งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สถานการณ์โคเนื้อและ กระบือ กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบ ฟาร์มปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สถานการณ์โคเนื้อและ กระบือ กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบ ฟาร์มปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สถานการณ์โคเนื้อและ กระบือ กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบ ฟาร์มปศุสัตว์

2 2 สถานการณ์โคเนื้อปัจจุบัน

3 3 สถิติจำนวนโคเนื้อในประเทศไทย ปี พ.ศ.พ.ศ. จำนวนโคเนื้อ ( ตัว ) % เปลี่ยนแ ปลง จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง % เปลี่ยน แปลง โคเนื้อเพิ่ม / ลดเกษตรกรเพิ่ม / ลด 25465,900, , , , ,668, , ,020, , ,796,272+ 1,127, ,202, , ,036, , ,226, , ,848, , ,373, , เฉลี่ย 656, , ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุ สัตว์

4 4 สถิติจำนวนโคเนื้อ แยกเป็นราย ภาค ในปี 2550 พื้นที่จำนวนโคเนื้อคิดเป็น % ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 4,501, ภาคเหนือ 1,953, ภาคกลาง 1,516, ภาคใต้ 876, รวม 8,848, ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุ สัตว์

5 5

6 6 2. จำนวนโค 8.84 ล้านตัว - เป็นพันธุ์พื้นเมือง 5.30 ล้านตัว (60%) - เป็นพันธุ์ลูกผสม 3.54 ล้านตัว (40%) 2.1 เพศผู้ ล้านตัว (27%) 2.2 เพศเมีย 6.46 ล้านตัว (73%) - วัยเจริญพันธุ์ 3.54 ล้านตัว (40%) - ผลิตลูกได้ 1.95 ล้าน ตัว / ปี (55%) 1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโค 1.37 ล้านครอบครัว ด้านการผลิตเนื้อโค

7 7 พันธุ์โคเนื้อที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริม พันธุ์ พื้นเมือง พันธุ์บราห์ มัน พันธุ์ลูกผสม 5.3 ล้านตัว (60%) 3.24 ล้านตัว (36.7%) 0.3 ล้านตัว (3.3%)

8 8 1. ระบบการเลี้ยง โคเชิงธุรกิจ เกษตรกร 38,135 ราย (2.0%) โคเนื้อ 1.55 ล้านตัว (17.5%)

9 9 2. ระบบการเลี้ยงโคแบบปล่อย ตามทุ่งหญ้าธรรมชาติ เกษตรกร 1.34 ล้านครอบครัว (98.0%) โคเนื้อ 7.29 ล้านตัว (82.5%)

10 10 ด้านการแปรรูป  โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาต 255 แห่ง - โรงฆ่าเฉพาะโค กระบือ 117 แห่ง - โรงฆ่าโค กระบือ และสุกร 138 แห่ง - โรงฆ่าได้มาตรฐานส่งออก 7 แห่ง  โรงงานแปรรูป 73 แห่ง ( ทำลูกชิ้น )  โรงงานฟอกหนัง 103 แห่ง  โรงงานกระดูกป่น 8 แห่ง

11 11 จำนวนตลาดนัด 178 แห่ง จำนวนโคที่ซื้อขาย 2.62 ล้านตัว มูลค่า 30,160 ล้าน บาท ตลาดโคมีชีวิต

12 12 ตลาดระดับล่าง ได้แก่ เขียง ตลาดสด โรงงานลูกชิ้น เนื้อโคมาจาก - โคพันธุ์พื้นเมือง และลูกผสมพื้นเมือง - แม่โคนมปลดระวาง - โคพม่า ( ไม่ขุน ) - ลูกโคนมหย่านม ( ไม่ขุน ) ผลิตเนื้อได้ 73,360 ตัน หรือ 43%

13 13 ตลาดระดับกลาง ได้แก่ ตลาดสด ขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า เนื้อ โคมาจาก - โคมันหรือโคขุนระยะสั้นๆ - โคลูกผสมบราห์มัน - โคนมเพศผู้ขุน - โคพม่าขุน ผลิตเนื้อได้ 81,790 ตัน หรือ 54%

14 14 ตลาดระดับสูง ได้แก่ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านสเต็ก ห้างสรรพสินค้า เนื้อโคมาจาก - สหกรณ์ปศุสัตว์โพนยางคำ (Thai-French Beef) - สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน (KU- Beef) - ลุงเชาว์ฟาร์ม (Beef Pro.) - สหกรณ์หนองสูง ผลิตเนื้อได้ 3,476 ตัน หรือ 2% นำเข้าจากต่างประเทศ 1,921 ตัน หรือ 1%

