งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

THE INTERNET AND THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "THE INTERNET AND THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 THE INTERNET AND THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE

2 รู้จักเทคโนโลยีข่าวสารสำหรับโครงสร้างภายในองค์กรและมาตรฐานการเชื่อมต่อ
OBJECTIVES What is the new information technology (IT) infrastructure for business? Why is connectivity so important in this infrastructure? รู้จักเทคโนโลยีข่าวสารสำหรับโครงสร้างภายในองค์กรและมาตรฐานการเชื่อมต่อ How does the Internet work? What are its major capabilities? อธิบายการทำงานของระบบอินเตอร์เนตและขีดความสามารถหลัก How can businesses benefit from using the World Wide Web and Web technology? How can businesses benefit from the Wireless Web? ประเมินค่าผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการเชื่อมระบบอินเตอร์เนต

3 สามารถอธิบายเทคโนโลยีพื้นฐานที่สนับสนุนพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์
OBJECTIVES What are the principal technologies for supporting electronic commerce and electronic business? สามารถอธิบายเทคโนโลยีพื้นฐานที่สนับสนุนพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ What management problems are raised by the new information technology (IT) infrastructure? How can businesses solve these problems? วิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานที่เกิดขึ้นจากการนำโครงสร้างระบบข่าวสารภายในองค์กรแบบใหม่มาใช้และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาได้

4 Enterprise Networking and Internetworking
THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM Enterprise Networking and Internetworking Enterprise Networking การใช้ระบบเครือข่ายองค์กร Client/Server System บทบาทเปลี่ยนไปในลักษณะบริหารซอฟท์แวร์และบริการบนเครือข่ายโดยองค์กรอื่นมากขึ้น (Outsourcing) ใช้ระบบอินเตอร์เนตเป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมต่อระหว่างบริษัท พนักงาน ลูกค้าและซัพพลายเออร์ Internetworking การเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่าย ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน ภายนอก องค์กรราบรื่น Hardware, software, network, database ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้งานมากขึ้นและเชื่อมโยงด้วยระบบเครือข่ายขนาดเล็กอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

5 The New Information Technology (IT) Infrastructure
THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM The New Information Technology (IT) Infrastructure Figure 9-1

6 Connectivity Open System
THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM Standards and Connectivity for Digital Integration มาตรฐานการเชื่อมต่อสำหรับระบบดิจิตอลแบบบูรณาการ Connectivity Measures how well computers and computer-based devices communicate ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการสื่อสารระหว่างกัน และใช้ข้อมูลร่วมกันได้ โดยไม่ต้องมีคนมาช่วยเหลือ Open System ระบบเปิดเป็นระบบสาธารณะ สนับสนุนการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายโดยเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ทุกชนิด ใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการ ส่วนติดต่อผู้ใช้ มาตรฐานโปรแกรมประยุกต์ ตลอดจนซอฟท์แวร์ที่ช่วยควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ต่างชนิดได้

7 Standards and Connectivity for Digital Integration
THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM Standards and Connectivity for Digital Integration Models of Connectivity for Networks Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) Open Systems Interconnect (OSI) พัฒนาขึ้นโดย ISO เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ต่างชนิดเข้าด้วยกันสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดใหญ่ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่า TCP/IP

8 (TCP/IP) Reference Model
THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM (TCP/IP) Reference Model Figure 9-2

9 THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM
What is the Internet? อินเตอร์เน็ต (Internet) คือ ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายย่อย ๆ หลาย ๆ เครือข่ายรวมตัวกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดยใช้โปรโตคอล (Protocol) ในการรับส่งข้อมูล โปรโตคอลที่ใช้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีชื่อว่า ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ประวัติอินเตอร์เนต อินเตอร์เน็ตกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ หรือประมาณปี พ.ศ โดยพัฒนามาจาก อาร์พาเน็ต (ARPAnet) ซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานโครงการวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Projects Agency) หรือเรียกชื่อย่อว่า อาร์พา (ARPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา (Department of Defense)

