งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร V.15- 12-2011 การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย (Data Communications and Networks) บทที่ 7 VLAN (Virtual LAN) หนังสืออ้างอิง เอกสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร V.15- 12-2011 การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย (Data Communications and Networks) บทที่ 7 VLAN (Virtual LAN) หนังสืออ้างอิง เอกสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร V.15- 12-2011 การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย (Data Communications and Networks) บทที่ 7 VLAN (Virtual LAN) หนังสืออ้างอิง เอกสิทธิ์ วิริยจารี. เรียนรู้ระบบเน็ตเวิร์กจากอุปกรณ์ของ Cisco ภาคปฏิบัติ. -- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.

2 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  เรียนความหมายและหน้าที่ของ VLAN  เรียนรู้เทคนิควิธี VLAN Implementation  คำสั่งที่เกี่ยวข้องสำหรับสร้าง แก้ไข ลบ VLAN

3 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  เป็นความสามารถของ Switch Device เพื่อ การ Implement ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่  หากนิยามสั้นๆ สามารถอธิบายได้ว่า VLAN เป็นความสามารถในการกำหนดขอบเขตของ Broadcast Domain ขึ้นมาใหม่ในระบบ เครือข่ายที่ใช้ Switch Device L.2  Broadcast Domain คือ ขอบเขตของการ รับส่ง Broadcast Frame เป็นเฟรมที่มี Broadcast Address ปลายทางเป็น Broadcast Address มีจุดประสงค์เพื่อให้ ทุกๆ เครื่องได้รับเฟรมนั้นไปประมวลผล

4 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  หากเครื่อง A และ B อยู่ใน Broadcast Domain เดียวกัน เครื่อง B จะได้รับ Broadcast Frame จากเครื่อง A และในทาง กลับกัน โดย Default เมื่อ Switch ได้รับ Broadcast Frame มาจาก Port ใด Port หนึ่งที่อุปกรณ์ อุปกรณ์จะกระจาย Broadcast Frame ออกไปทุกๆ Port  เมื่อมีการกำหนด VLAN ขึ้นมาแล้ว Broadcast Frame จะถูกส่งออกไปเฉพาะ Port ที่เป็น Member เท่านั้น ไม่ข้ามไปยัง Port ของ VLAN Member อื่นๆ

5 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  กล่าวอีกนัยหนึ่ง VLAN เปรียบเสมือนการ แบ่งกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ราวกับว่าอยู่ LAN เดียวกัน  สื่อสารได้เฉพาะเครื่องในกลุ่มสมาชิกใน VLAN เดียวกันเท่านั้น  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน VLAN เดียวกันนั้น สามารถเชื่อมต่ออยู่กับ Port ของ Switch ตัว เดียวกัน หรือ จะเชื่อมต่ออยู่กับ Port บน Switch คนละตัวก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ ออกแบบ

6 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  ทำให้ง่ายแก่การบริหารจัดการระบบเครือข่าย ภายในองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ งานในระบบเครือข่าย  จำกัดขอบเขตการแพร่ Broadcast Traffic ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวม ของระบบเครือข่าย  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่าย สำหรับบน L2 นั้น VLAN แต่ละ VLAN จะมอง ไม่เห็นกัน ดังนั้นจึงสามารถป้องกันเทคนิค การ Spoofing ( เป็นการโจมตีระบบเครือข่าย รูปแบบหนึ่ง )

7 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  หลักการแบ่ง VLAN ไม่มีข้อกำหนดตายตัว ใดๆ ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและความเหมาะสม เป็นสำคัญ  แบ่งตามตำแหน่งทางกายภาพ เช่น แบ่งตาม ชั้นของอาคารที่ตั้ง  แบ่งตามหน่วยงาน เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่าย สินเชื่อ ห้องอบรม เป็นต้น  ภายใน 1 VLAN ควรประกอบด้วย 1 Subnet Address เท่านั้น  โดย Default บน Switch ที่ยังไม่มีการแบ่ง VLAN ทุก Port จะถือว่า VLAN Default คือ หมายเลข 1

8 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  มี 2 ชนิด คือ Static VLANs และ Dynamic VLANs  Static VLANs หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า port- base membership ( การเป็นสมาชิกของ VLAN โดยพิจารณาจาก Port ที่เชื่อมต่อ )  Port ของ Switch ถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ ถึงแม้เครื่องคอมพิวเตอร์สองเครื่องจะ เชื่อมต่ออยู่บน Switch Device เดียวกัน แต่ หาก Port ที่เชื่อมต่ออยู่เป็นสมาชิกของต่างๆ VLAN กัน เครื่องสองเครื่องดังกล่าวจะไม่มี ทางสื่อสารกันได้  ในการทำให้เครื่องเครื่องที่อยู่ต่าง VLAN กัน หากต้องการสื่อสารกัน จำเป็นต้องใช้ Switch Device L3 หรือ Router เข้ามาช่วย

9 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) Q/A


ดาวน์โหลด ppt โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร V.15- 12-2011 การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย (Data Communications and Networks) บทที่ 7 VLAN (Virtual LAN) หนังสืออ้างอิง เอกสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google