งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การสร้างเงาจากรูปวัตถุ ตัวอย่างสร้างเงาของเป็ดจากไฟล์ ducky.tif 49/1  เปิดไฟล์ ducky.tif  สร้างเลเยอร์ สำเนาของ ไฟล์ภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การสร้างเงาจากรูปวัตถุ ตัวอย่างสร้างเงาของเป็ดจากไฟล์ ducky.tif 49/1  เปิดไฟล์ ducky.tif  สร้างเลเยอร์ สำเนาของ ไฟล์ภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การสร้างเงาจากรูปวัตถุ ตัวอย่างสร้างเงาของเป็ดจากไฟล์ ducky.tif 49/1  เปิดไฟล์ ducky.tif  สร้างเลเยอร์ สำเนาของ ไฟล์ภาพ

2 2 การสร้างเงาจากรูปวัตถุ ( ต่อ )  เปลี่ยนชื่อเลเยอร์ Background copy เป็น DuckEffect โดยนำเมาส์ชี้ที่ชื่อเลเยอร์ Background copy 49/2  ตั้งชื่อเลเยอร์ ใหม่เป็น DuckEffect  คลิกปุ่มขวาของเมาส์ แล้วเลือกเมนูคำสั่ง Layer Properties

3 3 การสร้างเงาจากรูปวัตถุ ( ต่อ )  สร้างเลเยอร์ว่าง โดยคลิกที่ไอคอน Create a new layer 49/3  ย้ายเลเยอร์ว่างมาอยู่ ใต้เลเยอร์ DuckEffect โดยคลิกที่ชื่อเลเยอร์ Layer1 แล้วลากย้าย มาไว้ใต้เลเยอร์ DuckEffect

4 4 การสร้างเงาจากรูปวัตถุ ( ต่อ )  เติมสีพื้นให้กับเลเยอร์ Layer1 โดย 49/4 นำเมาส์มาคลิกที่พื้นสีขาวของรูปเป็ดเพื่อสร้าง Selection กดปุ่ม เพื่อลบพื้นสีขาวของรูปเป็ด ลบพื้นสีขาวของ รูปเป็ด โดยคลิก เลือกเครื่องมือ Magic Wand คลิกเลือกเลเยอร์ DuckEffect

5 5 การสร้างเงาจากรูปวัตถุ ( ต่อ )  ยกเลิก Selection โดยเลือกเมนูคำสั่ง Select> Deselect  ย่อภาพให้มีขนาดที่เล็ก โดยเลือกเมนูคำสั่ง Edit, Free Transform  คลิกเลือกเครื่องมือ Move แล้วย้ายรูปเป็ด ที่ย่อแล้ว ไว้ ณ ตำแหน่งที่ต้องการ 49/5

6 6 การสร้างเงาจากรูปวัตถุ ( ต่อ )  สร้างเงาของเป็ด โดย กดปุ่ม ค้างไว้ แล้วคลิกที่ชื่อเลเยอร์ DuckEffect เพื่อสร้าง Selection ตามรูปร่าง ของตัวเป็ด สร้างเลเยอร์ว่าง โดยคลิกที่ไอคอน Create a new layer เลือกเมนูคำสั่ง Edit> Fill… แล้วเลือกรายการ Use: เป็น Black เพื่อเติมสีดำให้กับ Selection 49/6

7 7 การสร้างเงาจากรูปวัตถุ ( ต่อ )  สร้างเงาของเป็ด (ต่อ) ย้ายเลเยอร์ DuckEffect ไปอยู่ เหนือเลเยอร์เงา (Layer 2) เปลี่ยนชื่อเลเยอร์ เงา (Layer 2) เป็น ชื่อ Shadow 49/7

8 8 การสร้างเงาจากรูปวัตถุ ( ต่อ )  ปรับแต่งเงาให้มีการทอดตัว โดย ตรวจสอบว่ามี Selection หรือไม่ ถ้ามีให้ยกเลิก Selection ก่อน ด้วยคำสั่ง Select> Deselect 49/8 เลือกเมนูคำสั่ง Edit> Transform> Distort ปรากฏจุด Handle ควบคุมการ บิดภาพ ดังนี้

9 9 การสร้างเงาจากรูปวัตถุ ( ต่อ ) นำเมาส์ชี้ที่ Handle ด้านบน แล้วปรับภาพให้มี ลักษณะเงาตามที่ต้องการ ดังรูป 49/9 เมื่อได้ลักษณะเงาที่ ต้องการ ให้กดปุ่ม อาจจะใช้เครื่องมือ Move เพื่อเคลื่อน ย้ายเงา ให้ได้ ลักษณะที่เหมาะสม

10 10 การสร้างเงาจากรูปวัตถุ ( ต่อ ) ใช้คำสั่ง Filter> Blur> Gaussian Blur… พร้อมปรับค่าที่เหมาะสม 49/10

11 11 การสร้างวัตถุมีเงาสะท้อน ตัวอย่างนำภาพ ducky.tif มารวมกับ waterfall (16bit).tif แล้วทำเงาของตัวเป็ดให้สะท้อนในน้ำ 50/1

12 12 การสร้างวัตถุมีเงาสะท้อน (ต่อ)  เปิดไฟล์ภาพ waterfall(16bit).tif 50/2  เนื่องจากภาพนี้มีโหมดสี เป็น 16 Bits/Channel ซึ่ง ไม่สามารถทำงานใดๆ ได้ จึงต้องเปลี่ยนเป็นโหมด 8 Bits/Channel ก่อนด้วย คำสั่ง Image, Mode, 8 Bits/Channel

13 13 การสร้างวัตถุมีเงาสะท้อน (ต่อ)  เปิดไฟล์ภาพ ducky.tif 50/3  ใช้เครื่องมือ Move ลากภาพ ducky.tif มาวางบนภาพ waterfall(16bit)

