งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดหมายเลขประจำพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดหมายเลขประจำพัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดหมายเลขประจำพัสดุ
Stock Number Assignment น.อ.หญิง อัชรีวัลย์ อูนากูล ประจำ พธ.ทร.

2 การกำหนดหมายเลขประจำพัสดุ (STOCK NUMBER ASSIGNMENT)
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของระบบ NATO Codification System

3 COMMON LANGUAGE

4 WHAT IS A NATO STOCK NUMBER?

5 ONE ITEM OF SUPPLY ONE NATO STOCK NUMBER
เมื่อสามารถระบุได้ว่าสิ่งอุปกรณ์ใดเป็น Item of Supplyที่มีคุณลักษณะเฉพาะแล้ว หมายเลข 13 ตัว จะถูกกำหนดให้กับรายการสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ โดยหน่วยงาน NCB ของประเทศนั้น ๆ ONE ITEM OF SUPPLY ONE NATO STOCK NUMBER

6 NSN NSN หรือหมายเลขประจำพัสดุเป็นคำย่อมาจาก National Stock Number หรือ Nato Stock Number ประกอบด้วยตัวเลข 13 ตัว สามารถแยกกลุ่มเป็นตัวเลขที่มีความหมาย 3 กลุ่ม 4 ตัวแรก เป็นหมวดประเภทของพัสดุ (Group - Class) 2 ตัวถัดมาเป็นหมายเลขประเทศผู้กำหนดหมายเลขประจำ พัสดุ (NCB) ประเทศไทยได้รับหมายเลข 35 จากหน่วยงาน DLIS ของ กห.สหรัฐฯ 7 ตัวสุดท้าย เป็นหมายเลขพิสูจน์ทราบพัสดุ หรือ หมายเลข FIIN (Federal Item Identification Number)

7 NATO Supply Classification
NATO STOCK NUMBER NSC NIIN NATO Supply Classification National Item Identification Number 98 Nation Code Item Identification Number (non-significant)

8 NATO Supply Classification : NSC
ประกอบด้วย ตัวเลข 4 ตัว 2 ตัวแรก หมายถึง หมวด (GROUP) ซึ่งจะมีได้ 99 หมวด (01-99) ในปัจจุบัน ได้ระบุ หมวดพัสดุ ไว้แล้ว 78 หมวด 2 ตัวถัดมาเมื่อรวมกับ ตัวเลข 2 ตัวหน้า จะ หมายถึง ประเภท (CLASS) ของสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ ปัจจุบันได้ระบุ ประเภท พัสดุ ไว้แล้ว 615 ประเภท

9 NCB (National Codification Bureau)
ของประเทศต่างๆ 00 UNITED STATES 18 SOUTH AFRICA 01 UNITED STATES 19 BRAZIL 11 (NATO STANDARD) 20,21 CANADA 12 GERMANY 22 DENMARK 13 BELGIUM 23 GREECE 14 FRANCE 24 ICELAND 15 ITALY 25 NORWAY 16 CZECH REPUBLIC 26 PORTUGAL 17 NETHERLANDS 27 TURKEY

10 28 LUXEMBURG 38 ESTONIA 29 ARGENTINA 39 ROMANIA 30 JAPAN 40 SLOVAKIA 31 ISRAEL 43 POLAND 32 SINGAPORE 44 UNITED NATIONS 33 SPAIN 45 INDONESIA 34 MALAYSIA AUSTRALIA 35 THAILAND 70 SAUDI ARABIA 36 EGYPT 98 NEW ZEALAND 37 SOUTH KOREA 99 UNITED KINGDOM

11 XXXX - XX - XXXXXXX หมวดประเภท (Group Class) หมายเลขประเทศผู้กำหนด หมายเลขประจำพัสดุ (NCB) หมายเลขพิสูจน์ทราบพัสดุ (NIIN)

12 หมายเลขพิสูจน์ทราบพัสดุ (NIIN) จะต้องเป็น ตัวเลข
ที่ไม่ซ้ำกัน สำหรับแต่ละสิ่งอุปกรณ์ ที่ได้ระบุข้อมูล พิสูจน์ทราบแล้ว และคงอยู่ คู่กับ สิ่งอุปกรณ์นั้นตลอดไป จนกระทั่งสิ่งอุปกรณ์ นั้น เลิกใช้ในระบบส่งกำลังแล้ว

13 หมายเลขพิสูจน์ทราบ (NIIN) ประกอบด้วยตัวเลข 9 ตัว ที่ไม่ซ้ำกัน สำหรับสิ่งอุปกรณ์ แต่ละรายการของแต่ละประเทศ NCB FIIN XX XXXXXXX 35

