งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates โดย... สำนักงาน คลังจังหวัดสตูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates โดย... สำนักงาน คลังจังหวัดสตูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates โดย... สำนักงาน คลังจังหวัดสตูล

2 Free Powerpoint Templates Page 2 มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2553 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)

3 Free Powerpoint Templates Page 3 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 1, รายจ่ายลงทุน ภาพรวม 1, , ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 21 ม. ค. 2554

4 Free Powerpoint Templates Page 4 ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด ( ล้านบาท ) ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด ( ล้านบาท ) ( หน่วย : ล้านบาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 21 ม. ค. 2554

5 Free Powerpoint Templates Page 5

6 Free Powerpoint Templates Page 6 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมา ณ เบิกจ่าย ร้อย ละ รายจ่าย ประจำ --- รายจ่าย ลงทุน ภาพรวม ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 21 ม. ค. 2554

7 Free Powerpoint Templates Page 7


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates โดย... สำนักงาน คลังจังหวัดสตูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google