14 14 การสร้างวัตถุมีเงาสะท้อน (ต่อ)  ปิดไฟล์ ducky.tif  ขยายหน้าต่าง waterfall(16bit) ให้เต็มจอภาพ  ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องมือ Zoom เพื่อขยายภาพให้อยู่ ในโหมด 100%  เลือกเมนูคำสั่ง Edit> Free Transform แล้วย่อภาพ ให้ได้ขนาดที่เหมาะสม 50/4

15 15 การสร้างวัตถุมีเงาสะท้อน (ต่อ)  ย้ายภาพเป็ดไปไว้ ณ ตำแหน่งที่ต้องการด้วย เครื่องมือ Move  เลือกพื้นสีขาวของภาพเป็ด ด้วยเครื่องมือ Magic Wand แล้วลบทิ้งด้วยปุ่ม  ปิด Selection ด้วยคำสั่ง Select> Deselect  สำเนาภาพเป็ดเป็นอีกเลเยอร์ โดยลากเลเยอร์ ภาพเป็ดมาทับไอคอน Create a new layer 50/5

16 16 การสร้างวัตถุมีเงาสะท้อน (ต่อ)  กลับภาพให้มีลักษณะเป็นภาพกลับหัว ด้วยเมนู คำสั่ง Edit> Transform> Flip Vertical 50/6  ใช้เครื่องมือ Move ย้ายภาพกลับหัวนำ มาต่อภาพต้นฉบับ ในลักษณะภาพ สะท้อน ดังรูป

17 17 การสร้างวัตถุมีเงาสะท้อน (ต่อ)  ใช้คำสั่ง Filter> Blur> Gaussian Blur… (หรือ Motion Blur หรือ Radian Blur) เพื่อปรับให้เงาสะท้อน มีลักษณะกระเพื่อม ตามที่ต้องการ 50/7

18 18 วาดจอภาพคอมพิวเตอร์ (Monitor) 51/1  เปิดไฟล์ใหม่ขนาด 400 x 400 pixels  สร้างเลเยอร์ใหม่ แล้วตั้งชื่อเป็น OutBorder  วาด Selection สี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยการใช้เครื่องมือ Selection พร้อมกับกดปุ่ม  สร้างความมนให้กับมุมของสี่เหลี่ยม ด้วยคำสั่ง Select> Modify> Smooth (ค่ายิ่งมากมุมยิ่งมน)  เลือกสีที่ต้องการ ให้เติมสีลงใน Selection ที่สร้างไว้ ด้วยคำสั่ง Edit> Fill…  สร้างเลเยอร์ใหม่ ตั้งชื่อเป็น InnerBorder

19 19 วาดจอภาพคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 51/2  วาด Selection อีกชิ้นไว้ด้านในสี่เหลี่ยมชิ้นแรก พร้อม กำหนดมุมมน จากนั้นเติมสีขาว  ยกเลิก Selection พร้อมจัดตำแหน่งของสี่เหลี่ยมทั้งสอง ชิ้นให้เหมาะสม

20 20 วาดจอภาพคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 51/3  คลิกเลือกเลเยอร์ InnerBorder แล้วคลิกปุ่ม Add a layer style ในหน้าต่างรายการ Layer  เลือก Style ชื่อ Bevel and Emboss…กำหนด Style เป็น Inner Bevel และ Direction เป็น Down

21 21 วาดจอภาพคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 51/4  สร้างปุ่มปรับจอภาพ โดยสร้างเลเยอร์ใหม่ชื่อ BT01 วาดวงกลมเล็กๆ เติมสี พร้อมกำหนด Style เป็น Pillow Emboss ใช้เครื่องมือ Move นำไปวาง ณ ตำแหน่งที่ต้องการ  สร้างปุ่มอีก 3 ปุ่ม โดย การคัดลอกจากเลเยอร์ BT01 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น BT02, BT03, BT04 ใช้ เครื่องมือ Move นำไป วาง ณ ตำแหน่งที่ต้องการ

22 22 วาดจอภาพคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 51/5  สร้างปุ่มปิด/เปิดจอภาพ โดยสร้างเลเยอร์ใหม่ชื่อ Power วาดวงกลม เติมสี ที่ต้องการ แล้วตัดครึ่งด้วย เครื่องมือ Selection ใส่ Style แบบเดียวกับปุ่มปรับ จอภาพที่กล่าวไปแล้ว ใช้ เครื่องมือ Move ย้าย ตำแหน่งตามที่ต้องการ

23 23 วาดจอภาพคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 51/6  สร้างฐานให้กับจอภาพ  คลิกเลเยอร์เลเยอร์ชั้น บนสุด  นำรูปภาพหน้าจอ Desktop ของ Windows มาเติมโดย ย่อหน้าต่างกลับไปสู่ Desktop แล้วกดปุ่ม PrintScreen บนคีย์บอร์ด โปรแกรมจะทำการบันทึก หน้าจอ Desktop เก็บไว้ใน Clipboard

24 24 วาดจอภาพคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 51/7  กลับมาสู่หน้าต่าง PhotoShop  เลือกคำสั่ง Edit> Paste เพื่อวางภาพหน้าจอ Desktop  ใช้คำสั่ง Edit> Free Transform แล้วย่อภาพ หน้าจอ Desktop ให้มี ขนาดพอดีกับจอภาพ คอมพิวเตอร์

25 25 การลบสีพื้นของภาพ กรณีที่สีพื้นมี สีเดียว 52/1  เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ ตัวอย่างเปิดไฟล์ Ducky.tif  ย่อภาพให้ขนาดที่ต้องการด้วยคำสั่ง Image> Image Size…  คัดลอกเลเยอร์ภาพเป็ด โดยลากเลเยอร์ Background มาทับไอคอน Create a new layer จะได้เลเยอร์ใหม่ชื่อ Background Copy ที่มีภาพ เป็ดเหมือนภาพเดิมทุกประการ  กลับมาสู่หน้าต่าง PhotoShop