10 Internet Technology and Services
THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM Internet Technology and Services Internet Service Provider (ISP) Commercial organization with a permanent connection to Internet เช่น CS-Loxinfo , KSC , AsiaNet , Samart สิ่งที่น่าทึ่งสำหรับระบบอินเตอร์เนต คือ ระบบอินเตอร์เนตไม่มีเจ้าของและไม่มีองค์กรใดรับบริหารจัดการแบบผูกขาด กล่าวคือ ไม่มีใครสามารถปิดระบบอินเตอร์เนตในโลกนี้ได้

11 Internet Technology and Services
THE INTERNET: INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM Web Browser Internet Technology and Services ISP Server PDAs Web Server Server PC or Play Station Pagers New Mobile Phone Web TV

12 การเชื่อมต่ออินเตอร์เนตส่วนบุคคล การเชื่อมต่ออินเตอร์เนตองค์กร
THE INTERNET: INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM Internet Connectivity การเชื่อมต่ออินเตอร์เนตส่วนบุคคล การเชื่อมต่ออินเตอร์เนตองค์กร

13 Client/Server Computing on the Internet
THE INTERNET: INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM Client/Server Computing on the Internet Figure 9-3

14 Internet Tools for Communication
THE INTERNET: INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM Internet Tools for Communication Electronic Mail ( ) Connects people worldwide Creates productivity gain Usenet Newsgroups (Forum) On-line discussion groups using electronic bulletin boards (Web Board)

15 Analysis of an Internet Address
THE INTERNET: INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM Analysis of an Internet Address Figure 9-4

16 Internet Tools for Communication
THE INTERNET: INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM Internet Tools for Communication LISTSERV broadcast from mailing list servers การประชุม สนทนากลุ่มที่มีสมาชิกชัดเจน Chatting Live, interactive conversations over public network

17 Internet Tools for Communication
THE INTERNET: INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM Internet Tools for Communication Instant messaging (Chatting) Service that allows participants to create their own private chat channels Internet relay chat (IRC) , MSN messenger Internet telephony (VoIP) Two-way voice transmission over the Internet WWW Hyperlink Service (web services)

18 Internet Tools for Communication
THE INTERNET: INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM Internet Tools for Communication Telnet Allows users to log on to one computer system while working on another การขอเข้าไปใช้บริการคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น File Transfer Protocol (FTP) Tool for retrieving and transferring files from a remote computer

19 Combines text, hypermedia, graphics, and sound
THE WORLD WIDE WEB Overview Based on a standard hypertext language called hypertext markup language (HTML) เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการใช้อินเตอร์เนตกับธุรกิจมากที่สุด Combines text, hypermedia, graphics, and sound ใช้พื้นฐานภาษา HTML ที่มีหลายสื่อ ประกอบด้วย อักษร ภาพ เสียง Handles all types of digital communication ส่วนใหญ่สื่อสารด้วยระบบดิจิตอล Uses graphical user interfaces for easy viewing ด้วยมุมมองกราฟิกที่สร้างความสะดวกในการติดต่อกับผู้ใช้งานมาก

20 Searching for Information on the Web
THE WORLD WIDE WEB Searching for Information on the Web Search Engine Locates specific sites or information on Internet การลงทะเบียนเว็บไซต์ตนเองในเว็บผู้ให้บริการด้วยความสมัครใจ Shopping Bot Software with varying levels of built-in intelligence Helps electronic commerce shoppers locate and evaluate products or services เป็นโปรแกรมประเภท Agents ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านเน็ต ระบบจะช่วยค้นหา เปรียบเทียบ คัดกรอง และสรุปรายการสินค้าให้โดยอัตโนมัติ เช่น mysimon.com , bestwebbuys.com , Auctionbot.com

21 Searching for Information on the Web
THE WORLD WIDE WEB Searching for Information on the Web “Push” technology Information broadcast directly to user based on pre-specified interests การที่ผู้ใช้สามารถให้ผู้ให้บริการ เลือกส่งข้อมูลที่สนใจเข้าเครื่องโดยอัตโนมัติ Multicasting Transmission of data to a selected group of recipients การกระจายข่าวสารสู่เครื่องผู้ใช้ด้วยความยินยอม (Opt-in)

