งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 Alcohols and Ethers. ประเภทของแอลกอฮอล์ Primary alcoholSecondary alcohol Tertiary alcohol 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 Alcohols and Ethers. ประเภทของแอลกอฮอล์ Primary alcoholSecondary alcohol Tertiary alcohol 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 Alcohols and Ethers

2 ประเภทของแอลกอฮอล์ Primary alcoholSecondary alcohol Tertiary alcohol 2

3 สมบัติการละลายของแอลกอฮอล์ มี “water-like” properties อันเนื่องมาจาก หมู่ -OH สามารถสร้างพันธะ hydrogen กับน้ำได้ การละลายขึ้นกับขนาดของโมเลกุล จำนวนคาร์บอน Solubility C1 – C5 ละลายได้ดี C5 – C7 ปานกลาง C8 ขึ้นไปละลายได้เล็กน้อย / ไม่ละลาย 3

4 Melting point and Boiling point แอลกอฮอล์มี MP และ BP สูง เนื่องจากมีการสร้าง พันธะไฮโดรเจน ระหว่างโมเลกุล มีค่ามากขึ้นเมื่อขนาดของโมเลกุลเพิ่มขึ้น แอลกอฮอล์MP ( ๐ C)BP ( ๐ C) 1-Propanol-12697 1-Hexanol-52158 1-Octanol-16194 4

5 Hydrogen bond 5

6 6

7 การเรียกชื่อแอลกอฮอล์ 1.Common Name  เรียกสายโซ่คาร์บอนเป็นหมู่อัลคิล (R) โดย ลงท้ายด้วย –yl แล้วตามด้วยคำว่า alcohol 7

8 Methyl alcohol Wood alcohol 1,2-ethanediol Ethylene glycol (Antifreeze) Ethyl alcohol Grain alcohol Isopropyl alcohol Rubbing alcohol 1,2,3-propanetriol Glycerol Glycerin 8

9 2. IUPAC Name 1.เลือกสายโซ่ที่ยาวที่สุด และมี หมู่ -OH อยู่ด้วย เป็นโซ่หลัก และเรียกชื่อลงท้ายด้วยคำว่า –ol 2.ระบุตำแหน่งของหมู่ -OH ให้เป็นตัวเลขน้อยๆ 3.ถ้าหมู่แทนที่เป็นหมู่เดียวกัน ให้นำหน้าชื่อด้วย di-, tri-, tetra-,…. เพื่อบอกจำนวนหมู่แทนที่นั้นๆ 4.เรียกหมู่แทนที่โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร 9

10 2-methyl-2-propanol ( Common name : t-butyl alcohol ) Cyclohexanol ( Cyclohexyl alcohol ) 2-propen-1-ol ( Allyl alcohol ) 3-methyl-1-butanol ( Isoamyl alcohol ) 1 1 1 10 1

11 ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ 1. Dehydration 11

12 ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ 2. Dehydration to form Ether 12

13 ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ 3. Oxidation (1 ๐ alc  Aldehyde) 13

14 ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ 3. Oxidation Further Oxidation (Aldehyde  Carboxylic acid) 14

15 ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ 3. Oxidation (2 ๐ alc  Ketone) 15

16 ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ 16 3. Oxidation (3 ๐ alc )

17 1 ๐ Alcohol 1 ๐ Alcohol 2 ๐ Alcohol 2 ๐ Alcohol 3 ๐ Alcohol 3 ๐ Alcohol K 2 Cr 2 O 7 KMnO 4

18 CH 3 CH 2 OH CH 3 CHOH K 2 Cr 2 O 7 CH 3 CHO CH 3 CH 3 C=O | CH 3 | CH 3 COOH KMnO 4 18 K 2 Cr 2 O 7

19 CH 3 CH 2 OH + HBr  CH 3 CH 2 Br + H 2 O ปฏิกิริยาการแทนที่ของแอลกอฮอล์ 19

20 Phenol (Ar-OH) Natural flavorings of tea and coffee Synthetic flavorings and odors Antiseptics Cosmetics 20

21 การเรียกชื่อฟีนอล 21

22 Ethers (R-O-R’) Solvent Anesthetic 22

23 IUPAC name of Ethers (R-OR’) 1.ให้หมู่ R ที่มีจำนวนคาร์บอนมากกว่าเป็นโซ่หลัก 2.เรียกหมู่ R ที่มีจำนวนคาร์บอนน้อยกว่ารวมกับ ออกซิเจน (alkoxyl group, -OR’) โดยลงท้าย ด้วยคำว่า – oxy เช่น CH 3 CH 2 CH 2 -O – เรียกว่า – propoxy 3. ระบุตำแหน่งของ alkoxyl group ที่เกาะกับโซ่หลัก ให้เป็นตัวเลขน้อยๆ 23

24 Common name : Diethyl ether IUPAC name : 1-ethoxyethane 24


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 Alcohols and Ethers. ประเภทของแอลกอฮอล์ Primary alcoholSecondary alcohol Tertiary alcohol 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google