งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤติ (และโอกาส) จากโลกร้อน? อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติ โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤติ (และโอกาส) จากโลกร้อน? อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติ โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤติ (และโอกาส) จากโลกร้อน? อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติ โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.thaiclimate.net) ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของ โลก แห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

2 เนื้อหา ปัจจัยคุกคามจากระดับโลกและระดับท้องถิ่น บทเรียนจากการพัฒนาที่ผ่านมา กระบวนการสังเคราะห์ความรู้ ศูนย์ข้อมูลภูมิอากาศชุมชน ความเสี่ยงและความเปราะบางของพื้นที่ราบชายฝั่งอ่าว ไทยตอนบนต่อการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวมใน อนาคตระยะยาว

3 ภูมิอากาศ = ค่าตัวแทนเชิงปริมาณ (เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าความ แปรปรวน ความถี่ หรือพารามิเตอร์ทางคณิตศาสตร์อื่นๆ) ของตัวแปรของลักษณะอากาศ (เช่น อุณหภูมิ ปริมาณฝน ความเร็วลม ฯลฯ) ของบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ภายใต้ ช่วงเวลาที่ยาวนานพอสมควร (เช่น 30 ปี) ภูมิอากาศและลักษณะอากาศ (Climate and Weather)

4 ขึ้นกับปัจจัยใหญ่ๆ ที่มีวงรอบการเกิดซ้ำต่างกัน เช่น ปัจจัยระดับภูมิภาค 1.มรสุม (1 ปี) 2.แนวปะทะของมวลอากาศ (ร่องมรสุม) (ปีละ 2 ครั้ง) 3.พายุเขตร้อน (1 ปี) ปัจจัยระดับโลก 4. เอลนิญโญ/ลานิญญา (3-5 ปี) 5. การสลับขั้วในมหาสมุทรอินเดีย (1-2 ปี) 6. คลื่นความร้อน Madden-Julian Oscillation ตามแนว เส้นศูนย์สูตร (2-3 เดือน) 7. การแปรผันระยะยาวในมหาสมุทรแปซิฟิค (20-30 ปี) ลักษณะอากาศในภูมิภาคเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้

5 ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

6

7 +0.30 /50y +0.13 /50y -0.04 /50y Limsakul and Goes (2008) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรายวัน สูงสุด-ต่ำสุด-เฉลี่ยของประเทศไทย (50 ปี)

8 Calculated using both natural forcings and anthropogenic greenhouse gases (From IPCC AR4) Comparison between observed and model calculated average global temperature Calculated using natural forcings only

9 The Greenhouse Effect

10 SRES Projections of Emission and Atmospheric Concentration of CO 2

11 Source: แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต โดยการใช้ Global Circulation Models (GCM) ตัวอย่าง อุณหภูมิ

12 ECHAM4 2.8 o GCMPRECIS 0.22 o RCM (Surface Temperature in Kelvin) การจำลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาค จากโมเดลการไหลเวียนอากาศโลก

13 ใช้ GCM ECHAM4 เป็นตัวตั้ง ใช้โปรแกรม PRECIS เพื่อเพิ่มความละเอียดของการคำนวณจาก 250 กม.ให้เป็น 22 กม. คำนวณค่าสภาพอากาศรายวันที่ช่วงปีฐาน (พ.ศ. 2523-2552) และ สำหรับช่วงอนาคตถึง พ.ศ. 2643 ตัวแปรที่สำคัญได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ปริมาณฝน ทิศทางความเร็วลม มีผลการจำลองทั่วประเทศแจกจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต (www.start.or.th)www.start.or.th การจำลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาค เนื่องมาจากภาวะเรือนกระจกแบบ A2 และ B2

14 1980-2009 2010-39 2040-69 2070-99 A2 B2 ปริมาณฝนรวมรายปีเฉลี่ย (มม./ปี) ผลการจำลองภูมิอากาศของประเทศ ไทยในอนาคต

15 1980-20092010-392040-69 2070-99 A2 B2 จำนวนวันฝนตกต่อปี (เฉลี่ย) ผลการจำลองภูมิอากาศของประเทศ ไทยในอนาคต

16 1980-20092010-392040-69 2070-99 A2 B2 จำนวนวันที่ฝนตกมากกว่า 50 มม./วัน (เฉลี่ย) ผลการจำลองภูมิอากาศของประเทศ ไทยในอนาคต

