งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Science, BUU ASP & Text File. 2 Computer Science, BUU FileSytem Object  ใช้สำหรับสร้าง เขียนและอ่านไฟล์ข้อความ  มี 2 method  CreateTextFile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Science, BUU ASP & Text File. 2 Computer Science, BUU FileSytem Object  ใช้สำหรับสร้าง เขียนและอ่านไฟล์ข้อความ  มี 2 method  CreateTextFile."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Science, BUU ASP & Text File

2 2 Computer Science, BUU FileSytem Object  ใช้สำหรับสร้าง เขียนและอ่านไฟล์ข้อความ  มี 2 method  CreateTextFile Method  OpenTextFile

3 3 Computer Science, BUU เมธอด CreateTextFile จะเป็นการสร้างไฟล์ข้อความขึ้นมา ใหม่ โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้ [object.]CreateTextFile(filename[,over write[,unicode]])

4 4 Computer Science, BUU พารามิเตอร์ต่างๆ ในเมธอด CreateTextFile พารามิเตอร์ ค่าที่กำหนด filename ชื่อไฟล์ข้อความที่จะ สร้าง overwrite true คือให้สร้างทับ ไฟล์ข้อความเดิม ( หากมีอยู่แล้ว ) false คือไม่ให้สร้างทับ ไฟล์ข้อความเดิม unicode true คือสร้างเป็นไฟล์ ข้อความชนิด unicode false คือสร้างเป็นไฟล์ ข้อความชนิด ASCII ( ค่าปกติคือ false หรือ เป็นไฟล์ข้อความชนิด ASCII)

5 5 Computer Science, BUU ตัวอย่าง demo1.asp <% Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemO bject") Set a = fs.CreateTextFile(”demo1.txt",true) a.WriteLine("Text file นี้สร้างจาก demo1.asp") a.Close %>

6 6 Computer Science, BUU เมธอด OpenTextFile  เมธอดนี้จะใช้ในการอ่านไฟล์ข้อความ ไม่ ว่าจะเป็นไฟล์ข้อความที่ สร้างขึ้นจากเมธอด CreateTextFile หรือจะ เป็นไฟล์ข้อความที่สร้างมา จากวิธีการอื่นๆ ก็ได้ โดยมีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้ [object.]OpenTextFile(filename[,iomo de[,create[,format]]])

7 7 Computer Science, BUU พารามิเตอร์ต่างๆ ในเมธอด OpenTextFile พารามิเตอร์ ค่าที่กำหนด filename ชื่อไฟล์ข้อความที่จะ สร้างใหม่หรือเปิดขึ้นมา iomode 1 = เปิดไฟล์เพื่ออ่าน 8 = เปิดไฟล์เพื่อเขียน ต่อเติม create true คือถ้าไม่พบไฟล์ ที่กำหนด ให้สร้างไฟล์ขึ้นใหม่ false คือถ้าไม่พบไฟล์ ที่กำหนด จะไม่สร้างไฟล์ขึ้น ใหม่ format ไม่ระบุให้คือ ascii

8 8 Computer Science, BUU ตัวอย่าง demo2.asp <% ForReading=1 Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemO bject") Set a = fs.OpenTextFile(”C:\asp\demo1.txt", ForReading) Response.Write(a.readLine()) a.Close %>

9 9 Computer Science, BUU ตัวอย่าง demo3.asp เพิ่ม ข้อมูล <% ForAppend =8 Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemO bject") Set a = fs.OpenTextFile(”C:\asp\demo1.txt", ForAppend) a.WriteLine(“ บรรทัดที่เพิ่มใหม่ ”) a.Close %>

10 10 Computer Science, BUU ตัวอย่าง demo4.asp อ่าน ข้อมูล <% ForReading=1 Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemO bject") Set a = fs.OpenTextFile(”demo.txt",ForReadi ng,False) Do while not a.AtEndOfStream Response.Write(a.readLine() & " ") loop a.Close %>

11 11 Computer Science, BUU ตัวอย่าง demo5.asp กระดานข่าว บริษัท ABC มหาชน จำกัด <% ' อ่านข้อความเดิมมาแสดงก่อน ForReading=1 Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemO bject") Set a = fs.OpenTextFile("webboard.txt",ForR eading,False) do while not a.atendofstream response.write(a.readLine() & " ") loop a.Close %>

12 12 Computer Science, BUU ข้อความที่จะประกาศ : ผู้ประกาศ :

13 13 Computer Science, BUU ตัวอย่าง demo5-1.asp กระดานข่าว บริษัท ABC จำกัด <% ' รับข่าวใหม่ gnew=Request.Form("message") gby=Request.Form("by") ForAppend=8 Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemO bject") Set a = fs.OpenTextFile("Webboard.txt",ForA ppend,True) a.writeline(" ข้อความ : " & gnew) a.writeline(" โดย : " & gby) 'now หมายถึงวันเวลาปัจจุบัน a.writeline(" วัน - เวลา : " & now & " ") a.Close %>

14 14 Computer Science, BUU %> ข้อที่เพิ่มเข้าไปคือ : ส่งมาโดย : เพิ่มแล้วเมื่อ กลับไปกระดาน ข่าว

15 15 Computer Science, BUU การสร้างแฟ้มตัวนับด้วยแฟ้ม Text File  การสร้างตัวนับเป็นแบบไฟล์ข้อความ ( text file ) จะใช้ Component ชื่อ FileSystemObject ในการสร้างเอกสาร ASP ซึ่งเมื่อสร้างไว้แล้วสามารถใช้งาน ร่วมกับเอกสาร ASP อันอื่นได้  การสร้างตัวนับแบบเก็บลงในแฟ้มเก็บ บันทึกค่าจำนวนลงในฐานข้อมูลหรือลง ไฟล์ข้อความ เวลาต้องการใช้ก็อ่านขึ้น มาแล้วนำไปแสดงผลในแบบข้อความ

16 16 Computer Science, BUU ขั้นตอนวิธีในการสร้างแฟ้ม ตัวนับแบบ เริ่มต้นโปรแกรม เปิดแฟ้มข้อความ เพื่ออ่านข้อมูล ถ้าไม่มีแฟ้มข้อความก็สร้างขึ้นมาใหม่และให้ค่า เริ่มต้นของตัวนับเป็น 0 ถ้ามีข้อมูลแล้วก็อ่านข้อมูลเข้ามาเก็บในตัวแปร ตัวนับ เพิ่มตัวนับอีกหนึ่ง เปิดแฟ้มข้อความแล้วเขียนทับลงไปในแฟ้มนั้น ปิดแฟ้มข้อความ แสดงค่าในตัวนับ จบโปรแกรม

17 17 Computer Science, BUU Function Counter(countfile) textfile=server.mappath(countfile) ForReading=1 Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemO bject") Set a = fs.OpenTextFile(textfile,ForReading, 0) if a.AtEndOfStream then count=0 else count=a.readline() end if count=count+1 Set a = fs.CreateTextFile(textfile) a.writeline(count) a.close Counter=count End Function Count.i nc

18 18 Computer Science, BUU Count.asp Web page นี้ถูกเปิดอ่านเป็นครั้ง ที่


ดาวน์โหลด ppt Computer Science, BUU ASP & Text File. 2 Computer Science, BUU FileSytem Object  ใช้สำหรับสร้าง เขียนและอ่านไฟล์ข้อความ  มี 2 method  CreateTextFile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google