งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบชำระเงินอีเล็กทรอนิกส์ e-Payment. e-Payment  ระบบชำระเงินอีเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 14 ระบบ –ระบบโอนเงินรายใหญ่ (BAHTNET) –ระบบโอนเงินรายย่อย (Media.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบชำระเงินอีเล็กทรอนิกส์ e-Payment. e-Payment  ระบบชำระเงินอีเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 14 ระบบ –ระบบโอนเงินรายใหญ่ (BAHTNET) –ระบบโอนเงินรายย่อย (Media."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบชำระเงินอีเล็กทรอนิกส์ e-Payment

2 e-Payment  ระบบชำระเงินอีเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 14 ระบบ –ระบบโอนเงินรายใหญ่ (BAHTNET) –ระบบโอนเงินรายย่อย (Media Clearing) –ระบบบัตรเครดิต (Credit Card System) –ระบบแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงิน (eBPP) –ระบบเช็ค (Electronic Cheque Clearing System ; ECS) –ระบบชำระเงินพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Payment) –ธนาคารอินเตอร์เนต (Internet Banking) –ระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit / Credit) –ระบบโอนเงิน EDI (Financial Electronic Data Interchange ; FEDI) –ระบบโอนเงินรายย่อย (Online Retail Fund Transfer ; ORFT) –ระบบบัตรเดบิต (Debit Card ; Visa electron) –ระบบโอนเงินผ่านที่ทำการไปรษณีย์ –ระบบโอนเงินระหว่างประเทศด้วยเครือข่าย SWIFT –ระบบโอนเงินระหว่างประเทศโดย Western Union

3 e-Payment  ระบบโอนเงินรายใหญ่ (BAHTNET) เป็นเครือข่ายอีเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินที่สร้างขึ้นโดย ธปท. สามารถ ส่งผ่านข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก โดยเน้นธุรกรรมขนาดใหญ่ผ่าน เครือข่าย VPN ที่เชื่อมอยู่กับ Terminal ที่เคาน์เตอร์ของธ.พาณิชย์ โดยเป็นวิธี ชำระเงินแบบมีผลทันที (Real Time Gross Settlement ; RTGS) เป็นเครือข่ายอีเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินที่สร้างขึ้นโดย ธปท. สามารถ ส่งผ่านข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก โดยเน้นธุรกรรมขนาดใหญ่ผ่าน เครือข่าย VPN ที่เชื่อมอยู่กับ Terminal ที่เคาน์เตอร์ของธ.พาณิชย์ โดยเป็นวิธี ชำระเงินแบบมีผลทันที (Real Time Gross Settlement ; RTGS) BOT บ / ช กระแสรายวันทั้ง สองธนาคาร เมื่อมีคำสั่งโอนเงินเข้าบ / ช ธนาคาร ข. ธนาคา ร ก ธนาคา ร ข BOT หักบ / ชกระแสรายวัน ก เข้า ข BOT จะรับหลักทรัพย์ค้ำ ประกันจากธนาคาร ก. เพื่อ เพิ่มสภาพคล่องในการโอน เงิน เช่น พันธบัตร ทำให้ BOT สามารถปล่อยกู้ให้ได้ ทันทีเมื่อเงินไม่พอตัดบัญชี BAHTNET-VPN ธุรกรรมไม่น้อยกว่า 30% ในแต่ละวันให้กระทำช่วง เช้า เพื่อให้เกิดการ ไหลเวียนของเงินในระบบ ทั้งวัน

4 e-Payment  ระบบโอนเงินรายย่อย (Media Clearing) เป็นเครือข่ายอีเล็กทรอนิกส์แบบ BAHTNET แต่มีธุรกรรมไม่เกิน 500,000 บาท ต่อวัน และไม่เป็น RTGS ต้องรอรวบรวมธุรกรรมไว้จนหมดสิ้นวัน จึงส่งข้อมูล เข้าชำระบัญชีระหว่างธนาคารที่ BOT (Batching Process) วันละ 1 ครั้ง ในรูป ของไฟล์อีเล็กทรอนิกส์ ผู้รับโอนเงินจะได้รับเงินในวันรุ่งชึ้น เป็นเครือข่ายอีเล็กทรอนิกส์แบบ BAHTNET แต่มีธุรกรรมไม่เกิน 500,000 บาท ต่อวัน และไม่เป็น RTGS ต้องรอรวบรวมธุรกรรมไว้จนหมดสิ้นวัน จึงส่งข้อมูล เข้าชำระบัญชีระหว่างธนาคารที่ BOT (Batching Process) วันละ 1 ครั้ง ในรูป ของไฟล์อีเล็กทรอนิกส์ ผู้รับโอนเงินจะได้รับเงินในวันรุ่งชึ้น BOT เมื่อมีคำสั่งโอนเงินเข้าบ / ช ธนาคาร ผู้รับโอน ธนาคาร ผู้ โอน ธนาคาร ผู้รับ โอน รวบรวมทุก Transaction เป็น 1 file BOT จะรับไฟล์อีเล็กทรอนิกส์วันละ 1 ครั้ง (Batch File) BAHTNET-VPN ธุรกรรมย่อยได้แก่ การโอน เงินจากบัญชีบริษัท เข้าบัญชี เงินเดือนพนักงาน