17 1980-20092010-392040-69 2070-99 A2 B2 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ( o C) ผลการจำลองภูมิอากาศของประเทศ ไทยในอนาคต

18 1980-20092010-392040-69 2070-99 A2 B2 อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ( o C) ผลการจำลองภูมิอากาศของประเทศ ไทยในอนาคต

19 1980-20092010-392040-69 2070-99 A2 B2 จำนวนวันร้อน (>35 o C) ในรอบปี ผลการจำลองภูมิอากาศของประเทศ ไทยในอนาคต

20 1980-20092010-392040-69 2070-99 A2 B2 จำนวนวันเย็น (<16 o C ) ในรอบปี ผลการจำลองภูมิอากาศของประเทศ ไทยในอนาคต

21 El Nino and La Nina Events

22 พายุระดับไต้ฝุ่นที่ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม ตอนใต้ (พ.ศ. 2497-2551) จำนวนต่อ 5 ปี วงรอบทางภูมิอากาศ (ประมาณ 30 ปี) ผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ???

23 พายุที่ขึ้นฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก (พ.ศ. 2506-2550) จำนวนต่อ 5 ปี วงรอบทางภูมิอากาศ (ประมาณ 30 ปี)

24 การคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับทะเลปาน กลาง SRES A2 (High Emission) from DIVA

25 น้ำ: ปริมาณ (มรสุมและพายุ) ฤดูกาล การระเหย (ET) คุณภาพน้ำ (ตะกอน เคมีเกษตร เกลือ) ระบบนิเวศพื้นที่ต้นน้ำ แสงสว่าง: ปริมาณเมฆ ละอองในบรรยากาศ ที่ดิน: เสถียรภาพทางกายภาพ (ชายฝั่ง พื้นที่เขา) กระบวนการทาง เคมีชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ (บก/ทะเล): สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เคมี การอพยพย้ายถิ่น กำลังผลิตขั้นต้น (การสังเคราะห์แสง) Extreme events: มรสุม พายุเขตร้อนและพายุฤดูร้อน ทิศทาง ความเร็วและฤดูกาล แรงงาน: สุขอนามัย โรคระบาด ความร้อน อุบัติภัย ปัจจัยพื้นฐานของประเทศที่น่าจะ อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

26 การเกษตร: ปริมาณน้ำ ฤดูกาล Extreme events โรคพืช วัฏจักรธาตุ อาหารในดิน การติดดอกออกผล การสังเคราะห์แสง แรงงาน พลังงาน: Hydropower: ปริมาณฝนและการระเหยสุทธิ ลาว พม่า มีแนวโน้ม สูงขึ้น ยูนนาน ไทย แนวโน้มลดลง พืชพลังงาน: ผลผลิต Solar: ศักยภาพลดลง ลม: มากขึ้นบริเวณชายฝั่ง ระบบสายส่งและบริการ: พายุ ลมกระโชก ฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วม ดิน ถล่ม การขนส่ง (บก/ทะเล): ฝน ฤดูกาล อุตสาหกรรม: supply chain เปลี่ยน น้ำ แรงงาน

27 การเคลื่อนย้ายประชากรที่เสรีมากขึ้น (+/-) สัดส่วนประชากรเมืองสูงขึ้น มีความเป็น homogeneous มากขึ้น (+/-) Stabilized population และสัดส่วนผู้สูงอายุที่มากขึ้น (-/-) พฤติกรรมต่างคนต่างอยู่มากขึ้น การแบ่งปันเกื้อกูลในสังคมน้อยลง (-) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใกล้หรือเกินศักยภาพสูงสุด เช่น ที่ดิน น้ำ ชีวภาพทั้งบนบกและในทะเล (-) ความร่วมมือในภูมิภาคมากขึ้น (+) การกระจายอำนาจ ท้องถิ่นสามารถจัดการเรื่องต่างๆ ได้ตามความ เหมาะสมของพื้นที่ (+) เทคโนโลยีใหม่ เช่น ICT Nanotech ฯลฯ (+/?) ปัจจัยเสริม/ลด ความเปราะบางต่อการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