14 พัสดุที่ไม่ควรกำหนดหมายเลขประจำพัสดุ
1. พัสดุที่จัดหามาครั้งเดียว เพื่อการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ทดลอง 2. พัสดุที่จัดหาไว้ใช้เพื่อการซ่อมใหญ่ และได้ใช้หมดไปในช่วงเวลาของการซ่อมใหญ่โดยมิได้จัดเข้าไว้ในระบบส่งกำลังบำรุง 3. แบบพิมพ์ แผนที่ คู่มือ สมุดรายการต่างๆ และหนังสือที่เป็นคำแนะนำ หรือเอกสารอ้างอิง ที่หน่วยกำหนดให้ใช้ หมายเลขควบคุม เพื่อการจัดการภายในอยู่แล้ว

15 4. เรือ เครื่องบิน และยุทโธปกรณ์ที่ติดตั้งกับที่ อย่าง
ถาวร ( EQUIPMENT) ซึ่งมีวิธีการควบคุม หรือ การพิสูจน์ทราบโดยเฉพาะ 5. พัสดุที่จัดทำนอกประเทศ เพื่อการใช้งาน ณ ที่นั้น โดยเฉพาะ 6. พัสดุที่ผลิตขึ้นใช้โดยเฉพาะในท้องถิ่นนั้น

16 พัสดุประเภท พัสดุที่ไม่ต้องกำหนดหมายเลขประจำพัสดุ แต่ต้องมี
หมายเลขรหัสควบคุมพัสดุต่างหาก ได้แก่ พัสดุประเภท เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ติดตั้งตามโรงงานซ่อมสร้างหรือโรงงานอุตสาหกรรม

17 สถิติหมายเลข NSN ในระบบ NCS
7 ล้าน หมายเลขเป็นหมายเลขที่กำหนด โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 8 ล้านหมายเลข กำหนดโดยประเทศในเครือ NATO 30 ล้านหมายเลขอ้างอิง (Reference Number) ที่กำหนดให้กับ หมายเลข NSN 970,000 บริษัทผู้ผลิตที่กำหนดให้กับหมายเลขประจำพัสดุ ผู้ใช้หมายเลข NSN ทั้งหมดประมาณ 31 ล้าน

18 ข้อมูลประกอบในส่วนของการกำหนดหมายเลข NSN
Segment A - Identification Data Segment B - User Data Segment C - Reference Number Data Segment H - Management Data Segment M&V - Characteristic Data Segment K - Cancelled NSN Data Segment 8 - Manufacturers Data

19 SECMENT A : IDENTIFICATION DATA
ใน SEGMENT นี้ จะประกอบด้วยขัอมูลเกี่ยวกับ Item Identification Guide IIG Item Name Code (INC) A Code indicating Type of Description Demilitarization Code

20 ประกอบด้วยรหัสประเทศที่ ขอใช้หมายเลขประจำพัสดุ
SECMENT B : USER DATA ประกอบด้วยรหัสประเทศที่ ขอใช้หมายเลขประจำพัสดุ ในระบบการส่งกำลังของประเทศนั้นๆ รหัสดังกล่าว เรียกว่า “MOE” Rule (Major Organizational Entity) “ ZG01” รหัส MOE RULE ของ ประเทศ Germany

21 SECMENT C : REFERENCE NUMBER DATA
Contain information about manufacturers and part numbers for the Item of Supply NCAGE : 5 Characters Part Number : 32 Characters Various Code ที่ บ่งบอก สถานะของ Part Number นั้น

22 SECMENT H : MANAGEMENT DATA
ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ในการบริหารพัสดุรายการนั้น เช่น Acquisition Data Source of Supply Price and Unit of Issue Special Security Requirement Shelf life Repairable Item

23 SECMENT M&V : CHARACTERISTICS DATA
ประกอบด้วยข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุนั้นๆ Segment M เป็น Descriptive Data Segment V เป็น Computer code format ของ Data นั้นๆ NSN “DESCRIPTIVE” Type (with characteristics data) NSN “REFERENCE” Type (without characteristics data)

24 SECMENT K : CANCELLED NSN DATA
ระบุรายละเอียด เหตุผลที่ยกเลิก วัน เดือน ปี ที่ยกเลิก หมายเลขนั้น หากเป็นไปได้ ระบุ หมายเลข NSN ที่ใช้แทนหมายเลขเดิม

25 SECMENT 8 : MANUFACTURERS DATA
ประกอบด้วยข้อมูลของบริษัทผู้ผลิต ได้แก่ ข้อมูล NCAGE Name and Address Telephone and Fax Status of Manufacturer : Obsolete or Cancel Replacement NCAGE , if applicable

26 WHAT IS A NATO STOCK NUMBER?

27 จบการบรรยาย

28 Questions ?


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดหมายเลขประจำพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google