งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดชื่อสิ่ง อุปกรณ์ (Item Name Assignment) การกำหนดชื่อสิ่ง อุปกรณ์ (Item Name Assignment) โดย น. อ. หญิง จุไร เกิดสนอง ร. น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดชื่อสิ่ง อุปกรณ์ (Item Name Assignment) การกำหนดชื่อสิ่ง อุปกรณ์ (Item Name Assignment) โดย น. อ. หญิง จุไร เกิดสนอง ร. น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การกำหนดชื่อสิ่ง อุปกรณ์ (Item Name Assignment) การกำหนดชื่อสิ่ง อุปกรณ์ (Item Name Assignment) โดย น. อ. หญิง จุไร เกิดสนอง ร. น.

3 NC S : NS N : NS N : NATO Codification System National Stock Number National Stock Number

4 ชุดที่ ๑ XXXX ชุดที่ ๒ - XX - ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๓ XXX - XXXX หมายถึง หมวดของสิ่ง อุปกรณ์ หมายถึง รหัสของ ประเทศ หมายถึงหมายเลขพิสูจน์ทราบของรายการสิ่งอุปกรณ์ (ITEM IDENTIFICATION NUMBER : IIN) หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ๑๓ หลัก National Stock Number (NSN) XXXX- XX - XXX - XXXX XXXX- XX - XXX - XXXX

5 ตัวอย่าง สิ่งอุปกรณ์หมายเลข 6520-35-008-0280 หมายเลขชุดที่ 1 65 หมายถึง หมวดของสิ่งอุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องมือ 65 หมายถึง หมวดของสิ่งอุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องมือ ทางการแพทย์ ทันตแพทย์ และ สัตว์แพทย์ ทางการแพทย์ ทันตแพทย์ และ สัตว์แพทย์ 6520 หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ทาง การแพทย์ที่ใช้ในทาง ทันตแพทย์ หมายเลขชุดที่ 2 35 หมายถึง รหัสของประเทศไทย หมายเลขชุดที่ 3 008 - 0280 หมายถึง หมายเลขพิสูจน์ ทราบรายการ สิ่งอุปกรณ์ BRUSH, DENTURE สิ่งอุปกรณ์ BRUSH, DENTURE

6 องค์ประกอบของระบบ NCS การกำหนดชื่อสิ่งอุปกรณ์ (Item Name) การกำหนดชื่อสิ่งอุปกรณ์ (Item Name) การจัดประเภทสิ่งอุปกรณ์ (Classification) การจัดประเภทสิ่งอุปกรณ์ (Classification) การพิสูจน์ทราบสิ่งอุปกรณ์ (Item Identification) การพิสูจน์ทราบสิ่งอุปกรณ์ (Item Identification) รหัสใบรับรองด้านการค้าและ ใบรับรองของรัฐ รหัสใบรับรองด้านการค้าและ ใบรับรองของรัฐ ตามมาตรฐานนาโต (NCAGE) ตามมาตรฐานนาโต (NCAGE) หมายเลขประจำสิ่งอุปกรณ์ของ นาโต (NSN) หมายเลขประจำสิ่งอุปกรณ์ของ นาโต (NSN)

7 Item Name ( การกำหนด ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ) 1 Step st สำคัญที่สุดในการพิสูจน์ ทราบสิ่งอุปกรณ์ (Item Identification)

8 ทำไม “ การกำหนดชื่อ ” จึง สำคัญ ? ทำให้ได้ภาษาเดียวกันในการส่ง กำลัง ทำให้ได้ภาษาเดียวกันในการส่ง กำลัง (Single Supply Language) (Single Supply Language) สามารถระบุ FSC ที่เหมาะสม สามารถระบุ FSC ที่เหมาะสม สามารถระบุ FIIG ที่จะใช้ใน ขั้นตอนพิสูจน์ทราบ สามารถระบุ FIIG ที่จะใช้ใน ขั้นตอนพิสูจน์ทราบ สิ่งอุปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์ ขจัดปัญหาการซ้ำซ้อน ขจัดปัญหาการซ้ำซ้อน สามารถทราบข้อมูล “ รายการ พัสดุใช้แทนกัน ” ได้ สามารถทราบข้อมูล “ รายการ พัสดุใช้แทนกัน ” ได้

