งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการยุติการช่วยฟื้นคืน ชีพ นพ. นิมิตร อินปั๋นแก้ว PCT อายุรกรรม โรงพยาบาลลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการยุติการช่วยฟื้นคืน ชีพ นพ. นิมิตร อินปั๋นแก้ว PCT อายุรกรรม โรงพยาบาลลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการยุติการช่วยฟื้นคืน ชีพ นพ. นิมิตร อินปั๋นแก้ว PCT อายุรกรรม โรงพยาบาลลำพูน

2

3

4 “ สังขารทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้น และเสื่อมไป เป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความสงบระงับสังขาร เหล่านั้นเป็นความสุข ” พุทธวจนะ

5 การดับ ทาง กาย กระบวนการตายทาง พุทธศาสนา การแตกดับของธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ การสัมผัสรับรู้ค่อย หายไป ลมหายใจ หยุด สัญญาณชีพไม่ ทำงาน

6 กระบวนการตายทางพุทธ ศาสนา ( ต่อ ) การแตกดับของจิต ขั้นที่ 1 เห็นภาวะสีขาว ขั้นที่ 2 เห็นภาวะสีส้ม ขั้นที่ 3 เห็นภาวะสีดำ ขั้นที่ 4 ภาวะแสง กระจ่าง

7 สภาพความตายที่พึง ปรารถนา 1. มิติทาง กาย 2. มิติทาง สิ่งแวดล้อม 3. มิติทาง สังคม 4. มิติทาง จิตใจ

8 แนวการช่วยเหลือ ผู้ป่วยใกล้ตาย 1. ให้ความรักและเห็น อกเห็นใจ 2. การช่วยให้ยอมรับ ความตาย 3. ช่วยให้จิตใจให้จด จ่อกับสิ่งดีงาม 4. ช่วยปลดเปลื้องสิ่ง ค้างคาใจ

9 แนวทางการช่วยเหลือ ผู้ป่วยใกล้ตาย 6. สร้างบรรยากาศ แห่งความสงบ 5. ช่วยให้ผู้ป่วยปล่อย วางสิ่งต่าง ๆ 7. การกล่าวคำ อำลา

10 ภูมิปัญญาการช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย แบบชาวบ้าน

11 “ สิ่งที่ข้าพเจ้าหวังก็คือ ให้หมอ ทั่วโลกตระหนักว่าการอนุญาต ให้ผู้ใกล้ตายได้จากไปอย่างสงบ และเป็นสุขนั้นเป็นเรื่องสำคัญ อย่างยิ่ง และหวังว่าบุคลากร ทางการแพทย์ทุกคนจะช่วยให้ เขาเหล่านั้นค้นพบหนทางแห่ง ความตายอันยากลำบาก ผ่านไป อย่างง่ายดาย ไม่เจ็บปวดและ สงบเท่าที่จะทำได้ ” โซเกียล รินโปเช

12 แนวทางการยุติการฟื้นคืนชีพของกลุ่ม งานอายุรกรรม โรงพยาบาลลำพูน

13 วัตถุประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและญาติมิตร เพื่อให้ ผู้ป่วยใกล้ตายมีการตายที่สงบ และเป็นสุข และลดความเสี่ยง จากการถูกฟ้องร้องเรื่องการ รักษา

14 Flow Chart ขั้นตอนการ ยุติ CPR ผู้ป่วยที่มีโอกาสเสียชีวิต โรคที่หมดหวัง โรคที่ไม่หมดหวัง Counselling ญาติ ยอมรับไม่ยอมรับ CPR ไม่ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ มี Asystole,PED,EMD ไม่มี Asystole,PED,EMD CPR>15 นาทีหรือดุลย์พินิจแพทย์ ยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ Continue CPR

15 โรคที่มีโอกาสเสียชีวิต 1. Acute MI6. Post CPR 2. Shock7. CHF class 3 - 4 3. Massive bleed8. Massive PE 4. CVA large vessels 9. Tension pneumothorax 5. Respiratory failure10. Other

16 โรคที่หมดหวัง 1. Brain death 2. End stage cancer 3. AIDS ระยะสุดท้าย 4. Severe multiorgan failure 5. End stage organ disease with out long term support and physician judgement

17 แบบฟอร์มแผนการยุติ ฟื้นคืนชีพ

18 ผลการดำเนินงาน Review 196 คน ตั้งแต่ มกราคม 2548 จำนวน ( คน ) ร้อยละ 1. เพศ ชาย 13367.86 หญิง 6332.14

19 จำนวน ( คน ) ร้อยละ 2. อายุ ( ปี ) 20 - 392713.78 40 - 594422.45 60 - 795648.58 > 802914.80

20 จำนวน ( คน ) ร้อยละ 3. LOS ( วัน ) >1 - 513970.92 >6 - 102814.29 >11 - 15178.67 > 16126.12

21 จำนวน ( คน ) ร้อยละ 4. Diseases (6 อันดับแรก ) CVA3718.80 Septic shock3618.37 Cancer2914.80 ESRD2211.22 Resp. failure189.18 AIDS105.10

22 จำนวน ( คน ) ร้อยละ 5. ภาวะหมดหวัง Severe multiorgan failure4522.96 End stage organ failure3316.84 End stage cancer2914.80 AIDS136.63 Brain death105.10

23 จำนวน ( คน ) ร้อยละ 6. ความเห็นชอบการยุติ CPR เห็นชอบ 17287.76 ไม่เห็นชอบ 52.55 ไม่ระบุ 159.69

24 จำนวน ( คน ) ร้อยละ 7. การ CPR ทำ 63.06 ไม่ทำ 19591.94

25

26 ขอบคุ ณครับ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการยุติการช่วยฟื้นคืน ชีพ นพ. นิมิตร อินปั๋นแก้ว PCT อายุรกรรม โรงพยาบาลลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google