งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ASP [# 9] การติดต่อข้อมูล Text Files การสร้างระบบ Counter ตัวนับจำนวน ผู้เข้าชมเว็บไซต์ด้วย Text Files.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ASP [# 9] การติดต่อข้อมูล Text Files การสร้างระบบ Counter ตัวนับจำนวน ผู้เข้าชมเว็บไซต์ด้วย Text Files."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ASP [# 9] การติดต่อข้อมูล Text Files การสร้างระบบ Counter ตัวนับจำนวน ผู้เข้าชมเว็บไซต์ด้วย Text Files

2 2 การใช้ ASP กับ Text File ออบเจ็กต์ File System ออบเจ็กต์ File System เป็นออบเจ็กที่ใช้ในการจัดการด้านไฟล์ เช่น การ เปิด / ปิดไฟล์ รวมทั้งการสร้างโฟลเดอร์ การเปลี่ยน ย้ายโฟลเดอร์ โดยเราจะต้องทำการศึกษาถึง คอมโพเนนต์ File Access

3 3 File Access Component เป็นคอมโพเนนต์ที่ใช้ในการจัดการไฟล์ต่างๆ เช่น การเปิด / ปิดไฟล์ ซึ่งรูปแบบการใช้งานเป็นดังนี้ Set Fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject") หลังจากคำสั่งนี้เราจะได้ออบเจ็กต์ชื่อ Fso ที่เป็น ออบเจ็กต์ของ File Access Component ซึ่ง ออบเจ็กต์ Fso นี้เราสามารถเรียกใช้เมธอดต่างๆ ในการจัดการไฟล์ได้

4 4 Open Text File Method เป็นเมธอดที่ใช้ในการเปิดไฟล์ที่มีอยู่แล้ว และเรา ยังสามารถอ่าน เขียน หรือ เพิ่มเติมข้อมูลในไฟล์ นั้นๆ ได้ ซึ่งรูปแบบการทำงานมีดังนี้ Object.openTextFile(filename[,iomode][,create][,Format]

5 5 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ Object ( ต้องกำหนด /Required) เป็นชื่อออบเจ็กต์ ของคอมโพเนนต์ File Access ซึ่งในตัวอย่างกำหนดเป็นชื่อ fso Filename ( ต้องกำหนด /Required) เป็นชื่อไฟล์ที่ เราต้องการเปิด iomode ( มีหรือไม่มีก็ได้ /Optional) เป็นการ กำหนดการทำงานกับไฟล์แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ ForReading(1) เปิดไฟล์เพื่ออ่านอย่างเดียว ForWriting(2) เปิดไฟล์เพื่อเขียนอย่างเดียว ForAppending(8) เปิดไฟล์เพื่อเขียนข้อมูลเพิ่มเติมที่ ท้ายไฟล์

6 6 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ( ต่อ ) Create ( มีหรือไม่มีก็ได้ /optional) เป็นค่าที่ใช้กำหนดการ สร้างไฟล์ โดยกำหนดเป็น True ถ้าไฟล์ที่เราต้องการเปิดยังไม่ได้สร้าง จะ สามารถสร้างไฟล์ใหม่ False ถ้าไฟล์ที่เราต้องการเปิดยังไม่ได้สร้างจะไม่สามารถสร้าง ไฟล์ใหม่ได้และจะฟ้อง Error แทน ถ้าเราไม่กำหนดค่านี้โดยปกติ จะถือว่าเป็น False Format ( มีหรือไม่มีก็ได้ /optional) ใช้กำหนดรูปแบบการ เปิดไฟล์ Tristate UseDefault(-2) พิจารณาจากระบบ เช่น ระบบเป็นแบบ ASCII ก็จะเปิดแบบ ASCIITristate True(-1) เปิดไฟล์เป็นรหัส Unicode Tristate False(0) เปิดไฟล์เป็นรหัส ASCII ถ้าเราไม่กำหนดค่านี้โดยปกติจะถือว่าเป็น ASCII

7 7 ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set Myfile=fso.openTextfile("testfile.txt",1,True) บรรทัดแรก เป็นการสร้างออบเจ็กต์ fso ซึ่งเป็น ออบเจ็กต์ที่เกิดจากคอมโพเนนต์ File Access จากนั้น ออบเจ็กต์ fso ก็จะเรียกเมธอด OpenTextFile เพื่อเปิดไฟล์ testfile.txt แบบอ่าน อย่างเดียว และในกรณีที่ไฟล์นี้ยังไม่ถูกสร้างก็จะ ทำการสร้างไฟล์นี้ให้เราทันที บรรทัดที่สอง จะเห็นได้ว่าการเรียกใช้เมธอด OpenTextFile จะทำให้เกิดออบเจ็กต์อีกตัวหนึ่ง ชื่อ MyFile ซึ่งออบเจ็กต์นี้เราจะเรียกว่า Text Stream Object

