งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASP [# 9] การติดต่อข้อมูล Text Files

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASP [# 9] การติดต่อข้อมูล Text Files"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASP [# 9] การติดต่อข้อมูล Text Files
การสร้างระบบ Counter ตัวนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ด้วย Text Files

2 การใช้ ASP กับ Text File
ออบเจ็กต์ File System ออบเจ็กต์ File System เป็นออบเจ็กที่ใช้ในการจัดการด้านไฟล์ เช่น การเปิด/ปิดไฟล์ รวมทั้งการสร้างโฟลเดอร์ การเปลี่ยนย้ายโฟลเดอร์ โดยเราจะต้องทำการศึกษาถึง คอมโพเนนต์ File Access

3 File Access Component เป็นคอมโพเนนต์ที่ใช้ในการจัดการไฟล์ต่างๆ เช่น การเปิด/ปิดไฟล์ ซึ่งรูปแบบการใช้งานเป็นดังนี้ Set Fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject") หลังจากคำสั่งนี้เราจะได้ออบเจ็กต์ชื่อ Fso ที่เป็นออบเจ็กต์ของ File Access Component ซึ่งออบเจ็กต์ Fso นี้เราสามารถเรียกใช้เมธอดต่างๆ ในการจัดการไฟล์ได้

4 Open Text File Method เป็นเมธอดที่ใช้ในการเปิดไฟล์ที่มีอยู่แล้ว และเรายังสามารถอ่าน เขียน หรือ เพิ่มเติมข้อมูลในไฟล์นั้นๆ ได้ ซึ่งรูปแบบการทำงานมีดังนี้ Object.openTextFile(filename[,iomode][,create][,Format]

5 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
Object (ต้องกำหนด/Required) เป็นชื่อออบเจ็กต์ของคอมโพเนนต์ File Access ซึ่งในตัวอย่างกำหนดเป็นชื่อ fso Filename (ต้องกำหนด/Required) เป็นชื่อไฟล์ที่เราต้องการเปิด iomode (มีหรือไม่มีก็ได้/Optional) เป็นการกำหนดการทำงานกับไฟล์แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ ForReading(1) เปิดไฟล์เพื่ออ่านอย่างเดียว ForWriting(2) เปิดไฟล์เพื่อเขียนอย่างเดียว ForAppending(8) เปิดไฟล์เพื่อเขียนข้อมูลเพิ่มเติมที่ท้ายไฟล์

6 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
Create (มีหรือไม่มีก็ได้/optional) เป็นค่าที่ใช้กำหนดการสร้างไฟล์ โดยกำหนดเป็น True ถ้าไฟล์ที่เราต้องการเปิดยังไม่ได้สร้าง จะสามารถสร้างไฟล์ใหม่ False ถ้าไฟล์ที่เราต้องการเปิดยังไม่ได้สร้างจะไม่สามารถสร้างไฟล์ใหม่ได้และจะฟ้อง Error แทน ถ้าเราไม่กำหนดค่านี้โดยปกติจะถือว่าเป็น False Format (มีหรือไม่มีก็ได้/optional) ใช้กำหนดรูปแบบการเปิดไฟล์ Tristate UseDefault(-2) พิจารณาจากระบบ เช่น ระบบเป็นแบบ ASCII ก็จะเปิดแบบ ASCIITristate True(-1) เปิดไฟล์เป็นรหัส Unicode Tristate False(0) เปิดไฟล์เป็นรหัส ASCII ถ้าเราไม่กำหนดค่านี้โดยปกติจะถือว่าเป็น ASCII

7 ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง
Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set Myfile=fso.openTextfile("testfile.txt",1,True) บรรทัดแรก เป็นการสร้างออบเจ็กต์ fso ซึ่งเป็นออบเจ็กต์ที่เกิดจากคอมโพเนนต์ File Access จากนั้น ออบเจ็กต์ fso ก็จะเรียกเมธอด OpenTextFile เพื่อเปิดไฟล์ testfile.txt แบบอ่านอย่างเดียว และในกรณีที่ไฟล์นี้ยังไม่ถูกสร้างก็จะทำการสร้างไฟล์นี้ให้เราทันที บรรทัดที่สอง จะเห็นได้ว่าการเรียกใช้เมธอด OpenTextFile จะทำให้เกิดออบเจ็กต์อีกตัวหนึ่ง ชื่อ MyFile ซึ่งออบเจ็กต์นี้เราจะเรียกว่า Text Stream Object

8 TextStream Object TextStream Object (ออบเจ็กที่ทำงานกับ Text) เป็นออบเจ็กต์ที่ใช้จัดการข้อความต่างๆภายในไฟล์ เช่น การเขียน / อ่านข้อมูล การปิดไฟล์เป็นต้น ซึ่ง TextStream ก็มีเมธอดที่ใช้ในการจัดการข้อความดังนี้ Close ปิด TextStream Object Read อ่านข้อมูลตามจำนวนที่เรากำหนด ReadAll อ่านข้อมูลทั้งหมด ReadLine อ่านข้อมูล 1 บรรทัด Skip กระโดดข้ามตามที่เรากำหนด SkipLine กระโดดข้าม 1 บรรทัด Write เขียนข้อมูล WriteLine เขียนข้อมูล 1 บรรทัด WriteBlankLines เว้นบรรทัดตามที่เรากำหนด

