งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Feb เอกสารประกอบการบรรยาย (2) ก้าวไปกับเทคโนโลยี สารสนเทศ Information Technology (IT) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญ เจือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Feb เอกสารประกอบการบรรยาย (2) ก้าวไปกับเทคโนโลยี สารสนเทศ Information Technology (IT) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญ เจือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th1 เอกสารประกอบการบรรยาย (2) ก้าวไปกับเทคโนโลยี สารสนเทศ Information Technology (IT) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญ เจือ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญ เจือ หลักสูตรการอบรมนักบริหารงานทาง กรมทาง หลวง ณ ศูนย์พัฒนางานทาง ศรีราชา 8 กุมภาพันธ์ 2542

2 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th2 เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology - IT 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเข้าคอมพิวเตอร์ การนำเข้าคอมพิวเตอร์ การบันทึกลงสื่อ การบันทึกลงสื่อ การประมวลผล การประมวลผล การแสดงผล การแสดงผล 2. เทคโนโลยีการสื่อสาร การได้ข้อมูล การได้ข้อมูล การเผยแพร่สารสนเทศ การเผยแพร่สารสนเทศ

3 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th3 เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่าง จากเทคโนโลยีอื่นอย่างไร มีขอบเขตกว้างขวาง มีขอบเขตกว้างขวาง กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูง กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูง มีความสำคัญระดับวิกฤติ มีความสำคัญระดับวิกฤติ เป็นอาวุธด้านกลยุทธ์ที่สำคัญ เป็นอาวุธด้านกลยุทธ์ที่สำคัญ มีผลกระทบต่อการบริหารการจัดการทุกระดับ เน้นความสะดวกสบายยิ่งกว่าลดค่าใช้จ่าย มีผลกระทบต่อการบริหารการจัดการทุกระดับ เน้นความสะดวกสบายยิ่งกว่าลดค่าใช้จ่าย

4 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th4 Computer Hardware องค์ประกอบสำคัญ 5 ส่วน ต Central Processing Unit (CPU) ต Memory ต Input device ต Output device ต Storage

5 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th5 CPUCPU ต ต CPU เป็นเสมือนสมองของ คอมพิวเตอร์ ต ต CPU chip ประกอบด้วยวงจร อิเล็กทรอนิกส์ ต ต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน – Control unit ทำหน้าที่ควบคุม –Arithmetic /Logic Unit (ALU) ทำหน้าที่ คำนวณและเปรียบเทียบ

6 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th6 CPUCPU ต ต CPU ของเครื่อง IBM PC และ PC compatible ใช้ Microprocessor ตระกูล 386, 486, หรือ Pentium ของ บริษัท Intel ต ต CPU ของเครื่อง Macintosh ใช้ Microprocessor ตระกูล 86000 ของ บริษัท Motorolla ต ต ความเร็วของ CPU วัดด้วยหน่วย MHz (MegaHerzt)

7 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th7 MemoryMemory ต ต Memory ใช้เก็บข้อมูล และ สารสนเทศขณะกำลังทำงาน ต ต Memory Chip ประกอบด้วยวงจร อิเล็กทรอนิกส์ ต ต ประเภทของ Memory – RAM – ROM ต ต Address เป็นตำแหน่งที่เก็บใน Memory

8 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th8 ความจุของ Memory Byte เบ็นหน่วยวัดความจุของ Memory ต ต 1 Kilobyte (KB) = 1024 byte ต ต 1 Megatyte (MB) = 1024 KB ต ต 1 Gigabyte (GB) = 1024 MB

9 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th9 Input devices อุปกรณ์รับเข้า ทำหน้าที่รับข้อมูลและ คำสั่งจากผู้ใช้ ต ต Keyboard, Mouse ต ต Trackball, joystick ต ต Scanner ต ต OMR (Optical Marksense Reader) ต ต OCR (Optical Character Recognition) ต ต Bar code reader

10 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th10 Output devices อุปกรณ์ส่งออก ทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่ ประมวลผลแล้วกลับออกมาให้ผู้ใช้ ต ต Monitor ต ต Printer ต ต Multimedia system

11 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th11 Storage devices Storage devices ใช้เก็บข้อมูลใน ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่ประมวลผล ต ต Magnetic disk – Harddisk – Floppydisk ต ต Magnetic tape ต ต CD ROM

12 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th12 ความจุของ Storage devices Byte เบ็นหน่วยวัดความจุของ Storage devices ต ต 1 Kilobyte (KB) = 1024 Byte ต ต 1 Megabyte (MB) = 1024 KB ต ต 1 Gigabyte (GB) = 1024 MB ต ต 1 Terrabyte (TB) = 1024 GB

13 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th13 ขนาดของคอมพิวเตอร์ขนาดของคอมพิวเตอร์ ต Super computer ต Mainframe ต Minicomputer ต Microcomputer ต Workstation ต Laptop, Notebook, Palmtop

14 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th14 Programs (Software) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ประเภท ต ต System programs ต ต Application programs - Packages - Custom-developed

15 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th15 Application Programs ต Special Purpose - Payroll, Acconting, Inventory Control - Payroll, Acconting, Inventory Control ต General Purpose - Word Processing, Spreadsheet, Database, Graphics - Word Processing, Spreadsheet, Database, Graphics

16 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th16 System Programs ต โปรแกรมระบบประเภทต่าง ๆ ต Operating systems (OS) ต Communications ต Databases ต Language translators ต Utilities

17 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th17 OS - Operating System หน้าที่หลัก 3 อย่าง ต ประสานงานระหว่างอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ ต จัดการเกี่ยวกับการถ่ายเทสารสนเทศ ระหว่างดิสก์กับ หน่วยความจำ หน่วยความจำ ต ดูแลรักษาแฟ้มข้อมูล และจัดระเบียบ

18 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th18 Operating System (OS) ต ต OS ชนิดต่างๆ – DOS – OS/2 – UNIX, LINUX – Windows 95

19 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th19 Computer Languages ต Machine Language ต Assembly Language (Symbolic) ต High Level Lanuages ต Fourth generation Languages

20 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th20 Computer Systems การทำงานของคอมพิวเตอร์ ต Single user ต Single task ต Multiusers ต Multitasking

21 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th21 NetworkNetwork ต LAN ต WAN ต MAN ต Internetwork (Internet) ต Intranet

22 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th22 LAN (Local Area Network) ต วัตถุประสงค์ ต Shared data ต Shared resources ต Rapid communications ต Distributed processing ต Security and controls

23 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th23 Components of LANs ต Computer – –File sever – –Workstation ต Network interface card ต Communication cable ต Netware OS – –Novell’s Netware

24 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th24 Communication Cables ต Twisted-pairs ต Coaxial ต Fiber optic

25 1 Feb 99wichai@bucc4.buu.ac.th25 LAN Topology ต Star topology ต Ring Toplogy ต Bus Topology


ดาวน์โหลด ppt 1 Feb เอกสารประกอบการบรรยาย (2) ก้าวไปกับเทคโนโลยี สารสนเทศ Information Technology (IT) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญ เจือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google