งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการดำเนินงาน สำนักงานกรรมการมูลนิธิเด็ก เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการดำเนินงาน สำนักงานกรรมการมูลนิธิเด็ก เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๔๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการดำเนินงาน สำนักงานกรรมการมูลนิธิเด็ก เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๔๘

2 งานธุรการสำนักงานกรรมการ มูลนิธิเด็ก • งานตรวจสอบการเบิกงบประมาณ ดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันและ / หรือโครงการ ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไป ตามระเบียบของมูลนิธิเด็ก • งานประกันภัย ดำเนินงานประกันภัยทรัพย์สินของมูลนิธิเด็ก รวมไปถึงบุคลากรของมูลนิธิเด็ก

3 งานใบอนุโมทนาบัตร - ตัวอย่างใบอนุโมทนาที่จะจัดส่งให้กับผู้บริจาค งานบริจาคสิ่งของ - ห้องเก็บของบริจาคในสำนักงานกรรมการมูลนิธิเด็ก

4 • การดำเนินงานด้าน อื่น ๆ ประสานงานและดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการมูลนิธิเด็ก งานพัสดุ งานทะเบียนจดหมายเข้า

5 การดำเนินงานของแผนกประชาสัมพันธ์ สำนักงานกรรมการ มูลนิธิเด็ก ประกอบด้วยงาน ๔ ส่วน ดังต่อไปนี้ ๑. งานประชาสัมพันธ์ ( บริการติดต่อสอบถาม ) ๒. โครงการกล่องรับบริจาค มูลนิธิเด็ก ๓. งานผลิตและจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ ( เผยแพร่และรณรงค์ ) ๔. งานผลิตข้อมูลและกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ (www.ffc.or.th)

6 งานประชาสัมพันธ์ ( บริการติดต่อสอบถาม ) สำนักงานกรรมการมูลนิธิเด็กเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงาน ทั้งผู้บริจาคและ ผู้สนใจกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิเด็ก โดยมาติดต่อด้วยตนเองและติดต่อทางโทรศัพท์ เพื่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ ขอข้อมูล บริจาคเงินและสิ่งของ แจ้งการโอนเงิน จอง เลี้ยงอาหารวันเกิด และรับอุปการะเด็ก ได้การทำงานออกเป็น - งานต้อนรับ - งานรับโทรศัพท์ - งานแจกจ่ายและจัดส่งสิ่งของบริจาคให้โครงการต่าง ๆ ภาพ : การให้บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์ เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙. ๐๐ - ๑๗. ๐๐ น.

7 สรุปสถิติจากการต้อนรับและรับโทรศัพท์ช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๔๘ รายการม. ค – ธ. ค ๑. มาบริจาคเงินและสิ่งของด้วยตนเอง๕, ๖๗๘ ราย ๒. ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์๒, ๙๗๘ ราย ๓. จัดส่งข้อมูลทางโทรสาร ๑๐๗ ราย ๔. จัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ ๑๔๙ รายการ ๕. ติดต่องานนอกสถานที่ ๑๐ ครั้ง ๖. จำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก ๙, ๖๕๕ รายการ ๗. มีการจองเลี้ยงอาหารผ่านงานต้อนรับ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก บ้านทานตะวัน โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ๑, ๓๖๕ ราย ๗๕๔ ราย ๔๓๔ ราย

8 โครงการกล่องรับบริจาค มูลนิธิเด็ก การดำเนินงานเกี่ยวกับกล่องรับบริจาคประกอบด้วย การตั้งกล่องรับบริจาค การเปิด กล่องรับบริจาค การติดต่อขอเปลี่ยนกล่องรับบริจาค งานเอกสารกล่องรับบริจาค รวมทั้ง โครงการเปิดกล่องพิเศษ ทั้งหมดนี้เพื่อรณรงค์เผยแพร่และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมมูลนิธิ เด็ก รวมทั้งเป็นการรณรงค์หารายได้ให้กับมูลนิธิเด็ก ผลการดำเนินงาน ๑. การตั้งกล่องรับบริจาคใหม่ จำนวน ๑๗ กล่อง ๒. การเปิดกล่องรับบริจาค จำนวน ๘๖๔ กล่อง ๓. การติดต่อขอเปลี่ยนกล่องรับบริจาค จำนวน ๑๖ กล่อง ๔. การยกกล่องรับบริจาคกลับ จำนวน ๕ กล่อง

9 งานผลิตและเผยแพร่ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ( เว็บไซต์มูลนิธิเด็ก www.ffc.or.th ) หน้าเว็บไซต์มูลนิธิเด็ก www.ffc.or.th หน้าร้านบ้านเด็กในเว็บไซต์มูลนิธิเด็ก www.ffc.or.th

10 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์มูลนิธิเด็กในปี ๒๕๔๘ เดือนจำนวนผู้เข้าชม ( ราย ) เดือนจำนวนผู้เข้าชม ( ราย ) มกราคม๒๘, ๐๗๑กรกฎาคม๒๑, ๙๘๑ กุมภาพันธ์๑๔, ๙๓๓สิงหาคม๒๔, ๒๘๔ มีนาคม๑๗, ๔๔๒กันยายน๒๔, ๓๙๖ เมษายน๑๒, ๗๙๙ตุลาคม๑๕, ๒๕๘ พฤษภาคม๑๕, ๔๓๒พฤศจิกายน๒๓, ๗๕๑ มิถุนายน๑๙, ๕๕๓ธันวาคม๒๖, ๓๖๖ รวม๒๔๔, ๒๖๖

