งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร V.15- 12-2011 การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย (Data Communications and Networks) บทที่ 5 โปรโตคอล TCP/IP หนังสืออ้างอิง เอกสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร V.15- 12-2011 การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย (Data Communications and Networks) บทที่ 5 โปรโตคอล TCP/IP หนังสืออ้างอิง เอกสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร V.15- 12-2011 การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย (Data Communications and Networks) บทที่ 5 โปรโตคอล TCP/IP หนังสืออ้างอิง เอกสิทธิ์ วิริยจารี. (2548:62). เรียนรู้ระบบเน็ตเวิร์กจาก อุปกรณ์ของ Cisco ภาคปฏิบัติ. -- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

2 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรโตคอล TCP/IP  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ Tree Way Handshake  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหมายเลขพอร์ต (port number) สื่อสาร  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรโตคอล ARP (Address Resolution Protocol)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรโตคอล ICMP (Internet Control Message Protocol)

3 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)

4  ข้อแตกต่างระหว่าง OSI Model กับ TCP/IP คือ OSI Model จะนิยามหน้าที่ของแต่ละเลเยอร์อย่าง ชัดเจนและเจาะจง แต่สำหรับ TCP/IP นั้นจะนิยาม แต่ละเลเยอร์อย่างกว้างๆ สามารถแบ่งแยกได้เป็น 5 เลเยอร์  เลเยอร์บนสุดจะเกี่ยวข้องกับโปรเซสและแอป พลิเคชันต่างๆ ที่ทำงานอยู่บน Network ครอบคลุมทั้ง 3 เลเยอร์ของ OSI Model  มีการกำหนดให้มีโปรโตคอลในระดับ Transport Layer อยู่ 2 ประเภทเพื่อการควบคุมการสื่อสาร ระหว่างโฮสต์ต้นทางกับโฮสต์ปลายทาง ได้แก่ โปรโตคอล TCP (Transmission Control Protocol) และ UDP (User Datagram Protocol)

5 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  ส่วนเลเยอร์ต่ำลงมาถูกจัดให้เป็นเลเยอร์ของ โปรโตคอล IP (Internet Protocol) ดูแลในเรื่อง ของรับส่งแพ็กเก็ตไปบนเน็ตเวิร์กโดยตรง  เลเยอร์สุดท้าย คือ Network Interface Layer ถูก จัดให้เป็นเลเยอร์ของเน็ตเวิร์กประเภทต่างๆ ที่เข้า มารองรับโปรโตคอล TCP/IP ข้างต้นทั้งหมด

6 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  โปรโตคอล TCP ในเลเยร์ของ Transport มีหน้าที่หลักๆ คือ  จัดแบ่งข้อมูลจากระดับแอปพลิเคชันเลเยอร์ให้มีขนาด พอเหมาะที่จะส่งไปบนเครือข่าย หน่วยของข้อมูลในระดับ นี้เรียกว่า TCP Segment  เริ่มต้นสร้างการเชื่อมต่อระหว่างต้นทางและปลายทางให้ สำเร็จก่อน ก่อนที่ทั้งต้นทางและปลายทางจะมีการรับส่ง ข้อมูลกันจริงๆ การรับส่งข้อมูลโดยมีการสร้างการเชื่อมต่อ ก่อนการส่งนี้เรียกว่า การสื่อสารแบบ Connection- Oriented และกระบวนการที่ใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อ คือ Three Way Handshake  มีการใส่หมายเลข Sequence Number (SEQ) ลงไปใน TCP Segment ที่ส่งไปเพื่อจัดลำดับการส่งข้อมูล เมื่อ ปลายทางได้รับ TCP Segment นั้นๆ แล้วจะต้องมีการส่ง การยืนยัน (Acknowledgement: ACK) กลับมาให้เครื่อง ต้นทางทราบว่าได้รับ TCP Segment นั้นๆ แล้ว

