งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ บทที่ 7 การประเมินขนาดซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ บทที่ 7 การประเมินขนาดซอฟต์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ บทที่ 7 การประเมินขนาดซอฟต์แวร์
ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2 การประเมินขนาดซอฟต์แวร์
การวัดขนาดซอฟต์แวร์ การใช้โมเดลในการประเมินราคาซอฟต์แวร์ Function point กระบวนการประเมินราคาภายในองค์กร การประเมินราคาในทางปฏิบัติ

3 วัตถุประสงค์การวางแผนในการพัฒนาซอฟต์แวร์
การจัดงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร การจัดหมายกำหนดการทำงาน

4 การกำหนดขอบเขตของซอฟต์แวร์
Functionality ของซอฟต์แวร์ ประสิทธิภาพและคุณภาพ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้

5 ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ทักษะและความสามารถ บุลากรที่ใช้ ระยะเวลาทำงาน วันเริ่มงาน บุคลากร ลักษณะ อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ ระยะเวลา กำหนดการในการส่ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

6 การวัดขนาดซอฟต์แวร์ ความจำเป็นในการวัดขนาดซอฟต์แวร์
การวัดโดยทางตรง และการวัดโดยทางอ้อม หน่วยที่ใช้วัดในการประเมินราคาซอฟต์แวร์

7 การใช้โมเดลในการประเมินราคาซอฟต์แวร์
การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ การประเมินราคาแบบ Top-down การประเมินราคาโดยพิจารณาจากความเหมือนและความแตกต่าง การประเมินโดยวิธี Bottom-up

8 โมเดล COCOMO (COnstructive COst MOdel)
Basic COCOMO Model Intermediate COCOMO Model Advanced COCOMO Model

9 COCOMO Model Organic Model Semi-detached Model Embedded Model

10 ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อราคา
ผลิตผล ปัจจัยด้านฮาร์ดแวร์ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านโครงการ

11 จุดอ่อนของโมเดลที่ใช้วัดขนาดเป็นเกณฑ์
การประเมินราคาจะใช้จำนวนบรรทัดเป็นเกณฑ์ แต่ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐาน ภาษาที่ใช้แตกต่างกัน ยากในการประเมินจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

12 Function Point ข้อได้เปรียบที่เหนือกว่า Lines of Code
ไม่ขึ้นกับภาษา เครื่องมือ หรือวิธีในการพัฒนา สามารถประเมินได้ตั้งแต่ช่วงการสำรวจความต้องการและออกแบบ วัตถุประสงค์ในการใช้ สามารถทำการประเมินผลิตผลที่ได้โดยตรง นำขนาดที่ได้มาประเมินราคาการพัฒนาซอฟต์แวร์

13 กระบวนการประเมินราคาซอฟต์แวร์
ปัจจัยด้านราคา ความต้องการ ปัจจัยอื่น ๆ กระบวนการประเมิน ราคาซอฟต์แวร์ Effort

14 กระบวนการประเมินราคาที่พิจารณาข้อจำกัดเป็นหลัก
ปัจจัยด้านราคา - ความต้องการ - ปัจจัยด้านราคาอื่น ๆ ข้อจำกัด - การเงิน - ทรัพยากร ปัจจัยอื่น ๆ - ปัจจัยด้านความเสี่ยง - สถาปัตยกรรม กระบวนการประเมิน ราคาซอฟต์แวร์ Effort

15 การประเมินราคาซอฟต์แวร์
การใช้โมเดล และการใช้การเปรียบเทียบ เวลาในการประเมินราคา ข้อจำกัด บุคลากร

16 การประเมินราคาในทางปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ บทที่ 7 การประเมินขนาดซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google