งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์หลัก ๘ ประเภท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์หลัก ๘ ประเภท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์หลัก ๘ ประเภท

3 การจัดการการเปลี่ยนแปลง ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน
ยุทโธปกรณ์ ยุทโธปกรณ์หลัก การจัดการการเปลี่ยนแปลง การซ่อมบำรุง คำจำกัดความ ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน ประเภทการซ่อมบำรุง การวางแผนซ่อมบำรุง ระดับการซ่อมบำรุง แผนการซ่อมบำรุง

4 การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ MEANS
ENDS ยุทโธปกรณ์พร้อม ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน (Plan Maintenance System : PMS) WAYS การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ MEANS ความสำเร็จของ PMS “ทุกหน่วยต้องทำหน้าที่ของตน และทำอย่างต่อเนื่อง”

5 ประโยชน์ที่ได้รับจาก PMS อาหาร ออกกำลัง อากาศ อารมณ์ พักผ่อน
การดูแล สุขภาพร่างกายของมนุษย์ กับ การดูแล ปรนนิบัติบำรุง “ยุทโธปกรณ์ ” อาหาร ดู แล สุข ภาพ ดี ตามแผนดี ซ่อม บำรุง ดี ออกกำลัง อะไหล่ดี อากาศ ซ่อมถูกต้อง อารมณ์ พักผ่อน ใช้งานดี สุขภาพดี สบายกาย สบายใจ ทำงานได้ ลดความเสียหาย เรือพร้อมใช้

6 การจัดการการเปลี่ยนแปลง ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน(PMS) โดยการนำ ระบบสารสนเทศมาใช้บริหารงาน ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน (Plan Maintenance System Information Technology : PMSIT)

7 แนวคิดใหม่ ที่มีการปรับปรุงองค์กร และจัดทำระบบสารสนเทศในการบริหาร
คณะกรรมการอำนวยการฯ - รอง ผบ.ทร. เป็นประธานกรรมการ (อซป.) ฝ่ายบูรณาการแผน (ฝบผ.) ฝ่ายปรับปรุงระบบ การซ่อมบำรุงตามแผน ระดับผู้ปฏิบัติ (ฝปบ.) ฝ่ายสนับสนุนการ ส่งกำลังบำรุงรม (ฝสบ.) - ตรวจสอบงานโครงการให้ สอดคล้องกับแผนต่างๆ - เสนอแผนซ่อม/แผนใช้งาน และแผนปรับปรุง - ประเมินผลงานการซ่อม บำรุงของหน่วยเทคนิค - พัฒนา/ปรับปรุง PMS/CM - จัดทำ APL - จัดระบบ SUPPLY SUPPORT (งป./คลัง ของ ฐท./หน่วย รับผิดชอบ) - ประเมินผลการทำ PMS - จัดทำระบบสนับสนุนการส่ง กำลังบำรุงรวมของเรือ - ปรับปรุงMODEL ให้สมบูรณ์ - ติดตั้งระบบให้เรือต่างๆตาม คุณค่าทางยุทธการ

8 การรายงานโดย ระบบสื่อสารและสารสนเทศ
ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานดูระบบการรายงานสรุปผลการปฏิบัติของ ยุทโธปกรณ์ ที่ปฏิบัติ PMS ผ่านระบบสื่อสารและสารสนเทศได้ทันทีทุกเวลา กองทัพเรือ ผบช. และหน่วยต่างๆ ดูผลและ สถิติการปฏิบัติได้พร้อมกัน ฐานข้อมูล ระบบ PMS หน่วยเทคนิค กร., นย., สอ.รฝ. บันทึกผลการปฏิบัติ PMS ของยุทโธปกรณ์ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล โดยเริ่มจากเรือ และ ขยายผลไปสู่ ยุทโธปกรณ์ทางบก และอากาศยาน

9 ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร
รายงานสรุปการปฏิบัติ ของหน่วยปฏิบัติ/ผู้ใช้ ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร รายงานสถิติของอุปสรรค ข้อขัดข้อง และสาเหตุ รายการสถิติการใช้ อะไหล่ในการปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานดูระบบการรายงาน ผลการปฏิบัติของยุทโธปกรณ์ ผ่านระบบสื่อสารและสารสนเทศได้ทันทีทุกเวลา รายงานสรุปการปฏิบัติ ของหน่วยเทคนิค ประมาณการในการใช้ อะไหล่ล่วงหน้า

10 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อ ระบบ สสท.ซบผ.กร.
บก.นรข.(นครพนม) และบก.นรข.เขตต่างๆ สัตหีบ ทรภ.๒ (สงขลา) ทรภ.๓ (พังงา) กทม.และปริมณฑล ฐตร.ทรภ.๑ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อ ระบบ สสท.ซบผ.กร.

