งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการวิเคราะห์ งาน และ การเขียนผังงานและซู โดโค้ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการวิเคราะห์ งาน และ การเขียนผังงานและซู โดโค้ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการวิเคราะห์ งาน และ การเขียนผังงานและซู โดโค้ด

2 ตัวอย่างที่ 1 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม โดยรับค่าความยาวฐานและความสูงจากผู้ใช้ 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ : พื้นที่สามเหลี่ยม 2. รูปแบบผลลัพธ์ ป้อนค่าความสูง => ป้อนค่าความยาวฐาน => พื้นที่สามเหลี่ยม => 3. ข้อมูลนำเข้า – ความยาวฐาน – ความสูง

3 4. กำหนดตัวแปรที่ใช้ ชื่อตัวแปรความหมาย Height ความสูง Base ความกว้างฐาน Area พื้นที่สามเหลี่ยม 5. วิธีการประมวลผล 1. รับค่าจากตัวแปร Height, Base 2. คำนวณ Area = 0.5 * Height * Base 3. พิมพ์ค่า Area 4. จบการทำงาน

4 START รับค่า Height, Base Area = 0.5 * Height * Base แสดง Area STOP Pseudocode Start 1. Read Height, Base 2. Compute Area = 0.5 * Height * Base 3. Display Area Stop

5 ตัวอย่างที่ 2 โจทย์จงเขียนโปรแกรมแปลงอุณหภูมิจาก หน่วยองศาฟาเรนไฮต์ เป็นองศาเซลเซียส โดยมีสูตรในการแปลงดังนี้ องศา C = (F-32) * 5 / 9 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ อุณหภูมิที่มีหน่วยองศาเซลเซียส 2. รูปแบบผลลัพธ์ ป้อนอุณหภูมิ (F) => enter อุณหภูมิ มีค่าเท่ากับ

6 3. ข้อมูลเข้า อุณหภูมิที่มีหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ 4. กำหนดตัวแปรที่ใช้ F= อุณหภูมิหน่วยฟาเรนไฮต์ C= อุณหภูมิหน่วยเซลเซียส

7 5. การประมวลผล 1. รับค่าใส่ตัวแปร F 2. คำนวณ C =(F-32)*5/9 3. แสดงผลลัพธ์ค่า C 4. จบการทำงาน START C = (F-32) *5 / 9 แสดง C STOP รับ F Pseudocode Start 1. Read F 2. Compute C =(F-32) *5 /9 3. Display C Stop

8 ตัวอย่างที่ 3 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมคำนวณการขายสินค้า โดยรับ ราคาสินค้า / หน่วย และจำนวนที่ซื้อ จากผู้ใช้ ถ้ายอด รวมเกิน 1000 บาท ลดราคาให้ 10% โดยให้แสดง ราคาส่วนลด และราคาสุทธิ 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ – ราคารวม – ราคาส่วนลด – ราคาสุทธิที่ต้องชำระ 2. รูปแบบผลลัพธ์ ราคาสินค้า / หน่วย => จำนวน => ราคารวม => ส่วนลด => ราคาสุทธิ =>

9 3. ข้อมูลนำเข้า – ราคาสินค้า / หน่วย – จำนวน 4. กำหนดตัวแปรที่ใช้ ชื่อตัวแปรความหมาย UnitPrice ราคา / หน่วย QTY จำนวนที่ซื้อ TotalPrice ราคารวม Discount ราคาส่วนลด NetPrice ราคาสุทธิ

10 5. วิธีการประมวลผล 1. รับค่าจากตัวแปร UnitPrice, QTY 2. คำนวณ TotalPrice = UnitPrice * QTY 3. ทำการเปรียบเทียบค่าของ TotalPrice ดังนี้ ถ้า TotalPrice >= 1000 ให้ Discount = TotalPrice * 0.10 ไปทำงานข้อ 4 ถ้า TotalPrice < 1000 ให้ Discount = TotalPrice * 0 ไปทำงานข้อ 4 4. คำนวณราคาสุทธิ NetPrice = TotalPrice - Discount 5. แสดงผลลัพธ์ 6. จบการทำงาน

