งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates โดย... สำนักงาน คลังจังหวัดสตูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates โดย... สำนักงาน คลังจังหวัดสตูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates โดย... สำนักงาน คลังจังหวัดสตูล

2 Free Powerpoint Templates Page 2 มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2553 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 2 35.0044.00 3 61.0068.00 4 72.0093.00 10.0020.00

3 Free Powerpoint Templates Page 3 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 1,191.00778.8865.40 รายจ่ายลงทุน 694.65334.60 ภาพรวม 1,885.651,113.48 48.17 59.05 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 21 ม. ค. 2554

4 Free Powerpoint Templates Page 4 ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด (130.47 ล้านบาท ) ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด (130.47 ล้านบาท ) ( หน่วย : ล้านบาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ 130.470.19 0.15 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 21 ม. ค. 2554

5 Free Powerpoint Templates Page 5

6 Free Powerpoint Templates Page 6 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมา ณ เบิกจ่าย ร้อย ละ รายจ่าย ประจำ --- รายจ่าย ลงทุน 76.562.563.34 ภาพรวม 76.562.563.34 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 21 ม. ค. 2554

7 Free Powerpoint Templates Page 7


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates โดย... สำนักงาน คลังจังหวัดสตูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google