งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างโปรแกรมภาษา JAVA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างโปรแกรมภาษา JAVA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างโปรแกรมภาษา JAVA
หน่วยที่ 2 โครงสร้างโปรแกรมภาษา JAVA โดย นายจักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิม ครู คศ.1 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

2  โปรแกรมภาษา JAVA ภาษาจาวา (Java Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท ซันไมโครซิสเต็มส์ เป็นภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP : Object-Oriented Programming) โปรแกรมที่เขียนขึ้นถูกสร้างภายในคลาส ดังนั้นคลาส (Class) คือที่เก็บเมทธอด (Method) หรือพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งมีสถานะ (State) และรูปพรรณ (Identity) ประจำพฤติกรรม

3  โปรแกรมภาษา JAVA ภาษาจาวา(Java Language) คือ ภาษาที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท ซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems Inc.) เป็นภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง มีลักษณะสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP : Object-Oriented Programming) ที่ชัดเจน โปรแกรมต่าง ๆ ถูกสร้างภายใน class โปรแกรมเหล่านั้นถูกเรียกว่า method หรือ behavior โดยปกติจะเรียกแต่ละคลาสว่าวัตถุ โดยแต่ละวัตถุมีพฤติกรรมมากมาย โปรแกรมที่สมบูรณ์จะเกิดจากหลายวัตถุ หรือหลายคลาสมารวมกัน โดยแต่ละคลาสจะมีเมทธอด หรือพฤติกรรมแตกต่างกันไป

4  องค์ประกอบของเทคโนโลยี JAVA
JVM (Java Virtual Machine) ทำหน้าที่เป็นอินเตอร์พรีตเตอร์ JRE (Java Runtime Environment) ใช้ในการรันโปรแกรม J2SDK (Java 2 Software Development Kit) เป็นชุดพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา

5  จุดเด่นของโปรแกรมภาษา JAVA

6  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมภาษา JAVA

7  โครงสร้างโปรแกรมภาษา JAVA
// comments about the class public class MyProgram class header { } public static void main (String[ ] args) { } method header method body class body

8  คำสงวนในโปรแกรมภาษา JAVA
คำสงวน (Keywords or Reserved Word) คือ คำที่ถูกสงวน หรือสำรองไว้โดยตัวแปลภาษา ที่ผู้พัฒนาไม่สามารถนำมาใช้เป็นชื่อตัวแปร ชื่อเมธอด หรือชื่อคลาส เพราะคำสงวนจะมีหน้าที่ของตนเอง ในการควบคุมโครงสร้างของโปรแกรม (Structure) เป็นชนิดของข้อมูล (Data Type) หรือคำขยายแบบของข้อมูล (Modifier) ดังนั้นตัวแปลภาษาจะประกาศคำที่ถูกสงวนไว้ล่วงหน้า มิให้ผู้พัฒนานำไปใช้ และเกิดความสับสนในการพัฒนาโปรแกรม คำสงวน 49 คำ ประกอบด้วย abstract, assert, boolean, break, byte, case, catch, char, class, const, continue, default, do, double, else, extends, final, finally, float, for, goto, if, implements, import, instanceof, int, interface, long, native, new, package, private, protected, public, return, short, static, strictfp, super, switch, synchronized, this, throw, throws, transient, try, void, volatile, while

9  การแปลภาษา การประมวลผลในโปรแกรมภาษา JAVA
การแปลภาษา (Compiling) d:\> javac work1.java การประมวลผล (Execution) หรือรันโปรแกรม d:\> java work1

10  คำสั่งแสดงผลในโปรแกรมภาษา JAVA รูปแบบ 1 (ไม่ขึ้นบรรทัดใหม่)
System.out.print (“ข้อความที่ต้องการแสดง”); คำสั่งโปรแกรม รูปแบบ 2 (ขึ้นบรรทัดใหม่) System.out.println (“ข้อความที่ต้องการแสดง”); คำสั่งโปรแกรม

11  ตัวอย่างโปรแกรมภาษา JAVA (1)
//นายจักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิม class Helloworld { public static void main( String [] args) System.out.print( "Hello World! => " ); System.out.print( "jukkrit tuybungchim" ); } comments class header method header method body

12  ผลการ RUN (1)

13  ตัวอย่างโปรแกรมภาษา JAVA (2)
//นายจักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิม class Helloworld { public static void main( String [] args) System.out.println( "Hello World! " ); System.out.println( "jukkrit tuybungchim" ); } comments class header method header method body

14  ผลการ RUN (2)

15  แบบฝึกหัด ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมภาษา JAVA แสดงชื่อ-นามสกุล, เลขที่, ระดับชั้น, อายุ, ที่อยู่ โดยแสดงผลที่ละบรรทัด ตัวอย่างผลลัพธ์ Name : Jukkrit Tuybungchim No.12 M. 5/6 Age : 25 address : nongsua patumthani

16  เฉลยแบบฝึกหัด class output1 {
public static void main(String [] args) { System.out.println("Name : Jukkrit Tuybingchim"); System.out.println("No.12"); System.out.println("M.5/6"); System.out.println("Age.25"); System.out.println("Address : Nongsua Patumthani"); }

17  เฉลยแบบฝึกหัด (ผลการ RUN)

18  คำสั่งรับข้อมูลในโปรแกรมภาษา JAVA
คำสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ดในโปรแกรมภาษา JAVA ใช้คำสั่ง Scanner โดยมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้ import java.util.Scanner; class inputscanner { public static void main( String [] args) { Scanner av = new Scanner(System.in); int n; System.out.print("Input number => "); n = av.nextInt(); } } นำคำสั่ง Scanner เข้ามาในโปรแกรม กำหนดตัวแปร Scanner นำค่าที่รับข้อมูลจากคีย์บอร์ดไปเก็บไว้ที่ตัวแปร n

19  ตัวอย่างคำสั่งการรับข้อมูลในโปรแกรมภาษา JAVA
import java.util.Scanner; class input1 { public static void main( String [] args) { Scanner av = new Scanner(System.in); int n; System.out.print("Input number => "); n = av.nextInt(); System.out.println(" number = “+n); } นำค่าที่รับข้อมูลจากคีย์บอร์ดที่เก็บไว้ที่ตัวแปร n มาแสดง

20  ผลการ RUN


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างโปรแกรมภาษา JAVA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google