งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบและพัฒนา ซอฟต์แวร์ บทที่ 7 การประเมินขนาด ซอฟต์แวร์ ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบและพัฒนา ซอฟต์แวร์ บทที่ 7 การประเมินขนาด ซอฟต์แวร์ ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบและพัฒนา ซอฟต์แวร์ บทที่ 7 การประเมินขนาด ซอฟต์แวร์ ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2 การประเมินขนาดซอฟต์แวร์ การวัดขนาดซอฟต์แวร์ การใช้โมเดลในการประเมินราคาซอฟต์แวร์ Function point กระบวนการประเมินราคาภายในองค์กร การประเมินราคาในทางปฏิบัติ

3 วัตถุประสงค์การวางแผนในการ พัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร การจัดหมายกำหนดการทำงาน

4 การกำหนดขอบเขตของซอฟต์แวร์ Functionality ของซอฟต์แวร์ ประสิทธิภาพและคุณภาพ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้

5 ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการพัฒนา ซอฟต์แวร์ บุคลา กร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ลักษณะ อุปกรณ์ที่จะ นำมาใช้ ระยะเวลา กำหนดการใน การส่ง ทักษะและ ความสามารถ บุลากรที่ใช้ ระยะเวลาทำงาน วันเริ่มงาน

6 การวัดขนาดซอฟต์แวร์ ความจำเป็นในการวัดขนาดซอฟต์แวร์ การวัดโดยทางตรง และการวัดโดยทางอ้อม หน่วยที่ใช้วัดในการประเมินราคาซอฟต์แวร์

7 การใช้โมเดลในการประเมินราคา ซอฟต์แวร์ การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ การประเมินราคาแบบ Top-down การประเมินราคาโดยพิจารณาจากความเหมือน และความแตกต่าง การประเมินโดยวิธี Bottom-up

8 โมเดล COCOMO (COnstructive COst MOdel) Basic COCOMO Model Intermediate COCOMO Model Advanced COCOMO Model

9 COCOMO Model Organic Model Semi-detached Model Embedded Model

10 ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อราคา ผลิตผล ปัจจัยด้านฮาร์ดแวร์ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านโครงการ

11 จุดอ่อนของโมเดลที่ใช้วัดขนาดเป็น เกณฑ์ การประเมินราคาจะใช้จำนวนบรรทัดเป็นเกณฑ์ แต่ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐาน ภาษาที่ใช้แตกต่างกัน ยากในการประเมินจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

12 Function Point ข้อได้เปรียบที่เหนือกว่า Lines of Code – ไม่ขึ้นกับภาษา เครื่องมือ หรือวิธีในการพัฒนา – สามารถประเมินได้ตั้งแต่ช่วงการสำรวจความ ต้องการและออกแบบ วัตถุประสงค์ในการใช้ – สามารถทำการประเมินผลิตผลที่ได้โดยตรง – นำขนาดที่ได้มาประเมินราคาการพัฒนาซอฟต์แวร์

13 กระบวนการประเมินราคาซอฟต์แวร์ ปัจจั ยด้าน ราคา ความ ต้องกา ร ปัจจัย อื่น ๆ กระบวนก ารประเมิน ราคา ซอฟต์แวร์ Effo rt

14 กระบวนการประเมินราคาที่พิจารณา ข้อจำกัดเป็นหลัก ปัจจัยด้านราคา - ความต้องการ - ปัจจัยด้าน ราคาอื่น ๆ ข้อจำกัด - การเงิน - ทรัพยากร ปัจจัยอื่น ๆ - ปัจจัยด้าน ความเสี่ยง - สถาปัตยกรรม กระบวนการ ประเมิน ราคาซอฟต์แวร์ Effort

15 การประเมินราคาซอฟต์แวร์ การใช้โมเดล และการใช้การเปรียบเทียบ เวลาในการประเมินราคา ข้อจำกัด บุคลากร

16 การประเมินราคาในทางปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบและพัฒนา ซอฟต์แวร์ บทที่ 7 การประเมินขนาด ซอฟต์แวร์ ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google