งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sharing Communication Lines

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sharing Communication Lines"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sharing Communication Lines
คือการร่วมกันใช้สายในการรับหรือส่งสัญญาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูล ให้เต็มประสิทธิภาพที่สายจะให้ได้

2 Sharing Communication Lines
ต.ย. การรับส่งข้อมูลแบบ Point to Point จะไม่มีประสิทธิภาพเพราะเวลาของ Terminal ส่วนใหญ่หมดไปกับการป้อนข้อมูล

3

4 Sharing Communication Lines
ต.ย. อัตราการส่งของสาย 9600 bps ใน 30 นาที จะส่งข้อมูลได้ 1800 x 9600 = 17,280,000 bit การส่งข้อมูลโดย keyboard จาก terminal 30 นาที ได้ประมาณ 4000 ตัวอักษร ฉะนั้นจึงได้อัตราการใช้สาย (4000 x 8) / 17,280,000 =

5 Sharing Communication Lines
ดังที่แสดงตัวอย่างไปแล้วจะเห็นว่าอัตราการใช้สายของ Terminal จะมีประสิทธิภาพต่ำมากจึงมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลได้ดีขึ้นดังภาพ

6

7 Sharing Communication Lines
การแบ่งความสามารถในการส่งข้อมูลมี 2 รูปแบบ - Static Allocation - Dynamic Allocation

8 Sharing Communication Lines
Static Allocation เป็นการแบ่งความสามารถในการส่งข้อมูลให้แก่ terminal ด้วยสัดส่วนคงที่แน่นอน และเมื่อ Terminal ใดไม่ใช้สิทธิในการส่งจะไม่สามารถโอนสิทธิในการส่งให้แก่ Terminal อื่นได้ตัวอย่างกันใช้สายร่วมกันแบบ Static Allocation คือ - Frequency Division Multiplexing - Time Division Multiplexing

9 Sharing Communication Lines
Dynamic Allocation จะแบ่งความสามารถในการส่งข้อมูลเมื่อได้ร้องขอจาก Terminal เท่านั้นโดยมีลักษณะการแบ่งความสามารถในการส่งได้หลายลักษณะเช่น - Multidrop Line - Statistical TDM

10 Sharing Communication Lines
Sharing Lines Technique สำหรับเทคนิคที่ใช้สายร่วมกันระหว่าง Terminal แบ่งตามชนิดของการส่งข้อมูลในสายได้เป็น 2 วิธีคือ - Multidrop Lines - Multiplexing

11 Sharing Communication Lines
Sharing Lines Technique Multidrop Lines (Dynamic Allocation) ลักษณะการเชื่อมต่อแบบ Multidrop Lines นั้นจะอาศัยสายโดยมีตัว Terminal เชื่อมต่ออยู่หลาย Terminal ปัญหาของ Multidrop Lines คือ Contention ถ้าเกิดขึ้นจะไม่สามารถส่งข้อมูลในสายส่งได้เลยจึงต้องมีวิธีการ Control การส่งข้อมูลและมีวิธีการ Control 2 วิธี 1. Polling 2. Selecting

12

13 Sharing Communication Lines
Sharing Lines Technique Multidrop Lines(Dynamic Allocation) 1. Polling เป็นวิธีที่คอมพิวเตอร์จะส่ง Polling Message ไปถาม Terminal ต่างๆว่ามีข้อมูลต้องการส่งหรือไม่ ถ้ามี มันจะส่งข้อมูลออกมา ถ้าไม่มีTerminal จะตอบปฏิเสธต่อ Polling Message นั้นๆ

14

15 Sharing Communication Lines
Sharing Lines Technique Multidrop Lines(Dynamic Allocation) 2. Selecting เป็นวิธีการที่คอมพิวเตอร์จะส่ง Selecting Message ไปถาม Terminal ต่างๆว่าพร้อมที่จะรับข้อมูลแล้วหรือไม่ หากพร้อมจะส่ง Acknowledge กลับ หากไม่พร้อมจะปฏิเสธข้อมูลที่จะส่งมา