28 สเกลเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ (ภูมิศาสตร์) สำหรับการ ตอบสนองต่อปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศ/ลักษณะ อากาศ ครัวเรือน ไร่นา วัน/สัปดาห์ เดือน หมู่บ้าน ปี ตำบล จังหวัด ภาค/ลุ่มน้ำ ทศวรรษ วงรอบทางภูมิอากาศ เอลนิโญ/ ลานิญา ศตวรรษ ภูมิอากาศ ลักษณะอากาศ ฤดู พื้นที่ ( ไร่ ) ช่วงเวลา ( ปี )

29 ประเด็นปัญหาพื้นฐานระดับชุมชน ระบบเศรษฐกิจที่อิงกับตลาดและระบบทุนภายนอก มากกว่าความสัมพันธ์ภายในชุมชน สังคมโลกาภิวัติ สูญเสียองค์ความรู้และวิถีชีวิตดั้งเดิม (ที่ มักจะสอดคล้องกับภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น) สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและระบบนิเวศเสื่อมคุณภาพ

30 ประเด็นปัญหาระดับภาค/ลุ่มน้ำ ความแปรปรวนของมรสุมและพายุ การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและเทคโทนิค โครงการพัฒนาขนาดยักษ์ การเติบโตของเมืองใหญ่ การโยกย้ายของคน การ บริโภคทรัพยากรและพลังงาน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การเกษตร พืชอาหาร/ พืชพลังงาน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและอุทกวิทยา

31 ปริมาณและคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร ระบบนิเวศและทรัพยากรที่มีชีวิตทางบกและทางทะเล เสถียรภาพ คุณภาพและการสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัย ที่ดินทำ กิน คุณภาพของอากาศในเชิงกายภาพและองค์ประกอบ ภัยพิบัติจากสภาพอากาศรุนแรง ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจาก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

32 ความเปราะบาง (vulnerability) ต่อการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

33 ย้ายถิ่น (ชั่วคราว ถาวร) ปกป้องตัวเองหรือแยกตัวออกจากภูมิอากาศ การลดการเปิดรับ (Exposure) ต่อภูมิอากาศ

34 เปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีทำกิน มีระบบการพยากรณ์ กระจายความเสี่ยง เพิ่มทางเลือกของทุนและปัจจัยของการผลิต การ ดำรงชีวิต เพิ่มภูมิคุ้มกันระดับบุคคล สังคม การลดความอ่อนไหว (Sensitivity) ต่อ ภูมิอากาศ

35 ระบบประกันภัย ชดเชยความเสียหาย การกู้ภัยและฟื้นฟู การเพิ่มความสามารถในการรับมือ (Coping Capacity) ต่อภูมิอากาศ

36 ปริมาณและความถูกต้องแม่นยำของความรู้ ความเป็นธรรมและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและ ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการรับมือ ความขัดแย้งจากการรับมือโดยขาดการคำนึงถึงประเด็น ทางสังคม วัฒนธรรมความเชื่อ ประเด็นทางสังคมที่สืบเนื่องมาจากการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

37 คือการที่ปัจเจกบุคคลหรือชุมชนมีพร้อมซึ่ง แนวทางเพื่อหยุดหรือควบคุมหรือปรับตัวต่อภาวการณ์ที่ คุกคามต่อสิทธิของความเป็นมนุษย์หรือสิทธิทาง สิ่งแวดล้อม (และทรัพยากร) หรือสิทธิทางสังคม ขีดความสามารถและเสรีภาพในการดำเนินแนวทาง เหล่านั้น มีส่วนร่วมในการดำเนินแนวทางเหล่านั้น (จาก Global Environmental Changes and Human Security Project (GECHS) of the International Human Dimension Programme) ความมั่นคงของมนุษย์ในบริบทของการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

38 บทเรียนจากความขัดแย้งระหว่างการพัฒนา กับความยั่งยืนของสังคม 1.ภาคราชการ: ข้อจำกัดด้านงบประมาณและการเมือง จึงต้องการ ให้มีผลงานทางกายภาพที่มองเห็นหรือวัดได้โดยง่ายและเร็ว 2.ภาคประชาสังคม: ขาดความเชื่อถือในภาครัฐ รวมทั้งข้อมูลหรือ เทคโนโลยีที่ภาคราชการนำเสนอ ใช้อารมณ์ความรู้สึกมา ประกอบ ยึดติดกับตัวบุคคล 3.นักลงทุนและภาคธุรกิจ: ขาดความมั่นใจถึงบรรยากาศของการ พัฒนาในระยะยาว ต้องการผลประโยชน์ให้คุ้มต่อการลงทุน โดยเร็ว 4.ภาควิชาการ: เอาตัวเข้าไปเป็นส่วนของปัญหา เลือกข้างแบบไม่ เป็นกลาง มองปัญหาในมุมแคบแยกส่วน ขาดการบูรณาการข้าม สาขา พยายามทำงานกับปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าทรัพยากร (งบประมาณ ความรู้พื้นฐาน ฯลฯ) ที่มี ขาดความสามารถในการ สื่อสารกับฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนได้เสีย

