งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กรม ชลประทาน การบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management - RBM) การบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management - RBM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กรม ชลประทาน การบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management - RBM) การบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management - RBM)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กรม ชลประทาน การบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management - RBM) การบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management - RBM) 11 มิถุนายน 2546

2 18 ตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงานหลัก กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Key Performance Indicators – KPIs) โดย มนัส กำเนิดมณี กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร 11 มิถุนายน 2546

3 การพัฒนา ระบบราชการ มติ ครม. 19 พฤษภาคม 2546 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการไทย ( พ. ศ. 2546 – พ. ศ. 2550) 7 ยุทธศาสตร์ 42 มาตรการ

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการไทย ( พ. ศ. 2546 – พ. ศ. 2550) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ ปรับเปลี่ยน กระบวนการและวิธีการ ทำงาน มาตรการ 1.1 นำ ระบบ การบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ มา ประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง มาตรการ 1.1 นำ ระบบ การบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ มา ประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง

5 การ บริหารมุ่ง ผลสัมฤท ธิ์ ระบบ งบประมาณ แบบมุ่งเน้น ผลงาน แผนยุทธศาสตร์ ชลประทาน

6

7 RBM บอกให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ ชลประทาน แผนที่ เดินทาง แผนที่ เดินทาง เข้าใกล้เป้าหมายเพียงได เข้าใกล้เป้าหมายเพียงได หลงทางหรือไม่ หลงทางหรือไม่ เข้าใกล้เป้าหมายเพียงได เข้าใกล้เป้าหมายเพียงได หลงทางหรือไม่ หลงทางหรือไม่

8 โครงสร้าง RBM 4 ด้าน 4 ด้าน 10 ปัจจัยหลัก 10 ปัจจัยหลัก 18 ตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด 4 ด้าน 4 ด้าน 10 ปัจจัยหลัก 10 ปัจจัยหลัก 18 ตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด กำหนดโดยคณะทำงาน RBM จำนวน 24 คน ( คำสั่ง 1604/44 24 ธ. ค.44)

9

10

11 44 PerspectivePerspective วิสัยทัศน์

12 1010 CSFsCSFs วิสัยทัศน์

13 1818 KPIsKPIs วิสัยทัศน์

14 ก.ก.ก.ก. ก.ก.ก.ก. ด้านภายนอกองค์กรด้านภายนอกองค์กร ExternalPerspectiveExternalPerspective ภาย นอก องค์ กร BSC

15 CSF. 1 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) ผู้ใช้น้ำมีความเข้าใจ มี จิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์สูงสุด ผู้ใช้น้ำมีความเข้าใจ มี จิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์สูงสุด 1 Kpi ภาย นอก องค์ กร BSC

16 KPI 1.1 1 ภาย นอก องค์ กร ร้อยละของกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ไม่ ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม ผู้ใช้น้ำ ความถี่การวัด: ทุก 6 เดือน แบบฟอร์ม: RBM1 RBM2 ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง. BSC

17 CSF. 2 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ให้ความร่วมมือ ในการ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ให้ความร่วมมือ ในการ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ 3 Kpi ภาย นอก องค์ กร BSC

18 KPI 2.1 2 ภาย นอก องค์ กร ร้อยละของโครงการที่ส่วนใหญ่ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วม ในการศึกษาและวางโครงการ เห็นด้วยกับโครงการ ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี แบบฟอร์ม: RBM3 RBM4 สบก. >>กผง. BSC

19 KPI 2.2 3 ภาย นอก องค์ กร ร้อยละของกลุ่มผู้ใช้น้ำของ โครงการที่เข้ามามีส่วนร่วมใน การวาง แผนและบริหารจัดการ น้ำ ความถี่การวัด: ทุก 6 เดือน แบบฟอร์ม: RBM5 RBM6 ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง. BSC

20 KPI 2.3 4 ภาย นอก องค์ กร จำนวนครั้งที่กรมให้การ สนับสนุนโดยการจัดการน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาด้านนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม ความถี่การวัด: ทุก 6 เดือน แบบฟอร์ม: RBM7 ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง. BSC

21 CSF. 3 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ ชลประทานได้รับน้ำอย่าง ทั่วถึงและเป็นธรรม ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ ชลประทานได้รับน้ำอย่าง ทั่วถึงและเป็นธรรม 2 Kpi ภาย นอก องค์ กร BSC

22 KPI 3.1 5 ภาย นอก องค์ กร ร้อยละของพื้นที่ชลประทาน ที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย ความถี่การวัด: ทุกฤดูฝน / แล้ง แบบฟอร์ม: RBM8 RBM9 ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง. BSC