9 ตัวอย่าง Sam9-2.asp <% if request.form("message") = "" then %> <html> <body> <form action="sam9-2.asp" method="post"> <font size=+1>ข้อมูลที่ต้องการเขียนลง text</font><br> Name: <input type=text name=message size=30> <input type=submit value=ตกลง> </form> <% else Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") MsgFile = Server.MapPath ("Text.txt") Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (MsgFile, True) OutStream.WriteLine Request.Form("message") Set OutStream = Nothing Set MessageStr =Nothing %> เปิดไฟล์<a href="sam9-3.asp">sam9-3.asp</a>แสดงข้อมูจากไฟล์ </body> </html> <% end if %>

10 Out Put Out Put Out Put Sam9-2.asp

11 <html> <body> แสดงไฟล์<br> <% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") MsgFile = Server.MapPath ("Text.txt") On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (MSGFile, 1, False, False) Response.Write Instream.ReadALL & "<BR>" Set Instream=Nothing %> </body> </html> Sam9-3.asp

12 การสร้างระบบ Counter ตัวนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ Text Files
สร้าง Counter จาก Text Files ขั้นแรกสร้างไฟล์ counter.txt copy ไฟล์ ต่อไปนี้ไปไว้ใน folder images เช่น Images โดยไฟล์เป็นนามสกุล .GIF                  

13 Sam9-4.asp <% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") hitsfile = Server.MapPath("counter.txt") Set instream= FileObject.OpenTextFile (hitsfile, 1, False ) ' เรียกค่าจำนวนผู้เยี่ยมชมจากไฟล์ counter.txt oldhits = instream.ReadLine ' เก็บค่าเข้าตัวแปร oldhits newhits = oldhits + 1 Instream.close ' บวกค่าด้วยหนึ่งแล้วเก็บเข้าตัวแปร newhits Set outstream= FileObject.CreateTextFile (hitsfile, True) OutStream.WriteLine(newhits) ' เก็บค่าจำนวนผู้เยี่ยมชมที่อยู่ในตัวแปร newhits เข้าไปในไฟล์ counter.txt l=Len(newhits) ' เก็บจำนวนตัวอักษร(จำนวนหลัก)ของตัวแปร newhits ไว้ในตัวแปร l For i = 1 to l ' วนการทำงานจากหลักที่ 1 ถึงหลักที่ l num = Mid(newhits,i,1) ' ตัดตัวเลขออกมาที่ละตัว display = display & "<img src=images/" &num & ".gif >” ' แสดงรูปตามหมายเลขแล้วเก็บเข้าตัวแปร display Next Outstream.close%> <%=display%>

14 Counter ด้วย รูปภาพแบบที่ 2
Sam9-5.asp <%Dim strFilePath Dim strObjFile Dim strObjStream Dim strTemp strFilePath = Server.MapPath(“counter.txt") 'กำหนดตำแหน่งของไฟล์ที่เก็บค่าตัวเลข  Set strObjFile = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'สร้าง Object ที่ใช้กับ Text File  Set strObjStream= strObjFile.OpenTextFile (strFilePath, 1) 'ทำการเปิดไฟล์ visitors.txt เพื่ออ่านอย่างเดียว  strTemp = strObjStream.ReadLine+1 'ใช้เมดถอด Readline เพื่ออ่านค่าและ +เพิ่มไปอีก 1  strObjStream.Close 'ทำการปิดไฟล์  Set strObjStream = strObjFile.OpenTextFile (strFilePath, 2) 'ทำการเปิดไฟล์ visitors.txt เพื่อเขียนอย่างเดียว  strObjStream.WriteLine(strTemp) 'เขียนค่าที่อ่านได้จากคำสั่งด้านบนค่าของ strTemp ลงใน visitors.txt  strObjStream.Close 'ทำการปิดไฟล์ %> <HTML><title>ASPThai Free Source Counter</title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874"> <BODY> <font face="ms Sans Serif, Thonburi, DB ThaiTextFixed" color="#000000" size="2"> ขณะนี้ เว็บเพจนี้เปิดอ่านแล้ว<hr> แสดง Counter แบบตัวเลข ---- <%=strTemp %> ครั้ง <hr> แสดง Counter แบบรูปภาพ 5 หลัก <%bit=strTemp\10000%><IMG SRC=“images/<%=bit%>.gif"> 'หลักหมื่น <%bit=(strTemp mod 10000)\1000%><IMG SRC="images/<%=bit%>.gif">  'หลักพัน <%bit=(strTemp mod 1000)\100%><IMG SRC="images/<%=bit%>.gif">  'หลักร้อย <%bit=(strTemp mod 100)\10%><IMG SRC="images/<%=bit%>.gif">  'หลักสิบ <%bit=strTemp mod 10%><IMG SRC="images/<%=bit%>.gif">ครั้ง  'หลักหน่วย

15 แบบฝึกหัด *ให้เขียนเช็คว่าป้อนข้อมูลถูกต้องหรือไม่
โดยให้มี Message Box ขึ้นมาเตือน เมื่อกดปุ่ม Submit - Name ต้องป้อนเป็นข้อความเท่านั้น - Age ต้องป้อนเป็นตัวเลขเท่านั้น แล้วก็ให้มี Counter นับจำนวนผุ้เข้าชม เก็บไว้ที่ไฟล์ Count.txt *โดยถ้าเปิดจากไฟล์บราวเซอร์ตัวเดิม ไม่ให้เพิ่มจำนวนผู้ชม Name: Age: Visitors: 5 Submit


ดาวน์โหลด ppt ASP [# 9] การติดต่อข้อมูล Text Files

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google