39 กระบวนการสร้างความรู้ระดับชุมชนแบบมี ส่วนร่วม เป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อคาดการณ์ถึงปัญหาในอนาคต ก่อนสถานะการณ์จะเกิดขึ้นจริง จึงเป็นการหลีกเลี่ยง หรือป้องกันความขัดแย้งที่จะมาจากการพัฒนา เป็นการลดช่องว่างและปรับทัศนคติความเข้าใจ ระหว่างกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของและการทำงานร่วมกัน ใช้วิธีการสื่อสารความรู้ที่เหมาะสม

40 เงื่อนไขความสำเร็จที่สำคัญบางประการของ กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการพัฒนา ทุกฝ่ายมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้ถูกพัฒนาขึ้นจากข้างใน ออกมาโดยไม่เร่งชี้นำ เน้นความคิดสร้างสรรและตรรกะถึงอนาคตที่อาจจะนอก กรอบเดิมๆ มากกว่าความแม่นยำ ใช้แผนที่และกราฟิกเพื่อสร้างและสื่อความเข้าใจ ยอมรับความหลากหลายและการพัฒนาที่มีได้หลาย ทางเลือกและยังไม่จำเป็นต้องหาข้อสรุปในวันนี้

41 เครือข่ายศูนย์ข้อมูลภูมิอากาศชุมชน เพื่อเสริมความสามารถระดับท้องถิ่นในการ รับมือกับความแปรปรวนของลักษณะอากาศ

42 หลักคิด ชุมชนเกษตรกรรมและประมงขนาดเล็กทั่วประเทศ ประมาณ 10,000+ แห่ง หรือประมาณ 5 ล้านครัวเรือน การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ขึ้นกับลักษณะอากาศท้องถิ่นอย่างมาก (รวมทั้งการ เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต) ระบบการพยากรณ์อากาศระดับประเทศในปัจจุบันยังไม่ สามารถลงไปถึงลักษณะอากาศระดับท้องถิ่นได้ เนื่องจาก เครือข่ายตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาหลักยังไม่ละเอียดพอ รวมทั้งขาดความรู้ในรายละเอียดของลักษณะอากาศ/ ภูมิอากาศระดับชุมชน

43 โอกาส สถานการณ์เอลนิญโญ พ.ศ. 2552-2553 เป็นโอกาส ในการทดลองระบบการพยากรณ์ระดับชุมชนทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ชุมชนในการรับมือและจัดการตนเองกับภาวะสภาพ อากาศไม่ปกติ เครือข่ายตรวจวัดลักษณะอากาศนอกเหนือจากสถานี หลักของกรมอุตุนิยมวิทยา เช่น สถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร กรมชลประทาน โครงการ หลวง ฯลฯ

44 ระบบการพยากรณ์อากาศระดับประเทศ การใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดผนวกเข้าไปในโมเดลการ พยากรณ์ที่ต้นทาง จึงต้องใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูง สถานีมาตรฐานตามเกณฑ์ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก มี ประมาณ 100 สถานี แต่ละสถานีเป็นตัวแทนประมาณ ~5,000 ตาราง กม. หรือ ~100 หมู่บ้าน

45 สถานีตรวจวัดแบบ real-time ของกรม อุตุนิยมวิทยาและสสนก. 12 TMD 42 HAII

46 ระบบการพยากรณ์อากาศท้องถิ่นแบบ ผนวกข้อมูลที่ปลายทาง ใช้ข้อมูลการตรวจวัดเพื่อปรับผลการจำลองด้วยโมเดล เชิงตัวเลขต่างๆ (เช่น TMD Unified Model, MM5, WRF, etc) ที่ปลายทาง จึงไม่รบกวนความถูกต้องของ โมเดลที่ต้นทาง และไม่มีผลกับที่อื่นๆ ของประเทศ อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการทางฟิสิกส์ ไม่ต้องจำกัดกับข้อมูลที่มีคุณภาพสูงมากๆ แบบมือ อาชีพ มีความยืดหยุ่นในการเพิ่ม ลดสถานี และออกแบบการ พยากรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการในพื้นที่

