งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ต่อต้าน การคอร์รัปชั่น ยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของรัฐบาล “ ประเทศไทยก้าวไกลไร้ทุจริต ” วัตถุประสงค์ – ยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชั่นของประเทศไทยให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ต่อต้าน การคอร์รัปชั่น ยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของรัฐบาล “ ประเทศไทยก้าวไกลไร้ทุจริต ” วัตถุประสงค์ – ยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชั่นของประเทศไทยให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ยุทธศาสตร์ต่อต้าน การคอร์รัปชั่น

3

4

5 ยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของรัฐบาล “ ประเทศไทยก้าวไกลไร้ทุจริต ” วัตถุประสงค์ – ยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชั่นของประเทศไทยให้ อยู่ในระดับมาตรฐานสากล – สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นศรัทธาในการ บริหารราชการแผ่นดิน

6 ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น แบ่งออกเป็น 6 แนวทางดังนี้ 1) การปลุกจิตสำนึกและสร้างความ ตระหนักรู้ 2) การพัฒนาองค์การ 3) การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม 4) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 5) การตรวจสอบ เฝ้าระวังเชิงรุก 6) การปราบปรามที่จริงจังและการ ลงโทษที่เข้มงวด

7

8 โครงการสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติราชการ ( 1 หน่วยงาน 1 ข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลง ) • หลักการทรงงาน “ ต้องระเบิดจากข้างใน ” คือ การทำสิ่งใดต้องสร้างฐาน ต้องเริ่มจากความพร้อม ความเห็นพ้องต้องกันในกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน ดังนั้น การที่จะพัฒนาระบบราชการให้โปร่งใสอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มจากการแก้ปัญหาที่ตัวเราเองก่อน โดย เน้นการแก้ที่สาเหตุของปัญหา คือ ขั้นตอนและ ระบบการทำงาน ที่ส่วนราชการจะต้องทำความ สะอาดบ้านตนเองก่อน

9 ขั้นตอนการดำเนินงาน • สำนักงาน ก. พ. ร. ให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการและจังหวัด ผ่านระบบให้คำปรึกษาออนไลน์และคลินิกให้คำปรึกษา สัญจร (23 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2555) • ส่วนราชการและจังหวัดนำเสนอผลการวิเคราะห์และแนว ทางการแก้ไขปัญหา การทุจริตคอร์รัปชั่นในเบื้องต้นต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (11 - 12 มิถุนายน 2555) • ส่วนราชการและจังหวัดนำเสนอข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลงฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (25 - 26 มิถุนายน 2555) • ผู้บริหารส่วนราชการและจังหวัดลงนามรับมอบทุนเพื่อ ดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ เพื่อสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่ได้รับความเห็นชอบ ( ใน กรณีที่ต้องการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย ) (2 กรกฎาคม 2555)

10 ขั้นตอนการดำเนินโครงการสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

11 ขอขอบคุณ สำนักงาน ป. ป. ท.


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ต่อต้าน การคอร์รัปชั่น ยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของรัฐบาล “ ประเทศไทยก้าวไกลไร้ทุจริต ” วัตถุประสงค์ – ยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชั่นของประเทศไทยให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google