5 e-Payment  ระบบบัตรเครดิต (Credit Card System) – –บัตรเครดิตคือบัตรที่ผู้ใช้บัตรได้รับอนุมัติวงเงินจาก ธนาคารเจ้าของบัตรให้สามารถใช้เงินเพื่อซื้อหาสินค้าจาก ร้านค้าต่างๆ ที่เป็นสมาชิกกับธนาคาร แล้วจะทำการเรียก เก็บเงินงวดละ 1 เดือน ในปัจจุบันมี 2ประเภท คือ   บัตรเครดิตของธนาคารในประเทศไทย   บัตรเครดิตบริษัทต่างประเทศ เช่น VISA, MasterCard, JCB, AMEX – –บัตรเครดิตจึงเป็นช่องทางในการรับชำระเงินจากการซื้อ ขายผ่าน e-Commerce ได้อีกช่องทางหนึ่ง ด้วยข้อดีที่ ปลอดภัยดังนี้ 1.ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตจะออกเงินล่วงหน้าแก่ผู้ซื้อ ดังนั้นถ้าผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า สามารถปฏิเสธการจ่ายเงินได้เมื่อถึงรอบบัญชีเรียกเก็บ 2.ร้านค้าสามารถโต้แย้งข้อพิพาทต่อรายการค้าที่มีปัญหาได้ 6 เดือน และสามารถ ติดตามตรวจสอบรายการซื้อขายว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่

6 ลูกค้าเลือกซื้อ สินค้าใน website Merchant จะส่งข้อมูลบัตรเครดิต และวงเงินค่าสินค้าไปยัง Payment Gateway ซึ่งข้อมูลนี้ จะถูกเข้ารหัสไว้แล้ว Payment Gateway ตรวจสอบข้อมูลของบัตร เพื่อขออนุมัติวงเงินต่อไป (Authorization) เรียกเก็บเงินจากบัญชีของลูกค้า Payment Gateway ธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต ตัดยอดชำระ แก่ผู้ขาย Component of e-Payment by 

7 e-Payment  ระบบแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงิน (eBPP) –เป็นระบบการแสดงใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้อีเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรที่มีฐานลูกค้าจำนวนมาก ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิตหรือตัดผ่านบัญชีธนาคารก็ได้ เช่น การให้บริการ แจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า –ปัจจุบันมีผู้ให้บริการอยู่รายเดียว เนื่องจากยังไม่เป็นที่นิยม แพร่หลายเพราะความไม่สะดวกในการทำสัญญาระหว่างลูกค้า ผู้ใช้บริการกับเจ้าของบริษัทและการยกเลิกสัญญา  ระบบเช็คเคลียริ่ง (ECS) –การชำระเงินด้วยเช็คจะดำเนินงานภายใต้การดูแลของ Electronic Clearing House ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความ นิยมสูงมากในการชำระเงินค่าสินค้าในปัจจุบัน ส่วนใหญ่อยู่ใน รูปแบบธุรกิจ B2B มากกว่า B2C เพราะการเคลียริ่งมีต้นทุน

8 (ECS) Electronic Cheque Clearing System สั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าและ เขียนเช็คเพื่อชำระเงิน ร้านค้านำเช็ค เข้าธนาคาร ของร้านค้า เพื่อให้เรียก เก็บเงินตาม เช็ค นำเช็คส่งเคลียริ่ง เฮ้าส์เพื่อเรียก เก็บเงินจาก ธนาคารเจ้าของ เช็ค ฐานข้อมูลลายมือชื่ออีเล็กทรอนิกส์ ธนาคารของผู้ซื้อ ผู้ซื้อสินค้า เรียกเก็บเงิน ตามเช็คหรือหัก บัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน BOT สำนักหักบัญชี อัตโนมัติ ส่งเช็คเข้ามาที่ ธปท. กระจายเช็คกลับมา ยังธนาคารเจ้าของ เช็ค