11 START STOP รับค่า QTY, UnitPrice TotalPrice = QTY * UnitPrice TotalPrice>=1000 Discount = TotalPrice *0.10Discount = TotalPrice * 0 NetPrice = TotalPrice - Discount Pseudocode Start 1. Read QTY, UnitPrice 2. Compute TotalPrice=QTY*UnitPrice 3. Compare TotalPrice If TotalPrice >=1000 -> Discount = TotalPrice*0.1 else -> Discount = TotalPrice*0 4. Compute NetPrice = TotalPrice-Discount 5. Display TotalPrice, Discount, NetPrice Stop YesNo แสดง TotalPrice, Discount, NetPrice

12 ตัวอย่างที่ 4 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่าแรงและภาษีที่ต้อง จ่ายของพนักงาน 1 คน โดยการรับข้อมูล รหัส ประจำตัวพนักงาน, อัตราค่าแรง, จำนวนชั่วโมงการ ทำงาน โดยมีข้อกำหนดในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้ ถ้าค่าแรงมากกว่า 5000 คิดภาษี 5% ของค่าแรงที่ ได้ ถ้าค่าแรงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5000 คิดภาษี 2% 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ – ภาษีที่หักจากค่าแรง ณ ที่จ่าย – ค่าแรงที่ได้รับ 2. รูปแบบผลลัพธ์ เลขประจำตัว => จำนวนชั่วโมง => อัตราค่าแรง => ค่าแรง => ภาษี => ค่าแรงสุทธิหลังหักภาษี =>

13 3. ข้อมูลนำเข้า – รหัสประจำตัวพนักงาน – จำนวนชั่วโมง – อัตราค่าแรง 4. กำหนดตัวแปรที่ใช้ ชื่อตัวแปรความหมาย Emp_ID รหัสประจำตัวพนักงาน Hours จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน Rate อัตราค่าแรง Pay ค่าแรง Tax ภาษี Net_Pay ค่าแรงสุทธิ

14 5. วิธีการประมวลผล 1. รับค่าจากตัวแปร Emp_ID, Hours, Rate 2. คำนวณ Pay = Hours * Rate 3. ทำการเปรียบเทียบค่าของ Pay ดังนี้ ถ้า Pay> 5000 ให้ Tax = Pay * 0.05 ไปทำงานข้อ 4 ถ้า Pay <= 5000 ให้ Tax = Pay * 0.02 ไปทำงานข้อ 4 4. คำนวณค่าแรงสุทธิ Net_Pay = Pay - Tax 5. แสดงผลลัพธ์ 6. จบการทำงาน

15 START STOP รับค่า Emp_ID, Hours, Rate Pay = Hours * Rate Pay > 5000 Tax = Pay * 0.05Tax = Pay * 0.02 Net_Pay = Pay - Tax Pseudocode Start 1. Read Emp_ID, Hours, Rate 2. Compute Pay = Hours * Rate 3. Compare Pay If Pay > 5000 -> Tax = Pay *0.05 else -> Tax = Pay * 0.02 4. Compute Net_pay = Pay - Tax 5. Display Tax, Net_pay Stop YesNo แสดง Tax, Net_Pay

16 ตัวอย่างที่ 5 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมตัดเกรดวิชาคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม โดยการรับคะแนน กลางภาคและคะแนนปลายภาคจากผู้ใช้ โดย มีคะแนนรวมเต็ม 100 คะแนน มีเงื่อนไขใน การคิดเกรดดังนี้ - ถ้าได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไปได้ เกรด A - ถ้าได้คะแนน 70-79 คะแนน ได้เกรด B - ถ้าได้คะแนน 60-69 คะแนน ได้เกรด C - ถ้าได้คะแนน 50-59 คะแนน ได้เกรด D - ถ้าได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน ได้เกรด F

17 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ – คำนวณหาเกรดของนักศึกษาแต่ละคน 2. รูปแบบผลลัพธ์ รายงานผลการเรียน รหัสชื่อคะแนนรวมเกรด........... 3. ข้อมูลนำเข้า – รหัสนักศึกษา – ชื่อ – คะแนนกลางภาค – คะแนนปลายภาค

