท่านัน เป็นการกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง

43 คำนวณยอดหลักหักส่วนลด ยอดรวม =ยอดรวม หัก ส่วนลด Total = total – disc ; Writeln(‘Total = ‘,total:8:2);

44  ใช้คำสั่งคำนวณภาษี 7% ภาษี = ยอดรวม คูณ 7% Vat = total * 0.07 ; 7% เท่ากับ 7/100 หรือ 0.07 Writeln(‘Vat = ‘, vat:8:2);

45 คำนวณยอดสุทธิ ยอดสุทธิ =ยอดรวม บวก ภาษี Net = total + vat ; Writeln(‘Net = ‘, net:8:2);

46 แบบทบทวน  ให้นักศึกษาเตรียมโครงสร้างโปรแกรม และ เขียนโปรแกรมตามคำสั่งทีละประโยคคำสั่ง ตามที่อาจารย์กำหนด

47 1. เตรียมโครงสร้างโปรแกรม 2. คำสั่งแสดงข้อความว่า ยินดีต้อนรับ 3. คำสั่งแสดงเครื่องหมาย hyphen พอประมาณเกือบเต็มบรรทัด 4. คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ 2 บรรทัด 5. ประกาศตัวแปร รหัสนักศึกษา (id) ขนาด 5 ตัวอักษร

48 1. ประกาศตัวแปรชื่อนักศึกษา(name) ขนาด 30 ตัวอักษร 2. คำสั่งรับค่าตัวแปรอายุ (age) ของ นักศึกษา 3. คำสั่งรับค่าตัวแปรส่วนสูง (high) 4. คำสั่งรับค่าตัวแปรเงินเดือน (salary) เป็น เลขจำนวนเต็ม ไม่มีทศนิยม มีค่าสูงสุดไม่ เกิน 20,000 บาท 5. คำสั่งคำนวณเงินโบนัสของพนักงาน เท่ากับ 20% ของเงินเดือน 6. แสดงค่าของตัวแปรเงินโบนัสของพนักงาน กำหนดจำนวนทศนิยม 3 ตำแหน่ง

49 แบบทบทวน 1. เตรียมโครงสร้างโปรแกรม 2. คำสั่งแสดงเครื่องหมาย hyphen พอประมาณเกือบเต็มบรรทัด 3. คำสั่งแสดงข้อความว่า ตั้งชื่อบริษัท 4. คำสั่งแสดงเครื่องหมาย hyphen พอประมาณเกือบเต็มบรรทัด 5. คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ 1 บรรทัด

50 แบบทบทวน 1. กำหนดค่าตัวแปรคงที่ 2. Stock เท่ากับ 2,000 3. คำสั่งรับค่าตัวแปรจำนวนสินค้าที่ซื้อ เข้ามาเก็บในคลังสินค้า 4. คำสั่งคำนวณค่า Stock สุทธิ 5. คำสั่งรับค่าตัวแปรจำนวนสินค้าที่ขาย ไป 6. คำสั่งคำนวณค่า Stock สุทธิ

51 แบบทบทวน 1. คำสั่งคำนวณจำนวนสินค้าที่ต้อง สั่งซื้อ เท่ากับ 10% ของจำนวน สินค้าคงเหลือ 2. คำสั่งแสดงค่าจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ

52 แบบฝึกห้ด 1. จงเขียนโปรแกรมรับค่าตัวแปร รหัส บัตรประชาชน ชื่อบัญชี จำนวนเงินที่ ฝาก คำนวณดอกเบี้ยที่ได้รับ คิดให้ 6% ของยอดเงินฝาก

53 แบบฝึกห้ด 1. จงเขียนโปรแกรมหาค่ารายได้สะสม ของเงินเดือนพนักงานจำนวน 6 เดือน 2. คำสั่งรับค่ารายจ่ายของพนักงาน ได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่า เช่าห้อง พร้อมทั้งหาค่ารายจ่ายสะสม 3. คำสั่งคำนวณเงินคงเหลือ เท่ากับ รายได้สะสม หัก รายจ่ายสะสม


ดาวน์โหลด ppt Pascal Programming Language โปรแกรมภาษาปาสคาล. คุณลักษณะของโปรแกรมภาษาปาสคาล  เป็นโปรแกรมประเภท เท็กซ์โหมด  มีทั้ง Version ที่รันบน ดอส และบน Windows.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google