งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์หลัก ๘ ประเภท ยุทโธปกรณ์ ยุทโธปกรณ์หลัก การซ่อมบำรุง ประเภทการซ่อมบำรุง ระดับการซ่อมบำรุง แผนการซ่อมบำรุง การวางแผนซ่อมบำรุง ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์หลัก ๘ ประเภท ยุทโธปกรณ์ ยุทโธปกรณ์หลัก การซ่อมบำรุง ประเภทการซ่อมบำรุง ระดับการซ่อมบำรุง แผนการซ่อมบำรุง การวางแผนซ่อมบำรุง ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์หลัก ๘ ประเภท

3 ยุทโธปกรณ์ ยุทโธปกรณ์หลัก การซ่อมบำรุง ประเภทการซ่อมบำรุง ระดับการซ่อมบำรุง แผนการซ่อมบำรุง การวางแผนซ่อมบำรุง ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน การจัดการการเปลี่ยนแปลง คำจำกัดความ

4 ENDS ระบบการซ่อมบำรุง ตามแผน (Plan Maintenance System : PMS) MEANS ยุทโธปกรณ์พร้อม WAYS การซ่อมบำรุง ยุทโธปกรณ์ ความสำเร็จของ PMS “ทุกหน่วยต้องทำหน้าที่ของตน และทำอย่างต่อเนื่อง”

5 ซ่อม บำรุง ดี ใช้งานดีใช้งานดี ซ่อมถูกต้องซ่อมถูกต้อง ตามแผนดี อะไหล่ดีอะไหล่ดี ดู แล สุข ภาพ ดี พักผ่อน อารมณ์ อากาศ อาหาร ออกกำลัง สุขภาพดี สบายกาย สบายใจ ทำงานได้ ประโยชน์ที่ได้รับจาก PMS การดูแล สุขภาพร่างกายของมนุษย์ กับ การดูแล ปรนนิบัติบำรุง “ยุทโธปกรณ์ ” ลดความเสียหาย เรือพร้อมใช้

6 การจัดการการเปลี่ยนแปลง ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน(PMS) โดยการนำ ระบบสารสนเทศมาใช้บริหารงาน ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน (Plan Maintenance System Information Technology : PMSIT)

7 ฝ่ายปรับปรุงระบบ การซ่อมบำรุงตามแผน ระดับผู้ปฏิบัติ ( ฝปบ.) - พัฒนา/ปรับปรุง PMS/CM - จัดทำ APL - จัดระบบ SUPPLY SUPPORT (งป./คลัง ของ ฐท./หน่วย รับผิดชอบ) - ประเมินผลการทำ PMS - ตรวจสอบงานโครงการให้ สอดคล้องกับแผนต่างๆ - เสนอแผนซ่อม/แผนใช้งาน และแผนปรับปรุง - ประเมินผลงานการซ่อม บำรุงของหน่วยเทคนิค - จัดทำระบบสนับสนุนการส่ง กำลังบำรุงรวมของเรือ - ปรับปรุงMODEL ให้สมบูรณ์ - ติดตั้งระบบให้เรือต่างๆตาม คุณค่าทางยุทธการ อซป.) คณะกรรมการอำนวยการฯ - รอง ผบ.ทร. เป็นประธานกรรมการ (อซป.) แนวคิดใหม่ ที่มีการปรับปรุงองค์กร และจัดทำระบบสารสนเทศในการบริหาร ฝ่ายสนับสนุนการ ส่งกำลังบำรุงรม ( ฝสบ.) ฝ่ายบูรณาการแผน ( ฝบผ.)

