งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง 2 • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 สถิติภาพรวมตลาด

4 ที่มา : SETSMART และ SET website, ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือ ว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ 4 Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีบริษัทเข้าจดทะเบียน ใหม่ 3 บริษัท ในขณะที่ไม่มีบริษัทเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ทำให้มีจำนวนบริษัทจดทะเบียน ทั้งหมด 561 บริษัท

5 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 5 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ กับสิ้นปี 2555 Total Market Capitalization SET Index mai Index (10.75% ) (11.34%) สถิติภาพรวมตลาด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม SET Index และ mai Index ยังคงปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2555 Bn. USD 447.06 (12.89% )

6 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ หุ้น สามัญ (Common Stock) เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) 6 Total Market Cap = 13,321.07 billion baht Total number of listed companies = 561 companies สถิติภาพรวมตลาด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท จดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการมีสัดส่วน รวมสูงถึง 58% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด

7 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 7 Average daily turnover Unit: Million Baht สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2556 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย ต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กับปี 2555 ค่อนข้างมาก (40.98 %) (85.35 %) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2555

8 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 8 Foreign net buy Unit: Billion baht สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2556 นักลงทุนต่างประเทศ เป็นผู้ขายสุทธิ 2.3 พันล้านบาท ในขณะที่ ในช่วงเดียวกันของปี 2555 เป็นผู้ซื้อสุทธิที่ 49.4 พันล้านบาท

9 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 9 Transactions by investor type Unit: Percent สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2556 นักลงทุนบุคคลยังคง เป็นกลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุด โดยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายปรับ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 มาอยู่ที่ 63%

10 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 10 Market dividend yield (End period value) Unit: Percent สถิติภาพรวมตลาด อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนกุมภันธ์ 2556 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2555

11 ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ

12 ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่ รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) 12 SET Index, Earning and GDP ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในไตรมาส 4/2555 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ SET Index ปรับ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดย SET Index ยังคงปรับเพิ่มขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ต่อเนื่องมาจากไตรมาส 4/2555

13 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556 * หมายเหตุ : 3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสาม เดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai 13 Foreign net buy and SET Index ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 SET Index ปิดที่ 1,541.58 จุด เพิ่มขึ้นจาก เดือนมกราคม 2556 ซึ่งปิดที่ 1,474.20 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมี ฐานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 6,910.67 ล้านบาทเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนล่าสุด ก. พ.- 56

14


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google