งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง 2 • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 สถิติภาพรวมตลาด

4 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ 4 Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2555 มีบริษัทเข้าจดทะเบียน ใหม่ 6 บริษัท ในขณะที่มี 3 บริษัทเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ทำให้มีจำนวนบริษัทจดทะเบียน ทั้งหมด 548 บริษัท

5 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 5 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ กับสิ้นปี 2554 Total Market Capitalization SET Index mai Index (19.72 %) (21.02 %) Bn. USD 327.33 (22.31 %) สถิติภาพรวมตลาด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม SET Index และ mai Index ยังคงปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2554

6 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ หุ้น สามัญ (Common Stock) เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) 6 Total Market Cap = 10,268.46 billion baht Total number of listed companies = 548 companies สถิติภาพรวมตลาด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท จดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมีสัดส่วนสูงถึง 43% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด

7 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 7 (1.29 %) (8.52 %) Average daily turnover Unit: Million Baht (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ กับปี 2554 สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2555 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อ วันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2554

8 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 8 Foreign net buy Unit: Billion baht สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2555 นักลงทุนต่างประเทศเป็น ผู้ซื้อสุทธิ 62.8 พันล้านบาท สำหรับในช่วงเดียวกันของปี 2554 เป็น ผู้ขายสุทธิที่ 19.1 พันล้านบาท

9 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 9 Transactions by investor type Unit: Percent สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2555 สัดส่วนนักลงทุนแต่ละ ประเภทมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2554 โดยนัก ลงทุนบุคคลในประเทศยังคงมีสัดส่วนการซื้อขายสูงถึง 54%

10 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai 10 Market dividend yield (End period value) Unit: Percent สถิติภาพรวมตลาด อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2555 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2554

11 ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ

12 ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) 12 SET Index, Earning and GDP ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในไตรมาส 2/2555 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส ก่อนหน้า ในขณะที่กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม และ SET Index ชะลอ ตัวลง อย่างไรก็ตาม SET Index มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 และเดือนสิงหาคม 2555

13 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai 13 ส. ค.- 55 Foreign net buy and SET Index ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2555 SET Index ปิดที่ 1,227.48 จุด เพิ่มขึ้น จากสิ้นเดือนกรกฎาคม 2555 ที่ 1,199.30 จุด โดยนักลงทุน ต่างประเทศมีฐานะเป็นผู้ขายสุทธิ 2.49 พันล้านบาทในช่วง 3 เดือน ล่าสุด

14


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120-2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google