9 e-Commerce Payment e-Commerce Payment  ระบบชำระเงินพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์และปัญหาที่พบ –ธุรกิจ B2B ไม่นิยมชำระผ่านระบบ e-Payment –ธุรกิจที่ชำระเงินค่าสินค้าผ่านธุรกรรมออนไลน์มักเป็น B2C –ร้านค้ามีความเสี่ยงในการทำธุรกรรมเพราะไม่มีลายมือชื่อของผู้ซื้อยืนยัน –ร้านค้าที่ธนาคารยอมรับต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้นในปัจจุบัน –ต้องใช้เงินฝากค้ำประกัน 50,000 บาทจึงจะเป็นสมาชิกรับบัตรได้  แนวทางการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน –ร้านค้าต่างๆ ควรแสดงนโยบายในการชำระเงินและนโยบายความปลอดภัยให้ ชัดเจนบนเว็บไซต์ – –ความพยายามของ e-Commerce Service Provider   พัฒนาระบบความปลอดภัยในการชำระเงินบนอินเตอร์เนตขึ้น (Internet Security) และพัฒนาเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากการใช้บัตรเครดิต Secure Socket Layer ; SSL   การพัฒนาใบรับรองอีเล็กทรอนิกส์ (Digital Certification)   การพัฒนาลายมือชื่ออีเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)   เปิดให้บริการใช้บัญชีของตนเพื่อเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตได้ โดยคิด ค่าธรรมเนียม 3-10% เช่น Paypal.com, Escrow.comPaypal.com

10 Payment Policy

11 Internet Security ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 1.การเข้า/ถอดรหัส (Data Encryption/Decryption) มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนตัว อันเป็นความลับ และระบุตัวบุคคล 2.ลายมือชื่อดิจิตอล (Digital Signature) มีหน้าที่ป้องกันการปฏิเสธความ รับผิดชอบ การระบุตัวบุคคล และการรักษาเนื้อความถูกต้อง 3.ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) มีหน้าที่ระบุตัวบุคคล (Authentication) ระบบรักษาความปลอดภัยด้านการชำระเงิน SSL (Secure Socket Layer) เป็นระบบที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลกันระหว่างเครื่องของผู้ ซื้อ (Client) กับเครื่องแม่ข่ายของผู้ขาย (Server) ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสทำให้ข้อมูลที่ รับส่งกันนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น SET (Secure Electronic Transactions) by VISA – มีความปลอดภัยกว่าระบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน – มีการยืนยันฝั่งผู้ถือบัตรเครดิตด้วยว่าเป็นตัวจริง – มีข้อเสียที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ยุ่งยาก ซับซ้อน

12 e-Certificate Service .  you need to have your own digital or e-Certificate or key pair (public and private keys) under PKI (Public Key Infrastructure) technology. You can get it by registering thru a digital/e-Certificate/Digital ID Request form of the following CAs (Certification Authorities) below or any CA and then send them your identification documents.   CAs (Certification Authorities ) – –www.verisign.com ; Area Worldwidewww.verisign.com – –www.thawte.com ; Area Worldwidewww.thawte.com – –www.entrust.com ; Area World Widewww.entrust.com – –www.gits.net.th ; สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐwww.gits.net.th – –www.ca.tot.co.th ; บริษัท ทศท.คอร์เปอเรชั่น จำกัด มหาชนwww.ca.tot.co.th

13

14 Security Policy

15 https://www.... Security Policy ทดสอบการใช้งานระบบ SSL และการ Certified Site Double click here

16 Security Policy

17 Transaction Broker

18 e-Commerce Payment e-Commerce Payment  แนวทางการแก้ไขปัญหาการชำระเงินออนไลน์ใน ปัจจุบัน – –ความพยายามของธนาคาร   การตรวจสอบที่อยู่ที่แท้จริง (AVS)   การพัฒนาระบบการชำระเงิน ePay โดยใช้ บัตรสมาร์ทการ์ดทำ ธุรกรรมผ่านเครือข่าย อินเตอร์เนตของ บริษัท PCC เป็นธุรกรรม คล้าย ATM pool ที่สนับสนุนการโอนเงิน ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายต่างธนาคารได้ แต่ด้าน ผู้ขายหรือร้านค้าจะต้องลงทุนในเครื่องอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด   อนุญาตให้ผู้ถือบัตร ATM สร้างเลขบัญชี เสมือนเพื่อทำธุรกรรมพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ได้ ปัจจุบันมี Visa Electron ที่อำนวยความสะดวก ในการชำระเงินผ่านระบบ e-Commerce ได้ทั่วโลก

