งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง 2 • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 สถิติภาพรวมตลาด

4 ที่มา : SETSMART และ SET website, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2556 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับ โครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ 4 Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies สถิติภาพรวมตลาด ในเดือนมกราคม 2556 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ 1 บริษัท ในขณะที่ ไม่มีบริษัทเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้มี จำนวนบริษัทจดทะเบียน ทั้งหมด 559 บริษัท

5 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 5 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ กับสิ้นปี 2555 Total Market Capitalization SET Index mai Index (5.91%) (6.29%) สถิติภาพรวมตลาด ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม SET Index และ mai Index ยังคงปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2555 Bn. USD 426.8 (9.01%)

6 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ หุ้น สามัญ (Common Stock) เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) 6 Total Market Cap = 12,716.80 billion baht Total number of listed companies = 559 companies สถิติภาพรวมตลาด ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท จดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการมีสัดส่วน รวมสูงถึง 59% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด

7 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 7 Average daily turnover Unit: Million Baht สถิติภาพรวมตลาด ในเดือนมกราคม 2556 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและ ของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ค่อนข้างมาก (42.75 %) (79.54 %) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2555

8 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 8 Foreign net buy Unit: Billion baht สถิติภาพรวมตลาด ในเดือนมกราคม 2556 นักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ 14.9 พันล้านบาท ในขณะที่ ในช่วงเดียวกันของปี 2555 เป็นผู้ซื้อสุทธิที่ 2.96 พันล้านบาท

9 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 9 Transactions by investor type Unit: Percent สถิติภาพรวมตลาด ในเดือนมกราคม 2556 นักลงทุนบุคคลยังคงเป็นกลุ่มที่มีบทบาทมาก ที่สุด โดยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2555 มาอยู่ที่ 62%

10 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 10 Market dividend yield (End period value) Unit: Percent สถิติภาพรวมตลาด อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2555

11 ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ

12 ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2556 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่ รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) 12 SET Index, Earning and GDP ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในไตรมาส 3/2555 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปรับตัวลดลงจากไตร มาสก่อนหน้า สวนทางกับกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม และ SET Index ที่ปรับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ SET Index ยังคงปรับเพิ่มขึ้นในเดือน มกราคม 2556 ต่อเนื่องมาจากไตรมาส 4/2555

13 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2556 * หมายเหตุ : 3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสาม เดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai 13 Foreign net buy and SET Index ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556 SET Index ปิดที่ 1,474.20 จุด เพิ่มขึ้นจาก สิ้นปี 2555 ซึ่งปิดที่ 1,391.93 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมีฐานะเป็น ผู้ซื้อสุทธิ 14,753.82 ล้านบาทเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนล่าสุด ม. ค.- 56

14


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google