งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electronic SECurity with PKI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electronic SECurity with PKI"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electronic SECurity with PKI
ACERTs Co., Ltd. บริษัท เอเซิร์ทส์ จำกัด

2 AGENDA Basic SECurity Basic PKI PKI Architecture Digital ID & CA Implementation of SECurity

3 ACERTs Co., Ltd. บริษัท เอเซิร์ทส์ จำกัด
Basic SECurity ACERTs Co., Ltd. บริษัท เอเซิร์ทส์ จำกัด

4 Introduction to SECurity
ความปลอดภัยของข้อมูล (คอมพิวเตอร์) ระดับความปลอดภัย คำจำกัดความ D ไม่มีความปลอดภัยของข้อมูลในระบบเลย C1 มีระบบป้องกันไฟล์และไดเร็คทอรี C2 มีการบันทึกการใช้ของผู้ใช้แต่ละคน B1 มีการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบแยกจากกัน . B2 มีการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงระบบเครือข่ายและ สายส่งข้อมูลต้องมีความปลอดภัยด้วย B3 ระบบรักษาความปลอดภัยถูกกำหนดในทุกส่วนตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการใช้งาน A เพิ่มการตรวจสอบควบคุมให้ทุกขั้นตอนเป็นตามที่ระบุในมาตรฐาน

5 Why we need SECurity ? Identifying Security Risks What are we protecting ? Why are we protecting it ? Who are we protecting our data from ? When are we protecting it ?

6 E-Commerce SECurity Needs & Mechanisms

7 Internet Architecture
Server Farm Firewall&VPN Gateway Web Server 202.x.x.x 202.x.x.x Switch Mail Server 202.x.x.x Untrust Zone DNS Server 202.x.x.x Anti Virus 202.x.x.x DMZ Switch Client 1 Client 1 Client 3 Client 4 Client 5 Domain Server File Server Application Server

8 PKI Technology

9 Cryptography ข้อมูล รหัส A = D B = E C = F D = G E = H
ข้อมูล รหัส A = D B = E C = F D = G E = H Key = “3 letter shift”

10 ตัวอย่าง : การเข้ารหัสอย่างง่าย
Plain text : Attack immediately Cipher text : Dwwdfn lpphgldwhob Key = “3 letter shift”

11 Key Cryptography Symmetric Key or Secret Key Cryptography
Asymmetric Key or Public key Cryptography Combine symmetric and Public key cryptography

12 Symmetric Key Encryption
Good performance Poor key distribution management Shared Secret Key Key Key Original Cleartext Cleartext Ciphertext ENCRYPTION DECRYPTION เอก โท Algorithm Algorithm

13 Public Key Encryption Public Key Private Key โท Public Key โท
Good at key distribution management Poor on performance Public Key Private Key โท Public Key โท Private Key Original Cleartext Cleartext Ciphertext ENCRYPTION DECRYPTION เอก โท Algorithm Algorithm

14 หลักการของระบบกุญแจคู่ (หรือระบบกุญแจสาธารณะ)
( Public Key Infrastructure - PKI ) - มีกุญแจคู่ ดอกหนึ่งสำหรับเข้ารหัสเท่านั้น อีกดอกหนึ่งสำหรับถอดรหัสเท่านั้น - เมื่อเข้ารหัสแล้ว ถ้าจะแกะรหัสโดยไม่ใช้กุญแจสำหรับ ถอดรหัสนั้น อาจต้องใช้เวลาหลาย 10 ปี - กุญแจคู่ดอกหนึ่งอาจมีอยู่ดอกเดียวซึ่งอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นการส่วนตัว (Private) ส่วนกุญแจคู่อีกดอกหนึ่งที่เหลือนั้น มีสำเนาอยู่มากมาย ซึ่งใครๆ สามารถหยิบใช้ได้โดยง่ายหรือ แจกจ่ายไปทั่ว เป็นการสาธารณะ (Public)

15 PKI ใช้ในกรณีลงลายมือชื่อ (Signing)
Clear Text with Encrypted Code Clear Text with Encrypted Code เอก โท Sign Verify Clear Text เอกเท่านั้นที่มีกุญแจนี้ (หรือ อาจมีแต่ CA เท่านั้น ที่มีกุญแจสำรองของกุญแจนี้) กุญแจนี้จึงเป็น กุญแจส่วนตัว (Private Key) เมื่อเอกใช้จึงเป็นการรับรองว่าเอกสารส่งโดยเอกจริง ไม่ใช่คนอื่น Clear Text with verified Code กุญแจนี้มีอยู่มากมาย ใครๆ ก็หยิบใช้ได้โดยง่าย จาก CA หรือใช้สำเนาที่เอกส่งมาให้ กุญแจนี้จึงเป็น กุญแจสาธารณะ (Public Key) ในการลงลายมือชื่อ ผู้รับจึงไม่ต้องมีกุญแจเป็นของตัวเองก็ได้

16 PKI ใช้ในกรณีเข้ารหัส (Encryption)
Cipher Text Cipher Text Dwwdfn lpphgldwhob Dwwdfn lpphgldwhob โท เอก Encrypt Decrypt Attack Immediately Attack Immediately Clear Text Clear Text โทใช้กุญแจสาธารณะสำหรับที่จะใช้คู่กับกุญแจของเอก กุญแจนี้ใครๆก็หยิบใช้ได้โดยง่ายจาก CA หรือจากสำเนาที่เอกส่งมาให้ เอกใช้กุญแจส่วนตัว ที่มีแต่เอกเท่านั้นที่มี กุญแจนี้ (หรืออาจมีแต่ CA เท่านั้นที่มีกุญแจสำรอง ของกุญแจนี้) เป็นการรับรองได้ว่า ไม่มีใครถอดรหัส เอกสารนี้ได้นอกจากเอก ในการจะเข้ารหัส ผู้รับจึงต้องมีกุญแจเป็นของตัวเองเป็นส่วนตัว (Private Key)

17 เทคโนโลยีในการผลิต เก็บรักษา ตรวจสอบ กู้ ทดแทน ทำลาย กุญแจคู่ ที่มีดอกหนึ่งเป็น กุญแจสาธารณะ (Public Key) จึงได้ชื่อว่า Public Key Infrastructure (PKI)


ดาวน์โหลด ppt Electronic SECurity with PKI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google