7 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  นอกจากนั้นเครื่องต้นทางยังมีการตรวจสอบว่า แพ็กเก็ต ถูกส่งไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางหรือไม่ โดยการ ตรวจสอบว่าได้รับ ACK กลับมาหรือยัง  กรณีที่ไม่ได้รับ ACK ยืนยันกลับมาภายในเวลารอคอยที่ เหมาะสมค่าหนึ่ง จะเข้าใจว่า TCP Segment นั้นส่งไปไม่ ถึงยังเครื่องปลายทาง ในกรณีนี้เครื่องต้นทางจะมีการส่ง ใหม่ (retransmission) อีกครั้ง และเพื่มเวลารอคอย ออกไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะได้รับ ACK กลับมา กลไกนี้ เรียกว่า Error Recovery ซึ่งทำให้โปรโตคอล TCP มี ความน่าเชื่อถือในการรับส่งข้อมูล (Reliability)  ในการส่ง ACK เพื่อยืนยันว่าได้รับข้อมูลครบถ้วนนั้น เครื่องปลายทางไม่จำเป็นต้องส่ง ACK กลับทุกๆ TCP Segment ที่ได้รับ แต่สามารถ ACK เมื่อได้รับข้อมูล หลายๆ TCP Segment ตามที่ตกลงกันไว้ก่อนได้ โดย เครื่องต้นทางและเครื่องปลายทางมีการตกลงกันแต่แรกว่า จะให้ผู้ที่ได้รับ TCP Segment ตอบยืนยัน (ACK) กลับมา เมื่อได้รับ TCP Segment ไปแล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่

8 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  ขนาดของ TCP Segment ที่ผู้ส่งสามารถส่งได้ในครั้ง หนึ่งๆ โดยไม่ต้องรอคอยให้มีการตอบรับนี้เรียกว่า Window Size หมายความว่า ผู้รับสามารถรอรับข้อมูลจน ครบตามขนาด Window Size ก่อนแล้วจึงค่อยส่ง ACK ไป ทีเดียว  ควบคุมลำดับขั้นตอนของการส่งแพ็กเก็ตของโปรโตคอล IP ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดสรรขนาดบัฟเฟอร์ ข้อมูลที่เหมาะสมไว้ทั้งในขณะรับและขณะส่งข้อมูล  ช่วยประกอบรวมแพ็กเก็ต IP ที่ได้รับเข้ามาให้เป็นข้อมูล ผืนเดียวกัน สำหรับส่งต่อขึ้นไปยังแอปพลิเคชันใน ระดับบน

9 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)

10  เป็นกระบวนการในการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างต้น ทางกับปลายทาง  โฮสต์ต้นทางจะเริ่มต้นของสร้างการเชื่อมต่อด้วย การส่งแพ็กเก็ต TCP ที่มีการเซตฟิลด์ SYN (Synchronize) และรอให้ปลายทางส่งแพ็กเก็ต TCP ที่มีฟิลด์ SYN และ ACK กับมาก่อน  จากนั้นต้นทางจึงตอบยืนยันว่าต้องการรับส่งข้อมูล ด้วยอีกครั้ง เป็นอันจบสิ้น  หลังจากผ่านกระบวนการข้างต้นนี้แล้ว โฮสต์ต้น ทางและโฮสต์ปลายทางก็จะพร้อมที่จะเริ่มรับส่ง ข้อมูลกัน โดยระหว่างกระบวนการนี้ โฮสต์ต้นทาง และปลายทางจะมีการตกลงกันว่าจะใช้ขนาดของ Window Size ขนาดเท่าไหร่ และหมายเลข Sequence Number (Seq) ของโฮสต์และฝั่ง จะมี ค่าเริ่มต้นเท่ากับเท่าไหร่

11 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) Q/A


ดาวน์โหลด ppt โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร V.15- 12-2011 การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย (Data Communications and Networks) บทที่ 5 โปรโตคอล TCP/IP หนังสืออ้างอิง เอกสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google