26 26 การลบสีพื้นของภาพ กรณีที่สีพื้นมี สีเดียว (ต่อ) 52/2  ปิดเลเยอร์ Background โดยคลิกในช่องดวงตา ของเลเยอร์ Background

27 27 การลบสีพื้นของภาพ กรณีที่สีพื้นมี สีเดียว (ต่อ) 52/3  เนื่องจากพื้นของ ภาพเป็นสีขาว การ ลบสามารถทำได้ โดยคลิก Magic Wand แล้วนำ เมาส์ไปคลิกที่พื้น สีขาวจะปรากฏ Selection จากนั้นก็กดปุ่ม เพื่อลบ พื้นสีขาวจะ หายไปจากรูปภาพ

28 28 การลบพื้นของภาพ กรณีที่ภาพมีพื้นเป็น ลวดลาย วิธีที่ 1 53/1  เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ ตัวอย่างเปิดไฟล์ภาพ Dune.tif ซึ่งต้องการลบพื้นทะเลทรายออกไปให้ เหลือเฉพาะท้องฟ้า  คัดลอกเลเยอร์ภาพต้นฉบับ โดยลากเลเยอร์ Background มาทับไอคอน Create a new layer  ซ่อนเลเยอร์ Background โดยคลิกที่ช่องดวงตา ของเลเยอร์ Background

29 29 การลบพื้นของภาพ กรณีที่ภาพมีพื้นเป็น ลวดลาย วิธีที่ 1 (ต่อ) 53/2  คลิกเลือกเครื่องมือ Lasso หรือ Magnetic Lasso

30 30 การลบพื้นของภาพ กรณีที่ภาพมีพื้นเป็น ลวดลาย วิธีที่ 1 (ต่อ) 53/3  นำเครื่องมือที่เลือก มาชี้ที่ขอบของพื้นทะเลทราย แล้วกดลากเพื่อสร้าง Selection ตามเส้นขอบ จนครบ ทุกส่วน

31 31 การลบพื้นของภาพ กรณีที่ภาพมีพื้นเป็น ลวดลาย วิธีที่ 1 (ต่อ) 53/4  เมื่อลากจนครบรอบ จะปรากฏเส้น Selection คลุม พื้นที่ทะเลทราย สามารถลบออกโดยกดปุ่ม

32 32 การลบพื้นของภาพ กรณีที่ภาพมีพื้นเป็น ลวดลาย วิธีที่ 2 54/1  เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ ตัวอย่างเปิดไฟล์ภาพ zebra.psd ซึ่งเป็นภาพม้าลายซึ่งมีแผงคอเป็นเส้นๆ ถ้าใช้วิธีลบด้วย Lasso หรือ Magic Wand จะทำให้ เส้นแผงคอถูกลบไปด้วย ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการลบ ด้วยคำสั่งพิเศษ  คัดลอกเลเยอร์ภาพต้นฉบับ โดยลากเลเยอร์ Background มาทับไอคอน Create a new layer  ซ่อนเลเยอร์ Background

33 33 การลบพื้นของภาพ กรณีที่ภาพมีพื้นเป็น ลวดลาย วิธีที่ 2 (ต่อ) 54/2  เลือกเมนูคำสั่ง Image> Extract เพื่อเข้าสู่โหมด เลือกภาพพิเศษ

34 34 การลบพื้นของภาพ กรณีที่ภาพมีพื้นเป็น ลวดลาย วิธีที่ 2 (ต่อ) 54/3  คลิกเลือกเครื่องมือ Edge Highlighter แล้วนำ เมาส์มาลากผ่านรอบๆ ตัวม้า เพื่อสร้างกรอบในการ เลือกภาพ ดังรูป

35 35 การลบพื้นของภาพ กรณีที่ภาพมีพื้นเป็น ลวดลาย วิธีที่ 2 (ต่อ) 54/4  คลิกเลือกเครื่องมือ Fill แล้วนำมาคลิกที่ตัวม้า เพื่อเลือกให้คำสั่งมีผล เฉพาะตัวม้า

36 36 การลบพื้นของภาพ กรณีที่ภาพมีพื้นเป็น ลวดลาย วิธีที่ 2 (ต่อ) 54/5  คลิกปุ่ม Preview จะ ปรากฏตัวม้าที่ถูกลบพื้น ออกหมดแล้ว  คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน การตัดพื้นของภาพ

37 37 การสร้าง Pattern สำหรับการทำลายเส้น 55/1  เปิดไฟล์ใหม่ขนาด 100 x 100 pixels  เลือกใช้เครื่องมือ Pencil  เลือกสี แล้วสร้าง เส้นตรงบางๆ 1 เส้น (ควรกด ด้วยขณะที่ลากเมาส์ วาดเส้น)

38 38 การสร้าง Pattern สำหรับ การทำลายเส้น (ต่อ) 55/2  ใช้เครื่องมือ Zoom ขยายภาพให้โตประมาณ 300% จะเห็นเส้นที่ชัดเจนมากขึ้น  สร้าง Selection ให้คลุมเส้นสี พร้อมพื้นในสัดส่ว เท่าๆ กันดังรูป  เลือกเมนูคำสั่ง Edit> Define Pattern… แล้วตั้งชื่อ Pattern เช่น RedLine  โปรแกรมจะทำการบันทึก Selection ที่เลือกไว้เป็น Pattern เพื่อรอการใช้งานต่อไป