23 KPI 3.2 6 ภาย นอก องค์ กร ร้อยละของกลุ่มผู้ใช้น้ำใน เขตพื้นที่ชลประทานที่พอใจ ต่อการบริหารจัดการน้ำ ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี แบบสอบถาม: RBM10 (สำรวจความคิดเห็น) สอน. > กผง. BSC

24 ข.ข.ข.ข. ข.ข.ข.ข. ด้านภายในองค์กรด้านภายในองค์กร InternalPerspectiveInternalPerspective ภาย ใน องค์ กร BSC

25 CSF. 4 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ งานในหน้าที่ มีความรู้ในงาน ที่เกี่ยวข้อง มีจริยธรรมและมี จิตสำนึกในการให้บริการ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ งานในหน้าที่ มีความรู้ในงาน ที่เกี่ยวข้อง มีจริยธรรมและมี จิตสำนึกในการให้บริการ 3 Kpi ภาย ใน องค์ กร BSC

26 KPI 4.1 7 ภาย ใน องค์ กร ร้อยละของผู้บริหารที่พึง พอใจต่อการทำงานของ บุคลากรของกรม ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี แบบสอบถาม: RBM11 (สำรวจความคิดเห็น) สพบ. > กผง. BSC

27 KPI 4.2 8 ภาย ใน องค์ กร ร้อยละของบุคลากรที่ พอใจในการทำงานของ ผู้บริหาร ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี แบบสอบถาม: RBM12 (สำรวจความคิดเห็น) สพบ. > กผง. BSC

28 KPI 4.3 9 ภาย ใน องค์ กร ร้อยละของผู้รับบริการที่ พอใจต่อการปฏิบัติงานของ บุคลากรของกรม ความถี่การวัด: ทุก 3 เดือน ตู้รับความคิดเห็น : แบบRBM13 ทุกหน่วย > สพบ. > กผง. BSC

29 CSF. 5 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) แผนงานในขบวนการ ศึกษา สำรวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน และแผนปฏิบัติ การในการก่อสร้างชัดเจน และมีการปฏิบัติงานตาม แผน แผนงานในขบวนการ ศึกษา สำรวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน และแผนปฏิบัติ การในการก่อสร้างชัดเจน และมีการปฏิบัติงานตาม แผน 2 Kpi ภาย ใน องค์ กร BSC

30 KPI 5.1 10 ภาย ใน องค์ กร ร้อยละของโครงการชลประทาน ขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ ดำเนินการได้ตามแผน ความถี่การวัด: ทุก 3 เดือน แบบฟอร์ม: RBM14 RBM17 ศึกษา/สำรวจ/ออกแบบ/ที่ดิน/ก่อสร้าง > กผง. BSC

31 KPI 5.2 11 ภาย ใน องค์ กร ร้อยละของโครงการ ชลประทานขนาดเล็กที่ ดำเนินการได้ตามแผน ความถี่การวัด: ทุก 3 เดือน แบบฟอร์ม: RBM15 RBM17 ศึกษา/สำรวจ/ออกแบบ/ก่อสร้าง > กผง. BSC

32 CSF. 6 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) แผนและการบริหาร จัดการน้ำชัดเจน มี ประสิทธิภาพ แผนและการบริหาร จัดการน้ำชัดเจน มี ประสิทธิภาพ 2 Kpi ภาย ใน องค์ กร BSC

33 KPI 6.1 12 ภาย ใน องค์ กร ประสิทธิภาพชลประทาน ในฤดูฝน ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี แบบฟอร์ม: RBM18 RBM19 BSC ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง.

34 KPI 6.2 13 ภาย ใน องค์ กร ประสิทธิภาพชลประทาน ในฤดูแล้ง ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี แบบฟอร์ม: RBM18 RBM19 BSC ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง.

35 ค.ค.ค.ค. ค.ค.ค.ค. ด้านนวัตกรรมด้านนวัตกรรม InnovationPerspectiveInnovationPerspective นวั ต กรร ม BSC

36 CSF. 7 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) การพัฒนาระบบเทคโน โลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ บริหารจัดการ พัฒนาแหล่ง น้ำ และจัดการน้ำ การพัฒนาระบบเทคโน โลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ บริหารจัดการ พัฒนาแหล่ง น้ำ และจัดการน้ำ 1 Kpi นวั ต กรร ม BSC

37 KPI 7.1 14 นวั ต กรร ม ร้อยละของความก้าวหน้าของการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนา แหล่งน้ำและจัดการน้ำ ความถี่การวัด: ทุก 6 เดือน แบบฟอร์ม : RBM20 BSC สศท. > กผง.