8 8 TextStream Object TextStream Object ( ออบเจ็กที่ทำงานกับ Text) เป็นออบเจ็กต์ที่ ใช้จัดการข้อความต่างๆภายในไฟล์ เช่น การเขียน / อ่านข้อมูล การปิด ไฟล์เป็นต้น ซึ่ง TextStream ก็มีเมธอดที่ใช้ในการจัดการข้อความดังนี้ Close ปิด TextStream Object Read อ่านข้อมูลตามจำนวนที่เรากำหนด ReadAll อ่านข้อมูลทั้งหมด ReadLine อ่านข้อมูล 1 บรรทัด Skip กระโดดข้ามตามที่เรากำหนด SkipLine กระโดดข้าม 1 บรรทัด Write เขียนข้อมูล WriteLine เขียนข้อมูล 1 บรรทัด WriteBlankLines เว้นบรรทัดตามที่เรากำหนด

9 9 ตัวอย่าง ข้อมูลที่ต้องการเขียนลง text Name: เปิดไฟล์ sam9-3.asp แสดงข้อมูจากไฟล์ Sam9-2.asp

10 10 Out Put Sam9-2.asp

11 11 แสดงไฟล์ " Set Instream=Nothing %> Sam9- 3.asp

12 12 การสร้างระบบ Counter ตัวนับ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ Text Files สร้าง Counter จาก Text Files ขั้นแรกสร้าง ไฟล์ counter.txt copy ไฟล์ ต่อไปนี้ไปไว้ใน folder images เช่น Images โดยไฟล์เป็นนามสกุล.GIF

13 13 <% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") hitsfile = Server.MapPath("counter.txt") Set instream= FileObject.OpenTextFile (hitsfile, 1, False ) ' เรียกค่าจำนวนผู้เยี่ยมชมจากไฟล์ counter.txt oldhits = instream.ReadLine ' เก็บค่าเข้าตัวแปร oldhits newhits = oldhits + 1 Instream.close ' บวกค่าด้วยหนึ่งแล้วเก็บเข้าตัวแปร newhits Set outstream= FileObject.CreateTextFile (hitsfile, True) OutStream.WriteLine(newhits) ' เก็บค่าจำนวนผู้เยี่ยมชมที่อยู่ในตัวแปร newhits เข้าไปในไฟล์ counter.txt l=Len(newhits) ' เก็บจำนวนตัวอักษร(จำนวนหลัก)ของตัวแปร newhits ไว้ในตัวแปร l For i = 1 to l ' วนการทำงานจากหลักที่ 1 ถึงหลักที่ l num = Mid(newhits,i,1) ' ตัดตัวเลขออกมาที่ละตัว display = display & " ” ' แสดงรูปตามหมายเลขแล้วเก็บเข้าตัวแปร display Next Outstream.close%> Sam9-4.asp

14 14 Counter ด้วย รูปภาพแบบที่ 2 <%Dim strFilePath Dim strObjFile Dim strObjStream Dim strTemp strFilePath = Server.MapPath(“counter.txt") 'กำหนดตำแหน่งของไฟล์ที่เก็บค่าตัวเลข Set strObjFile = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'สร้าง Object ที่ใช้กับ Text File Set strObjStream= strObjFile.OpenTextFile (strFilePath, 1) 'ทำการเปิดไฟล์ visitors.txt เพื่ออ่าน อย่างเดียว strTemp = strObjStream.ReadLine+1 'ใช้เมดถอด Readline เพื่ออ่านค่าและ +เพิ่มไปอีก 1 strObjStream.Close 'ทำการปิดไฟล์ Set strObjStream = strObjFile.OpenTextFile (strFilePath, 2) 'ทำการเปิดไฟล์ visitors.txt เพื่อ เขียนอย่างเดียว strObjStream.WriteLine(strTemp) 'เขียนค่าที่อ่านได้จากคำสั่งด้านบนค่าของ strTemp ลงใน visitors.txt strObjStream.Close 'ทำการปิดไฟล์ %> ASPThai Free Source Counter ขณะนี้ เว็บเพจนี้เปิดอ่านแล้ว แสดง Counter แบบตัวเลข ---- ครั้ง แสดง Counter แบบรูปภาพ 5 หลัก.gif"> 'หลักหมื่น.gif"> 'หลักพัน.gif"> 'หลักร้อย.gif"> 'หลักสิบ.gif">ครั้ง 'หลักหน่วย Sam9-5.asp

15 15 แบบฝึกหัด Name: Age: Submit Visitors: 5 * ให้เขียนเช็คว่าป้อนข้อมูลถูกต้องหรือไม่ โดยให้มี Message Box ขึ้นมาเตือน เมื่อกดปุ่ม Submit - Name ต้องป้อนเป็นข้อความเท่านั้น - Age ต้องป้อนเป็นตัวเลขเท่านั้น แล้วก็ให้มี Counter นับจำนวนผุ้เข้าชม เก็บไว้ที่ไฟล์ Count.txt * โดยถ้าเปิดจากไฟล์บราวเซอร์ตัวเดิม ไม่ให้เพิ่มจำนวนผู้ชม


ดาวน์โหลด ppt 1 ASP [# 9] การติดต่อข้อมูล Text Files การสร้างระบบ Counter ตัวนับจำนวน ผู้เข้าชมเว็บไซต์ด้วย Text Files.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google