39 39 การสร้างภาพ Background แบบลายเส้น 53/1  เปิดไฟล์ใหม่ขนาด 100 x 100 pixels  เลือกใช้เครื่องมือ Pencil  เลือกสี แล้วสร้างเส้นตรง บางๆ 1 เส้น (ควรกด ด้วยขณะที่ลาก เมาส์วาดเส้น)  ใช้เครื่องมือ Zoom ขยายภาพให้โตประมาณ 300% จะเห็นเส้นที่ชัดเจนมากขึ้น

40 40 การสร้างภาพ Background แบบลายเส้น (ต่อ) 53/2  สร้าง Selection ให้คลุมเส้นสี พร้อมพื้นในสัดส่วน เท่าๆ กันดังรูป  เลือกเมนูคำสั่ง Image> Crop เพื่อตัดภาพให้เหลือ เฉพาะ Selection ที่เลือก  จัดเก็บไฟล์ในฟอร์แมต GIF เพื่อนำไปใช้เป็น Background ต่อไป

41 41 การสร้างภาพ Background แบบลายเส้น (ต่อ) 53/3  ตัวอย่างผลที่ปรากฏเมื่อนำไปใช้เป็น Background ในเอกสารเว็บ

42 42 การสร้างPattern จากรูปภาพ 54/1  เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการนำมาเป็น Pattern ตัวอย่างเปิดไฟล์ Ducky.tif  คัดลอกเลเยอร์ภาพเป็ด โดยลากเลเยอร์ Background มาทับไอคอน Create a new layer จะได้เลเยอร์ใหม่ชื่อ Background Copy ที่มีภาพเป็ดเหมือนภาพเดิมทุกประการ

43 43 การสร้างPattern จากรูปภาพ(ต่อ) การสร้างPattern จากรูปภาพ (ต่อ) 54/2  เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการนำมาเป็น Pattern ตัวอย่างเปิดไฟล์ Ducky.tif  คัดลอกเลเยอร์ภาพเป็ด โดยลากเลเยอร์ Background มาทับไอคอน Create a new layer จะได้เลเยอร์ใหม่ชื่อ Background Copy ที่มีภาพเป็ดเหมือนภาพเดิมทุกประการ

44 44 การสร้างPattern จากรูปภาพ(ต่อ) การสร้างPattern จากรูปภาพ (ต่อ) 54/3  ปิดเลเยอร์ Background โดยคลิกในช่องดวงตา ของเลเยอร์ Background

45 45 การสร้างPattern จากรูปภาพ(ต่อ) การสร้างPattern จากรูปภาพ (ต่อ) 54/4  เนื่องจากพื้นของภาพเป็นสีขาว การลบจึง สามารถใช้เครื่องมือ Magic Wand โดยคลิก เลือกเครื่องมือ Magic Wand แล้วนำเมาส์ไป คลิกที่พื้นสีขาว จะปรากฏ Selection จากนั้นก็กดปุ่ม เพื่อลบ พื้นสี ขาวจะหายไปจากรูปภาพ

46 46 การสร้างPattern จากรูปภาพ(ต่อ) การสร้างPattern จากรูปภาพ (ต่อ) 54/5  ย่อภาพให้ได้ขนาดที่ต้องการด้วยคำสั่ง Edit> Free Transform  สร้าง Selection สี่เหลี่ยมรอบภาพ  เลือกคำสั่ง Edit, Define Pattern… เพื่อ นำภาพที่เลือกไปเก็บ ไว้เป็น Pattern

47 47 การสร้างPattern จากรูปภาพ(ต่อ) การสร้างPattern จากรูปภาพ (ต่อ) 54/6  สามารถนำ Pattern ไปประยุกต์ใช้ได้หลาย ลักษณะ ดังตัวอย่าง

48 48 การสร้าง Pattern รูปกรอบสี่เหลี่ยม 55/1  เปิดไฟล์ใหม่ขนาด 100 x 100 Pixels  ใช้เครื่องมือ Pencil สร้างเส้นตัดกากบาท โดยกำหนด Brush Shape เป็นจุดขนาด 1 Pixels

49 49 การสร้าง Pattern รูปกรอบสี่เหลี่ยม (ต่อ) 55/2  สร้าง Selection สี่เหลี่ยมจัตุรัส (กด ขณะ สร้างสี่เหลี่ยม) ให้คลุมกึ่งกลางของกากบาท  เลือกเมนูคำสั่ง Image, Crop เพื่อตัดให้เหลือ เฉพาะพื้นที่ที่เลือก  ใช้คำสั่ง Edit> Define Pattern … เพื่อกำหนดให้ กากบาทที่เลือกเป็น Pattern

50 50 การสร้าง Pattern รูปกรอบสี่เหลี่ยม (ต่อ) 55/3  ตัวอย่างการนำไปใช้งาน  เปิดไฟล์ใหม่ขนาด 300 x 300 pixels  เลือกคำสั่ง Edit> Fill..  เลือกรายการ Use: เป็น Pattern  เลือก Custom Pattern เป็น "กากบาท" ที่ สร้างไว้  ผลที่ได้เป็น ดังรูป 

51 51 การสร้างข้อความลายเส้น 56/1  เปิดไฟล์ใหม่ หรือเปิดไฟล์ภาพที่เตรียมไว้ ตัวอย่างเปิดไฟล์ Astronaut(CMYK).tif เนื่องจาก ภาพนี้มีโหมดภาพเป็น CMYK จึงต้องเปลี่ยนเข้าสู่ โหมด RGB ก่อน ด้วยคำสั่ง Image, Mode, RGB Color  สร้าง Pattern ลายเส้นด้วยวิธีที่แนะนำไปก่อนหน้า นี้แล้ว  คลิกเลือกเครื่องมือพิมพ์ข้อความ (Type Tool) 

52 52 การสร้างข้อความลายเส้น ( ต่อ ) 56/2  พิมพ์ข้อความที่ต้องการ โดยเลือก Font ตัวอักษรที่มีลักษณะหนา และตัวโตๆ   สร้างเลเยอร์ใหม่

