งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินงบประมาณจังหวัดสตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินงบประมาณจังหวัดสตูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินงบประมาณจังหวัดสตูล
สรุปผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดย...สำนักงานคลังจังหวัดสตูล Free Powerpoint Templates

2 การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาส การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม
มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2553 ไตรมาสที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 2 35.00 44.00 3 61.00 68.00 4 72.00 93.00 10.00 20.00

3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ รายจ่ายประจำ 1,191.00 778.88 65.40 รายจ่ายลงทุน 694.65 334.60 ภาพรวม 1,885.65 1,113.48 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 21 ม.ค 48.17 59.05

4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด (130.47 ล้านบาท)
( ล้านบาท) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 130.47 0.19 0.15 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 21 ม.ค

5 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบไทยเข้มแข็ง(TKK) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ของวงเงินตามแผนที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

6 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 21 ม.ค. 2554
ผลการเบิกจ่ายเงินงบไทยเข้มแข็งจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ รายจ่ายประจำ - รายจ่ายลงทุน 76.56 2.56 3.34 ภาพรวม ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 21 ม.ค

7 สำนักงานคลังจังหวัดสตูล
กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดสตูล โทร :


ดาวน์โหลด ppt เงินงบประมาณจังหวัดสตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google