งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สิ่งที่ต้องการ เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ ละคน ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สิ่งที่ต้องการ เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ ละคน ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. สิ่งที่ต้องการ เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ ละคน ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน

2 2. รูปแบบผลลัพธ์ ชื่อ ปีการศึกษา …….. รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เกรด ค่าคะแนน …………………… XXXXX.XX xx xx.x.xx xx รวม xx xx เกรดเฉลี่ย XX.XX

3 ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เกรด สัญลักษณ์หรือตัวแปรที่ใช้ ทดสอบว่าหมดข้อมูล 3. ข้อมูล นำเข้า

4 ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน ชื่อตัวแปร ความหมาย Id รหัสรายวิชา subject ชื่อวิชา unit หน่วยกิต grade เกรด unit หน่วยกิต point ค่าคะแนน S_unit หน่วยกิตรวม S_Point ค่าคะแนนรวม GPA เกรดเฉลี่ย 4. ตัวแปรที่ ใช้

5 ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน 5. วิธีการประมวลผล 1.GPA = 0,S_unit =0, S_Point =0 2. รับค่าจากตัวแปร id Subject Unit Grade ทีละ รายการ 4.Point = grade * unit 5.S_ Unit = S_ Unit + Unit 6.S_ Point = S_ Point + Point 7.GPA = S_Point/S_unit 8. พิมพ์ผลลัพธ์ id Subject Unit Grade,point ที ละรายการ 7. เปรียบเทียบ Ans = Y ย้อนไปทำข้อ 2 8. ถ้า Ans = N ให้ทำข้อ 9 9. พิมพ์ค่า GPA 10. หยุดทำงาน


ดาวน์โหลด ppt 1. สิ่งที่ต้องการ เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ ละคน ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google