งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานเว็บ ศูนย์จัดการองค์ความรู้กองทัพบก ในห้วงที่ผ่านมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานเว็บ ศูนย์จัดการองค์ความรู้กองทัพบก ในห้วงที่ผ่านมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานเว็บ ศูนย์จัดการองค์ความรู้กองทัพบก ในห้วงที่ผ่านมา

2 - ผลการดำเนินงานที่ ผ่านมา - แนวคิดในการพัฒนา ในห้วงต่อไป - ปัญหาข้อขัดข้อง

3 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแบ่ง ออกเป็น 2 ด้านด้วยกัน ศทท. ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุน พื้นที่ Cloud Server ของ สรอ. และได้ จัดสรรให้หน่วยต่าง ๆ เพื่อเป็น พื้นที่ใน การจัดทำเว็บ KM ของหน่วย ศูนย์การจัดองค์ความรู้กองทัพบกโดย ใช้ ชื่อ Domain km.cloud.rta.mi.th,km.rta.mi.th อยู่ใน โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) 1. ด้านระบบ เครือข่าย

4 ปัจจุบันมีหน่วยขอใช้พื้นที่ จำนวน 86 หน่วย ใช้พื้นที่ไปทั้งหมด 95 GB ซึ่งในอนาคต ข้อมูลทั้งหมดจะย้ายมาที่ Server ของ ทบ. ตามโครงการจ้างปรับปรุงคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กองทัพบก โดย ศทท. ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนรอการสนับสนุน งบประมาณจาก สปช. ทบ. ผลการดำเนินงานที่ผ่าน แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน 1. ด้านระบบ เครือข่าย

5 เนื่องจากเป็นนโยบาย เร่งด่วนของ ผบ. ทบ. ผ่าน กพ. ทบ. ศทท. ได้กำหนดให้ จ. ส. อ. ฐานันดร สำราญสุข เป็น ผู้พัฒนาระบบในขั้นแรก ทั้งหมด โดยมีผอ. กผฝ. ศทท. กำกับดูแล เว็บไซต์ถูกพัฒนาด้วย ภาษา PHP,Jqury และใช้ ฐานข้อมูล Mysql ผลการดำเนินงานที่ผ่าน แบ่ง ออกเป็น 2 ด้านด้วยกัน 2. ด้านพัฒนา เว็บไซต์

6 รูปแบบเว็บไซต์มี 2 ส่วน User( ผู้ใช้ ),Admin( ผู้ดูแล )

7 ลงทะเบียน

8 เข้าสู่ระบบ

9 แก้ไขข้อมูล ส่วนตัว

10 เข้าสู่ เว็บไซต์

11 แสดงการใช้งานของระบบ

12 สรุปสถิติ KM ทบ. ( ๑ ต. ค. – ๑ พ. ย. ๕๕ )

13 ต้นสังกัด จำนวน ( หน่วย ) ๑ ต. ค. ๕๕ ๑ พ. ย. ๕๕ ฝสธ. ๔๔ ฝกษ. ๑๔ ฝยบ. ๑๒ สกศ. ๔๔ ทภ. ๑๓๔๓๘ ทภ. ๒๑๒๑๕ ทภ. ๓๒๒๒๓ ทภ. ๔๔๗๔๘ นปอ. ๑๑ นสศ๔๔ นขต. ทบ. ๑๐ รวม๑๖๔๑๗๓ หน่วยที่มีการขอเปิดใช้งาน KM ผ่าน KM ทบ. หน่วยที่มีการขอเปิดใช้งาน e-learning ผ่าน KM ทบ. เดือน จำนวน ( หน่วย ) ๑ ต. ค. ๕๕๔๖ ๑ พ. ย. ๕๕๔๖

