งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sharing Communication Lines คือการร่วมกันใช้สายในการรับหรือส่งสัญญาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูล ให้เต็ม ประสิทธิภาพที่สายจะให้ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sharing Communication Lines คือการร่วมกันใช้สายในการรับหรือส่งสัญญาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูล ให้เต็ม ประสิทธิภาพที่สายจะให้ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sharing Communication Lines คือการร่วมกันใช้สายในการรับหรือส่งสัญญาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูล ให้เต็ม ประสิทธิภาพที่สายจะให้ได้

2 Sharing Communication Lines ต.ย. การรับส่งข้อมูลแบบ Point to Point จะไม่มี ประสิทธิภาพเพราะเวลาของ Terminal ส่วน ใหญ่หมดไปกับการป้อนข้อมูล

3

4 Sharing Communication Lines ต.ย. อัตราการส่งของสาย 9600 bps ใน 30 นาที จะส่งข้อมูลได้ 1800 x 9600 = 17,280,000 bit 1800 x 9600 = 17,280,000 bit การส่งข้อมูลโดย keyboard จาก terminal 30 นาที ได้ประมาณ 4000 ตัวอักษร ฉะนั้นจึงได้อัตราการใช้สาย (4000 x 8) / 17,280,000 = 0.0018

5 Sharing Communication Lines ดังที่แสดงตัวอย่างไปแล้วจะเห็นว่าอัตรา การใช้สายของ Terminal จะมีประสิทธิภาพ ต่ำมากจึงมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ในการส่งข้อมูลได้ดีขึ้นดังภาพ

6

7 การแบ่งความสามารถในการส่งข้อมูลมี 2 รูปแบบ - Static Allocation - Dynamic Allocation Sharing Communication Lines

8 เป็นการแบ่งความสามารถในการส่งข้อมูล ให้แก่ terminal ด้วยสัดส่วนคงที่แน่นอน และเมื่อ Terminal ใดไม่ใช้สิทธิในการส่งจะไม่สามารถโอน สิทธิในการส่งให้แก่ Terminal อื่นได้ตัวอย่างกันใช้ สายร่วมกันแบบ Static Allocation คือ - Frequency Division Multiplexing - Time Division Multiplexing Sharing Communication Lines Static Allocation

9 จะแบ่งความสามารถในการส่งข้อมูลเมื่อได้ร้อง ขอจาก Terminal เท่านั้นโดยมีลักษณะการแบ่ง ความสามารถในการส่งได้หลายลักษณะเช่น - Multidrop Line - Statistical TDM Sharing Communication Lines Dynamic Allocation

10 สำหรับเทคนิคที่ใช้สายร่วมกันระหว่าง Terminal แบ่งตามชนิดของการส่งข้อมูลในสายได้ เป็น 2 วิธีคือ - Multidrop Lines - Multiplexing Sharing Communication Lines Sharing Lines Technique

11 -Multidrop Lines (Dynamic Allocation) ลักษณะการเชื่อมต่อแบบ Multidrop Lines นั้นจะอาศัยสายโดยมีตัว Terminal เชื่อมต่ออยู่หลาย Terminal ปัญหาของ Multidrop Lines คือ Contention ถ้าเกิดขึ้นจะไม่สามารถส่งข้อมูลใน สายส่งได้เลยจึงต้องมีวิธีการ Control การส่งข้อมูล และมีวิธีการ Control 2 วิธี 1. Polling 2. Selecting Sharing Communication Lines Sharing Lines Technique

12

13 -Multidrop Lines (Dynamic Allocation) 1. Polling เป็นวิธีที่คอมพิวเตอร์จะส่ง Polling Message ไปถาม Terminal ต่างๆว่ามีข้อมูล ต้องการส่งหรือไม่ ถ้ามี มันจะส่งข้อมูลออกมา ถ้าไม่มี Terminal จะตอบปฏิเสธต่อ Polling Message นั้นๆ เป็นวิธีที่คอมพิวเตอร์จะส่ง Polling Message ไปถาม Terminal ต่างๆว่ามีข้อมูล ต้องการส่งหรือไม่ ถ้ามี มันจะส่งข้อมูลออกมา ถ้าไม่มี Terminal จะตอบปฏิเสธต่อ Polling Message นั้นๆ Sharing Communication Lines Sharing Lines Technique

