งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยการศึกษา

2 ความหมาย (re+search แปลว่า การค้นแล้วค้นอีก)
การวิจัย คือ กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงใหม่ ๆ ด้วยวิธีการที่มีระบบน่าเชื่อถือ (re+search แปลว่า การค้นแล้วค้นอีก)

3 จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อการบรรยาย (Description) 2. เพื่อการอธิบาย (Explanation) 3. เพื่อการทำนาย (Prediction) 4. เพื่อการควบคุม (Control) .

4 คุณลักษณะของนักวิจัย
1. มีความซื่อสัตย์ 2. มีความเพียร 3. มีความอดทน 4. มีความกล้า 5. มีระเบียบวินัย 6. ต้องช่างสังเกต 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 8. มีเหตุผล 9. มีลักษณะใฝ่รู้สู้สิ่งยาก 10. ต้องอุทิศเวลาเพื่อการวิจัย

5 วิธีการแสวงหาความรู้
1. ยุคโบราณ 1.1 การถามจากผู้มีอำนาจ 1.2 การเรียนรู้จากผู้รอบรู้หรือผู้เชี่ยวชาญ 1.3 การสังเกตจากประสบการณ์ส่วนตัว 1.4 การลองผิดลองถูก 1.5 การได้ความรู้โดยบังเอิญ

6 วิธีการแสวงหาความรู้
2. ยุคก่อนปัจจุบัน 2.1 วิธีอนุมาน(Deductive) เป็นวิธีการแสวงหาความรู้โดยอาศัยความรู้ที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าเป็นจริงและนำความรู้ความจริงอีกข้อหนึ่งมาเทียบเพื่อสรุปหาความรู้ใหม่

7 วิธีการแสวงหาความรู้
วิธีอนุมาน(Deductive)มีจุดอ่อนอย่างน้อย 2 ประการ 1. ความรู้ใหม่ไม่งอกเงย ความรู้เดิม ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ความรู้ย่อย แดงถูกยุงลายกัด ความรู้เดิม แดงเป็นโรคไข้เลือดออก

8 วิธีการแสวงหาความรู้
วิธีอนุมาน(Deductive)มีจุดอ่อนอย่างน้อย 2 ประการ 2. ความรู้ใหม่อาจผิดหรือถูกก็ได้ ความรู้เดิม นกทุกตัวบินได้ ความรู้ย่อย กระจอกเทศเป็นนก ข้อสรุปความรู้ใหม่ นกกระจอกเทศบินได้

9 วิธีการแสวงหาความรู้
2. ยุคก่อนปัจจุบัน 2.2 วิธีอุปมาน(Inductive) เป็นวิธีการแสวงหาความรู้โดยมีการเก็บข้อมูลหรือข้อเท็จจริงย่อย ๆ มาจำแนกแยกแยะแล้วหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผล

10 วิธีการแสวงหาความรู้
2.2 วิธีอุปมาน(Inductive) 1. วิธีอุปมานแบบสมบูรณ์ 2. วิธีอุปมานแบบไม่สมบูรณ์

11 วิธีการแสวงหาความรู้
3. ยุคปัจจุบัน วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 1.การตั้งปัญหา 2.การกำหนดสมมุติฐาน 3.การทดลอง(การเก็บรวบรวมข้อมูล) 4.การวิเคราะห์ข้อมูล 5.การสรุปผล

12 ประเภทของการวิจัย 1. ใช้เป้าหมายของการวิจัยเป็นเกณฑ์
1. ใช้เป้าหมายของการวิจัยเป็นเกณฑ์ 1.การวิจัยบริสุทธิ์ 2.การวิจัยประยุกต์ 3.การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

13 ประเภทของการวิจัย 2. ใช้ช่วงเวลาเป็นเกณฑ์ 2.การวิจัยสภาพปัจจุบัน
2. ใช้ช่วงเวลาเป็นเกณฑ์ 1.การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 2.การวิจัยสภาพปัจจุบัน 3.การวิจัยอนาคต

14 ประเภทของการวิจัย 3. ใช้ธรรมชาติของข้อมูลเป็นเกณฑ์
3. ใช้ธรรมชาติของข้อมูลเป็นเกณฑ์ 1.การวิจัยเชิงปริมาณ 2.การวิจัยเชิงคุณลักษณะ

15 ประเภทของการวิจัย 4. ใช้ความสามารถในการควบคุมเป็นเกณฑ์ 3.การวิจัยสนาม
4. ใช้ความสามารถในการควบคุมเป็นเกณฑ์ 1.การศึกษาเป็นกรณี 2.การวิจัยเอกสาร 3.การวิจัยสนาม 4.การวิจัยเชิงสำรวจ 5.การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 6.การวิจัยเชิงทดลอง 7.การวิจัยแบบสร้างสรรค์

16 ประเภทของการวิจัย 5. ใช้จำนวนสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์
5. ใช้จำนวนสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ 1.การวิจัยเฉพาะสาขา 2.การวิจัยพหุสาขา

17 The end


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google