14 จำนวนกำลังพลที่ลงทะเบียน เพื่อใช้งาน KM ทบ. แบ่งตามต้นสังกัด เดือน จำนวน ( นาย ) ๑ ต. ค. ๕๕๙๙, ๑๗๘ ๑ พ. ย. ๕๕๑๑๐, ๒๘๔ ชั้นยศ จำนวน ( นาย ) ๑ ต. ค. ๕๕ ๑ พ. ย. ๕๕ นายทหา ร ๑๑, ๒๙๕๑๒, ๓๒๖ นายสิบ๕๒, ๙๔ ๒ ๕๖, ๕๓๐ พลทหาร๒๔, ๔๕ ๗ ๒๙, ๕๐๙ ลูกจ้าง๔, ๖๕๐๕, ๐๓๒ พลอาสา๓, ๒๔๘๔, ๓๓๔ ไม่ระบุ๒, ๕๘๖๒, ๕๕๓ ต้นสังกัด จำนวน ( หน่วย ) ๑ ต. ค. ๕๕ ๑ พ. ย. ๕๕ ส่วน บัญชาการ ๔๘๕๔๘๙ ฝสธ. ๕๖๐๕๖๖ ฝกษ. ๒, ๓๑๗๒, ๓๖๑ ฝยบ. ๑๐, ๖๕๒๑๐, ๘๖๘ สกษ๔, ๙๕๓๔, ๙๙๔ ทภ. ๑๓๕, ๐๑๘๓๕, ๑๒๖ ทภ. ๒๗, ๘๙๗๑๘, ๕๕ ๓ ทภ. ๓๘, ๙๗๙๙, ๖๕๔ ทภ. ๔๑๒, ๔๓๘๑๒, ๗๗ ๕ นปอ. ๓, ๖๔๔๓, ๖๕๐ นสศ. ๑, ๗๒๘๑, ๗๓๗ นขต. ทบ. ๔, ๔๖๙๔, ๕๔๑ ไม่ระบุ๖๓๘๖๓๖ แบ่งตาม ชั้นยศ

15 กราฟแสดงสถิติผู้ใช้งาน KM ทบ.

16

17 จำนวนกำลังพลที่เข้าชม KM ของหน่วย ต่างๆ ผ่าน (KM ทบ.) เดือน จำนวนผู้ เข้าชม ( นาย ) พฤษภาค ม ๑๘, ๓๔ ๔ มิถุนายน ๑๖, ๓๔ ๐ กรกฎาคม ๑๘, ๔๒ ๖ สิงหาคม ๑๗, ๒๒ ๒ กันยายน ๑๙, ๙๐ ๐ ตุลาคม ๒๒, ๐๐ ๖

18 แนวคิดในการพัฒนาในห้วง ต่อไป ศทท. จะใช้เทคโนโลยี Feed เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล Feed บทความของหน่วย http://signalkm.cloud.rta.mi.th/?feed=rss2 นำ Feed บทความของหน่วย นำมาใส่ใน Database เพื่อนำบทความจากหน่วยต่าง ๆ มาเก็บในฐานข้อมูล

19 แนวคิดในการพัฒนาในห้วง ต่อไป ศทท. จะพัฒนา Feed เพื่อส่ง ข้อมูลในการเข้าใช้งาน Feed การเข้าใช้งานของแต่ละหน่วย http://km.cloud.rta.mi.th/?feed= ชื่อหน่วย เพื่อส่งข้อมูลการเข้าใช้เว็บของ หน่วยต่าง ๆ

20 ค้นหาบทความที่ต้องการ แนวคิดในการพัฒนาในห้วง ต่อไป พัฒนาส่วนในการค้นหาบทความ

21 แนวคิดในการพัฒนาในห้วง ต่อไป ปรับรูปแบบการจัดเรียงของศูนย์ การเรียนรู้ใหม่

22 ปัญหาข้อขัดข้อง การให้บริการ การรายงานสถิติผู้ใช้


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานเว็บ ศูนย์จัดการองค์ความรู้กองทัพบก ในห้วงที่ผ่านมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google