งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์การเงิน การคลัง. สูตรของการเฝ้าระวัง = สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน Current Ratio : บอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์การเงิน การคลัง. สูตรของการเฝ้าระวัง = สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน Current Ratio : บอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์การเงิน การคลัง

2 สูตรของการเฝ้าระวัง = สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน Current Ratio : บอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน

3 สูตรของการเฝ้าระวัง = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + ลูกหนี้สุทธิ หนี้สินหมุนเวียน Quick Ratio : บอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว

4 สูตรของการเฝ้าระวัง = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + ลูกหนี้สุทธิ หนี้สินหมุนเวียน Cash Ratio (อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต่อหนี้สินหมุนเวียน) : บอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5 การวิเคราะห์การเงินการคลัง รพ.หนองหญ้าปล้องรพ.บ้านลาดรพ.แก่งกระจาน มค.51กพ.51มีค.51มค.51กพ.51มีค.51มค.51กพ.51มีค.51 Current Ratio Quick Ratio Cash Ratio เงินทุนหมุนเวียน

6 ข้อมูล STATEMENT ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550) ข้อมูล STATEMENT ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550) รพ ส่งทันส่งไม่ทัน Adj RW% การส่งทันAdj RW%การส่งไม่ทัน รพ.พระจอมเกล้า % % รพ.เขาย้อย % % รพ.หนองหญ้าฯ % % รพ.ชะอำ % รพ.ท่ายาง % % รพ.บ้านลาด % % รพ.บ้านแหลม % % รพ.แก่งฯ % % รพ.ค่ายราม % % รวม % %

7 เงินกองทุน IP 97.5 % ถูกต้อง แก้ไข และส่งทัน ส่งทัน ไม่ส่ง แก้ไขแล้ว ส่งไม่ทัน ไม่ถูกต้อง ส่งไม่ทัน เงินกองทุน IP 2.5 % ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง แก้ไข และส่งทัน แก้ไขแล้ว ส่งไม่ทัน ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยในหลังจำหน่าย ประมาณการ เงิน IP ที่ รพ. คาดว่าจะได้ รายรับ IP จริง

8 งบลงทุนเพื่อการทดแทน ปี บาท งบซ่อมบำรุงและ ทดแทนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง จ.เพชรบุรี เขต 10,341, จังหวัด 6,642, หน่วยบริการ 14,039, % พัฒนาระบบปฐมภูมิ พัฒนา Excellence Center 75 % ( บาท ) 10 % ( บาท) 15 % ( บาท)

9 งบลงทุนพัฒนาระบบปฐมภูมิ ปี 51 การพัฒนา และสนับสนุน การจัด บริการปฐมภูมิ ในเครือข่าย งบสร้างเสริมแรงจูงใจ 2,568,491 บาท การจัดเครือข่าย บริการปฐมภูมิ เพื่อพัฒนา โรงพยาบาล ขนาดใหญ่ งบพัฒนาศักยภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (งบจัดหา/ ทดแทน/ ซ่อมบำรุง หรือพัฒนาบุคลากร 1,599,975 บาท


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์การเงิน การคลัง. สูตรของการเฝ้าระวัง = สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน Current Ratio : บอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google