53 53 การสร้างข้อความลายเส้น ( ต่อ ) 56/3  สร้าง Selection ตามต้นแบบของข้อความที่ สร้างไว้ โดยกดปุ่ม แล้วคลิกที่ชื่อ เลเยอร์ข้อความ 

54 54 การสร้างข้อความลายเส้น ( ต่อ ) 56/4  เลือกคำสั่ง Edit> Fill … แล้วเลือกรายการ Use: เป็น Pattern จากนั้นเลือก Pattern ลายเส้นที่สร้างเตรียมไว้ 

55 55 การสร้างข้อความลายเส้น ( ต่อ ) 56/5  จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

56 56 การสร้างข้อความจากรูปภาพ  เปิดไฟล์ภาพที่เตรียมไว้ ตัวอย่างเปิดไฟล์ Astronaut(CMYK).tif เนื่องจากภาพนี้มีโหมด ภาพเป็น CMYK จึงต้องเปลี่ยนเข้าสู่โหมด RGB ก่อนด้วยคำสั่ง Image, Mode, RGB Color  สร้างเลเยอร์ใหม่ และเติมสีพื้นลงไป  คลิกเลือกเครื่องมือพิมพ์ข้อความ (Type Tool) 57/1

57 57 การสร้างข้อความจากรูปภาพ (ต่อ)  พิมพ์ข้อความที่ต้องการ โดยเลือกฟอนต์ตัวอักษร ที่มีลักษณะหนา และตัวโตๆ  คัดลอกรูปภาพ โดยลากเลเยอร์ Background ทับไอคอน Create a new layer  ย้ายเลเยอร์ Background copy ไปอยู่บนสุด 57/2

58 58 การสร้างข้อความจากรูปภาพ (ต่อ)  คลิกเลือกคำสั่ง Layer> Group with Previous เพื่อรวมเลเยอร์รูปภาพเข้ากับเลเยอร์ตัวอักษร จะ พบว่ารูปภาพหายไปจากจอภาพ โดยจะแสดง เฉพาะรูปภาพที่ตรงกับข้อความเท่านั้น และ สามารถใช้เครื่องมือ Move เพื่อย้ายรูปภาพให้ ปรากฏบนข้อความตามที่ต้องการ 57/3

59 59 การสร้างหัวแปรงจากรูปภาพ  เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการนำมาเป็น Pattern ตัวอย่างเปิดไฟล์ Ducky.tif  คัดลอกเลเยอร์ภาพเป็ด โดยลากเลเยอร์ Background มาทับไอคอน Create a new layer จะได้เลเยอร์ใหม่ชื่อ Background Copy ที่มีภาพ เป็ดเหมือนภาพเดิมทุกประการ  ปิดเลเยอร์ Background โดยคลิกในช่องดวงตา ของเลเยอร์ Background 58/1

60 60 การสร้างหัวแปรงจากรูปภาพ (ต่อ)  เนื่องจากพื้นของภาพเป็นสีขาว การลบจึง สามารถใช้เครื่องมือ Magic Wand โดยคลิก เลือกเครื่องมือ Magic Wand แล้วนำเมาส์ ไปคลิกที่พื้นสีขาว จะปรากฏ Selection จาก นั้นก็กดปุ่ม เพื่อลบ พื้นสีขาวจะ หายไปจากรูปภาพ  ย่อภาพให้ได้ขนาดที่ต้องการด้วยคำสั่ง Edit> Free Transform 58/2

61 61 การสร้างหัวแปรงจากรูปภาพ (ต่อ)  สร้าง Selection สี่เหลี่ยมรอบภาพ  เลือกคำสั่ง Edit> Define Brush… เพื่อนำภาพที่ เลือกไปเก็บไว้เป็น Brush Shape 58/3

62 62 การเปลี่ยนสีพื้นของรูปภาพ  ภาพตัวอย่างของ PhotoShop ชื่อ ducky.tif เดิม มีพื้นภาพเป็นสีขาว ต้องการเปลี่ยนเป็นสีใหม่ สามารถกระทำได้ดังนี้ เปิดไฟล์ภาพ ducky.tif จากโฟลเดอร์ Samples 59/1

63 63 การเปลี่ยนสีพื้นของรูปภาพ (ต่อ)  การเปลี่ยนสีพื้นภาพจากสีขาว เป็นสีใหม่ ต้องทำ ขอบเขต (Selection) ให้กับพื้นภาพก่อน วิธีการ ที่รวดเร็วในการทำขอบเขตสำหรับพื้นภาพคือ การ ใช้เครื่องมือ Magic Wand คลิกที่พื้นภาพ เนื่องจากพื้นภาพมีสีเพียงสีเดียว ดังนั้นโปรแกรม จะทำการเลือกสีขาวของพื้นภาพให้เป็นขอบเขต โดยอัตโนมัติ 59/2

64 64 การเปลี่ยนสีพื้นของรูปภาพ (ต่อ)  เลือกสีใหม่ แล้วเติมสีโดยเลือกเมนูคำสั่ง Edit> Fill เพื่อเติมสีที่เลือกลงไปในขอบเขต ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างทำงานดังนี้ 59/3

65 65 การเปลี่ยนสีพื้นของรูปภาพ (ต่อ)  คลิกเลือกรายการ Use: ให้ตรงกับช่องสีที่เลือกไว้ ก่อนหน้านี้ สามารถปรับลดความเข้มข้นของสีได้จาก รายการ Opacity เมื่อได้ค่าที่ต้องการให้กดปุ่ม OK 59/4 โปรแกรมจะทำการ แทนที่สีพื้นภาพเดิม (สีขาว) ด้วยสีใหม่ที่ เลือกให้อัตโนมัติ  ทำการปรับย่อ ขนาดภาพให้ เหมาะสม แล้วบันทึกด้วยฟอร์แมตที่ต้องการ