15 15 การนำเข้าและส่งออกโคเนื้อ ปี 50 รายการ นำเข้าส่งออก จำนวนมูลค่า ( ล้านบาท ) จำนวนมูลค่า ( ล้านบาท ) โคมีชีวิต ( ตัว ) 12, , เนื้อโคแช่แข็ง แช่ เย็น ( ตัน ) 1, เนื้อโคสุก ( ตัน ) หนังโค ( ตัน ) 41,70311,40835,42314,383 กระดูก ( ตัน ) 2, , เครื่องใน ( ตัน ) 4, ที่มา : กรมศุลกากร

16 16 การนำเข้าและส่งออกโคเนื้อ ปี 51 ( ม. ค. – ก. ย.) รายการ นำเข้าส่งออก ปริมาณมูลค่า ( ล้านบาท ) ปริมาณมูลค่า ( ล้านบาท ) โคมีชีวิต ( ตัว ) 7, , เนื้อโคติดกระดูก แช่ เย็น แช่แข็ง ( ตัน ) เนื้อโคไม่ติดกระดูก แช่เย็น แช่แข็ง ( ตัน ) 1, รวมเนื้อโคทั้งหมด 1, ที่มา : กรมศุลกากร

17 17 สถานการณ์กระบือปัจจุบัน

18 18 สถิติจำนวนกระบือในประเทศไทย ปี พ.ศ.พ.ศ.พ.ศ.พ.ศ. จำนวนกระบือ ( ตัว ) % เปลี่ยนแ ปลง จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง กระบือ เพิ่ม / ลด เกษตรกร 25461,632,706  15, ,152  9, ,624,914  7, ,352  67, ,494,238  130, ,086  22, ,351,851  142, ,929  70, ,577, , , , เฉลี่ย  14,  18, ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุ สัตว์

19 19 สถิติจำนวนกระบือ แยกเป็นราย ภาค ในปี 2550 พื้นที่จำนวนกระบือคิดเป็น % ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,175, ภาคเหนือ 225, ภาคกลาง 129, ภาคใต้ 46, รวม 1,577, ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุ สัตว์

20 20

21 21 2. จำนวนกระบือ 1.57 ล้าน ตัว 2.1 เพศผู้ 0.42 ล้าน ตัว 2.2 เพศเมีย 1.15 ล้านตัว - วัยเจริญพันธุ์ 0.62 ล้านตัว - ผลิตลูกได้ ล้านตัว / ปี 1. เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 0.37 ล้านครอบครัว ด้านการผลิตเนื้อกระบือ

22 22 การฆ่าและบริโภคเนื้อกระบือ  ขออนุญาตฆ่า 87,144 ตัว  คาดว่าฆ่าจริง 261,000 ตัว  ผลิตเนื้อกระบือได้ 36,279 ตัน  เฉลี่ยบริโภค 0.84 กก. / คน / ปี

23 23 การนำเข้าและส่งออกกระบือ ปี 51 ( ม. ค. – ก. ย.) รายการ นำเข้าส่งออก ปริมาณมูลค่า ( ล้านบาท ) ปริมาณมูลค่า ( ล้านบาท ) กระบือมีชีวิต ( ตัว ) 7, , เนื้อกระบือติดกระดูก แช่ เย็น แช่แข็ง ( ตัน ) เนื้อกระบือไม่ติดกระดูก แช่เย็น แช่แข็ง ( ตัน ) รวมเนื้อกระบือทั้งหมด ที่มา : กรมศุลกากร

24 24 ปัญหาด้านการส่งเสริม การเลี้ยงโคเนื้อ ที่ผ่านมา

25 25 ราคาโคเนื้อมีชีวิตตกต่ำ บาท / กก. สาเหตุจาก  ค่านิยมเลี้ยงโคสวยงามลดลง  มีการลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อน  มีโรงฆ่าสัตว์เถื่อน  เกิดจากภาวะเศรษฐกิจของผู้บริโภค  อาหารสัตว์มีราคาแพง  เกษตรกรมีการเลี้ยงโคมากขึ้น  ค่านิยมการบริโภคเนื้อโคลดลง  เกษตรกรเปลี่ยนอาชีพจากการเลี้ยง โคไปปลูกพืชเศรษฐกิจ  ด้านกลไกตลาด

26 26  จดทะเบียนฟาร์มผู้เลี้ยงโคเนื้อ  ขึ้นทะเบียนผู้จำหน่ายเนื้อโค - กระบือ  ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคเนื้อโค ที่ถูกต้อง  ตรวจสอบโรงงานผลิตลูกชิ้นเนื้อโค  เข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนำเข้าเนื้อ โคจากต่างประเทศ  สนับสนุนการส่งออกโคไปต่างประเทศ แนวทางแก้ไข

27 27


ดาวน์โหลด ppt 1 สถานการณ์โคเนื้อและ กระบือ กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบ ฟาร์มปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google