งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน
1. สิ่งที่ต้องการ เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละคน

2 ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน
2. รูปแบบผลลัพธ์ ชื่อ ปีการศึกษา…….. รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เกรด ค่าคะแนน …………………… XXXXX.XX xx xx.x.xx xx รวม xx xx เกรดเฉลี่ย XX.XX

3 ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน
3. ข้อมูลนำเข้า รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เกรด สัญลักษณ์หรือตัวแปรที่ใช้ทดสอบว่าหมดข้อมูล

4 ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน
4. ตัวแปรที่ใช้ ชื่อตัวแปร ความหมาย Id รหัสรายวิชา subject ชื่อวิชา unit หน่วยกิต grade เกรด point ค่าคะแนน S_unit หน่วยกิตรวม S_Point ค่าคะแนนรวม GPA เกรดเฉลี่ย

5 ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน
5. วิธีการประมวลผล GPA = 0,S_unit =0, S_Point =0 รับค่าจากตัวแปร id Subject Unit Grade ทีละรายการ Point = grade * unit S_ Unit = S_ Unit + Unit S_ Point = S_ Point + Point GPA = S_Point/S_unit พิมพ์ผลลัพธ์ id Subject Unit Grade,point ทีละรายการ 7. เปรียบเทียบ Ans = Y ย้อนไปทำข้อ 2 8. ถ้า Ans = N ให้ทำข้อ 9 9. พิมพ์ค่า GPA 10. หยุดทำงาน


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google