งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายจักรกฤษณ์ ทุย บึงฉิม ครู คศ.1 โรงเรียน หนองเสือวิทยาคม หน่วยที่ 2 โครงสร้างโปรแกรม ภาษา JAVA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายจักรกฤษณ์ ทุย บึงฉิม ครู คศ.1 โรงเรียน หนองเสือวิทยาคม หน่วยที่ 2 โครงสร้างโปรแกรม ภาษา JAVA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายจักรกฤษณ์ ทุย บึงฉิม ครู คศ.1 โรงเรียน หนองเสือวิทยาคม หน่วยที่ 2 โครงสร้างโปรแกรม ภาษา JAVA

2  โปรแกรมภาษา JAVA ภาษาจาวา (Java Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยบริษัท ซันไมโครซิสเต็มส์ เป็น ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่สนับสนุน การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP : Object-Oriented Programming) โปรแกรมที่เขียนขึ้นถูกสร้างภายใน คลาส ดังนั้นคลาส (Class) คือที่เก็บ เมทธอด (Method) หรือพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งมีสถานะ (State) และ รูปพรรณ (Identity) ประจำ พฤติกรรม

3  โปรแกรมภาษา JAVA ภาษาจาวา (Java Language) คือ ภาษาที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems Inc.) เป็นภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม ภาษาหนึ่ง มีลักษณะสนับสนุนการ เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP : Object-Oriented Programming) ที่ ชัดเจน โปรแกรมต่าง ๆ ถูกสร้าง ภายใน class โปรแกรมเหล่านั้นถูก เรียกว่า method หรือ behavior โดย ปกติจะเรียกแต่ละคลาสว่าวัตถุ โดยแต่ ละวัตถุมีพฤติกรรมมากมาย โปรแกรม ที่สมบูรณ์จะเกิดจากหลายวัตถุ หรือ หลายคลาสมารวมกัน โดยแต่ละคลาส จะมีเมทธอด หรือพฤติกรรมแตกต่าง กันไป

4  องค์ประกอบของ เทคโนโลยี JAVA JVM (Java Virtual Machine) ทำหน้าที่เป็นอินเตอร์พรีตเตอร์ JRE (Java Runtime Environment) ใช้ในการรันโปรแกรม J2SDK (Java 2 Software Development Kit) เป็นชุดพัฒนาโปรแกรมภาษาจา วา

5  จุดเด่นของโปรแกรม ภาษา JAVA

6  ขั้นตอนการทำงานของ โปรแกรมภาษา JAVA

7  โครงสร้างโปรแกรม ภาษา JAVA public class MyProgram {}{} // comments about the class public static void main (String[ ] args) {}{} method header method body class header class body

8  คำสงวนในโปรแกรม ภาษา JAVA คำสงวน (Keywords or Reserved Word) คือ คำที่ถูกสงวน หรือสำรองไว้โดย ตัวแปลภาษา ที่ผู้พัฒนาไม่สามารถนำมาใช้ เป็นชื่อตัวแปร ชื่อเมธอด หรือชื่อคลาส เพราะคำสงวนจะมีหน้าที่ของตนเอง ในการ ควบคุมโครงสร้างของโปรแกรม (Structure) เป็นชนิดของข้อมูล (Data Type) หรือคำขยายแบบของข้อมูล (Modifier) ดังนั้นตัวแปลภาษาจะประกาศคำ ที่ถูกสงวนไว้ล่วงหน้า มิให้ผู้พัฒนานำไปใช้ และเกิดความสับสนในการพัฒนาโปรแกรม คำสงวน 49 คำ ประกอบด้วย abstract, assert, boolean, break, byte, case, catch, char, class, const, continue, default, do, double, else, extends, final, finally, float, for, goto, if, implements, import, instanceof, int, interface, long, native, new, package, private, protected, public, return, short, static, strictfp, super, switch, synchronized, this, throw, throws, transient, try, void, volatile, while

9  การแปลภาษา การประมวลผลใน โปรแกรมภาษา JAVA การแปลภาษา (Compiling) d:\> javac work1.java การประมวลผล (Execution) หรือรัน โปรแกรม d:\> java work1

10  คำสั่งแสดงผลใน โปรแกรมภาษา JAVA รูปแบบ 1 ( ไม่ขึ้นบรรทัด ใหม่ ) System.out.print (“ ข้อความที่ต้องการแสดง ”); คำสั่ง โปรแกรม รูปแบบ 2 ( ขึ้น บรรทัดใหม่ ) System.out.println (“ ข้อความที่ต้องการแสดง ”); คำสั่ง โปรแกรม

11  ตัวอย่างโปรแกรมภาษา JAVA (1) // นายจักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิม class Helloworld { public static void main( String [] args) { System.out.print( "Hello World! => " ); System.out.print( "jukkrit tuybungchim" ); } class header comments method header method body

12  ผลการ RUN (1)

13  ตัวอย่างโปรแกรมภาษา JAVA (2) // นายจักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิม class Helloworld { public static void main( String [] args) { System.out.println( "Hello World! " ); System.out.println( "jukkrit tuybungchim" ); } class header comments method header method body

14  ผลการ RUN (2)

15  แบบฝึกหัด ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมภาษา JAVA แสดงชื่อ - นามสกุล, เลขที่, ระดับชั้น, อายุ, ที่อยู่ โดยแสดงผลที่ละ บรรทัด ตัวอย่างผลลัพธ์ Name : Jukkrit Tuybungchim No.12 M. 5/6 Age : 25 address : nongsua patumthani

16  เฉลยแบบฝึกหัด class output1 { public static void main(String [] args) { System.out.println("Name : Jukkrit Tuybingchim"); System.out.println("No.12"); System.out.println("M.5/6"); System.out.println("Age.25"); System.out.println("Address : Nongsua Patumthani"); }

17  เฉลยแบบฝึกหัด ( ผลการ RUN)

18  คำสั่งรับข้อมูลใน โปรแกรมภาษา JAVA คำสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลผ่านทาง คีย์บอร์ดในโปรแกรมภาษา JAVA ใช้ คำสั่ง Scanner โดยมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้ import java.util.Scanner; class inputscanner { public static void main( String [] args) { Scanner av = new Scanner(System.in); int n; System.out.print("Input number => "); n = av.nextInt(); } } นำคำสั่ง Scanner เข้ามาในโปรแกรม กำหนดตัวแปร Scanner นำค่าที่รับข้อมูลจากคีย์บอร์ดไปเก็บไว้ที่ตัวแปร n

19  ตัวอย่างคำสั่งการรับข้อมูลใน โปรแกรมภาษา JAVA import java.util.Scanner; class input1 { public static void main( String [] args) { Scanner av = new Scanner(System.in); int n; System.out.print("Input number => "); n = av.nextInt(); System.out.println(" number = “+n); } นำค่าที่รับข้อมูลจากคีย์บอร์ดที่เก็บไว้ที่ตัวแปร n มาแสดง

20  ผลการ RUN


ดาวน์โหลด ppt โดย นายจักรกฤษณ์ ทุย บึงฉิม ครู คศ.1 โรงเรียน หนองเสือวิทยาคม หน่วยที่ 2 โครงสร้างโปรแกรม ภาษา JAVA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google