งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากสัตว์
ผลิตภัณฑ์ จากนม

2 Milk Products Water 87.5 % Total Solid 12.5% Fat 3.75%
Solid-Not-Fat (SNF) Protein 3.3% Lactose 4.7% Ash 0.75%

3 Whole Milk Crude Protein - NPN 5% - Casein 78%
- BV 85% แต่มี Cystein, Met ต่ำ

4 - ขาด Fe - มี A, B2 และ Thiamin มาก - D และ E น้อย Dried whole milk มีราคาแพง

5 - เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี
หางนม (skimmed milk) Milk หาง นม หางนมผง cream - Fat < 1 % - อาหารเสริมโปรตีนในสัตว์กระเพาะเดียว - เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี - เป็นแหล่ง B - Complex, Ca, P แต่ Mg ต่ำ และ Fe ต่ำมาก - ไขมันต่ำทำให้ขาด EFA และ Fat Soluble Vitamin

6 มาตรฐานหางนม กรมปศุสัตว์ NRC CP ต้องไม่น้อยกว่า % EE ไม่มากกว่า % 1 moisture ไม่มากกว่า %

7 - มี Palatability และ Digestibility สูงเหมาะสำหรับลูกสัตว์ก่อนและหลังหย่านม
- ไก่ 15 % ของอาหาร - สุกรหย่านม % ขุน % พันธุ์ %

8 หางเนย (Whey) - ของเหลวที่เหลือจากการทำเนยแข็ง - ไขมัน Ca P casein
- ของเหลวที่เหลือจากการทำเนยแข็ง - ไขมัน Ca P casein - มี B - lactoglobulin สูง คุณภาพดีกว่า casein ( มี S - amino acids) - CP น้อยกว่าหางนมผง

9 - ทั้ง whey และ skimmed milk ใช้เป็นส่วนประกอบ
ในการทำ milk replacer - มาตรฐานmilk replacer กรมปศุสัตว์ NRC CP ไม่น้อยกว่า % moisture ไม่เกิน % EE %

10 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์จากนมที่ใช้สำหรับสัตว์ทุกชนิดดังต่อไปนี้เป็นอาหารสัตว์ (กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์, 2538) 1. นมผงสำหรับสัตว์ (Whole milk power feed grade) 2. หางนมผงสำหรับสัตว์ (Skimmed milk powder and butter milk powder feed grade) 3. หางนมดัดแปลงสำหรับสัตว์ (Denatured skimmed milk powder and butter milk powder) 4. หางเนยผงสำหรับสัตว์ ( Whey powder) 5. อาหารแทนนมสำหรับสัตว์ ( Milk replacer) 6. หางเนยผงดัดแปลงสำหรับสัตว์ ( Denatured whey powder)

11 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากนมโค ระเหยน้ำออกโดยกรรมวิธีต่างๆจนเป็นผง
คุณภาพ หรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากนมที่ใช้สำหรับสัตว์ทุกชนิด มีดังต่อไปนี้ 1. นมผงสำหรับสัตว์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากนมโค ระเหยน้ำออกโดยกรรมวิธีต่างๆจนเป็นผง 2. หางนมผงสำหรับสัตว์ ต้องเป็นนมผงสำหรับสัตว์ที่สกัดไขมันออกบางส่วนและระเหยน้ำออก โดยกรรมวิธีต่างๆจนเป็นผง 3. หางนมผงดัดแปลงสำหรับสัตว์ ต้องเป็นนมผงสำหรับสัตว์ที่สกัดไขมันออกบางส่วนและระเหยน้ำออก โดยกรรมวิธีต่างๆจนเป็นผงและเติมวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้เหมาะสม

12 4. หางเนยสำหรับสัตว์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนที่เหลือจากขบวนการทำเนยแข็งนำมาระเหยน้ำและทำให้แห้ง 5. อาหารแทนนมสำหรับสัตว์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่นำมาเติมวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อให้มีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับนมตามธรรมชาติ 6. หางเนยผงดัดแปลงสำหรับสัตว์ ต้องเป็นหางเนยผงที่นำมาเติมวัตถุดิบบางตัว เพื่อเพิ่มคุณภาพให้เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google