งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ H2 และ H6 นาวาเอกหญิง ภัณฑิรา วัฒนมงคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ H2 และ H6 นาวาเอกหญิง ภัณฑิรา วัฒนมงคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ H2 และ H6 นาวาเอกหญิง ภัณฑิรา วัฒนมงคล
สำนักงานบริหารข่าวสารสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

2 H2 หรือคู่มือการจัดประเภทสิ่งอุปกรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ( Federal Supply Classification - Groups and Classes) แสดงการจัดประเภทสิ่งอุปกรณ์ในการส่งกำลังของสหรัฐฯ ที่มีการใช้อยู่ประมาณ 80 กว่ากลุ่มจาก 99 กลุ่ม กลุ่มที่ 21, 27, 33, 50, 57, 64, 82, 86, 90, 92, 97และ 98 ยังไม่มีการแบ่งมอบกลุ่ม สามารถโหลด H2 ได้จากเวบไซต์: เป็น PDF

3

4

5

6

7 H6 หรือคู่มือชื่อสิ่งอุปกรณ์ (Item Name Directory)
แบ่งออกเป็น Section A และ Section B Section A เป็นชื่อสิ่งอุปกรณ์เรียงตามลำดับอักษรของชื่อสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว(Approved Item Name -AIN) และอ้างอิงถึงกลุ่มประเภทสิ่งอุปกรณ์ของสหรัฐฯ (FSC) แสดง Basic Name , Colloquial Name และ AIN พร้อมทั้งการจัดประเภท สป.ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ(FSC) , รหัสสถานภาพ (Condition Code) , คู่มือการพิสูจน์ทราบสิ่งอุปกรณ์ (Federal Item Identification Guide - FIIG) และ INC

8 วิธีดูความแตกต่างระหว่าง Basic Name , Colloquial Name และ AIN
อักษรตัวสะกดตัวแรกของชื่อเป็นอักษรตัวใหญ่(Uppercase Letter) เป็นชื่อคำนามธรรมดาพยางค์เดียว เช่น Chair หรืออาจเป็นคำ 2 พยางค์ต่อกันเช่น Toothbrush หรืออาจเป็นวลีซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ AIN

9 2. Colloquial Name ชื่อภาษาถิ่น
ตัวสะกดชื่อเป็นอักษรตัวเล็กทั้งหมด(Lowercase Letter) ชื่อภาษาถิ่น จะอ้างอิงไปหา AIN คือเป็นชื่ออื่นๆนอกเหนือจาก AIN ที่ใช้เรียกสิ่งอุปกรณ์ในการส่งกำลังที่มีการพัฒนาไปใช้ AIN แล้ว เป็นชื่อที่ยังนิยมใช้ในบางที่ก็จะแสดงคำเรียกชื่อไว้เปรียบเทียบ เช่น cap,bearing ให้ดูที่ CAP(PILLOW BLOCK)

10 3.AIN หรือ Approved Item Name ชื่อสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
เป็นอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด (Uppercase Letter) เป็นชื่อที่ได้รับการคัดเลือกและกำหนดขอบเขตอย่างระมัดระวังเพื่อระบุตระกูล (family) ของ สป.ในการส่งกำลังที่มีคุณสมบัติเฉพาะเหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่กำหนดไว้โดยคำจำกัดความหนึ่ง เช่น CAP,PILLOW BLOCK

11 AIN จะแสดงรหัสชื่อสิ่งอุปกรณ์( INC) เป็นตัวเลข 5 ตัว ซึ่งจะอ้างเทียบไปหา FIIG , FSC และรหัสสถานภาพ(Condition Code) ด้วย ใน Section A ชื่อเหล่านี้จะอยู่เรียงตามลำดับอักษรของชื่อนั้น ส่วนคำนามที่มีไฮเฟ่น(-)จะอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันเรียงตามลำดับอักษรตามหลังคำนามเดี่ยว(single name) เช่น AMPLIFIER(1),ACCELLEROMETER SIGNAL ถึงคำ AMPLIFIER,VIDEO จนหมดก่อนจะขึ้นคำนามวลีมีไฮเฟ่น เริ่มจาก AMPLIFIER-COMPUTER ถึง AMPLIFIER-RELAY GROUP

12 Condition Code รหัสสถานภาพ คือรหัสที่แสดงว่าชื่อสิ่งอุปกรณ์นั้นถูกจัดอยู่ในประเภทสิ่งอุปกรณ์กี่ประเภท เช่น รหัส 1 -AIN นั้นมีการจัดประเภทเพียงประเภทเดียวเช่นABRASIVE MAT อยู่ใน FSCเดียวคือ 5350 รหัส 2 - AIN นั้นมีการจัดประเภท 2 หรือมากกว่า 2 ประเภทเช่น ACCESSORY KIT,TANK VEHICLEอยู่ในFSC 2กลุ่มคือ 2540 และ 2541

13 Section B แบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย (Sub-section)
ส่วนย่อยที่ 1 มี AIN ทั้งหมดซึ่งเรียงตามลำดับตัวเลขของรหัสชื่อสิ่งอุปกรณ์( Item Name Code - INC) และอ้างอิงถึงคู่มือการพิสูจน์ทราบสิ่งอุปกรณ์ (Federal Item Identification Guide - FIIG) และFSC ที่เกี่ยวข้อง ส่วนย่อยที่ 2 เรียงตามลำดับอักษรของรายการคู่มือการพิสูจน์ทราบสิ่งอุปกรณ์ (FIIG) ซึ่งอ้างอิงไปถึง INC ที่เกี่ยวข้อง Section C (Quick Link) แสดงชื่อ AIN เรียงตามลำดับอักษรของ AIN นั้นไว้คลิกหา AIN นั้น


ดาวน์โหลด ppt การใช้ H2 และ H6 นาวาเอกหญิง ภัณฑิรา วัฒนมงคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google