11

12 ยุทโธปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ หมายถึง สิ่งทั้งมวล (รวมถึง เรือ อากาศยาน ยานพาหนะทางบก รถรบ เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุน แต่ไม่รวมถึงอาคาร สถานที่ตั้งและสาธารณูปโภค) ที่จำเป็นนำมาใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อดำรงและสนับสนุนกิจกรรมทางทหาร โดยไม่คำนึงว่าการใช้ยุทโธปกรณ์นั้นกระทำเพื่อมุ่งหมายทางธุรการหรือ การรบ

13 ยุทโธปกรณ์หลัก ยุทโธปกรณ์หลัก หมายถึง การจัดหา / ปรับปรุง เรือ อากาศยาน ยุทโธปกรณ์ทางบก และระบบ / อุปกรณ์ที่มีหน่วยเทคนิคเกี่ยวข้องตั้งแต่ ๒ หน่วยขึ้นไป และมีวงเงินจัดหา /ปรับปรุง ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ หรือตามที่ ทร.จะพิจารณาสั่งการ

14 การซ่อมบำรุง การซ่อมบำรุง (Maintenance) หมายถึง การปฏิบัติการทั้งปวง เพื่อทำให้ยุทโธปกรณ์คงอยู่ในสภาพหรือกลับคืนสู่สภาพใช้ราชการได้

15 ประเภทการซ่อมบำรุง ประเภทการซ่อมบำรุง หรือ ขั้นการซ่อมบำรุง หมายถึง ขอบเขตของการปฏิบัติงานซึ่งแยกย่อยเพื่อให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของหน่วย ซ่อมบำรุงระดับต่าง ๆ

16 ระดับการซ่อมบำรุง ระดับการซ่อมบำรุง หมายถึง ขอบเขตของงานซ่อมบำรุงอย่างกว้าง ๆ กำหนดขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของหน่วยรับผิดชอบ

17 แผนการซ่อมบำรุง แผนการซ่อมบำรุง (Maintenance Plan) คือ แผนการปฏิบัติการทางด้านองค์วัตถุ เพื่อสนับสนุนให้ยุทโธปกรณ์ อยู่ในสภาพ หรือกลับสู่สภาพใช้การได้ โดยกำหนดว่า หน่วยใด ดำเนินการอะไร ดำเนินการอย่างไร ดำเนินการ ที่ไหน ดำเนินการเมื่อใด และทำไมต้องดำเนินการ แผนการซ่อมบำรุง สามารถถูกกำหนดได้ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย - การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ที่กำหนดไว้เพื่อใช้ตลอดวงรอบอายุการใช้งานของยุทโธปกรณ์ และจะต้องมี - การซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งจะต้องถูกจัดทำขึ้นมาไว้เฉพาะยุทโธปกรณ์ที่กำหนดไว้นั้น โดยการบันทึกระบบฐานข้อมูล

18 การวางแผนซ่อมบำรุง การวางแผนซ่อมบำรุง (MAINTENANCE PLANNING) ได้แก่ จัดทำแผนการซ่อมบำรุง (MAINTENANCE PLAN) สำหรับระบบตัวเรือ กลจักร ไฟฟ้า สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ สรรพาวุธฯลฯ รวมถึง ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน ในระดับผู้ใช้ระดับกลาง จนถึงระดับโรงงาน (PLANNED MAINTENANCE SYSTEM ระดับ ORGANIZATIONAL, INTERMEDIATE AND DEPOT LEVEL) โดยให้รวมถึง เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงและที่ใช้ในการทดสอบ ตลอดจนอะไหล่ในการซ่อมบำรุง และ กรรมวิธีในการดำเนินการในแต่ละงานของการซ่อมบำรุง (PROCEDURES FOR PERFORMING EACH MAINTENANCE TASK)

19 ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน
ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน (Plan Maintenance System : PMS) หมายถึง ระบบการซ่อมบำรุงในลักษณะการซ่อมบำรุงป้องกัน ซึ่งปฏิบัติการอย่างมีแบบแผน มีกำหนดระยะเวลา ที่แน่นอนและมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ยุทโธปกรณ์ คงสภาพการใช้งานได้อยู่เสมอ สามารถรายงานสิ่งที่บกพร่องให้ดำเนินการแก้ไข ก่อนที่การชำรุดจะลุกลาม มากขึ้นจนใช้การไม่ได้

20 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
การจัดการการเปลี่ยนแปลง ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน(PMS) โดยการนำ ระบบสารสนเทศมาใช้บริหารงานระบบ การซ่อมบำรุงตามแผน (Plan Maintenance System Information Technology : PMSIT) ใช้แนวความคิดที่ว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรเพื่อบริหารจัดการ และคิดระบบการจัดการเป็นระบบด้วยการ “ดำเนินการด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในระดับผู้บริหาร และเอาผลประโยชน์ของหน่วยที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKE HOLDER) ในระดับ ทร.เป็นตัวตั้ง” มาบริหารจัดการระบบการซ่อมบำรุงตามแผนตามกรอบแนวคิดของการจัดการสมัยใหม่ ที่มองในลักษณะองค์รวม (HOLISTICS) ในระดับมืออาชีพ ด้วยการ “เปลี่ยนแปลงกรรมวิธี การออกแผนงาน การปรับแผนงาน การรายงาน วิเคราะห์ และประเมินผล ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ระบบซ่อมบำรุงตามแผน”

21 การซ่อมบำรุงเรือ

22 การซ่อมบำรุงเรือ

23 การซ่อมบำรุงเรือ

24 การซ่อมบำรุง อากาศยาน

25 การซ่อมบำรุง ยานพาหนะทางบก

26 การซ่อมบำรุง เครื่องทุ่นแรง

27 การซ่อมบำรุง รถรบ

28 การซ่อมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

29 การซ่อมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

30 การซ่อมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

31 การซ่อมบำรุง เครื่องสรรพาวุธ

32 การซ่อมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

33 การซ่อมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์หลัก ๘ ประเภท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google