งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์การเงิน การคลัง. สูตรของการเฝ้าระวัง = สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน Current Ratio : บอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์การเงิน การคลัง. สูตรของการเฝ้าระวัง = สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน Current Ratio : บอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์การเงิน การคลัง

2 สูตรของการเฝ้าระวัง = สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน Current Ratio : บอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน

3 สูตรของการเฝ้าระวัง = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + ลูกหนี้สุทธิ หนี้สินหมุนเวียน Quick Ratio : บอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว

4 สูตรของการเฝ้าระวัง = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + ลูกหนี้สุทธิ หนี้สินหมุนเวียน Cash Ratio (อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต่อหนี้สินหมุนเวียน) : บอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5 การวิเคราะห์การเงินการคลัง รพ.หนองหญ้าปล้องรพ.บ้านลาดรพ.แก่งกระจาน มค.51กพ.51มีค.51มค.51กพ.51มีค.51มค.51กพ.51มีค.51 Current Ratio3.61 2.131.631.641.260.830.97 Quick Ratio3.35 2.021.331.301.030.660.820.88 Cash Ratio2.74 1.940.800.600.670.430.310.53 เงินทุนหมุนเวียน8.9 8.54.84.93.2- 1.6-.2-.4

6 ข้อมูล STATEMENT ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550) ข้อมูล STATEMENT ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550) รพ ส่งทันส่งไม่ทัน Adj RW% การส่งทันAdj RW%การส่งไม่ทัน รพ.พระจอมเกล้า5353.544491.11%522.39628.89% รพ.เขาย้อย261.661799.21%2.07510.79% รพ.หนองหญ้าฯ133.950683.31%26.831116.69% รพ.ชะอำ365.286789.61%42.344510.39 รพ.ท่ายาง459.910897.87%9.98642.13% รพ.บ้านลาด164.736798.21%3.00091.79% รพ.บ้านแหลม229.58696.14%9.21493.86% รพ.แก่งฯ161.62581.60 %36.449218.40% รพ.ค่ายราม8.666182.74%1.807717.26% รวม7138.96891.61%654.1068.39%

7 เงินกองทุน IP 97.5 % ถูกต้อง แก้ไข และส่งทัน ส่งทัน ไม่ส่ง แก้ไขแล้ว ส่งไม่ทัน ไม่ถูกต้อง ส่งไม่ทัน เงินกองทุน IP 2.5 % ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง แก้ไข และส่งทัน แก้ไขแล้ว ส่งไม่ทัน ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยในหลังจำหน่าย ประมาณการ เงิน IP ที่ รพ. คาดว่าจะได้ รายรับ IP จริง

8 งบลงทุนเพื่อการทดแทน ปี 51 143.73 บาท งบซ่อมบำรุงและ ทดแทนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง จ.เพชรบุรี เขต 10,341,056.42 จังหวัด 6,642,621.68 หน่วยบริการ 14,039,491.15 25 % พัฒนาระบบปฐมภูมิ พัฒนา Excellence Center 75 % ( 107.79 บาท ) 10 % ( 14.37 บาท) 15 % ( 21.55 บาท)

9 งบลงทุนพัฒนาระบบปฐมภูมิ ปี 51 การพัฒนา และสนับสนุน การจัด บริการปฐมภูมิ ในเครือข่าย งบสร้างเสริมแรงจูงใจ 2,568,491 บาท การจัดเครือข่าย บริการปฐมภูมิ เพื่อพัฒนา โรงพยาบาล ขนาดใหญ่ งบพัฒนาศักยภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (งบจัดหา/ ทดแทน/ ซ่อมบำรุง หรือพัฒนาบุคลากร 1,599,975 บาท


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์การเงิน การคลัง. สูตรของการเฝ้าระวัง = สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน Current Ratio : บอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google