งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ H2 และ H6 นาวาเอกหญิง ภัณฑิรา วัฒนมงคล สำนักงานบริหารข่าวสารสิ่ง อุปกรณ์ทางทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ H2 และ H6 นาวาเอกหญิง ภัณฑิรา วัฒนมงคล สำนักงานบริหารข่าวสารสิ่ง อุปกรณ์ทางทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ H2 และ H6 นาวาเอกหญิง ภัณฑิรา วัฒนมงคล สำนักงานบริหารข่าวสารสิ่ง อุปกรณ์ทางทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

2 H2 หรือคู่มือการจัดประเภทสิ่ง อุปกรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ( Federal Supply Classification - Groups and Classes) แสดงการจัดประเภทสิ่งอุปกรณ์ใน การส่งกำลังของสหรัฐฯ ที่มีการใช้อยู่ ประมาณ 80 กว่ากลุ่มจาก 99 กลุ่ม กลุ่มที่ 21, 27, 33, 50, 57, 64, 82, 86, 90, 92, 97 และ 98 ยังไม่มีการแบ่งมอบ กลุ่ม สามารถโหลด H2 ได้จากเวบ ไซต์ :www.dlis.dla.mil/forms.htm เป็น PDF

3

4

5

6

7 H6 หรือคู่มือชื่อสิ่งอุปกรณ์ (Item Name Directory) แบ่งออกเป็น Section A และ Section B Section A เป็นชื่อสิ่งอุปกรณ์เรียง ตามลำดับอักษรของชื่อสิ่งอุปกรณ์ที่ ได้รับการอนุมัติแล้ว (Approved Item Name -AIN) และอ้างอิงถึงกลุ่ม ประเภทสิ่งอุปกรณ์ของสหรัฐฯ (FSC) แสดง Basic Name, Colloquial Name และ AIN พร้อมทั้งการจัด ประเภท สป. ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (FSC), รหัสสถานภาพ (Condition Code), คู่มือการพิสูจน์ทราบสิ่ง อุปกรณ์ (Federal Item Identification Guide - FIIG) และ INC

8 วิธีดูความแตกต่างระหว่าง Basic Name, Colloquial Name และ AIN 1. Basic Name ชื่อพื้นฐาน อักษรตัวสะกดตัวแรกของชื่อเป็นอักษร ตัวใหญ่ (Uppercase Letter) เป็นชื่อคำนามธรรมดาพยางค์เดียว เช่น Chair หรืออาจเป็นคำ 2 พยางค์ต่อกัน เช่น Toothbrush หรืออาจเป็นวลีซึ่งถือ เป็นส่วนหนึ่งของ AIN

9 2. Colloquial Name ชื่อภาษาถิ่น ตัวสะกดชื่อเป็นอักษรตัวเล็กทั้งหมด (Lowercase Letter) ชื่อภาษาถิ่น จะอ้างอิงไปหา AIN คือเป็นชื่ออื่นๆนอกเหนือจาก AIN ที่ใช้ เรียกสิ่งอุปกรณ์ในการส่งกำลังที่มีการ พัฒนาไปใช้ AIN แล้ว เป็นชื่อที่ยังนิยม ใช้ในบางที่ก็จะแสดงคำเรียกชื่อไว้ เปรียบเทียบ เช่น cap,bearing ให้ดูที่ CAP(PILLOW BLOCK)

10 3.AIN หรือ Approved Item Name ชื่อสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เป็นอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด (Uppercase Letter) เป็นชื่อที่ได้รับการคัดเลือกและกำหนด ขอบเขตอย่างระมัดระวังเพื่อระบุตระกูล (family) ของ สป. ในการส่งกำลังที่มี คุณสมบัติเฉพาะเหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่ กำหนดไว้โดยคำจำกัดความหนึ่ง เช่น CAP,PILLOW BLOCK

11 AIN จะแสดงรหัสชื่อสิ่งอุปกรณ์ ( INC) เป็นตัวเลข 5 ตัว ซึ่งจะอ้างเทียบไปหา FIIG, FSC และรหัสสถานภาพ (Condition Code) ด้วย ใน Section A ชื่อเหล่านี้จะอยู่เรียง ตามลำดับอักษรของชื่อนั้น ส่วน คำนามที่มีไฮเฟ่น (-) จะอยู่เป็นกลุ่ม เดียวกันเรียงตามลำดับอักษรตามหลัง คำนามเดี่ยว (single name) เช่น AMPLIFIER(1),ACCELLEROMETER SIGNAL ถึงคำ AMPLIFIER,VIDEO จน หมดก่อนจะขึ้นคำนามวลีมีไฮเฟ่น เริ่ม จาก AMPLIFIER-COMPUTER ถึง AMPLIFIER-RELAY GROUP

12 Condition Code รหัสสถานภาพ คือ รหัสที่แสดงว่าชื่อสิ่งอุปกรณ์นั้นถูกจัด อยู่ในประเภทสิ่งอุปกรณ์กี่ประเภท เช่น รหัส 1 -AIN นั้นมีการจัดประเภทเพียง ประเภทเดียวเช่น ABRASIVE MAT อยู่ ใน FSC เดียวคือ 5350 รหัส 2 - AIN นั้นมีการจัดประเภท 2 หรือ มากกว่า 2 ประเภทเช่น ACCESSORY KIT,TANK VEHICLE อยู่ใน FSC 2 กลุ่ม คือ 2540 และ 2541

13 Section B แบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย (Sub-section) ส่วนย่อยที่ 1 มี AIN ทั้งหมดซึ่งเรียง ตามลำดับตัวเลขของรหัสชื่อสิ่งอุปกรณ์ ( Item Name Code - INC) และอ้างอิงถึง คู่มือการพิสูจน์ทราบสิ่งอุปกรณ์ (Federal Item Identification Guide - FIIG) และ FSC ที่เกี่ยวข้อง ส่วนย่อยที่ 2 เรียงตามลำดับอักษรของ รายการคู่มือการพิสูจน์ทราบสิ่งอุปกรณ์ (FIIG) ซึ่งอ้างอิงไปถึง INC ที่เกี่ยวข้อง Section C (Quick Link) แสดงชื่อ AIN เรียงตามลำดับอักษรของ AIN นั้น ไว้คลิกหา AIN นั้น


ดาวน์โหลด ppt การใช้ H2 และ H6 นาวาเอกหญิง ภัณฑิรา วัฒนมงคล สำนักงานบริหารข่าวสารสิ่ง อุปกรณ์ทางทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google