งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ Internet, Intranet สรส. จากคณะกรรมการพัฒนาระบบ LAN สรส. สู่ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ สรส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ Internet, Intranet สรส. จากคณะกรรมการพัฒนาระบบ LAN สรส. สู่ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ สรส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ Internet, Intranet สรส. จากคณะกรรมการพัฒนาระบบ LAN สรส. สู่ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ สรส.

2 ประวัติความเป็นมา ระบบ Internet ของ สรส. ได้ถือกำเนิด เมื่อประมาณ ปี พ. ศ เริ่มต้นจากโครงการ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบ LAN สรส. ระบบเครือข่าย LAN โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบ LAN สรส. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่องและอุปกรณ์ อื่นๆ เช่น Modem Hub Printer ด้วย งบประมาณ 2,335,000 - บาท ได้ใช้งานจริง เมื่อ ปี พ. ศ. 2539

3 ประวัติความเป็นมา ( ต่อ ) หลังจากนั้น จึงมีโครงการต่อเนื่อง ในปีถัดมา โครงการศูนย์สารสนเทศ สรส. (2540) โครงการติดตั้งระบบ Internet สรส. (2540) โครงการพัฒนาห้องสมุด สรส. (2540)

4 ประวัติความเป็นมา ( ต่อ ) คณะอนุกรรมการ ภายใต้ คณะกรรมการพัฒนาระบบ LAN สรส. โครงการพัฒนาระบบงาน การศึกษา โครงการพัฒนาระบบงาน การศึกษา โครงการพัฒนาระบบงาน พัสดุ โครงการพัฒนาระบบงาน พัสดุ โครงการพัฒนาระบบงาน กำลังพล โครงการพัฒนาระบบงาน กำลังพล โครงการพัฒนาระบบงาน ห้องสมุด โครงการพัฒนาระบบงาน ห้องสมุด โครงการพัฒนาระบบ Internet สรส. โครงการพัฒนาระบบ Internet สรส.

5 ประวัติความเป็นมา ( ต่อ ) มีศูนย์ สารสนเทศ เพื่อให้บริการข้อมูลผ่าน ระบบ Internet มีศูนย์ สารสนเทศ เพื่อให้บริการข้อมูลผ่าน ระบบ Internet เป็นแหล่งค้นคว้า ของ ข้าราชการ อาจารย์ นักศึกษา และนายทหารนักเรียน เป็นแหล่งค้นคว้า ของ ข้าราชการ อาจารย์ นักศึกษา และนายทหารนักเรียน มีระบบเครือข่าย สื่อสารติดต่อกันได้อย่าง รวดเร็ว มีระบบเครือข่าย สื่อสารติดต่อกันได้อย่าง รวดเร็ว และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วย ต่าง ๆ ใน ทร. ได้ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วย ต่าง ๆ ใน ทร. ได้ มีระบบห้องสมุดที่ครบวงจร สามารถ สนับสนุน ให้บริการ ต่อ ข้าราชการ อาจารย์ นักศึกษา และนายทหารนักเรียนได้อย่าง ทันสมัย มีระบบห้องสมุดที่ครบวงจร สามารถ สนับสนุน ให้บริการ ต่อ ข้าราชการ อาจารย์ นักศึกษา และนายทหารนักเรียนได้อย่าง ทันสมัย

6 การ พัฒนา Internet,intranet สรส. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ Internet สรส.

7 การพัฒนา การเชื่อมโยง Internet ( อดีต ) อุปกรณ์ Terminal Adapter Unit(TAU) – ปัญหาเรื่องการ หลุดของสัญญาณ ต้องคอย เชื่อมต่อตลอด – เครือข่ายต้อง Setup ทุกเช้า Modem ผ่านชุมสายโทรศัพท์ ภายใน ทร คู่สาย – ช้า และ หลุดบ่อย Modem ผ่านชุมสายโทรศัพท์ หมายเลข 7 ตัว 2 คู่ สายผ่านอุปกรณ์ Internet Gateway