14

15 -Multidrop Lines (Dynamic Allocation) 2. Selecting เป็นวิธีการที่คอมพิวเตอร์จะส่ง Selecting Message ไปถาม Terminal ต่างๆว่าพร้อมที่จะรับ ข้อมูลแล้วหรือไม่หากพร้อมจะส่ง Acknowledge กลับ หากไม่พร้อมจะปฏิเสธข้อมูลที่จะส่งมา เป็นวิธีการที่คอมพิวเตอร์จะส่ง Selecting Message ไปถาม Terminal ต่างๆว่าพร้อมที่จะรับ ข้อมูลแล้วหรือไม่หากพร้อมจะส่ง Acknowledge กลับ หากไม่พร้อมจะปฏิเสธข้อมูลที่จะส่งมา Sharing Communication Lines Sharing Lines Technique

16

17 -Multiplexing คือการรวบรวมข้อมูลในแต่ละ Terminal เข้า ด้วยกันแล้วส่งเข้าสายพร้อมๆกันซึ่งปกติการส่งข้อมูล ใน Terminal นั้นจะเป็นแบบ Asynchronous Terminal ซึ่งอุปกรณ์ในการ Multiplexing เรียกว่า Multiplexer Sharing Communication Lines Sharing Lines Technique

18

19 Sharing Communication Lines Sharing Lines Technique -Multiplexing (Static Allocation) เทคนิคในการแบ่งความสามารถในการส่งข้อมูล ให้แก่ Terminal จะทำได้ 2 วิธี คือ - FDM(Frequency Division Multiplexing) - TDM(Time Division Multiplexing)

20

21 Sharing Communication Lines Sharing Lines Technique -Multiplexing FDM(Frequency Division Multiplexing) จะอาศัยการแบ่งช่องสัญญานเป็นสัญญานย่อยๆ หลายช่องสัญญานโดยในแต่ละช่องสัญญานย่อยจะจ่าย ให้แก่ Terminal แต่ละ Terminal จะต้องส่งภายใน ความถี่ที่ได้รับนี้เท่านั้น

22

23 Sharing Communication Lines Sharing Lines Technique -Multiplexing TDM (Time Division Multiplexing) จะเป็นการแบ่งเวลาในการใช้สายเพื่อใช้ส่งข้อมูล ให้แก่แต่ละ Terminal โดยข้อมูลจะถูกสลับหมุนเวียน ส่งลงไปในสายส่งแล้วรวบรวมขึ้นเป็น Frame แล้ว ส่งออกไปซึ่งมีการใช้ TDM ใน 2 ลักษณะคือ 1. Character Interleaving 2. Bit Interleaving

24 1. Character Interleaving

25

26 2. Bit Interleaving

27 Sharing Communication Lines Sharing Lines Technique -Multiplexing TDM ต่อ (การส่งแบบ Synchronous) การส่งข้อมูลของ Multiplexer จะมากกว่าหรือ เท่ากับอัตราการส่งของ Terminal ทุกตัวแต่การส่งจะ มี Over head ติดไปด้วย ซึ่งเมื่อ Demultiplex แล้ว จะทำให้ การ Synchronous ผิดพลาดจึงจำเป็นต้อง ให้ Terminal ตัวใดตัวหนึ่งทำการส่งให้ช้าลงกว่าปกติ เพื่อให้การ Synchronous ทำได้ถูกต้องเรียก ขบวนการนี้ว่า Supspeed

28

29

30 Sharing Communication Lines Sharing Lines Technique -Multiplexing TDM ต่อ (การส่งแบบ Asynchronous) การส่งข้อมูลจะต้องมี Start bit และ Stop bit ซึ่ง Multiplexer จะถอดบิตเริ่ม และ บิตจบ ออกก่อน แล้วจึงรวมข้อมูลเป็น Frame แล้วจึงส่งไปในสายแบบ Synchronous เมื่อ Demultiplex อุปกรณ์ Multiplexer จะทำการใส่ Start bit และ Stop bit ให้แก่อุปกรณ์ฝั่งรับอีกครั้งหนึ่ง

31 Sharing Communication Lines Sharing Lines Technique -Multiplexing(Dynamic Allocation) - STDM(Statistical Time Division Multiplexing) พัฒนาเพื่อลบจุดด้อยในแบบ TDM จะมีการส่ง ข้อมูลให้แก่ Terminal ที่มาร้องขอเท่านั้นโดยเฉลี่ย การใช้สายเพื่อส่งข้อมูลให้แก่ Terminal ต่างๆ เมื่อไม่ มีการใช้สายแล้วก็จะเฉลี่ยการใช้สายให้แก่ Terminal ตัวอื่นๆ อาจเรียก STDM อีกอย่างหนึ่งว่า STAT MUX

32


ดาวน์โหลด ppt Sharing Communication Lines คือการร่วมกันใช้สายในการรับหรือส่งสัญญาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูล ให้เต็ม ประสิทธิภาพที่สายจะให้ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google