9 การกำหนดชื่อสิ่งอุปกรณ์ ในระบบ NCS ใช้แนวทางเดียวกับระบบ แคตตาล็อกของสหรัฐฯ (Federal Catalog System : FCS)

10 Item Name คือ คำตอบ ของ คำถาม “ What is it ? ”

11 Item Name 4 ประเภท Basic Name Colloquial Name Approved Item Name Part Name (Non Approved Item Name)

12 คู่มือ H6 Item Name Directory

13 Basic Name ชื่อพื้นฐาน ใช่ไม่ใช่ ใช่ไม่ใช่ Chair Furniture Chair Furniture InkWriting Fluid InkWriting Fluid PenWriting Instrument PenWriting Instrument CameraKodak CameraKodak

14 Basic Name ตัวอย่าง : CAP : SCABBARD : SCABBARD

15

16 Colloquial Name ชื่อที่เป็นที่รู้จักกันดีในท้องถิ่น ชื่อที่เป็นที่รู้จักกันดีในท้องถิ่น คำแสลง คำแสลง ใช้อ้างอิง (Cross – Reference) ไปยัง Approved Item Name ใช้อ้างอิง (Cross – Reference) ไปยัง Approved Item Name

17 Colloquial Name ตัวอย่าง : LECTERN see STAND,LECTURE see STAND,LECTURE : SHOWER CHAIR : SHOWER CHAIR see CHAIR, BATHTUB AND SHOWER see CHAIR, BATHTUB AND SHOWER

18

19 Approved Item Name (AIN) ชื่อที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เพื่อ ใช้เป็นทางการ ชื่อที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เพื่อ ใช้เป็นทางการ พัฒนามาจาก Basic Name ประกอบกับตัวขยาย พัฒนามาจาก Basic Name ประกอบกับตัวขยาย เป็นชื่อที่สามารถอ้างอิงไปสู่ FSC และ FIIG ได้ เป็นชื่อที่สามารถอ้างอิงไปสู่ FSC และ FIIG ได้

20 Approved Item Name (AIN) ตัวอย่าง : NAIL : CAMERA, MOTION PICTURE : SAW, HAND, CROSSCUT

21

22 Part Name (Non Approved Item Name) ชื่อที่ยังไม่สามารถพัฒนาเป็น AIN ที่เหมาะสมได้ ชื่อที่ยังไม่สามารถพัฒนาเป็น AIN ที่เหมาะสมได้ อาจใช้ชื่อชิ้นส่วน (Part Name) ที่ผู้ผลิตกำหนดขึ้น อาจใช้ชื่อชิ้นส่วน (Part Name) ที่ผู้ผลิตกำหนดขึ้น ไม่มีปรากฏใน H6 ไม่มีปรากฏใน H6

23 Item Name Code (INC) รหัสตัวเลข 5 ตัว รหัสตัวเลข 5 ตัว กำหนดเพื่อการประมวลด้วย คอมพิวเตอร์ กำหนดเพื่อการประมวลด้วย คอมพิวเตอร์ Approved Item Name ทุก ชื่อจะมีApproved Item Name ทุก ชื่อจะมี Item Name Code Item Name Code Non Approved Item Name จะมีNon Approved Item Name จะมี Item Name Code เป็น “77777” Item Name Code เป็น “77777”

24 แบบฝึกหัด 1.Item Name มีกี่ประเภท ? อะไรบ้าง ? 2. ชื่อสิ่งอุปกรณ์ประเภทใดที่สามารถระบุ FIIG และ FSC ได้ 3. ชื่อสิ่งอุปกรณ์ประเภทใดที่อ้างอิง (Cross – reference) ไปหา AIN ได้ 4. ชื่อสิ่งอุปกรณ์ประเภทใดที่ได้รับการกำหนด INC เป็น 77777 ? 5. สิ่งใดที่ใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาชื่อสิ่ง อุปกรณ์ ?

25 การใช้ คู่มือ H6


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดชื่อสิ่ง อุปกรณ์ (Item Name Assignment) การกำหนดชื่อสิ่ง อุปกรณ์ (Item Name Assignment) โดย น. อ. หญิง จุไร เกิดสนอง ร. น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google