งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมใหญ่ คณาจารย์และบุคคลากร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมใหญ่ คณาจารย์และบุคคลากร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมใหญ่ คณาจารย์และบุคคลากร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2554

2 ศักยภาพทางวิชาการ ทิศทางของคณะบริหารธุรกิจ

3 ข้อคิดจาก Teach like your hair’s on fire: ครูนอกกรอบห้องเรียนนอก แบบ Rafe Esquith การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพ การวิจัย การบริการวิชาการสู่สังคม การพัฒนานักศึกษา ระบบอาจารย์ที่ ปรึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาด้านวิชาการ การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า

4 การสร้างความร่วมมือเครือข่ายทาง วิชาการกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ จัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ KM การจัดทำ มคอ.2 ของหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ KM การจัดทำ มคอ.3 ของคณะ บริหารธุรกิจ

5

6 ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เรฟ เอสวิท จะเผยนวัตกรรมการสอน 3 อย่างที่เขาใช้กับเด็กนักเรียนของ เขา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ในห้องเรียน : เรื่องเงิน ทองที่เด็กต้องรู้ การใช้ศิลปะแขนงต่างๆ เป็นสื่อการ เรียนรู้ การเปิดโลกทัศน์ด้วยการทัศนศึกษา และแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมทั้งสาม อย่างจะช่วยในการอบรมบ่มเพาะ คุณลักษณะและทักษะที่จะเป็น ประโยชน์แก่เด็กเมื่อพวกเขาเติบโต ขึ้นได้อย่างไร

7 ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ คุณภาพเยาวชน ( สสค.) ได้นำหลักการคิดของ เรฟ เอสควิท (Rafe Esquith) ครูประถมในสหรัฐอมริกามา ประยุกต์ให้เห็นบทบาทและภาพที่ชัดของครูสอนดีไว้ 6 ประการด้วยกัน ประการแรก หากครูต้องการให้เด็กขยัน เอาจริงเอา จังและตั้งใจเรียน ครูต้องทำให้เห็นว่าครูก็ขยัน เอาจริง เอาจังและตั้งใจสอนไม่ต่างกัน ประการที่ 2 การสอบสำคัญก็จริง แต่ไม่สำคัญเท่ากับ การที่ช่วยเด็กให้เติบโตเป็นคนที่เข้มแข็งและมีคุณค่า ประการที่ 3 การเรียนการสอนต้องเป็นแบบบูรณาการ ทักษะต่างๆ ต้องเป็นประโยชน์ในชีวิตจริง ไม่ใช่เพียง เพื่อคะแนนสอบ

8 ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ ประการที่ 4 เด็กๆ จะกลายเป็นนักอ่านตลอดชีวิต หากเขาได้อ่านหนังสือดีๆ ที่ทำให้เขาร้องไห้หรือ หัวเราะไปกับตัวละครได้ ประการที่ 5 ศิลปะแทบทุกแขนงเป็นเครื่องมือวิเศษ ในการสอนเด็กๆ ศิลปะเปิดโอกาสให้เด็กๆ รักษาความ เป็นตัวของตัวเองในท่ามกลางสังคมที่สนใจแต่ มาตรฐาน ประการที่ 6 การสอนเปรียบเสมือนเป็นการเดิน ทางไกลที่ทรหดและยาวนาน แต่อย่าท้อถอยหรือ ล้มเลิกง่ายๆ ไม่มีทางลัดใดๆ (There Are No Shortcuts) ในการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ

9 ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ " ถ้าเด็กๆ พลาดอะไรไป พรุ่งนี้ผมก็จะอยู่กับพวก เขา เพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาด นั้น ขอให้พวกเราทุกคนพยายามที่จะพัฒนาและเป็น ครูที่ดียิ่งๆ ขึ้น พวกเด็กๆ จับตาดูพวกเราอยู่ พวก เขาจะทำตามอย่างเรา นักเรียนของคุณโชคดีที่มีครูอย่างคุณ ขอให้เรา ทุกคนมุ่งหน้าเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเท่าที่จะ สามารถทำได้ต่อไป "

10 จรรยาบรรณ จรรยาบรรณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จรรยาบรรณนักวิจัย

11 ท่านจะเปลี่ยนองค์กรของท่าน ไปในทิศทางไหน

12


ดาวน์โหลด ppt การประชุมใหญ่ คณาจารย์และบุคคลากร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google