16

17 Sharing Communication Lines
Sharing Lines Technique Multiplexing คือการรวบรวมข้อมูลในแต่ละ Terminal เข้าด้วยกันแล้วส่งเข้าสายพร้อมๆกันซึ่งปกติการส่งข้อมูลใน Terminal นั้นจะเป็นแบบ Asynchronous Terminal ซึ่งอุปกรณ์ในการ Multiplexing เรียกว่า Multiplexer

18

19 Sharing Communication Lines
Sharing Lines Technique Multiplexing (Static Allocation) เทคนิคในการแบ่งความสามารถในการส่งข้อมูลให้แก่ Terminal จะทำได้ 2 วิธี คือ - FDM(Frequency Division Multiplexing) - TDM(Time Division Multiplexing)

20

21 Sharing Communication Lines
Sharing Lines Technique Multiplexing FDM(Frequency Division Multiplexing) จะอาศัยการแบ่งช่องสัญญานเป็นสัญญานย่อยๆหลายช่องสัญญานโดยในแต่ละช่องสัญญานย่อยจะจ่ายให้แก่ Terminal แต่ละ Terminal จะต้องส่งภายในความถี่ที่ได้รับนี้เท่านั้น

22

23 Sharing Communication Lines
Sharing Lines Technique Multiplexing TDM (Time Division Multiplexing) จะเป็นการแบ่งเวลาในการใช้สายเพื่อใช้ส่งข้อมูลให้แก่แต่ละ Terminal โดยข้อมูลจะถูกสลับหมุนเวียนส่งลงไปในสายส่งแล้วรวบรวมขึ้นเป็น Frame แล้วส่งออกไปซึ่งมีการใช้ TDM ใน 2 ลักษณะคือ 1. Character Interleaving 2. Bit Interleaving

24 1. Character Interleaving

25 1. Character Interleaving

26 2. Bit Interleaving

27 Sharing Communication Lines
Sharing Lines Technique Multiplexing TDM ต่อ (การส่งแบบ Synchronous) การส่งข้อมูลของ Multiplexer จะมากกว่าหรือเท่ากับอัตราการส่งของ Terminal ทุกตัวแต่การส่งจะมี Over head ติดไปด้วย ซึ่งเมื่อ Demultiplex แล้วจะทำให้ การ Synchronous ผิดพลาดจึงจำเป็นต้องให้ Terminal ตัวใดตัวหนึ่งทำการส่งให้ช้าลงกว่าปกติเพื่อให้การ Synchronous ทำได้ถูกต้องเรียกขบวนการนี้ว่า Supspeed

28

29

30 Sharing Communication Lines
Sharing Lines Technique Multiplexing TDM ต่อ (การส่งแบบ Asynchronous) การส่งข้อมูลจะต้องมี Start bit และ Stop bit ซึ่ง Multiplexer จะถอดบิตเริ่ม และ บิตจบ ออกก่อนแล้วจึงรวมข้อมูลเป็น Frame แล้วจึงส่งไปในสายแบบ Synchronous เมื่อ Demultiplex อุปกรณ์ Multiplexer จะทำการใส่ Start bit และ Stop bit ให้แก่อุปกรณ์ฝั่งรับอีกครั้งหนึ่ง

31 Sharing Communication Lines
Sharing Lines Technique Multiplexing(Dynamic Allocation) - STDM(Statistical Time Division Multiplexing) พัฒนาเพื่อลบจุดด้อยในแบบ TDM จะมีการส่งข้อมูลให้แก่ Terminal ที่มาร้องขอเท่านั้นโดยเฉลี่ยการใช้สายเพื่อส่งข้อมูลให้แก่ Terminal ต่างๆ เมื่อไม่มีการใช้สายแล้วก็จะเฉลี่ยการใช้สายให้แก่ Terminal ตัวอื่นๆ อาจเรียก STDM อีกอย่างหนึ่งว่า STAT MUX

32


ดาวน์โหลด ppt Sharing Communication Lines

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google