11 การให้บริการของเว็บไซต์มูลนิธิเด็ก ในช่วงเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๔๘ • ข่าวและบทความที่ลงในเว็บไซต์รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๕ บทความ และจำนวนผู้เข้าอ่านบทความ ๓๕, ๒๖๔ คน • งานการบริจาคทางอินเตอร์เน็ต โดยผ่านเว็บไซต์ e-charity.thai.com ๑๗๘ ราย เป็นจำนวน เงิน ๓๘๒, ๔๑๙บาท • การสั่งซื้อหนังสือผ่านร้านบ้านเด็ก ทางเว็บไซต์มูลนิธิเด็ก (www.ffc.or.th) จำนวน ๙๒ ราย เป็นเงิน ๔๘, ๔๔๖ บาทwww.ffc.or.th

12 งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมมูลนิธิเด็ก แผนกประชาสัมพันธ์ฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการทำงานของมูลนิธิ เด็ก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ งานนิทรรศการมูลนิธิเด็ก … สัญจร ตามอาคารพาณิชย์, งาน นิทรรศการมูลนิธิเด็กทั่วไป งานจัดเตรียมข้อมูลและรูปแบบของบอร์ดนิทรรศการมูลนิธิเด็ก, งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเว็บไซต์, งานผลิตเสื้อ T-SHIRT เพื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ สื่อรณรงค์ งาน T-SHIRT FESTIVA วันที่ ๒ กรกฎาคม ๔๘ นิทรรศการสัญจร ณ ตึกช้างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๔๘

13 สรุปงานนิทรรศการมูลนิธิเด็ก … สัญจร ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๔๘ กิจกรรมผลการดำเนินงาน ๑. งานนิทรรศการมูลนิธิเด็ก … สัญจร ณ กรมประชาสัมพันธ์ ( งานเปิดตัวเว็บไซต์ สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก ) วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เวลา ๐๘. ๐๐ – ๑๕. ๐๐น. รวม ๑ วัน รายได้รวม ๕, ๕๖๕ บาท ประมาณ ๓๐๐ คน ๒. งานนิทรรศการมูลนิธิเด็ก … สัญจร ณ อาคารเอมไพร์ท ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ ชั้น B ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๔๘ เวลา ๐๙. ๐๐ – ๑๕. ๐๐ น. รวม ๔ วัน รายได้รวม ๑๓, ๗๕๓ บาท จำนวน ๒, ๕๐๐ คน ๓. งานนิทรรศการมูลนิธิเด็ก … สัญจร ณ อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม ๘ ชั้น วันที่ ๒๖ - ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๐. ๐๐ – ๑๕. ๐๐ น. รวม ๔ วัน รายได้รวม ๑๔, ๖๐๓ บาท จำนวน ๑, ๕๐๐ คน ๔. งานนิทรรศการมูลนิธิเด็ก … สัญจร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ( ท่า พระจันทร์ ) งาน “ The big band concert Kob together ” วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๒. ๐๐ – ๒๒. ๐๐ น. รวม ๑ วัน รายได้รวม ๑๒, ๐๔๕ บาท จำนวน ๕๐๐ คน

14 สรุปงานนิทรรศการมูลนิธิเด็ก … สัญจร ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๔๘ กิจกรรมผลการดำเนินงาน ๕. งานนิทรรศการมูลนิธิเด็ก … สัญจร ณ ตึกช้าง ถนนพหลโยธิน บริเวณ Lobby วันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๐. ๐๐ – ๑๕. ๐๐ น. รวม ๔ วัน รายได้รวม ๑๒, ๔๐๓ บาท จำนวน ๑, ๕๐๐ คน ๖. งานนิทรรศการมูลนิธิเด็ก … สัญจร ณ ท่าเรือทศภาค อารีน่า ในงาน T-SHIRT FESTIVAL วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๑. ๓๐ – ๒๒. ๓๐ น. รวม ๑ วัน รายได้รวม ๙, ๙๗๕ บาท จำนวน ๑, ๕๐๐ คน ๗. งานนิทรรศการ๖. งานนิทรรศการมูลนิธิเด็ก … สัญจร ณ อาคารชินวัตร ๒ ถนน พหลโยธิน บริเวณ Lobby วันที่ ๑๒ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๐. ๐๐ – ๑๕. ๐๐ น. รวม ๔ วัน รายได้รวม ๑๓, ๕๕๖ บาท จำนวน ๒, ๐๐๐ คน ๘. มูลนิธิเด็กสัญจร ณ โรงแรมมารีไท์ม ปาร์ค สปา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ในงาน รำลึก ๒๐๐ วันสึนามิ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ เวลา ๐๘. ๐๐ – ๑๕. ๐๐ น. รวม ๑ วัน รายได้รวม ๑๕, ๖๑๐ บาท จำนวน ๘๐๐ คน สรุป : รายได้รวมทั้งสิ้น ๙๗, ๕๑๐.- บาท / จำนวน ๑๐, ๖๐๐ คน

15 งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วิดีโอซีดีสารคดีธรรม ชุด " ชีวิตและงานของพุทธทาสภิกขุ “ และ " พระพรหมคุณาภรณ์ ” ( ป. อ. ปยุตฺโต ) ปกหน้าสารคดีธรรม ปกหลังสารคดีธรรม แผ่นซีดี สารคดีธรรม


ดาวน์โหลด ppt รายงานการดำเนินงาน สำนักงานกรรมการมูลนิธิเด็ก เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google