งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการแสวงหา ความรู้. ยุคโบราณ  โดยบังเอิญ  โดยบังเอิญ (By (By Chance) Chance) เช่น การพบไฟฟ้า ฯลฯ  โดยธรรมเนียมประเพณี  โดยธรรมเนียมประเพณี (By.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการแสวงหา ความรู้. ยุคโบราณ  โดยบังเอิญ  โดยบังเอิญ (By (By Chance) Chance) เช่น การพบไฟฟ้า ฯลฯ  โดยธรรมเนียมประเพณี  โดยธรรมเนียมประเพณี (By."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการแสวงหา ความรู้

2 ยุคโบราณ  โดยบังเอิญ  โดยบังเอิญ (By (By Chance) Chance) เช่น การพบไฟฟ้า ฯลฯ  โดยธรรมเนียมประเพณี  โดยธรรมเนียมประเพณี (By (By Tradition) Tradition) เช่น การ แสดงความเคารพ ฯลฯ  โดยผู้เชี่ยวชาญ  โดยผู้เชี่ยวชาญ (By (By Expert) Expert) คือมีคนรู้ในเรื่องนั้น และ มีผู้ทำตาม  โดยผู้รอบรู้  โดยผู้รอบรู้ (By (By Authority) Authority) ในเรื่องนั้น และผู้อื่นได้รู้ ตาม  โดยประสบการณ์ส่วนตัว  โดยประสบการณ์ส่วนตัว (By (By Personal Experience)  โดยลองผิดลองถูก  โดยลองผิดลองถูก (By (By Trial and Error) Error) ลองเสี่ยงทำ ถ้าถูกก็เก็บจดจำไว้เป็น ความรู้ ถ้าผิดก็เป็นความรู้ว่า ผิด

3 ยุคอริสโตเติล (Aristotle) หลักของเหตุและผล (Syllogitic Reasoning) หรือวิธีอนุมาน (Deductive Reasoning) ขั้นที่ 1 เหตุใหญ่ (Major Premise) เป็นข้อตกลงที่กำหนดขึ้นขั้นที่ 1 เหตุใหญ่ (Major Premise) เป็นข้อตกลงที่กำหนดขึ้น ขั้นที่ 2 เหตุย่อย (Minor Premise) เป็นเหตุเฉพาะกรณีใดๆขั้นที่ 2 เหตุย่อย (Minor Premise) เป็นเหตุเฉพาะกรณีใดๆ ขั้นที่ 3 สรุป (Conclusion) พิจารณาสรุปจากความสัมพันธ์ของเหตุใหญ่ และเหตุย่อยขั้นที่ 3 สรุป (Conclusion) พิจารณาสรุปจากความสัมพันธ์ของเหตุใหญ่ และเหตุย่อย

4 ยุคฟรานซิสเบคอน (Francis Becon)  ใช้วิธีการสังเกตโดยตรง เมื่อได้หลักฐานจากการ สังเกตแล้ว จึงสรุปเป็นกฏเกณฑ์หรือทฤษฎี วิธีการนี้เรียกว่า การอุปมาน (Inductive Method) ขั้นที่ 1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data)ขั้นที่ 1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data) ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล (Generalization)ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล (Generalization) ขั้นที่ 3 สรุป (Conclusion)ขั้นที่ 3 สรุป (Conclusion)

5 ยุคชาร์ล ดาวิน (Charles Dawin)  นำวิธีการอนุมานและอุปมานมารวมกัน เรียกว่า วิธีอนุมานและอุปมาน (Deductive and Inductive Method)

6 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)  กำหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหา (Problem)  ตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis)  เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Collecting of Data and Analysis of Data)  ตีความข้อมูล (Interpret of Data) และ ตรวจสอบผล (Verification)  สรุปผล (Conclusion)


ดาวน์โหลด ppt วิธีการแสวงหา ความรู้. ยุคโบราณ  โดยบังเอิญ  โดยบังเอิญ (By (By Chance) Chance) เช่น การพบไฟฟ้า ฯลฯ  โดยธรรมเนียมประเพณี  โดยธรรมเนียมประเพณี (By.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google