งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)

2 OOP คุณส มบัติ PROPERTY การกระทำ METHOD

3 คุณสมบัติ PROPERTY Dim Number as Integer = 10 Dim Faculty as String = “Informatic” Public i as Integer = 1 Public Text as String = “Hello” การกระทำ METHOD Txt1.Focus Lbl.Dispose Databind Applystyle

4 การประกาศและเรียกใช้ Property Class Today – Public Num1 As Integer = 5 – Public Num2 As Integer = 10 – Public Num3 As Integer = 20 End Class Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load – Dim X As New Today – Dim Int1 As Integer = X.Num1 – Dim Int2 As Integer = X.Num2 – Dim Int3 As Integer = X.Num3 lblShow.text = int1 & int2 & int3 ประกา ศ Class เรียกใ ช้ Class

5 จงประกาศตัวแปรต่อไปนี้ใน Class – scoreA = 39-nameA = สิริศักดิ์ เขื่อนแก้ว – scoreB = 67-nameB = ลำเกิง โซ๊ะมณี – ScoreC = 77-nameC = แสดงชื่อและคะแนนทาง labelA, labelB, labelC ตัวอย่าง - การประกาศและเรียกใช้ Property

6 Method พฤติรรมหรือการกระทำ (Sub Procedure หรือ Function) ที่อยู่ใน Class นั้นๆซึ่ง ประกอบด้วยสองประเภท 1. แบบไม่มีพารามิเตอร์ 2. แบบมีพารามิเตอร์ ตัวอย่าง - การประกาศและเรียกใช้ Method

7 จงสร้างโปรแกรมสำหรับหา ผลบวก ลบ คูณและหารโดย ใช้ OOP Concept ในส่วนของ เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ และแสดงผลทาง lblShow1,2,3,4 txtNum1 txtNum2 lblShow1 lblShow2 lblShow3 lblShow4 ตัวอย่าง - การประกาศและเรียกใช้ Method

8 Message Box เป็น dialog ที่แสดงข้อมูลให้ผู้ใช้ได้เห็น เมื่อเรียกใช้จะมีข้อความและปุ่มให้ผู้ใช้คลิก แล้วจะคืนค่าเป็น integer ดังนั้นถ้าต้องการ ค่ากลับมาใช้จะต้อง ประกาศตัวแปรรองรับ เป็นชนิด integer รูปแบบ MsgBox(“Prompt”, Button,”Title”) เช่น dim intButton As integer intButton = MsgBox(“ClickYes “,vbYesNo) response.write(intButton)

9 ค่าที่คืนมาจาก Message Box

10 ตัวอย่าง Message Box


ดาวน์โหลด ppt การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google