18 4. กำหนดตัวแปรที่ใช้ ชื่อตัวแปรความหมาย Std_ID รหัสนักศึกษา Std_Name ชื่อนักศึกษา Mid_Score คะแนนกลางภาค Final_Score คะแนนปลายภาค Total_Score คะแนนรวม Grade เกรด

19 5. วิธีการประมวลผล 1. รับค่าจากตัวแปร Std_ID, Std_Name, Mid_Score, Final_Score ตามลำดับทีละ รายการ 2. คำนวณ Total_Score = Mid_Score + Final_Score 3. ทำการเปรียบเทียบค่าของ Total_Score ดังนี้ ถ้า Total_score >= 80 ให้ Grade = A ไปทำงาน ข้อ 4 ถ้า Total_score >= 70 และ Total_Score <=79 ให้ Grade = B ไปทำงานข้อ 4 ถ้า Total_score >= 60 และ Total_Score <=69 ให้ Grade = C ไปทำงานข้อ 4 ถ้า Total_score >= 50 และ Total_Score <=59 ให้ Grade = D ไปทำงานข้อ 4 ถ้า Total_score < 50 ให้ Grade = F ไปทำงานข้อ 4 4. พิมพ์ผลลัพธ์ Std_ID, Std_Name, Total_Score, Grade ทีละรายการ 5. กลับไปทำข้อ 1 เพื่ออ่านข้อมูลคนต่อไปจนครบ ทุกรายการ ไปทำงานข้อ 6 6. จบการทำงาน

20 START รับค่า Std_ID, Std_name, Mid_score, Final_score Total_score = Mid_score + Final_score Total_score >=80 Grade = ‘A’ Total_score >=70 AND Total_score <=79 Grade = ‘B’ Total_score >=60 AND Total_score <=69 Grade = ‘C’ Yes No Yes No Yes No 12 3

21 STOP 1 Total_score >=50 AND Total_score <=59 Grade = ‘D’ Yes No Grade = ‘F’ พิมพ์ Std_ID, Std_name, Total_score, Grade 2 Answer = ‘y’ พิมพ์ (หยุดทำรายการ?) รับ Answer 3 No Yes

22 ตัวอย่างที่ 6 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาสูตรคูณ โดยการรับแม่สูตรคูณจากผู้ใช้ทางคีย์บอร์ด 1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ : สูตรคูณ 2. รูปแบบผลลัพธ์ สูตรคูณแม่ : 10 10 x 1= 10 10 x 2= 20.... 10 x 12= 120

23 3. ข้อมูลนำเข้า ตัวเลขแม่สูตรคูณ 4. กำหนดตัวแปรที่ใช้ N = ตัวเลขแม่สูตรคูณ Mul= เก็บผลการคูณ i= ตัวแปรใช้นับจำนวนรอบตั้งแต่ 1 - 12

24 5. การประมวลผล 1. กำหนดค่าเริ่มต้นให้ Mul = 0, i = 1 2. รับค่าตัวแปร N 3. Mul = N * i 4. พิมพ์ค่า N, i, Mul 5. เพิ่มรอบการทำงานโดยกำหนดให้ i = i + 1 6. เปรียบเทียบค่า i ดังนี้ - ถ้า i <= 12 กลับไปทำข้อ 3 - ถ้า i > 12 ไปทำข้อ 7 7. จบการทำงาน

25 START Mul = 0 I = 1 รับค่า N Mul = N * I พิมพ์ Mul, N, I I = I + 1 I > 12 No STOP Yes START Mul = 0 I = 1 รับค่า N Mul = N * I พิมพ์ Mul, N, I I = I + 1 I <= 12 No STOP Yes Repeat … Until While … Do

26 START Mul = 0 รับค่า N Mul = N * I พิมพ์ Mul, N, I STOP For For I = 1, 12 Next I


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการวิเคราะห์ งาน และ การเขียนผังงานและซู โดโค้ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google