งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

... เครื่องมือ ผ่อนแรงในการเรียนรู้และพัฒนางาน... เครื่องมือ สร้างพลังทวีคูณ (Synergy) จากการ รวมหมู่พลังที่แตกต่าง หลากหลาย... เครื่องมือ สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "... เครื่องมือ ผ่อนแรงในการเรียนรู้และพัฒนางาน... เครื่องมือ สร้างพลังทวีคูณ (Synergy) จากการ รวมหมู่พลังที่แตกต่าง หลากหลาย... เครื่องมือ สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ... เครื่องมือ ผ่อนแรงในการเรียนรู้และพัฒนางาน... เครื่องมือ สร้างพลังทวีคูณ (Synergy) จากการ รวมหมู่พลังที่แตกต่าง หลากหลาย... เครื่องมือ สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน... เครื่องมือ ใช้ความรู้ของทั้งในและนอกหน่วยงาน... เครื่องมือ ดึงศักยภาพของคน & ทีมออกมาใช้... เครื่องมือ ที่สร้างความเป็นไปได้ (Possibility)... เครื่องมือ ที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ดีขึ้น จากประสบการณ์จริง

2 KM เป็น “ เครื่องมื อ ” บริหาร ชนิด หนึ่ง ต้อง เลือกใช้ ให้เหมาะ กับ สถานกา รณ์

3 ต้องรู้จัก “ ปรับเครื่องมือ ” ให้ เข้ากับบริบท

4 Body of Knowledge Process of Knowing LearningCommunity ความรู้ในกระดาษ ความรู้ในคน ความรู้ในเครือข่าย 3 มุมมอง KM ที่สมบูรณ์ ควรมีทั้งสามส่วน

5 ody f nowledge ส่วนที่ 1 เน้นการจัดระบบ

6 ฝึกการใช้สมอง ทั้งสองฝั่ง เหตุผล เหตุปัจจัย Dialogue Storytelling Discussion Problem-solving วิเคราะห์ สังเคราะห์จินตนาการ ความรู้สึก ส่วนที่ 2 เน้นการจัดกระบวนการ rocess f nowing

7 ส่วนที่ 3 เน้นการสร้าง CoPs Community of Practices คือที่ๆ คนหลายๆ คนมารวมตัวกันเป็นชุมชน CoPs จะเกิดได้ต้องอาศัย 3 องค์ประกอบหลัก มีความสนใจใน เรื่องเดียวกัน มีเรื่องที่จะแบ่งปัน ประสบการณ์ ประเด็นความสำเร็จ เทคนิคการแก้ปัญหา มีความสัมพันธ์ที่ดี สนิทสนม คุ้นเคย ไว้เนื้อเชื่อใจ รู้สึกปลอดภัย มีปัญหาร่วมกัน แสวงหาบางอย่าง ร่วมกัน ความ สนใจ ในเรื่อง นั้นๆ ความพร้อมที่จะแบ่งปัน น้อย มาก

8 8 Change Management NetworkingShare & Learn Process Change Project Partners Knowled ge Workers เน้นขับเคลื่อนกระบวนการ ใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Success Storytelling Train “Facilitator” เทคนิคการเป็น “ คุณลิขิต ” ( เทคนิคการถอดความรู้ ) เน้นขับเคลื่อน หน่วยงาน พัฒนาองค์การสู่ ความเป็น “ เลิศด้านบริการ ” ใช้ Self Assessment + ปิด Gap + M&E + CoP Train “Change” เน้นขับเคลื่อนภาคี เครือข่าย ใช้หลัก OM (Outcome Mapping & Open Mind) ทำ M&E แบบที่มี Learning “ เนียน ” อยู่ข้างใน “is My Choice” “is My Choice” 2 KM of the Registrar

9 9 เครื่องมือ KM Peer Assists : เพื่อนช่วยเพื่อน Storytelling : การเล่าเรื่อง On the Job Training Dialogue After Action Review : AAR ตารางอิสรภาพ บันไดแห่งการเรียนรู้ ธารปัญญา Retrospect : เรียนรู้เมื่อสิ้นสุดโครงการ ฯลฯ

10 10 Storytelling ฝึกเป็น ผู้เล่าเรื่องและผู้ฟังที่ดี

11 11 หลักการเล่าเรื่อง CAR Technique C = Content A = Action R = Result

12 12 C = Content เตรียมเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะเล่า ลำดับเหตุการณ์ ตัวละคร (ผู้ที่เกี่ยวข้อง) แง่คิด ฯลฯ

