งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินงบประมาณจังหวัดสตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินงบประมาณจังหวัดสตูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินงบประมาณจังหวัดสตูล
สรุปผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 Powerpoint Templates

2 การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาส การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม
มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2553 ไตรมาสที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 10.00 20.00 2 35.00 44.00 3 4 72.00 93.00 61.00 68.00

3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ รายจ่ายประจำ 1,982.43 1,626.59 82.05 รายจ่ายลงทุน 1,212.10 779.51 ภาพรวม 3,194.53 2,406.10 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 20 พ.ค 64.31 75.32

4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด (130.47 ล้านบาท)
( ล้านบาท) (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 130.47 23.28 17.84 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 20 พ.ค

5 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบไทยเข้มแข็ง(TKK) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ของวงเงินตามแผนที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

6 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 20 พ.ค. 2554
ผลการเบิกจ่ายเงินงบไทยเข้มแข็งจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ รายจ่ายประจำ 721.67 496.00 68.73 รายจ่ายลงทุน 1,244.59 1,085.29 87.20 ภาพรวม 1,966.26 1,581.29 80.42 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 20 พ.ค

7 สำนักงานคลังจังหวัดสตูล
กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดสตูล โทร :


ดาวน์โหลด ppt เงินงบประมาณจังหวัดสตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google