งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรม สชป. ๖ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรม สชป. ๖ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรม สชป. ๖ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ

2 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ  พลังงานจากน้ำที่จ่ายให้ชาวนา  พลังงานสะอาด  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3 กระบวนการเปลี่ยนพลังงาน ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๖ พลังงาน ศักย์ (PE) พลังงาน จลน์ (KE) พลังงาน กล (ME) พลังงาน ไฟฟ้าและ พลังงานน้ำ ไหล เขื่อน Dam คลอง Canal ฝาย Weir บ่อกังหัน (Turbine Pit) กังหันน้ำ (Turbine) Dynamo

4 ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๖ ประเภทของกังหันน้ำ กังหันน้ำแบ่งเป็นสองประเภทหลักตามหลักการทำงานตาม หลักฟิสิกส์คือ รีแอกชัน และ อิมพัลส์ฟิสิกส์ รีแอกชัน อิมพัลส์ Reaction Turbine Francis turbine Kaplan turbine Tububar turbine Impulse Turbine Pelton turbine Cros Flow turbine Water wheel

5 ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๖ หลักกา รทำงาน

6 ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๖ Pelton Turbine

7 ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๖ Cros Flow Turbine

8 ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๖ Francis Turbine

9 ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๖ Kaplan Turbine

10 ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๖ Tububar Turbine

11 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖ Water wheel

12 ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๖ พลังงานสุทธิคิดเป็นประสิทธิภาพ สูงสุด ดังนี้ ลำดั บที่ ชื่ออุปกรณ์ประสิทธิภา พ คำนวณประสิทธิภาพรวม 1 อาคารส่งน้ำ - บ่อกังหัน น้ำ = 95-97%Generator = 0.95 x 0.87 x 0.80 x 0.90 x 0.98 x 100 = 58.32% 2Water turbine= 87% 3Electric Generator= 80% 5 รางและท่อจ่ายน้ำ = 90-95% 6 ลูกปืนเพลา = 98%

13 ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๖ หลักการติดตั้งเครื่องกังหัน

14 ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๖ หลักการติดตั้งและการใช้งานของ Waterwheel

15 ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๖ สถานที่ดำเนินการก่อสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลังน้ำ คลองซอย๓ซ้าย ๑๘ + ๐๖๘ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ หนองหวาย ๑

16 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖ Front View

17 ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๖ Top View

18 ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๖ Side กังหัน

19 OWAN GENERATOR Ser.No. 9061098 TYPE D8C A.C.-VOLTS 230 KVA 6.25 AMPERS 22.5 CYCLES 50 POWER FACTOR 0.8 PHASE 1 D.C.VOLTS AMPS. WATTS R.PM. 1500 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

20 น้ำหนัก กังหัน 265 Kg.

21 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖ ติดตั้ง กังหัน

22 ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๖ ติดตั้งกังหัน

23 ติดตั้ง Generator

24 ทดสอบ Generator จ่าย ไฟฟ้า

25 ทดสอบการ จ่ายไฟฟ้า

26 P = กำลังการผลิต (Kw) ρ = ความหนาแน่นของน้ำที่ 15 C o (Kg/m 3 Q = อัตราการไหลของน้ำ (m 3 /s) H = ความสูงหัวน้ำสุทธิ (m) eff T = ประสิทธิภาพเครื่องกังหันน้ำ eff G = ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่วนเครื่องจักรกล สำนัก ชลประทานที่ ๖ P = ρgQHeff T

27 วงจรไฟฟ้า

28 สรุป ผลทดสอบเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าพลังน้ำ สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ 2 Kw

29 กังหันพลังน้ำขับ Alternator Alternator แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ ชาร์จ Battery Battery จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 12 v เข้า Inverter Inverter แปลงไฟฟ้ากระแสตรง 12 v เป็น กระแสสลับ 220 v นำพลังงาน ไฟฟ้าไป ใช้งาน

30 Inverter Alternator Battery พลังงาน ไฟฟ้า กังหัน

31 Fornt view

32 Top view

33 Side view

34 ติดตั้งกังหันตัวที่ ๒

35


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรม สชป. ๖ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google