งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการบรรยาย (2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการบรรยาย (2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการบรรยาย (2)
1 Feb 99 เอกสารประกอบการบรรยาย (2) ก้าวไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology (IT) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ หลักสูตรการอบรมนักบริหารงานทาง กรมทางหลวง ณ ศูนย์พัฒนางานทาง ศรีราชา 8 กุมภาพันธ์ 2542 1 Feb 99

2 เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology - IT
1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเข้าคอมพิวเตอร์ การบันทึกลงสื่อ การประมวลผล การแสดงผล 2. เทคโนโลยีการสื่อสาร การได้ข้อมูล การเผยแพร่สารสนเทศ 1 Feb 99

3 เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างจากเทคโนโลยีอื่นอย่างไร
มีขอบเขตกว้างขวาง กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูง มีความสำคัญระดับวิกฤติ เป็นอาวุธด้านกลยุทธ์ที่สำคัญ มีผลกระทบต่อการบริหารการจัดการทุกระดับ เน้นความสะดวกสบายยิ่งกว่าลดค่าใช้จ่าย 1 Feb 99

4 Computer Hardware องค์ประกอบสำคัญ 5 ส่วน Central Processing Unit (CPU)
1 Feb 99 Computer Hardware องค์ประกอบสำคัญ 5 ส่วน Central Processing Unit (CPU) Memory Input device Output device Storage 1 Feb 99

5 CPU CPU เป็นเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์
1 Feb 99 CPU CPU เป็นเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ CPU chip ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนประกอบ 2 ส่วน Control unit ทำหน้าที่ควบคุม Arithmetic /Logic Unit (ALU) ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบ 1 Feb 99

6 1 Feb 99 CPU CPU ของเครื่อง IBM PC และ PC compatible ใช้ Microprocessor ตระกูล 386, 486, หรือ Pentium ของบริษัท Intel CPU ของเครื่อง Macintosh ใช้ Microprocessor ตระกูล ของบริษัท Motorolla ความเร็วของ CPU วัดด้วยหน่วย MHz (MegaHerzt) 1 Feb 99

7 Memory Memory ใช้เก็บข้อมูล และสารสนเทศขณะกำลังทำงาน
1 Feb 99 Memory Memory ใช้เก็บข้อมูล และสารสนเทศขณะกำลังทำงาน Memory Chip ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของ Memory RAM ROM Address เป็นตำแหน่งที่เก็บใน Memory 1 Feb 99

8 ความจุของ Memory Byte เบ็นหน่วยวัดความจุของ Memory
1 Feb 99 ความจุของ Memory Byte เบ็นหน่วยวัดความจุของ Memory 1 Kilobyte (KB) = byte 1 Megatyte (MB) = KB 1 Gigabyte (GB) = MB 1 Feb 99

9 Input devices อุปกรณ์รับเข้า ทำหน้าที่รับข้อมูลและคำสั่งจากผู้ใช้
1 Feb 99 Input devices อุปกรณ์รับเข้า ทำหน้าที่รับข้อมูลและคำสั่งจากผู้ใช้ Keyboard, Mouse Trackball, joystick Scanner OMR (Optical Marksense Reader) OCR (Optical Character Recognition) Bar code reader 1 Feb 99

10 1 Feb 99 Output devices อุปกรณ์ส่งออก ทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่ประมวลผลแล้วกลับออกมาให้ผู้ใช้ Monitor Printer Multimedia system 1 Feb 99

11 1 Feb 99 Storage devices Storage devices ใช้เก็บข้อมูลในขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่ประมวลผล Magnetic disk Harddisk Floppydisk Magnetic tape CD ROM 1 Feb 99

12 ความจุของ Storage devices
1 Feb 99 ความจุของ Storage devices Byte เบ็นหน่วยวัดความจุของ Storage devices 1 Kilobyte (KB) = Byte 1 Megabyte (MB) = 1024 KB 1 Gigabyte (GB) = MB 1 Terrabyte (TB) = GB 1 Feb 99

13 ขนาดของคอมพิวเตอร์ Super computer Mainframe Minicomputer Microcomputer
1 Feb 99 ขนาดของคอมพิวเตอร์ Super computer Mainframe Minicomputer Microcomputer Workstation Laptop, Notebook, Palmtop 1 Feb 99

14 Programs (Software) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ประเภท System programs
1 Feb 99 Programs (Software) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ประเภท System programs Application programs - Packages - Custom-developed 1 Feb 99

15 Application Programs Special Purpose
1 Feb 99 Application Programs Special Purpose - Payroll, Acconting, Inventory Control General Purpose - Word Processing, Spreadsheet, Database, Graphics 1 Feb 99

16 System Programs โปรแกรมระบบประเภทต่าง ๆ Operating systems (OS)
1 Feb 99 System Programs โปรแกรมระบบประเภทต่าง ๆ Operating systems (OS) Communications Databases Language translators Utilities 1 Feb 99

17 OS - Operating System หน้าที่หลัก 3 อย่าง
1 Feb 99 OS - Operating System หน้าที่หลัก 3 อย่าง ประสานงานระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ จัดการเกี่ยวกับการถ่ายเทสารสนเทศระหว่างดิสก์กับ หน่วยความจำ ดูแลรักษาแฟ้มข้อมูล และจัดระเบียบ 1 Feb 99

18 Operating System (OS) OS ชนิดต่างๆ OS/2 UNIX, LINUX Windows 95 DOS
1 Feb 99 Operating System (OS) OS ชนิดต่างๆ DOS OS/2 UNIX, LINUX Windows 95 1 Feb 99

19 Computer Languages Machine Language Assembly Language (Symbolic)
1 Feb 99 Computer Languages Machine Language Assembly Language (Symbolic) High Level Lanuages Fourth generation Languages 1 Feb 99

20 Computer Systems การทำงานของคอมพิวเตอร์ Single user Single task
1 Feb 99 Computer Systems การทำงานของคอมพิวเตอร์ Single user Single task Multiusers Multitasking 1 Feb 99

21 Network LAN WAN MAN Internetwork (Internet) Intranet 1 Feb 99

22 LAN (Local Area Network)
1 Feb 99 LAN (Local Area Network) วัตถุประสงค์ Shared data Shared resources Rapid communications Distributed processing Security and controls 1 Feb 99

23 Components of LANs Computer Network interface card Communication cable
1 Feb 99 Components of LANs Computer File sever Workstation Network interface card Communication cable Netware OS Novell’s Netware 1 Feb 99

24 Communication Cables Twisted-pairs Coaxial Fiber optic 1 Feb 99

25 LAN Topology Star topology Ring Toplogy Bus Topology 1 Feb 99


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการบรรยาย (2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google