งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สูตร การหาค่า EOQ 2SO C บริษัทดาวตก จำกัด ขายสบู่ได้เดือนละ 10,000 ก้อน เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อครั้งละ 200 บาท ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาก้อนละ 0.10 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สูตร การหาค่า EOQ 2SO C บริษัทดาวตก จำกัด ขายสบู่ได้เดือนละ 10,000 ก้อน เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อครั้งละ 200 บาท ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาก้อนละ 0.10 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สูตร การหาค่า EOQ 2SO C บริษัทดาวตก จำกัด ขายสบู่ได้เดือนละ 10,000 ก้อน เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อครั้งละ 200 บาท ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาก้อนละ 0.10 บาท 1. ในกรณีที่บริษัทสั่งซื้อสบู่ครั้งละ 10,000 ก้อน 5,000 ก้อน 2,500 ก้อนและ 2,000 ก้อน ให้ คำนวณว่า ก. จำนวนครั้งที่สั่งซื้อสบู่ ข. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อเดือน ค. จำนวนสบู่โดยเฉลี่ย ง. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อเดือน จ. ค่าใช้จ่ายรวมในการสั่งซื้อ

2 2. บริษัทควรจะสั่งซื้อสบู่ครั้งละกี่ก้อน จึงจะทำ ให้ค่าใช้จ่ายรวมในการสั่งซื้อต่ำสุด วิธีทำ Q = จำนวนหน่วยที่สั่งซื้อต่อครั้ง  S = จำนวนสินค้าที่ต้องใช้ทั้งสิ้น ในช่วงเวลาหนึ่ง  10,000 บาท  0 = รายจ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้ง = 200 บาท  c = รายจ่ายในการเก็บรักษา สินค้า 0.10 บาท / ก้อน

3 ก. จำนวนครั้งที่สั่งซื้อสบู่ = = 10,000 SQSQ 5,000 = 2 ครั้ง = 4 ครั้ง 10,000 2,000 = 5 ครั้ง = 1 ครั้ง 10,000 2,500

4  ข. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อเดือน S0 Q จำนวน 10,000 ก้อน = 10,000 x 200 = 200 บาท 10,0 00 จำนวน 5,000 ก้อน = 10,000 x 200 = 400 บาท 5,000 จำนวน 2,500 ก้อน = 10,000 x 200 = 800 บาท 2,500 จำนวน 2,000 ก้อน = 10,000 x 200 = 1,000 บาท 2,000

5 ค. จำนวนสบู่โดยเฉลี่ย = Q 2 จำนวน 10,000 ก้อน = 10,000 = 5,000 ก้อน 2 จำนวน 5,000 ก้อน = 5,000 = 2,500 ก้อน จำนวน 2,500 ก้อน = 2,500 = 1,250 ก้อน 2 2 จำนวน 2,000 ก้อน = 2,000 = 1,000 ก้อน 2

6 ง. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อเดือน = CQ 2 จำนวน 10,000 ก้อน = 10,000x0.10 = 500 บาท 2 จำนวน 5,000 ก้อน = 5,000x0.10 = 250 บาท 2 จำนวน 2,000 ก้อน = 2,000x0.10 = 100 บาท 2 จำนวน 2,500 ก้อน = 2,500x0.10 = 125 บาท 2

7 จ. ค่าใช้จ่ายรวมในการสั่งซื้อ CQ+ SO 2Q สั่งซื้อครั้งละ 10,000 ก้อน = 500 + 200 = 700 บาท สั่งซื้อครั้งละ 5,000 ก้อน = 250 + 400 = 650 บาท สั่งซื้อครั้งละ 2,500 ก้อน = 125 + 800 = 925 บาท สั่งซื้อครั้งละ 2,000 ก้อน = 100 +1,000 = 1,100 บาท 2. บริษัทควรสั่งซื้อสบู่ครั้งละ 5,000 ก้อน จึงจะ ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมในการสั่งซื้อต่ำสุดคือ 650 บาท


ดาวน์โหลด ppt สูตร การหาค่า EOQ 2SO C บริษัทดาวตก จำกัด ขายสบู่ได้เดือนละ 10,000 ก้อน เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อครั้งละ 200 บาท ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาก้อนละ 0.10 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google