19 e-Commerce Payment e-Commerce Payment - ความพยายามของธนาคาร  CVV2 หลังบัตรเครดิต กรอกลง ไปในเว็บไซต์  บัตร VISA Electron  บัตร MasterCard Electronic

20 e-Commerce Payment e-Commerce Payment   Verified by VISA –เป็นระบบชำระเงินชนิดใหม่ที่คิดค้นโดย VISA เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมทางการเงินบนอินเตอร์เนต –ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องทำการขอรหัสลับจากธนาคารผู้ออกบัตรก่อนชำระค่าสินค้า ในเว็บไซต์ที่มี Verified by VISA เมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงินจะมีหน้าจอให้ กรอกข้อมูลรหัสลับในหน้าดังกล่าว ผู้ซื้อจะปลอดภัยจากการที่ร้านค้านี้ได้รับการ ระบุตัวตนที่แท้จริง และมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ –ร้านค้าก็มั่นใจเพราะมีการยืนยันตัวผู้ซื้อชัดเจน เพราะหากเกิดการปฏิเสธการ ชำระเงิน ธนาคารที่ออกบัตร Visa จะเป็นผู้รับผิดชอบการชำระเงินนั้น –ด้วยระบบการชำระเงินที่ดี จะทำให้การซื้อขายสินค้าบนระบบพาณิชย์ อีเล็กทรอนิกส์เป็นไปได้ นับเป็นการเปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการไทยที่จะใช้ ช่องทางนี้พัฒนาการค้าต่างประเทศได้มากขึ้นด้วย

21 e-Payment  ธนาคารอินเตอร์เนต (Internet Banking) –เป็นการเพิ่มความสะดวกในการชำระเงินแก่ลูกค้าผ่านเครือข่าย อินเตอร์เนตและไม่ต้องใช่สมุดคู่ฝาก เช่น การดูยอดเงินในบัญชี การโอนระหว่างบัญชีออมทรัพย์กับกระแสรายวัน การชำระค่า สาธารณูปโภคผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตด้วยระบบหักบัญชีด้วย ตนเอง  ระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit/Direct Credit) –ระบบ Direct Debit คือระบบที่เจ้าของบัญชีจะอนุญาตให้ธนาคาร หักเงินออกจากบัญชีเพื่อชำระค่าบริการตามที่ระบุไว้ล่วงหน้าได้ เช่น การชำระค่าสาธารณูปโภค จากหลายๆ บัญชี (Many to One) –ระบบ Direct Credit คือระบบที่เจ้าของบัญชีอนุญาตให้ธนาคารหัก เงินออกจากบัญชีของตนเข้าสู่หลายๆบัญชีได้ เช่น การโอนเงินเข้า บัญชีเงินเดือนพนักงาน (One to Many)

22 e-Payment  ระบบโอนเงิน EDI (Financial EDI ; FEDI) –เป็นมาตรฐานรูปแบบข้อมูลทางการค้าที่ได้รับความนิยมมาก เช่น การส่งใบเสนอราคา คำสั่งซื้อหรือใบส่งของ เอกสารนำเข้าสินค้า ส่งออกสินค้า ซึ่งมักทำกันในองค์กรขนาดใหญ่ เช่น กรมศุลกากร แต่ ต้องมีการพัฒนาองค์กรกลางในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เรียกว่า VAN (Value Added Network) ซึ่งภายใต้ข้อตกลงของกลุ่มประเทศ APEC จะต้องพัฒนา EDI ให้เสร็จสิ้นภายใน 2548 – 2553 –การชำระเงิน EDI เป็นระบบปิด เป็นเครือข่ายเฉพาะองค์กร (VPN) โดยผู้ให้บริการ (Service Provider) บริการเชื่อมต่อระบบชำระเงิน (Payment Gateway) จึงมีความปลอดภัยสูงกว่าอินเตอร์เนต เพราะใช้ระบบ PKI (Public Key Infrastructure) ซึ่งเป็นเทคนิค ทาง Cryptographic ทั้งนี้ผู้โอนเงินและผู้รับโอนจะต้องมี CA รับรองทั้งคู่ก่อน ผู้ให้บริการจึงจะสามารถสร้างรหัสกุญแจลับให้ได้ จากนั้นจึงจะดำเนินการส่งข้อความข่าวสารในการโอนเงินผ่าน เครือข่ายส่วนบุคคลด้วยระบบ e-Mail ธรรมดา (Simple Mail Transfer Protocol ; SMTP)