8 การรายงานโดย ระบบสื่อสารและสารสนเทศ ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานดูระบบการรายงานสรุปผลการปฏิบัติของ ยุทโธปกรณ์ ที่ปฏิบัติ PMS ผ่านระบบสื่อสารและสารสนเทศได้ทันทีทุกเวลา ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานดูระบบการรายงานสรุปผลการปฏิบัติของ ยุทโธปกรณ์ ที่ปฏิบัติ PMS ผ่านระบบสื่อสารและสารสนเทศได้ทันทีทุกเวลา ฐานข้อมูล ระบบ PMS กร., นย., สอ.รฝ. หน่วยเทคนิค กองทัพเรือ บันทึกผลการปฏิบัติ PMS ของยุทโธปกรณ์ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล โดยเริ่มจากเรือ และ ขยายผลไปสู่ ยุทโธปกรณ์ทางบก และอากาศยาน ผบช. และหน่วยต่างๆ ดูผลและ สถิติการปฏิบัติได้พร้อมกัน

9 รายงานสรุปการปฏิบัติ ของหน่วยปฏิบัติ/ผู้ใช้ รายงานสถิติของอุปสรรค ข้อขัดข้อง และสาเหตุ รายการสถิติการใช้ อะไหล่ในการปฏิบัติ รายงานสรุปการปฏิบัติ ของหน่วยเทคนิค ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ประมาณการในการใช้ อะไหล่ล่วงหน้า ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานดู ระบบการรายงาน ผลการปฏิบัติ ของยุทโธปกรณ์ ผ่านระบบสื่อสาร และสารสนเทศ ได้ทันทีทุกเวลา

10 บก.นรข.(นครพนม) และบก.นรข.เขตต่างๆ สัตหีบ ทรภ.๒ (สงขลา) ทรภ.๓ (พังงา) กทม.และปริมณฑล ฐตร.ทรภ.๑ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อ ระบบ สสท.ซบผ.กร.

11

12 ยุทโธปกรณ์ หมายถึง สิ่งทั้งมวล (รวมถึง เรือ อากาศยาน ยานพาหนะทางบก รถรบ เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุน แต่ไม่รวมถึงอาคาร สถานที่ตั้งและสาธารณูปโภค) ที่จำเป็นนำมาใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อดำรงและ สนับสนุนกิจกรรมทางทหาร โดยไม่คำนึงว่าการใช้ ยุทโธปกรณ์นั้นกระทำเพื่อมุ่งหมายทางธุรการหรือ การรบ ยุทโธปกรณ์

13 ยุทโธปกรณ์หลัก หมายถึง การจัดหา / ปรับปรุง เรือ อากาศยาน ยุทโธปกรณ์ทางบก และระบบ / อุปกรณ์ ที่มีหน่วยเทคนิคเกี่ยวข้องตั้งแต่ ๒ หน่วยขึ้นไป และมี วงเงินจัดหา /ปรับปรุง ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ หรือตามที่ ทร.จะพิจารณาสั่งการ ยุทโธปกรณ์หลัก

14 การซ่อมบำรุง (Maintenance) หมายถึง การปฏิบัติการทั้งปวง เพื่อทำให้ยุทโธปกรณ์คง อยู่ในสภาพหรือกลับคืนสู่สภาพใช้ราชการได้ การซ่อมบำรุง

15 ประเภทการซ่อมบำรุง หรือ ขั้นการซ่อมบำรุง หมายถึง ขอบเขตของการปฏิบัติงานซึ่งแยกย่อย เพื่อให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของหน่วย ซ่อมบำรุงระดับต่าง ๆ ประเภทการซ่อมบำรุง

16 ระดับการซ่อมบำรุง หมายถึง ขอบเขตของงาน ซ่อมบำรุงอย่างกว้าง ๆ กำหนดขึ้นเพื่อให้ เหมาะสมกับขีดความสามารถของหน่วย รับผิดชอบ ระดับการซ่อมบำรุง