38 ง.ง.ง.ง. ง.ง.ง.ง. ด้านการเงินด้านการเงิน FinancialPerspectiveFinancialPerspective การเ งิน BSC

39 CSF. 8 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) การใช้ทรัพยากรได้ อย่างประหยัดและ คุ้มค่า การใช้ทรัพยากรได้ อย่างประหยัดและ คุ้มค่า 1 Kpi การเ งิน BSC

40 KPI 8.1 15 การเ งิน ต้นทุนในการบริหาร จัดการน้ำต่อไร่ ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี แบบฟอร์ม: RBM21 RBM22 BSC ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง.

41 CSF. 9 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) การปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบราชการ ปราศจากทุจริต และ ประพฤติมิชอบ การปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบราชการ ปราศจากทุจริต และ ประพฤติมิชอบ 2 Kpi การเ งิน BSC

42 KPI 9.1 16 การเ งิน จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ ตัดสินจาก อ.ก.พ. กรมว่า ทุจริตและประพฤติมิชอบ ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี รวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูล BSC สพบ. > กผง.

43 KPI 9.2 17 การเ งิน จำนวนบุคลากรที่ถูกลงโทษ ฐานทำผิดวินัยทาง งบประมาณและการคลัง ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี รวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูล BSC กงบ. > กผง.

44 CSF. 10 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไป ตามแผน การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไป ตามแผน 1 Kpi การเ งิน BSC

45 KPI 10.1 18 การเ งิน ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณหมวดงบลงทุนที่ เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ความถี่การวัด: ทุก 3 เดือน รวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูล BSC ทุกหน่วย > กงบ. > กผง.

46 การ รายงาน ข้อมูล ขั้นตอน

47 หน่วย รับผิดชอ บข้อมูล หน่ว ย รวบ รวม ข้อมู ล กอ ง แผ นง าน 27 สำนัก / กอง 6 สำนัก / กอง คณะกรร มการ ดำเนินงา นระบบ RBM

48 หน่วย รับผิดชอ บข้อมูล 27 สำนัก / กอง การ รายงา น ข้อมู ล

49 การ รายงา น ข้อมู ล หน่ว ย รวบ รวม ข้อมู ล 6 สำนัก / กอง

50 แผนปฏิบัติ การ หน่วยงาน รับผิดชอบข้อมูล

51

52 แผนปฏิบัติ การ หน่วยงานรวบรวม ข้อมูล

53

54 เครื่องมือ 1.คณะกรรมการดำเนินงานระบบ RBM (อธช. เป็นประธาน) 2.คณะทำงานรวบรวมข้อมูล 6 คณะ 3.เจ้าหน้าที่ RBM ประจำสำนัก/กอง

55 การบ้าน วันนี้ 1. จัดแบ่ง กลุ่มผู้ใช้น้ำ 2. ตั้งตู้รับ ความคิดเห็น

56 จัดแบ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำ Kpi 1.1 2.2 3.2 พท.ชป. 22.18 ล้านไร่ มีกี่กลุ่มผู้ใช้น้ำ ?… โจทย์ 1.กลุ่มจริง... กลุ่ม 2.กลุ่มเงา... กลุ่ม ตอบ หนังสือ RBM หน้า 94

57 ตู้รับความคิดเห็น กรมชลประทาน Kpi 4.3 กรมฯ สามเสน /ปากเกร็ด (สลก. รับผิดชอบ) สำนักชลประทาน โครงการ สถานที่ ที่มีประชาชนมา ติดต่อ สถานที่ติดตั้ง ทุก 1 เดือน รวบรวมส่ง สพบ. การรายงานผล 1.วางแบบสอบถามไว้ใกล้ตู้ และ 2.ยื่นแบบสอบถามให้ลูกค้า กรอก เมื่อติดต่องานเสร็จ

58 RBM Training 1. บังคับ... 2,000 คน 11 มิ.ย. 46 11 มิ.ย. 46 16-20 มิ.ย. 46 16-20 มิ.ย. 46 11 มิ.ย. 46 11 มิ.ย. 46 16-20 มิ.ย. 46 16-20 มิ.ย. 46 2. ให้สมัคร... 2,000 คน

59 RBM Application www.ocsc.go.th/rbms

60 เงื่อนไขความสำเร็จเงื่อนไขความสำเร็จ ผู้บริหารระดับสูง มี ความเข้าใจและสนับสนุน ผู้บริหารระดับสูง มี ความเข้าใจและสนับสนุน ผู้บริหารมีความรู้ในการ วางแผนยุทธศาสตร์ ผู้บริหารมีความรู้ในการ วางแผนยุทธศาสตร์

61 แผนยุทธศาสตร์ ชลประทาน Vision RBM PBB Performance Based Budgeting Results Based Manegement

62 กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร กรมชลประทาน (Public Sector Development Division) กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์

63 กรมชลประทาน www.rid.go.th/reform กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร


ดาวน์โหลด ppt กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กรม ชลประทาน การบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management - RBM) การบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management - RBM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google