งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2555 มีบริษัทเข้าจด ทะเบียนใหม่ 3 บริษัท ในขณะที่มี 3 บริษัทเพิกถอนออกจากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้มีจำนวนบริษัทจดทะเบียน ทั้งหมด 545 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2555 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่

4 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม SET Index และ mai Index ยังคงปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2554 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้น ปี 2554 (11.33 %) (12.36 %) Bn. USD 298.90 (9.14% )

5 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมีสัดส่วนสูงถึง 43% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ หุ้นสามัญ (Common Stock) เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 9,533.82 billion baht Total number of listed companies = 545 companies

6 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2555 มูลค่าการซื้อขาย เฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2554 Average daily turnover ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (5.43 %) (12.54 %) Unit: Million Baht (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2554

7 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2555 นักลงทุนต่างประเทศ เป็นผู้ซื้อสุทธิ 69.7 พันล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ในปี 2554 ที่เป็นผู้ซื้อสุทธิที่ 12.1 พันล้านบาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

8 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2555 สัดส่วนนักลงทุนแต่ ละประเภทมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2554 โดย นักลงทุนบุคคลในประเทศยังคงมีสัดส่วนการซื้อขายสูงถึง 55% Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

9 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2555 ยังคงอยู่ที่ระดับเดียวกับ ณ สิ้นปี 2554 ในขณะที่ อัตราเงินปันผลตอบแทนของ mai ปรับลดลง Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เค้าโครง

11 ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2555 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) SET Index, Earning and GDP อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม ใน ไตรมาส 1/2555 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ SET Index ยังคงปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากการปรับลดลงค่อนข้างมาก ในไตรมาสที่ 3/2554 อย่างไรก็ตาม SET Index ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2555 ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2555 SET Index ปิดที่ 1,141.50 จุด ลดลง จากสิ้นเดือนเมษายน 2555 ที่ 1,228.49 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศ มีฐานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 6.7 พันล้านบาทในช่วง 3 เดือนล่าสุด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2555 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ย เข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai พ. ค. 55


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google