17 แผนการซ่อมบำรุง (Maintenance Plan) คือ แผนการ ปฏิบัติการทางด้านองค์วัตถุ เพื่อสนับสนุนให้ยุทโธปกรณ์ อยู่ในสภาพ หรือกลับสู่สภาพใช้การได้ โดยกำหนดว่า หน่วยใด ดำเนินการอะไร ดำเนินการอย่างไร ดำเนินการ ที่ไหน ดำเนินการเมื่อใด และทำไมต้องดำเนินการ แผนการซ่อมบำรุง สามารถถูกกำหนดได้ ซึ่งจะต้อง ประกอบด้วย - การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ที่กำหนดไว้เพื่อใช้ตลอดวงรอบอายุการใช้งานของ ยุทโธปกรณ์ และจะต้องมี - การซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งจะต้องถูกจัดทำขึ้นมาไว้เฉพาะ ยุทโธปกรณ์ที่กำหนดไว้นั้น โดยการบันทึกระบบฐานข้อมูล แผนการซ่อมบำรุง

18 การวางแผนซ่อมบำรุง (MAINTENANCE PLANNING) ได้แก่ จัดทำแผนการซ่อมบำรุง (MAINTENANCE PLAN) สำหรับระบบตัวเรือ กลจักร ไฟฟ้า สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ สรรพาวุธฯลฯ รวมถึง ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน ในระดับผู้ใช้ระดับกลาง จนถึงระดับโรงงาน (PLANNED MAINTENANCE SYSTEM ระดับ ORGANIZATIONAL, INTERMEDIATE AND DEPOT LEVEL) โดยให้ รวมถึง เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงและที่ใช้ ในการทดสอบ ตลอดจนอะไหล่ในการซ่อมบำรุง และ กรรมวิธีในการดำเนินการในแต่ละงานของการซ่อม บำรุง (PROCEDURES FOR PERFORMING EACH MAINTENANCE TASK) การวางแผนซ่อมบำรุง

19 ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน (Plan Maintenance System : PMS) หมายถึง ระบบการซ่อมบำรุงในลักษณะการซ่อมบำรุง ป้องกัน ซึ่งปฏิบัติการอย่างมีแบบแผน มีกำหนดระยะเวลา ที่แน่นอนและมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ยุทโธปกรณ์ คงสภาพการใช้งานได้อยู่เสมอ สามารถรายงานสิ่งที่ บกพร่องให้ดำเนินการแก้ไข ก่อนที่การชำรุดจะลุกลาม มากขึ้นจนใช้การไม่ได้ ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน

20 การจัดการการเปลี่ยนแปลง ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน (PMS) โดยการนำ ระบบสารสนเทศมาใช้บริหารงานระบบ การซ่อมบำรุงตามแผน (Plan Maintenance System Information Technology : PMSIT) ใช้แนวความคิดที่ว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ องค์กรเพื่อบริหารจัดการ และคิดระบบการจัดการเป็นระบบด้วย การ “ดำเนินการด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในระดับผู้บริหาร และเอาผลประโยชน์ ของหน่วยที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKE HOLDER) ในระดับ ทร. เป็นตัวตั้ง” มาบริหารจัดการระบบการซ่อมบำรุงตามแผนตาม กรอบแนวคิดของการจัดการสมัยใหม่ ที่มองในลักษณะองค์รวม (HOLISTICS) ในระดับมืออาชีพ ด้วยการ “เปลี่ยนแปลง กรรมวิธี การออกแผนงาน การปรับแผนงาน การรายงาน วิเคราะห์ และประเมินผล ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ บริหารงาน ระบบซ่อมบำรุงตามแผน” การจัดการการเปลี่ยนแปลง

21 การซ่อมบำรุงเรือ

22

23

24 การซ่อมบำรุง อากาศยาน

25 การซ่อมบำรุง ยานพาหนะทางบก

26 การซ่อมบำรุง เครื่องทุ่นแรง

27 การซ่อมบำรุง รถรบ

28 การซ่อมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์

29

30

31 การซ่อมบำรุง เครื่องสรรพาวุธ

32 การซ่อมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์

33


ดาวน์โหลด ppt การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์หลัก ๘ ประเภท ยุทโธปกรณ์ ยุทโธปกรณ์หลัก การซ่อมบำรุง ประเภทการซ่อมบำรุง ระดับการซ่อมบำรุง แผนการซ่อมบำรุง การวางแผนซ่อมบำรุง ระบบการซ่อมบำรุงตามแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google