13 13 A = Action การเล่าเรื่อง เล่าจากประสบการณ์จริง ลำดับขั้นตอนชัดเจนให้รู้ว่าเกิดอะไร? ใครทำอะไร? ที่ไหน? อย่างไร? สะท้อนอารมณ์เรื่องราว ตามความรู้สึกของ ผู้เล่า ใช้ภาษาง่ายๆ / สนุกสนานบ้าง นำเสียง จังหวะ ลีลาท่าทาง อารมณ์ขันเพื่อคลาย เครียด

14 14 R = Resulty สรุปบทเรียน ได้อะไร เรียนรู้อะไร

15 15 เทคนิคการเล่าเรื่อง ยกเพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งของการ ทำงานที่ภูมิใจมาเล่าก็ได้ ไม่จำเป็นต้องยก มาทั้งหมด เล่าสั้นๆ กระชับ จำเสมอว่าไม่เคยมีใคร เล่ารายละเอียดเรื่องใดได้หมดในเวลา จำกัด เล่าโดยไมตีความแต่ให้ผู้ฟังตีความเอง

16 16 ผู้ฟังที่ดี ฟังอย่างตั้งใจ (Active listening /deep listening) เปิดใจกว้าง อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่า “ ฉัน รู้แล้ว ” ลองคิดในมุมที่ท่านไม่เคยคิดดูบ้าง อย่าปิดกั้นความคิดตัวเอง เมื่อไรที่ใจเป็นอิสระ ความคิดแปลก ใหม่ มักจะผุดขึ้นมากลางใจในขณะนั้น

17 17 ข้อห้ามระหว่างฟังเรื่อง เล่า พูดกับคนอื่นไม่สนใจเรื่องเล่า แนะนำผู้เล่าว่าควรทำอย่างนั้น ควรทำอย่างนี้ ตั้งคำถามที่เห็นขัดแย้ง พูดจาตัดพ้อ ทำนองว่าเป็นเรื่อง เล็กๆ ไม่น่าจะสำคัญอะไรมากนัก

18 18 คุณสมบัติที่ดีของ “คุณอำนวย” (Facilitator) FA : อำนวย CA : กระตุ้นให้เกิดความ ต่อเนื่อง Network Manager : ความ เชื่อมโยง

19 19 เป็น... นักขายฝัน ทำความเข้าใจและเชื่อม ประสานทั้ง “ คุณเอื้อ ” และ “ คุณกิจ ”

20 20 เป็น... ดาวยั่ว ยั่วให้คิด ยุให้คุย

21 21.... ยุให้.... “ คุณกิจ ” คิดคำถามและหา คำตอบจากการปฏิบัติ ด้วยตัวเอง

22 22 เป็น... นักฉวยโอกาส จัดให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ได้ทุก เวลา สถานที่

23 23 ไร้รูปแบบ เปิดประเด็นของ การเรียนรู้ ใช้ลูกเล่นแหย่ด้วยคำถาม จับประเด็นให้ได้ ให้เร็ว ให้ตอบโจทย์ที่ต้องการ

24 24 เป็น... นักสร้างบรรยากาศ เป็นมิตร เปิดใจ

25 25 - สร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจ ให้ความรัก - ชื่นชมทุกคน / บ่อยๆ - สร้างอารมณ์ขัน - เปลี่ยนที่คุยหา สภาพแวดล้อมดีๆ - เปลี่ยนหัวข้อคุย - ให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติ - ใช้น้ำเสียง

26 26 - พูดเชิงบวก - คิดเชิงบวก - ให้เกียรติ - เชื่อว่าทุกคนมีศักดิ์ศรี - มีภาวะผู้นำ - กัดไม่ปล่อย - Deep Listening ฯลฯ

27 27 คุณสมบัติที่ดีของ “คุณลิขิต” (Note taker) - ตั้งใจฟัง - จดบันทึกอย่างละเอียด - เลือกใช้เทคนิคการบันทึกตามความเหมาะสม - ประสานงานกับคุณอำนวย - จดบันทึกอย่างรวดเร็ว - วางแผนและเตรียมตัวอย่างดี - บันทึกทั้งในลักษณะ Context และ Content - จับประเด็นและวิเคราะห์ข้อมูล

28 บทสรุปการเรียนรู้ หยั่ง แหย่ แยก โยง ยำ KM of the Registrar Is My Choice


ดาวน์โหลด ppt ... เครื่องมือ ผ่อนแรงในการเรียนรู้และพัฒนางาน... เครื่องมือ สร้างพลังทวีคูณ (Synergy) จากการ รวมหมู่พลังที่แตกต่าง หลากหลาย... เครื่องมือ สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google