งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ Internet, Intranet สรส. จากคณะกรรมการพัฒนาระบบ LAN สรส. สู่ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ สรส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ Internet, Intranet สรส. จากคณะกรรมการพัฒนาระบบ LAN สรส. สู่ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ สรส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ Internet, Intranet สรส. จากคณะกรรมการพัฒนาระบบ LAN สรส. สู่ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ สรส.

2 ประวัติความเป็นมา ระบบ Internet ของ สรส. ได้ถือกำเนิด เมื่อประมาณ ปี พ. ศ. 2536 เริ่มต้นจากโครงการ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบ LAN สรส. ระบบเครือข่าย LAN โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบ LAN สรส. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่องและอุปกรณ์ อื่นๆ เช่น Modem Hub Printer ด้วย งบประมาณ 2,335,000 - บาท ได้ใช้งานจริง เมื่อ ปี พ. ศ. 2539

3 ประวัติความเป็นมา ( ต่อ ) หลังจากนั้น จึงมีโครงการต่อเนื่อง ในปีถัดมา โครงการศูนย์สารสนเทศ สรส. (2540) โครงการติดตั้งระบบ Internet สรส. (2540) โครงการพัฒนาห้องสมุด สรส. (2540)

4 ประวัติความเป็นมา ( ต่อ ) คณะอนุกรรมการ ภายใต้ คณะกรรมการพัฒนาระบบ LAN สรส. โครงการพัฒนาระบบงาน การศึกษา โครงการพัฒนาระบบงาน การศึกษา โครงการพัฒนาระบบงาน พัสดุ โครงการพัฒนาระบบงาน พัสดุ โครงการพัฒนาระบบงาน กำลังพล โครงการพัฒนาระบบงาน กำลังพล โครงการพัฒนาระบบงาน ห้องสมุด โครงการพัฒนาระบบงาน ห้องสมุด โครงการพัฒนาระบบ Internet สรส. โครงการพัฒนาระบบ Internet สรส.

5 ประวัติความเป็นมา ( ต่อ ) มีศูนย์ สารสนเทศ เพื่อให้บริการข้อมูลผ่าน ระบบ Internet มีศูนย์ สารสนเทศ เพื่อให้บริการข้อมูลผ่าน ระบบ Internet เป็นแหล่งค้นคว้า ของ ข้าราชการ อาจารย์ นักศึกษา และนายทหารนักเรียน เป็นแหล่งค้นคว้า ของ ข้าราชการ อาจารย์ นักศึกษา และนายทหารนักเรียน มีระบบเครือข่าย สื่อสารติดต่อกันได้อย่าง รวดเร็ว มีระบบเครือข่าย สื่อสารติดต่อกันได้อย่าง รวดเร็ว และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วย ต่าง ๆ ใน ทร. ได้ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วย ต่าง ๆ ใน ทร. ได้ มีระบบห้องสมุดที่ครบวงจร สามารถ สนับสนุน ให้บริการ ต่อ ข้าราชการ อาจารย์ นักศึกษา และนายทหารนักเรียนได้อย่าง ทันสมัย มีระบบห้องสมุดที่ครบวงจร สามารถ สนับสนุน ให้บริการ ต่อ ข้าราชการ อาจารย์ นักศึกษา และนายทหารนักเรียนได้อย่าง ทันสมัย

6 การ พัฒนา Internet,intranet สรส. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ Internet สรส.

7 การพัฒนา การเชื่อมโยง Internet ( อดีต ) อุปกรณ์ Terminal Adapter Unit(TAU) – ปัญหาเรื่องการ หลุดของสัญญาณ ต้องคอย เชื่อมต่อตลอด – เครือข่ายต้อง Setup ทุกเช้า Modem ผ่านชุมสายโทรศัพท์ ภายใน ทร. 1177 1 คู่สาย – ช้า และ หลุดบ่อย Modem ผ่านชุมสายโทรศัพท์ หมายเลข 7 ตัว 2 คู่ สายผ่านอุปกรณ์ Internet Gateway

8 การพัฒนา การเชื่อมโยง Internet ( ปัจจุบัน ) Modem ผ่านชุมสายโทรศัพท์ หมายเลข 7 ตัว 2 คู่ สายผ่านอุปกรณ์ Internet Gateway ( สำรอง ) เชื่อมโยง โดยผ่านเครื่อขายสื่อสาร ทร. ด้วย อุปกรณ์ MUX 1 mbs

9 การเชื่อมโยงเพื่อใช้ บริการ Internet

10 Internet ผ่าน network สรส.

11 การใช้ Internet ผ่านเครือข่าย สรส. สรส. จัดให้บริการ ใช้งาน Internet สำหรับ นายทหาร นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการ ที่ ห้อง บริการสารสนเทศ ชั้น 3 ห้องสมุดชั้นสอง และ ห้องสมุดยุทธศาสตร์