23 Internet Cryptography Technology • ระบบรหัสกุญแจลับ เป็นระบบการเข้ารหัส / ถอดรหัส (Encryption / Decryption) หรือเทคโนโลยี Cryptography ที่สร้างความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการใช้ เครือข่ายอินเตอร์เนต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการชำระเงิน (e-Payment) • ทฤษฎีการเข้ารหัสลับ ( Cryptography) • มี 2 ลักษณะ คือ • Symmetric encryption หรือ Private key encryption • Asymmetric encryption หรือ Public key encryption Plaintext be Encrypted Cipher text Sender Cipher text be Decrypted Receiver

24 Internet Private Key encryption • Symmetric encryption หรือ Private key encryption คือการเข้ารหัสและถอดรหัสด้วยกุญแจดอกเดียวกัน โดยต่างฝ่ายต่างมีไว้กันคนละ 1 ชุด ลักษณะของกุญแจถอดรหัสเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อถอดข้อความที่ไม่สามารถอ่าน ได้ในระบบอินเตอร์เนต เรียกว่า Cipher Text โดยจัดส่งกุญแจถอดรหัสไปทาง Private Courier Plaintext be Encrypted Cipher text Sender Cipher text be Decrypted Receiver With Private key A 4560 2310 8704 215392 @#*7^FgP>1! 68+$4560 2310 8704 2153 Private Courier E.Turban Electronic Commerce 2002. New Jersey, Prentice Hall. Withman & Mattord Principle of Information Security Massachusetts,Thomson.

25 Internet Public Key Infrastructure ; PKI • Asymmetric encryption หรือ Public key encryption (ระบบรหัสกุญแจคู่แบบอสมมาตร) คือการเข้ารหัสและถอดรหัสด้วยกุญแจคนละดอกกัน กุญแจดอกแรก คือ กุญแจรหัสลับ (Private key) ส่วนอีกดอกหนึ่งเรียกว่ากุญแจสาธารณะ (Public key) ซึ่งสามารถมอบ ให้ผู้มีอำนาจผู้ใดผู้หนึ่งทำการถอดรหัสได้ เรียกว่า PKI โดยมี CA เป็นผู้สร้างกุญแจนี้ให้ เรียกว่าระบบรหัสกุญแจคู่แบบอสมมาตร นิยมใช้ในการชำระเงินแบบ EDI Plaintext be Encrypted Cipher text Sender Cipher text be Decrypted Receiver With Private key AWith Public key A 4560 2310 8704 215392 @#*7^FgP>1! 68+$4560 2310 8704 2153 E.Turban Electronic Commerce 2002. New Jersey, Prentice Hall. Withman & Mattord Principle of Information Security Massachusetts,Thomson.

26 Internet Digital Signature • คือการใช้เทคนิค PKI กุญแจสาธารณะ โดยมี CA หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ เป็นผู้สร้าง รหัสหรือกุญแจให้ 2 ดอก คือ Private Key และ Public Key • Private key จะติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่งข้อมูล Public key จะติดตั้งอยู่ที่ Host หรือเครื่องผู้ให้บริการ หรือ CAs • เอกสารหรือลายมือชื่อจะถูกย่อยด้วยสมการคณิตศาสตร์ Hash Function เรียกว่า Hashed Message Plaintext be encrypted by private key of sender with Hash Function Signature : Hashed Message Sender Signature with hashed message be decrypted with public key of sender Receiver Plaintext+ Hash Function +encryption (Private key) 92 @#*7^FgP>1! 68+$ Hash Function + decryption (Public key)+ Plaintext E.Turban Electronic Commerce 2002. New Jersey, Prentice Hall. Withman & Mattord Principle of Information Security Massachusetts,Thomson.

