งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ
นพ.นิมิตร อินปั๋นแก้ว PCT อายุรกรรม โรงพยาบาลลำพูน

2

3

4 “สังขารทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้น และเสื่อมไปเป็นธรรมดา
เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุข” พุทธวจนะ

5 กระบวนการตายทางพุทธศาสนา
การดับทางกาย การแตกดับของธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ การสัมผัสรับรู้ค่อยหายไป ลมหายใจหยุด สัญญาณชีพไม่ทำงาน

6 กระบวนการตายทางพุทธศาสนา (ต่อ)
การแตกดับของจิต ขั้นที่ 1 เห็นภาวะสีขาว ขั้นที่ 2 เห็นภาวะสีส้ม ขั้นที่ 3 เห็นภาวะสีดำ ขั้นที่ 4 ภาวะแสงกระจ่าง

7 สภาพความตายที่พึงปรารถนา
1. มิติทางกาย 2. มิติทางสิ่งแวดล้อม 3. มิติทางสังคม 4. มิติทางจิตใจ

8 แนวการช่วยเหลือผู้ป่วยใกล้ตาย
1. ให้ความรักและเห็นอกเห็นใจ 2. การช่วยให้ยอมรับความตาย 3. ช่วยให้จิตใจให้จดจ่อกับสิ่งดีงาม 4. ช่วยปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจ

9 แนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยใกล้ตาย
5. ช่วยให้ผู้ป่วยปล่อยวางสิ่งต่าง ๆ 6. สร้างบรรยากาศแห่งความสงบ 7. การกล่าวคำอำลา

10 ภูมิปัญญาการช่วยเหลือผู้ใกล้ตายแบบชาวบ้าน

11 “ สิ่งที่ข้าพเจ้าหวังก็คือ ให้หมอทั่วโลกตระหนักว่าการอนุญาตให้ผู้ใกล้ตายได้จากไปอย่างสงบ และเป็นสุขนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง และหวังว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะช่วยให้เขาเหล่านั้นค้นพบหนทางแห่งความตายอันยากลำบาก ผ่านไปอย่างง่ายดาย ไม่เจ็บปวดและสงบเท่าที่จะทำได้ ” โซเกียล รินโปเช

12 แนวทางการยุติการฟื้นคืนชีพของกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลลำพูน

13 วัตถุประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและญาติมิตร เพื่อให้ผู้ป่วยใกล้ตายมีการตายที่สงบ และเป็นสุข และลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องเรื่องการรักษา

14 Flow Chart ขั้นตอนการยุติ CPR
ผู้ป่วยที่มีโอกาสเสียชีวิต โรคที่หมดหวัง โรคที่ไม่หมดหวัง Counselling ญาติ Counselling ญาติ CPR ยอมรับ ไม่ยอมรับ ไม่ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ มี Asystole,PED,EMD ไม่มี Asystole,PED,EMD Continue CPR CPR>15 นาทีหรือดุลย์พินิจแพทย์ ยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ

15 โรคที่มีโอกาสเสียชีวิต
1. Acute MI Post CPR 2. Shock CHF class 3 - 4 3. Massive bleed 8. Massive PE 4. CVA large vessels Tension pneumothorax 5. Respiratory failure 10. Other

16 โรคที่หมดหวัง 1. Brain death 2. End stage cancer 3. AIDS ระยะสุดท้าย
4. Severe multiorgan failure 5. End stage organ disease with out long term support and physician judgement

17 แบบฟอร์มแผนการยุติฟื้นคืนชีพ

18 ผลการดำเนินงาน จำนวน (คน) ร้อยละ 1. เพศ ชาย 133 67.86 หญิง 63 32.14
Review 196 คน ตั้งแต่ มกราคม 2548 จำนวน (คน) ร้อยละ 1. เพศ ชาย 133 67.86 หญิง 63 32.14

19 จำนวน (คน) ร้อยละ 2. อายุ (ปี) 27 13.78 44 22.45 56 48.58 > 80 29 14.80

20 จำนวน (คน) ร้อยละ 3. LOS (วัน) >1 - 5 139 70.92 >6 - 10 28 14.29 > 17 8.67 > 16 12 6.12

21 จำนวน (คน) ร้อยละ 4. Diseases (6 อันดับแรก) CVA 37 18.80 Septic shock 36 18.37 Cancer 29 14.80 ESRD 22 11.22 Resp. failure 18 9.18 AIDS 10 5.10

22 จำนวน (คน) ร้อยละ 5. ภาวะหมดหวัง Severe multiorgan failure 45 22.96 End stage organ failure 33 16.84 End stage cancer 29 14.80 AIDS 13 6.63 Brain death 10 5.10

23 จำนวน (คน) ร้อยละ 6. ความเห็นชอบการยุติ CPR เห็นชอบ 172 87.76 ไม่เห็นชอบ 5 2.55 ไม่ระบุ 15 9.69

24 จำนวน (คน) ร้อยละ 7. การ CPR ทำ 6 3.06 ไม่ทำ 195 91.94

25

26 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google