22 Intranets and Extranets
THE WORLD WIDE WEB Intranets and Extranets Firewall Hardware or software placed between an organization’s internal network and external network Prevents outsiders from invading private networks Extranets Private intranets extended to authorized users outside company

23 THE WORLD WIDE WEB Model of an Extranet Figure 9-6

24 Web-based applications
THE WORLD WIDE WEB The Wireless Web Web-based applications Enables users to access digital information from the Internet Wireless Web Standards: Wireless Application Protocol (WAP) WML (Wireless Markup Language) Microbrowser I-mode M-Commerce Challenges Voice portals

25 THE WORLD WIDE WEB Figure 9-7

26 THE WORLD WIDE WEB WAP Versus I-Mode Figure 9-8

27 M-Commerce Challenges
THE WORLD WIDE WEB M-Commerce Challenges Keyboards and screens of cell phones tiny and awkward to use แป้นพิมพ์หน้าจอมือถือเล็กมาก เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน Very slow data transfer speeds อัตราเร็วในการถ่ายทอดข้อมูลช้ามาก (9,600-14,400 bps) Minimal memory and limited power supplies in Internet-enabled phones หน่วยความจำขนาดเล็ก พลังงานมีขีดจำกัดในการใช้งาน Web content primarily in text with very little graphics เนื้อหาบนเว็บมีจำนวนมากไม่เหมาะจะแสดงผลบนหน้าจอมือถือ Incompatible technologies เว็บไซต์ที่รองรับงาน WML มีจำกัด

28 SUPPORT TECHNOLOGY FOR ELECTRONIC COMMERECE AND ELECTRONIC BUSINESS
ประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากระบบอินเตอร์เนตและเทคโนโลยีเว็บ การเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายทั่วโลก ลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ลดค่าใช้จ่ายในการทำรายการธุรกรรม ลดค่าใช้จ่ายในการแต่งตั้งตัวแทนองค์กร มีความยืดหยุ่นในการใช้งานของระบบติดต่อผู้ใช้ ปรับได้ตามสภาพ กระจายข่าวสารความรู้ได้อย่างรวดเร็ว

29 Electronic Commerce Server Software
SUPPORT TECHNOLOGY FOR ELECTRONIC COMMERECE AND ELECTRONIC BUSINESS Web Servers and Electronic Commerce Servers Electronic Commerce Server Software B2C and B2B transaction management Store front (e-catalog) Electronic Shopping Cart Delivery Scheduling E-Payment gateway Connecting to back office Reporting and Calculating ตัวอย่างของ Software e-Commerce ประเภท B2C ในประเทศไทย ได้แก่ ecombotthailand.com , velocall.com , quickwww.com

30 SUPPORT TECHNOLOGY FOR ELECTRONIC COMMERECE AND ELECTRONIC BUSINESS
Web Hosting Services องค์กรขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการจัดการ บริหารเว็บไซต์ได้ด้วยการติดตั้ง Web Server ของตัวเองจึงใช้บริการจาก Web Hosting ค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการ Web Hosting ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ และการให้บริการของแต่ละ Web Hosting ซึ่งอาจมีการให้บริการ หรือ Software ช่วยจัดการ Website ได้ด้วย

31 MANAGEMENT ISSUES AND DECISIONS
The Challenge of Managing the New Information Technology Infrastructure Loss of management control การสูญเสียการควบคุมระบบสารสนเทศ Connectivity and application integration challenges การบูรณาการระหว่างการเชื่อมโยงและงานประยุกต์ Organizational change requirements การเปลี่ยนแปลงองค์กร Hidden costs of enterprise computing ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนเร้นของการประมวลผล Scalability, reliability, and security downtime ความสามารถในการขยาย ความเชื่อถือได้ และความปลอดภัย

32 MANAGEMENT ISSUES AND DECISIONS
Solutions Change management การบริหารความเปลี่ยนแปลง Education and training การศึกษาและฝึกอบรม Data administration disciplines ความมีวินัยในการจัดการกับข้อมูล Planning for connectivity and application integration การวางแผนการบูรณาการระหว่างการเชื่อมโยงและงานประยุกต์


ดาวน์โหลด ppt THE INTERNET AND THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google