8 การพัฒนา การเชื่อมโยง Internet ( ปัจจุบัน ) Modem ผ่านชุมสายโทรศัพท์ หมายเลข 7 ตัว 2 คู่ สายผ่านอุปกรณ์ Internet Gateway ( สำรอง ) เชื่อมโยง โดยผ่านเครื่อขายสื่อสาร ทร. ด้วย อุปกรณ์ MUX 1 mbs

9 การเชื่อมโยงเพื่อใช้ บริการ Internet

10 Internet ผ่าน network สรส.

11 การใช้ Internet ผ่านเครือข่าย สรส. สรส. จัดให้บริการ ใช้งาน Internet สำหรับ นายทหาร นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการ ที่ ห้อง บริการสารสนเทศ ชั้น 3 ห้องสมุดชั้นสอง และ ห้องสมุดยุทธศาสตร์

12 Intranet สรส.

13

14 Intranet สรส. Class C สำหรับใช้งาน ภายในClass C สำหรับใช้งาน ภายใน Network Network Net Mask Net Mask Broadcast Address Broadcast Address Host ID Host ID

15 การจัด IP ให้กับหน่วย ต่าง ๆ แผนกกรรมวิธีข้อมูล แผนกกรรมวิธีข้อมูล วทร วทร รร. อส รร. อส รร. สธ. ทร รร. สธ. ทร รร. นว รร. นว รรฅกล รรฅกล กอง สน กอง สน บก. สรส บก. สรส ฝวก ฝวก ห้องสมุด ห้องสมุด

16 DNS, Mail server Linux Web server Linux RAS server NT ระบบงาน ห้องสมุด NT ระบบงาน อื่น ๆ NT ระบบงานธุรการ NT Router การจัด IP ให้กับ server

17 Hardware Mail server :Pentium III M 20Gb.Mail server :Pentium III M 20Gb. Web server :Pentium III M 10Gb.Web server :Pentium III M 10Gb. DNS server :Pentium III M 20Gb.DNS server :Pentium III M 20Gb. Server ห้องสมุด : Pentium III Gb.Server ห้องสมุด : Pentium III Gb. Server ห้องงานอื่น ๆ : Pentium III Gb.Server ห้องงานอื่น ๆ : Pentium III Gb.

18 Software Mail server : Linux redhat 7.0, sendmailMail server : Linux redhat 7.0, sendmail Web server : Linux redhat 7.0, apache webserverWeb server : Linux redhat 7.0, apache webserver DNS server : Linux redhat 7.0, BINDDNS server : Linux redhat 7.0, BIND Server ห้องสมุด : NT 4.0, MS Sql server 7.0Server ห้องสมุด : NT 4.0, MS Sql server 7.0 Server ห้องงานอื่น ๆ : NT 4.0, Foxpro6.0Server ห้องงานอื่น ๆ : NT 4.0, Foxpro6.0

19 บริการใน intranet สรส. Mail,mail.ians.netMail,mail.ians.net Web,www.ians.netWeb,www.ians.net ระบบงาน สารบรรณ ระบบงาน สารบรรณ ห้องสมุด สรส. ห้องสมุด สรส. ระบบงาน ต่าง ๆ ระบบงาน ต่าง ๆ

20 E - Mail ใน สรส. กับการใช้งานในเครือข่าย ians.net กับการใช้งานในเครือข่าย ians.net เพื่อใช้ในการ สั่งการ หรือ ส่งข้อความถึงกัน ระหว่าง กอง หรือ หน่วยต่าง ๆ ภายใน สรส. ให้บริการ บนเครื่อง mail.ians.net โดยใช้ โปรแกรม outlook express ในการอ่านข้อมูล จาก server mail.ians.net

21 สรส. ใช้สื่อ หรือการนำเสนอข้อมูล ในระบบ www ในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ภายใน เครือข่าย เช่นบทความ ต่าง ๆรวมถึง การเผยแพร่ข้อมูลไปยังภายนอก ด้วย

22

23

24 นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศ สรส.

25 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ระบบ Internet, Intranet สรส. จากคณะกรรมการพัฒนาระบบ LAN สรส. สู่ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ สรส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google