งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2555 มีบริษัทเข้าจด ทะเบียนใหม่ 3 บริษัท ในขณะที่มี 3 บริษัทเพิกถอนออกจากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้มีจำนวนบริษัทจดทะเบียน ทั้งหมด 545 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2555 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่

4 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม SET Index และ mai Index ยังคงปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2554 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้น ปี 2554 (14.32 %) (15.40 %) Bn. USD 307.79 (11.51 %)

5 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมีสัดส่วนสูงถึง 43% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ หุ้นสามัญ (Common Stock) เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 9,791.38 billion baht Total number of listed companies = 545 companies

6 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2555 มูลค่าการซื้อขาย เฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2554 Average daily turnover ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (2.76 %) (11.07 %) Unit: Million Baht (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2554

7 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2555 นักลงทุนต่างประเทศ เป็นผู้ซื้อสุทธิ 64.1 พันล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ในปี 2554 ที่เป็นผู้ขายสุทธิที่ 14.8 พันล้านบาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

8 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2555 สัดส่วนนักลงทุนแต่ละ ประเภทมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2554 โดยนัก ลงทุนบุคคลในประเทศยังคงมีสัดส่วนการซื้อขายสูงถึง 54% Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

9 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2554 Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เค้าโครง

11 ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2555 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) SET Index, Earning and GDP ในไตรมาส 1/2555 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ กำไรสุทธิของ บริษัทจดทะเบียนสะสม และ SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส ก่อนหน้า ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 2/2555 SET Index ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2555 และเดือนมิถุนายน 2555 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ เดือนเมษายน 2555

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555 SET Index ปิดที่ 1,172.11 จุด เพิ่มขึ้น จากสิ้นเดือนพฤษภาคม 2555 ที่ 1,141.50 จุด โดยนักลงทุน ต่างประเทศมีฐานะเป็นผู้ขายสุทธิ 6.4 พันล้านบาทในช่วง 3 เดือน ล่าสุด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2555 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ย เข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai มิ. ย. 55


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google