47 ระบบการพยากรณ์อากาศท้องถิ่นแบบ เครือข่ายใยประสาทเทียม ใช้ข้อมูลการตรวจวัดของพื้นที่มาสร้างความสัมพันธ์ ทางคณิตศาสตร์ของพื้นที่เอง ใช้ได้ดีกับพื้นที่ที่ความแปรปรวนแบบอุบัติเหตุมีไม่มาก ต้องมีข้อมูลย้อนหลังนาน (>10 ปี) มีความยืดหยุ่นในการเพิ่ม ลดสถานี และออกแบบการ พยากรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการในพื้นที่

48 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลผลิตและความเสียหายในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าถึงการ พยากรณ์และความรู้ทางภูมิอากาศท้องถิ่นดีกว่ากลุ่มที่ ไม่เข้าถึง แนวทางในการขยายผลไปยังที่อื่นๆ

49 การสร้างความรู้ที่ชัดเจนเพื่อการ คาดการณ์ความเสี่ยงและความเปราะบาง ของพื้นที่ราบชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนต่อ การเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวมในอนาคต

50

51 การทรุดตัวของแผ่นดิน (ผิวดิน)

52

53 การคาดการณ์ระดับทะเลปานกลางของ ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (เทียบกับปี 1990)

54 Force Balance Along the Coast Wave Gravity Wave Gravity

55 55 Increased Erosion Brunn’s Law Area affected by erosion

56 การเปลี่ยนแปลงอัตราไหลและปริมาณ ตะกอนนำเข้า

57 Sediment Rating Curves

58 ข้อมูลจาก อนุเผ่า อบแพทย์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ ( องค์การมหาชน )

59

60

61 การทรุดตัวของชั้นหินในประเทศไทย From cGPS data Phuket Chumporn Sattahip

62 การเตรียมการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและ ความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต วิสัยทัศน์ ภายในปี พ.ศ. 2575 ที่ราบลุ่มชายฝั่งอ่าวไทย ตอนบนมีระบบการจัดการเชิงพื้นที่และเชิงสังคมที่สอดคล้อง กับปัจจัยแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และทุกฝ่ายยอมรับ

63 แผนงาน ระยะเวลากิจกรรมเป้าหมาย ปีที่ 1-3 การรวบรวมข้อมูล การติดตาม ตรวจวัดอย่างละเอียด ความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยงของ พื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงที่มาจาก ภายนอกและภายใน ปีที่ 4-8 เวทีสาธารณะและเวทีเฉพาะกลุ่ม เพื่อหารือและอภิปรายเกี่ยวกับแนว ทางการดำเนินการ แนวทางการดำเนินงานที่ทุกฝ่ายยอมรับ ปีที่ 6-10 การออกแบบ การเตรียมความ พร้อมด้านทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ กฎระเบียบ โครงสร้าง องค์กร ฯลฯ ความพร้อมเพื่อการดำเนินการในทุกด้าน ปีที่ 11-20การดำเนินการระบบการบริหารจัดการทั้งทางกายภาพ ทางนิเวศและทางสังคมเพื่อให้พื้นที่ สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอก

64 การสร้างความรู้ที่ชัดเจน (3 ปี) ระดับทะเลทั้งระดับทะเลปานกลางและความแปรปรวน ของระดับทะเลตามฤดูกาลหรือการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น เนื่องจากปัจจัยทางภูมิอากาศ ระดับของชั้นตะกอนตื้นและปัจจัยทางธรณีวิทยา อุทก วิทยา สมุทรศาสตร์และนิเวศวิทยาที่กำหนดเสถียรภาพ และสมดุลย์ของแรงที่กระทำต่อชั้นตะกอน ระดับของชั้นทรายและปัจจัยทางอุทกธรณีของชั้นน้ำ บาดาล ระดับของชั้นหินเปลือกโลกและกระบวนการทางธรณี ฟิสิกส์และเทคโทนิคที่เกี่ยวข้อง

65 ขอบคุณ ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และ ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก แห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ www.thaiclimate.net


ดาวน์โหลด ppt วิกฤติ (และโอกาส) จากโลกร้อน? อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติ โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google