งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัย การศึกษา. ความหมา ย การวิจัย คือ กระบวนการ แสวงหาความรู้ความจริง ใหม่ ๆ ด้วยวิธีการที่มีระบบ น่าเชื่อถือ (re+search แปลว่า การ ค้นแล้วค้นอีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัย การศึกษา. ความหมา ย การวิจัย คือ กระบวนการ แสวงหาความรู้ความจริง ใหม่ ๆ ด้วยวิธีการที่มีระบบ น่าเชื่อถือ (re+search แปลว่า การ ค้นแล้วค้นอีก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัย การศึกษา

2 ความหมา ย การวิจัย คือ กระบวนการ แสวงหาความรู้ความจริง ใหม่ ๆ ด้วยวิธีการที่มีระบบ น่าเชื่อถือ (re+search แปลว่า การ ค้นแล้วค้นอีก )

3 1. เพื่อการบรรยาย (Description) 2. เพื่อการอธิบาย (Explanation) 3. เพื่อการทำนาย (Prediction) 4. เพื่อการควบคุม (Control). จุดมุ่งหมายของ การวิจัย

4 คุณลักษณะของ นักวิจัย 1. มีความซื่อสัตย์ 2. มีความเพียร 3. มีความอดทน 4. มีความกล้า 5. มีระเบียบวินัย 6. ต้องช่างสังเกต 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 8. มีเหตุผล 9. มีลักษณะใฝ่รู้สู้สิ่งยาก 10. ต้องอุทิศเวลาเพื่อการวิจัย

5 วิธีการแสวงหา ความรู้ 1. ยุคโบราณ 1.1 การถามจากผู้มีอำนาจ 1.2 การเรียนรู้จากผู้รอบรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ 1.3 การสังเกตจาก ประสบการณ์ส่วนตัว 1.4 การลองผิดลองถูก 1.5 การได้ความรู้โดย บังเอิญ

6 วิธีการแสวงหา ความรู้ 2. ยุคก่อนปัจจุบัน 2.1 วิธีอนุมาน (Deductive) เป็นวิธีการแสวงหาความรู้โดยอาศัย ความรู้ที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าเป็น จริงและนำความรู้ความจริงอีกข้อหนึ่ง มาเทียบเพื่อสรุปหาความรู้ใหม่

7 วิธีการแสวงหา ความรู้ วิธีอนุมาน (Deductive) มีจุดอ่อน อย่างน้อย 2 ประการ 1. ความรู้ใหม่ไม่งอกเงย ความรู้เดิมยุงลายเป็นพาหะนำ โรคไข้เลือดออก ความรู้ย่อยแดงถูกยุงลายกัด ความรู้เดิมแดงเป็นโรค ไข้เลือดออก

8 วิธีการแสวงหา ความรู้ วิธีอนุมาน (Deductive) มีจุดอ่อน อย่างน้อย 2 ประการ 2. ความรู้ใหม่อาจผิดหรือถูกก็ได้ ความรู้เดิมนกทุกตัวบินได้ ความรู้ย่อยกระจอกเทศเป็นนก ข้อสรุปความรู้ใหม่นกกระจอกเทศ บินได้

9 วิธีการแสวงหา ความรู้ 2. ยุคก่อนปัจจุบัน 2.2 วิธีอุปมาน (Inductive) เป็นวิธีการแสวงหาความรู้โดยมีการ เก็บข้อมูลหรือข้อเท็จจริงย่อย ๆ มา จำแนกแยกแยะแล้วหาข้อสรุปที่ สมเหตุสมผล

10 วิธีการแสวงหา ความรู้ 2.2 วิธีอุปมาน (Inductive) 1. วิธีอุปมานแบบสมบูรณ์ 2. วิธีอุปมานแบบไม่สมบูรณ์

11 วิธีการแสวงหา ความรู้ 3. ยุคปัจจุบัน วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 1. การตั้งปัญหา 2. การกำหนดสมมุติฐาน 3. การทดลอง ( การเก็บ รวบรวมข้อมูล ) 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. การสรุปผล

12 ประเภทของ การวิจัย 1. ใช้เป้าหมายของการ วิจัยเป็นเกณฑ์ 1. การวิจัยบริสุทธิ์ 2. การวิจัยประยุกต์ 3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

13 ประเภทของ การวิจัย 2. ใช้ช่วงเวลาเป็นเกณฑ์ 1. การวิจัยเชิง ประวัติศาสตร์ 2. การวิจัยสภาพปัจจุบัน 3. การวิจัยอนาคต

14 ประเภทของ การวิจัย 3. ใช้ธรรมชาติของข้อมูล เป็นเกณฑ์ 1. การวิจัยเชิงปริมาณ 2. การวิจัยเชิงคุณลักษณะ

15 ประเภทของ การวิจัย 4. ใช้ความสามารถในการ ควบคุมเป็นเกณฑ์ 1. การศึกษาเป็นกรณี 2. การวิจัยเอกสาร 3. การวิจัยสนาม 4. การวิจัยเชิงสำรวจ 5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 6. การวิจัยเชิงทดลอง 7. การวิจัยแบบสร้างสรรค์

16 ประเภทของ การวิจัย 5. ใช้จำนวนสาขาที่ เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ 1. การวิจัยเฉพาะสาขา 2. การวิจัยพหุสาขา

17


ดาวน์โหลด ppt การวิจัย การศึกษา. ความหมา ย การวิจัย คือ กระบวนการ แสวงหาความรู้ความจริง ใหม่ ๆ ด้วยวิธีการที่มีระบบ น่าเชื่อถือ (re+search แปลว่า การ ค้นแล้วค้นอีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google