งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำข้อมูลรายบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำข้อมูลรายบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำข้อมูลรายบุคคล

2 Login เข้าสู่ระบบ

3 เลือกเมนูรายการจัดทำข้อมูลรายบุคคล

4 แก้ไขรายการข้อมูลสถานศึกษา

5 ตรวจสอบระดับการศึกษา/ประเภทวิชา

6 ตรวจสอบแก้ไขชื่อสาขาวิชา/สาขางาน

7 ตรวจสอบแก้ไขชื่อสาขางาน

8 ตรวจสอบข้อมูลรหัสกลางกระทรวง

9

10 แก้ไขประวัตินักเรียน (ในระบบ)

11 แก้ไขประวัตินักเรียน (นอกระบบ)

12 คิดเกรดเฉลี่ยสะสมทุกชั้นปี

13 แสดงแบบรายงาน GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้

14 รายงานข้อมูลประจำปี

15 รายงานนักเรียนในระบบ

16 แสดงข้อมูลในส่วนที่ไม่ถูกต้อง

17 ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการคัดลอก

18 รายงานข้อมูลที่ error

19 คัดลอกข้อมูลส่ง อศจ.

20 รายงานข้อมูลนักเรียนนอกระบบ

21 อศจ.รวมแฟ้มข้อมูลเพื่อตรวจสอบ

22 อศจ.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

23 แสดงรายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (error)

24 อศจ.คัดลอกข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วคืนสถานศึกษา

25 แปลงรูปแบบไฟล์ข้อมูลให้เป็น csv

26 ข้อควรระวัง ให้อศจ. ทำการแปลงไฟล์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ประเภท csv จัดส่งคืนให้กับสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาได้รับไฟล์ข้อมูลแล้วห้ามเปิดไฟล์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Exel เพราะจะทำให้รูปแบบไฟล์ข้อมูลเปลี่ยนไป(ท่านสามารถเปิดอ่านไฟล์ได้ด้วยโปรแกรม Notepad หรือโปรแกรม EditPlus)

27 การส่งข้อมูลของสถานศึกษาให้ อศจ.
สถานศึกษาส่งไฟล์ std_ dbf อศจ.ตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งไฟล์ std_ csv


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำข้อมูลรายบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google