12 Intranet สรส. www.ians.net

13

14 Intranet สรส. Class C สำหรับใช้งาน ภายในClass C สำหรับใช้งาน ภายใน Network 192.168.30.0Network 192.168.30.0 Net Mask 255.255.255.0Net Mask 255.255.255.0 Broadcast Address 192.168.30.255Broadcast Address 192.168.30.255 Host ID 192.168.30.1 - 192.168.30.254Host ID 192.168.30.1 - 192.168.30.254

15 การจัด IP ให้กับหน่วย ต่าง ๆ แผนกกรรมวิธีข้อมูล 192.168.30.1 - 192.168.30.110 แผนกกรรมวิธีข้อมูล 192.168.30.1 - 192.168.30.110 วทร 192.168.30.111-192.168.30.120 วทร 192.168.30.111-192.168.30.120 รร. อส 192.168.30.121-192.168.30.130 รร. อส 192.168.30.121-192.168.30.130 รร. สธ. ทร 192.168.30.131-192.168.30.140 รร. สธ. ทร 192.168.30.131-192.168.30.140 รร. นว 192.168.30.141-192.168.30.150 รร. นว 192.168.30.141-192.168.30.150 รรฅกล 192.168.30.151-192.168.30.160 รรฅกล 192.168.30.151-192.168.30.160 กอง สน. 192.168.30.161- 192.168.30.170 กอง สน. 192.168.30.161- 192.168.30.170 บก. สรส. 192.168.30.171- 192.168.30.180 บก. สรส. 192.168.30.171- 192.168.30.180 ฝวก. 192.168.30.181-192.168.30.190 ฝวก. 192.168.30.181-192.168.30.190 ห้องสมุด 192.168.30.211-192.168.30.230 ห้องสมุด 192.168.30.211-192.168.30.230

16 DNS, Mail server 192.168.30.2 Linux Web server 192.168.30.6 Linux RAS server 192.168.30.9 NT ระบบงาน ห้องสมุด 192.168.30.201 NT ระบบงาน อื่น ๆ 192.168.30.101 NT ระบบงานธุรการ 192.168.30.9 NT Router 192.168.30.4 การจัด IP ให้กับ server

17 Hardware Mail server :Pentium III 550 128M 20Gb.Mail server :Pentium III 550 128M 20Gb. Web server :Pentium III 450 64M 10Gb.Web server :Pentium III 450 64M 10Gb. DNS server :Pentium III 550 128M 20Gb.DNS server :Pentium III 550 128M 20Gb. Server ห้องสมุด : Pentium III 128 20Gb.Server ห้องสมุด : Pentium III 128 20Gb. Server ห้องงานอื่น ๆ : Pentium III 128 20Gb.Server ห้องงานอื่น ๆ : Pentium III 128 20Gb.

18 Software Mail server : Linux redhat 7.0, sendmailMail server : Linux redhat 7.0, sendmail Web server : Linux redhat 7.0, apache webserverWeb server : Linux redhat 7.0, apache webserver DNS server : Linux redhat 7.0, BINDDNS server : Linux redhat 7.0, BIND Server ห้องสมุด : NT 4.0, MS Sql server 7.0Server ห้องสมุด : NT 4.0, MS Sql server 7.0 Server ห้องงานอื่น ๆ : NT 4.0, Foxpro6.0Server ห้องงานอื่น ๆ : NT 4.0, Foxpro6.0

19 บริการใน intranet สรส. Mail,mail.ians.netMail,mail.ians.net Web,www.ians.netWeb,www.ians.net ระบบงาน สารบรรณ ระบบงาน สารบรรณ ห้องสมุด สรส. ห้องสมุด สรส. ระบบงาน ต่าง ๆ ระบบงาน ต่าง ๆ

20 E - Mail ใน สรส. E-mail กับการใช้งานในเครือข่าย ians.net E-mail กับการใช้งานในเครือข่าย ians.net เพื่อใช้ในการ สั่งการ หรือ ส่งข้อความถึงกัน ระหว่าง กอง หรือ หน่วยต่าง ๆ ภายใน สรส. ให้บริการ บนเครื่อง mail.ians.net โดยใช้ โปรแกรม outlook express ในการอ่านข้อมูล e-mail จาก server mail.ians.net

21 www.ians.net สรส. ใช้สื่อ หรือการนำเสนอข้อมูล ในระบบ www ในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ภายใน เครือข่าย เช่นบทความ ต่าง ๆรวมถึง การเผยแพร่ข้อมูลไปยังภายนอก ด้วย

22

23

24 นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศ สรส.

25 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ระบบ Internet, Intranet สรส. จากคณะกรรมการพัฒนาระบบ LAN สรส. สู่ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ สรส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google