งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Damrong Thamrongloahaphan DDS, MS. Content Disease prevention – Epidemiology – Health determinant Oral health promotion – Ottawa charter – Bangkok charter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Damrong Thamrongloahaphan DDS, MS. Content Disease prevention – Epidemiology – Health determinant Oral health promotion – Ottawa charter – Bangkok charter."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Damrong Thamrongloahaphan DDS, MS

2 Content Disease prevention – Epidemiology – Health determinant Oral health promotion – Ottawa charter – Bangkok charter – Individual & Interpersonal approach – Public approach

3

4 Disease Prevention

5 Disease Illness Sickness

6 IllnessDisease The term disease broadly refers to any condition that impairs normal function, and is therefore associated with dysfunction of normal homeostasis IllnessIllness are generally used as synonyms for disease. However, this term is occasionally used to refer specifically to the patient's personal experience of their disease.

7 Definition : Disease Prevention Focuses on prevention strategies the reduce the risk of disease, identified risk factors, or detect disease in its early, most treatable stages. Disease prevention covers measures not only to prevent the occurrence of disease, such as risk factor reduction, but also to arrest its progress and reduce its consequences once established.

8 The Three Levels of Prevention Primary Prevention to reduce the frequency of new cases of disease occurring in a population and, thus is most applicable to persons who are in the stage of susceptibility. Secondary Prevention to reduce the number of existing cases in a population and, therefore, is most appropriately aimed those in the stage of presymptomatic disease or the early stage of clinical disease. Tertiary Prevention to limit disability and improve functioning following disease or its complications, often through rehabilitation. Therefore, it is most applicable during the late clinical stage or the stage of diminished capacity.

9 123

10 Strategies of Primary Prevention emphasize general health promotion, risk factor reduction, and other health protective measures include health education and health promotion programs – healthier lifestyles and environmental health programs Specific examples of primary prevention measures – immunization against communicable diseases – Fluoride

11 Strategies of Secondary Prevention early detection swift treatment of disease

12 Strategies of Tertiary Prevention therapeutic and rehabilitative measure

13 Sound tooth White spot lesion (Non cavitated lesion)

14 How to prevent dental caries

15 ระบาดวิทยา

16 Definition Epidemiology is the study of the distribution and determinants of health-related states or events in specified populations, and the application of this study to the control of health problems. Distribution การกระจายของโรค Determinant ปัจจัยกำหนดสุขภาพ

17 Distribution Person Place Time ฟันผุในเด็กเกิดขึ้นในช่วงอายุไหน ผู้เลี้ยงดูเป็นใคร พ่อแม่ทำงานอะไร มีสภาพทาง สังคมเศรษฐกิจเป็น อย่างไร ฟันผุเกิดขึ้นในพื้นที่ใด จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ช่วงเวลาที่มีการอุบัติโรค

18 Determinant Host Agent ENV. ระบบภูมิคุ้มกัน น้ำลาย พฤติกรรม กายวิภาค Biofilm การเข้าถึงอาหารทำลายสุขภาพ ช่องปาก การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ สุขภาพ การเข้าถึงบริการ ระบบครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรม นโยบายสาธารณะ

19 Risk Risk is the probability that an event will occur. Epidemiology ; The probability that a particular outcome will occur following a particular exposure.

20 Risk factor The exposure has occurred before the outcome, or before the conditions are established that make the outcome likely. ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะ ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดย ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ ไหนเมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม

21

22 Caries Risk Factors

23

24 การเฝ้าระวัง (Surveillance)

25 การติดตาม สังเกตและพิจารณา อย่างต่อเนื่องถึงองค์ประกอบที่มีผล ต่อการเกิดและการกระจายของโรค มี ขั้นตอนประกอบด้วย การรวบรวม ข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล รวมทั้งการรายงานหรือแจ้งข่าว เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคจาก ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์และประเมินผล ดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อไปในการ ป้องกันและควบคุมโรคอย่างมี ประสิทธิภาพ

26 ระบบการเฝ้าระวัง การรวบรวมข้อมูล (collection of Data) โดย การสังเกต ซักถาม ตรวจสอบและบันทึก การเรียบเรียง (Consolidation) เป็นการนำข้อมูล ที่รวบรวมไว้มาจัดให้เป็นหมวดหมู่ ให้เห็นลักษณะของ ตัวแปรต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การแปลผล (Interpretation) เป็นการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลตามประเด็นต่างๆ เพื่อแสดงลักษณะ ของประชากรและลักษณะการกระจายของโรคตามตัว แปรต่างๆ การกระจายข่าวสาร (Dissemination) เป็น การรายงานผลไปให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้ใช้ ประโยชน์ต่อไป

27 การคัดกรอง (Screening)

28 a strategy used in a population to identify an unrecognised disease in individuals without signs or symptoms. This can include individuals with pre-symptomatic or unrecognised symptomatic disease.

29 ScreeningScreening Early lesion - P&F caries - White lesion Cavitated lesion Limit progression เด็กอายุ 0 - 3 ปี / ป.1 ได้รับการ ตรวจสุขภาพช่อง ปาก ฝึกทักษะแปรง ฟัน เคลือบฟลูออไรด์ วานิช Sealant

30 ข้อสังเกตการเฝ้าระวัง และคัด กรอง เครื่องมือในการเก็บข้อมูล – ความตรง (Validity) Sensitivity Specificity – ความเที่ยง (Reliability) นิยาม การปรับมาตรฐาน

31 Caries Risk Classification in Child & Adolescent

32 Low risk ไม่มีฟันผุในปีที่ผ่าน หลุมร่องฟันตื้น หรือได้รับการเคลือบหลุมร่อง ฟัน อนามัยช่องปากดี มีการใช้ฟลูออไรด์ที่เหมาะสม ไปตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากรเป็น ประจำ

33 Moderate risk มีฟันผุ 1 ซี่ในปีที่ผ่าน หลุมร่องฟันลึก อนามัยช่องปากอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ได้รับฟลูออไรด์ไม่สม่ำเสมอ พบ White spot หรือ ฟันผุที่ซอกฟันเมื่อฉาย ภาพรังสี ไปตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากรไม่ สม่ำเสมอ ได้รับรักษาโดยทันตกรรมจัดฟัน

34 High risk มีฟันผุ > 2 ซี่ในปีที่ผ่าน มีประวัติฟันผุที่ด้านผิวเรียบของฟัน Mutan streptococci count มีปริมาณเพิ่มขึ้น หลุมร่องฟันลึก ไม่ได้รับฟลูออไรด์ทั้ง Topical และ Systemic อนามัยช่องปากไม่ดี บริโภคน้ำตาลในความถี่สูง ไปตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากรไม่สม่ำเสมอ มีปริมาณการไหลของน้ำลายน้อย ดื่มขวดนม

35 DISEASE Preventive Model RISK SURVEILLANCE SCREENING HOST AGENT ENV. INTERVENTION


ดาวน์โหลด ppt Damrong Thamrongloahaphan DDS, MS. Content Disease prevention – Epidemiology – Health determinant Oral health promotion – Ottawa charter – Bangkok charter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google