66 66 ใส่ Effect ให้กับรูปภาพ  จากภาพ Ducky ก่อนหน้านี้ หากเปลี่ยนเฉพาะสี คงไม่โดดเด่นเท่าที่ควร PhotoShop มี Effect ง่ายๆ แต่ให้น่าสนใจมาให้ใช้งาน ซึ่งสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานลักษณะอื่นๆ ได้อีก หลากหลายรูปแบบ  ใช้เครื่องมือ Magic Wand คลิกเลือกพื้นของภาพ เพื่อสร้างขอบเขต  เติมสีที่ต้องการ 60/1

67 67 ใส่ Effect ให้กับรูปภาพ (ต่อ)  ใส่ Effect ด้วยคำสั่ง Filter ซึ่งจะปรากฏรายการ คำสั่งย่อยอีกหลายรายการ แต่ละรายการก็จะให้ Effect ที่แตกต่างกันออกไป  เลือกคำสั่ง Filter> Texture> Craqelure สำหรับ เปลี่ยนพื้นภาพให้มี Effect คล้ายผนังที่ฉาบด้วยปูน ลักษณะต่างๆ โดยผู้สร้างสามารถปรับเปลี่ยนค่าจาก ตัวเลือก เพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ 60/2

68 68 ใส่ Effect ให้กับรูปภาพ (ต่อ)  เลือกคำสั่ง Filter> Render> Clouds สำหรับ เปลี่ยนพื้นภาพให้มี Effect คล้ายลักษณะของ ท้องฟ้า 60/3

69 69 61/1 การซ้อนภาพด้วยคุณสมบัติ Blending Mode

70 70 61/2 การซ้อนภาพด้วยคุณสมบัติ Blending Mode (ต่อ) 1. เปิดไฟล์ภาพตัวอย่าง Dune.tif และ Waterfall(16bit).tif 2. ตรวจสอบโหมดของภาพทั้งสอง จะต้องอยู่ใน โหมดเดียวกัน เช่นจากตัวอย่างภาพ Waterfall(16bit).tif เป็นโหมดภาพแบบ 16 bit ก่อนใช้งานจะต้องเปลี่ยนเป็น 8 bit ก่อนด้วย คำสั่ง Image> Mode, 8 Bits/Channel

71 71 61/3 การซ้อนภาพด้วยคุณสมบัติ Blending Mode (ต่อ) 3. ใช้เครื่องมือ Move ลากภาพ Waterfall มาวางซ้อนภาพ Dune

72 72 61/3 การซ้อนภาพด้วยคุณสมบัติ Blending Mode (ต่อ) 4. ปรากฏ Layer ใหม่ของภาพ Waterfall ซ้อนบน Layer ของภาพ Dune จัดภาพทั้งสองให้ซ้อน กันในตำแหน่งที่ต้องการ

73 73 61/4 การซ้อนภาพด้วยคุณสมบัติ Blending Mode (ต่อ) 5. เปลี่ยนค่า Blending Mode แล้วดูผลที่ปรากฏ

74 74 62/1 การซ้อนภาพด้วยเทคนิค Masking & Gradient

75 75 62/2 การซ้อนภาพด้วยเทคนิค Masking & Gradient (ต่อ) 1.เตรียมภาพโดยใช้ขั้นตอนที่ 1 - 4 ของ ตัวอย่างที่แล้ว 2. สร้าง Layer Mask บน Layer 1 โดยคลิกที่ ไอคอน Add a mask ซึ่งจะปรากฏชั้น Layer Mask ดังนี้

76 76 62/3 การซ้อนภาพด้วยเทคนิค Masking & Gradient (ต่อ) 3. คลิกเลือกเครื่องมือ Gradient และเลือก รูปแบบของการไล่โทนสีจากแถบตัวเลือก 4. เปลี่ยนค่าสีเป็นสี Default คือ ขาว/ดำ เพื่อให้เห็นผลที่ชัดขึ้น

77 77 63/1 การซ้อนภาพด้วยคุณสมบัติ Opacity จากเทคนิคที่กล่าวมาทั้งสองลักษณะ ยัง สามารถเสริมความโดดเด่น แปลกใหม่ให้กับ การซ้อนภาพด้วยคุณสมบัติ Opacity ซึ่งเป็น ค่าความโปร่งใสของภาพ โดยเมื่อใช้คำสั่งที่ กล่าวมาแล้ว สามารถคลิกเลือกรายการ Opacity จากหน้าต่างรายการ Layer แล้ว เปลี่ยนค่าตามที่ต้องการ เพื่อให้ได้ภาพอีก ลักษณะ

78 78 63/2 การซ้อนภาพด้วยคุณสมบัติ Opacity (ต่อ) เทคนิคการซ้อนภาพทั้งสาม ลักษณะ สามารถใช้ผสมผสาน และสามารถซ้อนภาพได้ มากกว่า 2 ภาพ รวมทั้งยังใช้ เทคนิคอื่นๆ มาผสมได้อีก เช่นกัน การยกเลิกการซ้อนภาพใดๆ สามารถกระทำได้โดยการ ลาก Layer ของภาพนั้นๆ ไปวางที่ไอคอนรูปถังขยะ

79 79 64 ขอบภาพแบบวงกลม และวงรี  การทำให้กรอบของภาพมีลักษณะกลม, วงรี หรือมี มุมมน จะใช้เทคนิคการเลือกเครื่องมือ Marquee แบบวงกลม แล้วทำการลบพื้นที่รอบนอกออกไป  การทำกรอบภาพให้มีลักษณะเป็น วงกลมอย่างสมบูรณ์ ให้กดปุ่ม ค้างไว้ขณะสร้าง Selection แบบวงกลม จากนั้น ใช้คำสั่ง Select, Inverse เพื่อ กลับค่าการเลือกขอบเขต แล้ว กดปุ่ม เพื่อลบพื้นที่รอบนอกของ ขอบเขตทิ้งออกไป