27 e-Payment  ระบบโอนเงินรายย่อย (Online Retail Fund Transfer) –ORFT พัฒนาโดยสมาคมธนาคารไทย สามารถโอนเงินผ่านเครื่อง ATM ได้ ภายใต้ข้อจำกัดการโอน คือ ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท และวันละไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งมีความปลอดภัยเพราะใช้ผู้ให้ บริการเครือข่ายส่วนบุคคล คือ บ. PCC โดยมีธนาคารกรุงเทพฯ เป็น ธนาคารกลางในการรับชำระเงินส่วนต่างระหว่าง  บัตรเดบิต (Debit Card) –เป็นส่วนผสมระหว่างบัตร ATM กับบัตรเครดิต ต่างกันที่บัตรเดบิต ต้องมีเงินสดในธนาคารก่อนจึงจะใช้ชำระค่าสินค้าได้ ปัจจุบันวงการ พาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ยอมรับการใช้บัตรเดบิตมากขึ้น เพราะ ปลอดภัย แต่ร้านค้าต้องมีระบบการรับชำระเงินจากทุกๆธนาคารด้วย จึงทำให้มีต้นทุนการดำเนินงานค่อนข้างสูง

28 e-Payment  ระบบโอนเงินผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์มีอยู่ มากกว่า 1200 แห่งทั่วประเทศ บวกกับที่ทำการไปรษณีย์รับ อนุญาตอีกกว่า 900 แห่ง จึงสามารถให้บริการรับชำระเงินได้ อย่างกว้างขวาง  วิธีการธนาณัติ เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเพราะขึ้นเงินได้ทุกสาขาไปรษณีย์ ซึ่งมี ความน่าเชื่อถือเทียบเท่ากับเช็ค ผู้ที่ถูกระบุชื่อในธนาณัติเท่านั้นจึงจะขึ้นเงินได้ และใม่สามารถเปลี่ยนมือได้จึงเสมือนหนึ่งเป็นเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชี  การส่งโทรเลขด้วยเครือข่ายไปรษณีย์ (Message-switching Center) เป็น โทรเลขรูปแบบไฟล์อีเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ขึ้นเงินแทนธนาณัติ –(Pay at Post) อีกมิติหนึ่งของการชำระเงินค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ สามารถรับชำระเงินผ่านที่ทำการไปรษณีย์ได้ ภายใต้ชื่อบริการ “Pay@Post” โดยรับชำระเงินให้กับลูกค้าของไปรษณีย์ซึ่งจะต้อง เปิดบัญชีกับ ธ.กรุงไทย

29 e-Payment  ระบบโอนเงินระหว่างประเทศ SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ; SWIFT) –เป็นคำสั่งโอนเงินผ่านเครือข่ายสากลที่เรียกว่า SWIFT ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกัน ของกลุ่มสถาบันการเงินเพื่อสร้างเครือข่ายการรับส่งข้อมูลทางการเงิน –โดยปกติธนาคารพาณิชย์ไทย มักเปิดบัญชีกับธนาคารในต่างประเทศอยู่แล้ว เรียกว่า VOSTRO ส่วนใหญ่ VOSTRO คือ ธนาคารซิตี้แบงก์ใน NewYork เพราะ กว้างขวาง ครอบคลุมทั่วโลก  ระบบโอนเงินระหว่างประเทศ Western Union – –เป็นระบบโอนเงินระหว่างประเทศอีกระบบแต่ดำเนินงานโดยบริษัท Western Union Financial Services ในสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันมีสาขาของ Western Union ไม่ต่ำกว่า 117,00 แห่งทั่วโลก – –วิธีการ คือ ผู้ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าสินค้าหรือโอนเงินจากต่างประเทศเข้าประเทศ ไทยหรือซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เพียงนำเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมโอนเงิน ไปที่ สาขาของ Western Union กรอกแบบฟอร์มและระบุผู้รับเงินปลายทาง Western Union ในประเทศปลายทางจะทำการติดต่อผู้รับเงินให้ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชี ธนาคาร วงการพนันทางอีเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่นิยมใช้ช่องทางนี้ในการชำระเงิน หรือเรียกเก็บเงิน

30 ระบบการชำระเงินอื่นๆ  Counter Service Co.,Ltd. – มีบริการตามร้าน 7-11 สามารถรับชำระเงินบัตรเครดิตของธนาคาร ต่างๆ ชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนชำระค่าบริการมือถือ แบบจดทะเบียน  Mobile Payment (M-Pay) –ASIA M-Pay นวัตกรรมใหม่ในการชำระเงินผ่านมือถือ ของ ธนาคารเอเชีย นับเป็นธนาคารแรกที่สามารถรับชำระเงินผ่าน เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

31


ดาวน์โหลด ppt ระบบชำระเงินอีเล็กทรอนิกส์ e-Payment. e-Payment  ระบบชำระเงินอีเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 14 ระบบ –ระบบโอนเงินรายใหญ่ (BAHTNET) –ระบบโอนเงินรายย่อย (Media.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google