80 80 65/1 ขอบภาพแบบมุมมน  กรอบแบบมุมมน เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ทำได้ ง่าย รวดเร็ว โดยใช้เครื่องมือ Marquee แบบ สี่เหลี่ยม สร้าง Selection จากนั้นทำให้ขอบ ของ Selection มีลักษณะมน ด้วยคำสั่ง Select> Modify> Smooth… ป้อนค่าตัวเลขความมน ของมุมสี่เหลี่ยม ค่ายิ่ง มากมุมมนมาก

81 81 65/2 ขอบภาพแบบมุมมน (ต่อ)  จากนั้นใช้คำสั่ง Select, Inverse เพื่อกลับค่าการ เลือกขอบเขต แล้วกดปุ่ม เพื่อลบพื้นที่ รอบนอกของขอบเขตทิ้งออกไป

82 82 66/1 ขอบภาพรูปแบบอื่นๆ 1. เปิดภาพที่ต้องการสร้างกรอบ 2. เลือกสี Background Color เพื่อใช้เป็นสีพื้น ของภาพ 3. สร้าง Layer ใหม่ 4. เลือกเครื่องมือสร้างกรอบสี่เหลี่ยม สามารถคลิกค้าง ไว้เพื่อเลือก รูปทรงอื่นๆ ตามที่ต้องการ

83 83 66/2 ขอบภาพรูปแบบอื่นๆ (ต่อ) 5. หากเลือก Custom Shape Tool สามารถเลือก รูปทรงอื่นๆ ได้อีกจากแถบ Option

84 84 66/3 ขอบภาพรูปแบบอื่นๆ (ต่อ) 6. วาดรูปทรงด้วยเครื่องมือที่เลือก 7. ซ่อนเลเยอร์รูปทรงที่สร้าง โดยคลิกปิดตาของชั้น Layer ของรูปทรงที่วาดไว้ตามข้อ 6 8. ย้ายการทำงานกลับมาที่ เลเยอร์รูปภาพต้นฉบับ

85 85 66/4 ขอบภาพรูปแบบอื่นๆ (ต่อ) 9. สร้าง Selection ตามลักษณะของรูปทรงที่วาดตาม ข้อ 6 โดยกดปุ่ม ค้างไว้ แล้วคลิกเมาส์ที่ ชั้นเลเยอร์รูปทรงที่วาดตามข้อ 6 10. ปรากฏเส้น Selection ตาม รูปทรงที่เตรียมไว้ บนภาพต้นฉบับ

86 86 66/5 ขอบภาพรูปแบบอื่นๆ (ต่อ) 11. เลือกเมนูคำสั่ง Select> Inverse แล้วทำการ กดปุ่ม เพื่อลบพื้นที่รอบนอกออกไป 12. สามารถใช้เทคนิคอื่นๆ ผสมเช่นการทำให้ขอบ นุ่มด้วยคำสั่ง Select> Feather… หรือเติมสี ขอบด้วยคำสั่ง Edit> Stroke…

87 87 67/1 แปลงภาพขาวดำเป็นสีแบบ Sepia 1. เปิดภาพ EiffelTower.tif 2. เปลี่ยนโหมดของภาพเป็น RGB Color ด้วยคำสั่ง Image> Mode> RGB Color

88 88 67/2 แปลงภาพขาวดำเป็นสีแบบ Sepia (ต่อ) 3. เลือกเมนูคำสั่ง Image> Adjust>Hue/Saturation คลิกเลือกรายการ Colorize 4. ปรับค่า Hue เพื่อให้ได้สีภาพตามต้องการ

89 89 68/1 แปลงภาพขาวดำเป็นสี ด้วยเทคนิคซ้อน สีภาพ 1.จากขั้นตอนภาพ Sepia ที่กล่าวไว้แล้ว ให้สร้าง เลเยอร์ใหม่อีก 1 ชั้น 2.เลือกสี Foreground Color แล้วเติมลงในเลเยอร์ที่ สร้างขึ้นใหม่ 3. ปรับค่า Blending เป็น Multiply, Overlay หรือ Color ตรวจสอบผล

90 90 68/2 แปลงภาพขาวดำเป็นสี ด้วยเทคนิคซ้อน สีภาพ (ต่อ) หรือจะใช้เทคนิคการเติมสีแบบไล่โทนสี ดังนี้ 1.จากขั้นตอนภาพ Sepia ที่กล่าวไว้แล้ว ให้สร้าง เลเยอร์ใหม่อีก 1 ชั้น 2. เลือกเครื่องมือ Gradient ปรับค่าสี Gradient ตามต้องการ 3. นำเมาส์ลากบนเลเยอร์ที่สร้าง เพื่อเติมสีแบบไล่โทน 4. ปรับค่า Blending เป็น Multiply, Overlay หรือ Color ตรวจสอบผล

91 91 69 การสร้างรูปทรงอิสระด้วย Pen เครื่องมือ Pen Tool สามารถสร้างงานได้ 2 ลักษณะ คือ Shape และ Path โดยมีข้อแตกต่างกันดังนี้  Path เป็นเส้นโครงร่างเพื่อใช้กำหนดลักษณะของ ชิ้นงาน การใช้งานจะต้องผ่านการแปลงเป็น Selection หรือรูปภาพก่อน  Shape คือรูปทรงที่สร้างจาก Pen โดยโปรแกรม จะเติมสีจาก Foreground Color ให้โดยอัตโนมัติ และปรากฏเป็นเป็น Shape Layer เฉพาะดังนี้

92 92 70 วาดต้นคริสต์มาส 1. เปิดหน้าต่างงานใหม่ 2. เลือกสีสำหรับต้นคริสต์มาส จากช่อง Foreground Color 3. คลิกเลือกเครื่องมือ Pen และคลิกเลือกโหมด การวาดจาก Option Bar เป็น Create New Shape Layer 4. นำเมาส์มาคลิกบนหน้าต่างงาน เพื่อ สร้างรูปทรงต้นคริสต์มาส โดยสังเกตจุด คลิก ณ ตำแหน่งที่เป็นจุดสี่เหลี่ยมบน ภาพ เมื่อได้รูปทรงที่ต้องการให้กดปุ่ม เพื่อยอมรับการวาด

93 93 71/1 การปรับแต่งรูปทรงภาพที่วาดด้วย Pen จากคริสต์มาสตามในข้อ 70 สามารถปรับแต่งได้ ดังนี้ การลบรูปทรง - เนื่องจากการวาดด้วยเครื่องมือ Pen ในโหมด Shape Layer จะได้เลเยอร์ใหม่โดย อัตโนมัติ ดังนั้นสามารถลบโดยลากเลเยอร์ดังกล่าว ลงใส่ถังขยะ การเคลื่อนย้ายจุดของรูปทรง เรียกว่า Anchor Point - สามารถกระทำได้โดย  คลิกเลือกเลเยอร์ของรูปทรง

94 94 71/2 การปรับแต่งรูปทรงภาพที่วาดด้วย Pen (ต่อ)  คลิกเลือกเครื่องมือ Path component selection แล้วกำหนดขอบเขตให้กับ รูปทรงที่ต้องการปรับแต่ง ซึ่งจะปรากฏจุด สี่เหลี่ยมเล็กๆ ณ จุดที่คลิกเพื่อสร้างรูปทรง เรียกว่า Anchor Point

95 95 71/3 การปรับแต่งรูปทรงภาพที่วาดด้วย Pen (ต่อ)  เลือกเครื่องมือ Convert Point Tool  นำเมาส์มาชี้ที่จุด Anchor ณ ตำแหน่งที่ ต้องการย้ายตำแหน่ง เพื่อปรับเปลี่ยน รูปทรง กดปุ่ม ค้างไว้ Mouse Pointer จะ เปลี่ยนรูปร่างจาก เป็น แล้วลาก เมาส์ เพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่งของ Anchor

96 96 72/1 การสร้างรูปทรงอิสระ 1  เปิดไฟล์ใหม่  สร้างเส้นไกด์แนวนอนสองเส้น ความกว้างระหว่าง เส้นไกด์ คือความหนาของรูปทรง

97 97 72/2 การสร้างรูปทรงอิสระ 1 (ต่อ)  ใช้เครื่องมือ วาดวงกลมภายในเส้นไกด์ โดย ให้อยู่ริมด้านหนึ่งของพื้นที่  เติมสีลงใน วงกลม ด้วย คำสั่ง Edit> Fill...

98 98 72/3 การสร้างรูปทรงอิสระ 1 (ต่อ)  สร้างเส้นไกด์แนวตั้งให้อยู่กึ่งกลางของวงกลม  วาดสี่เหลี่ยม โดยให้ขอบด้านซ้ายของสี่เหลี่ยม เริ่มต้นจากเส้นไกด์กึ่งกลางวงกลม เติมสีเดิมใน สี่เหลี่ยม

99 99 72/4 การสร้างรูปทรงอิสระ 1 (ต่อ)  เลือกเครื่องมือ Pen สร้างรูปทรงตามตัวอย่าง

100 100 72/5 การสร้างรูปทรงอิสระ 1 (ต่อ)  เปลี่ยนเครื่องมือเป็น Convert Point แล้วชี้ ที่จุดที่ 1 มุมให้ได้ความโค้งตามที่ต้องการ

101 101 72/6 การสร้างรูปทรงอิสระ 1 (ต่อ)  ทำซ้ำกับจุดที่ 2

102 102 72/7 การสร้างรูปทรงอิสระ 1 (ต่อ)  เลือกเมนูคำสั่ง Window> Show Path คลิกเลือก Path Control Menu เลือก รายการคำสั่ง Make Selection... เพื่อเปลี่ยน เส้น Path เป็นเส้นประ

103 103 72/8 การสร้างรูปทรงอิสระ 1 (ต่อ)  กดปุ่ม เพื่อลบพื้นที่ในเส้นประ ก็จะได้ รูปทรงที่สามารถนำไปปรับแต่งการใช้งานตามที่ ต้องการ

104 104 73/1 การสร้างรูปทรงอิสระ 2  เปิดไฟล์ใหม่  สร้างเส้นไกด์แนวนอนสองเส้น ความกว้าง ระหว่างเส้นไกด์ คือความหนาของรูปทรง  เลือกเครื่องมือ Pen สร้าง รูปทรงตาม ตัวอย่าง

105 105 73/2 การสร้างรูปทรงอิสระ 2 (ต่อ)  เปลี่ยนเครื่องมือเป็น Convert Point แล้ว ปรับให้ได้ความโค้งตามที่ต้องการ

106 106 73/3 การสร้างรูปทรงอิสระ 2 (ต่อ)  เลือกเมนูคำสั่ง Window> Show Path คลิกเลือก Path Control Menu เลือกรายการคำสั่ง Make Selection... เพื่อเปลี่ยนเส้น Path เป็นเส้นประ  เลือกเมนูคำสั่ง Select> Modify> Smooth ป้อนค่า ความโค้งมนของ มุม เติมสีด้วย คำสั่ง Edit> Fill...


ดาวน์โหลด ppt 1 การสร้างเงาจากรูปวัตถุ ตัวอย่างสร้างเงาของเป็ดจากไฟล์ ducky.tif 49/1  เปิดไฟล์ ducky.tif  สร้างเลเยอร์ สำเนาของ ไฟล์ภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google