งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร ว 30131 เคมี พื้นฐาน พันธะเคมี Ionic Bonds 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 14 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร ว 30131 เคมี พื้นฐาน พันธะเคมี Ionic Bonds 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 14 สิงหาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร ว 30131 เคมี พื้นฐาน พันธะเคมี Ionic Bonds 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 14 สิงหาคม 2552

2 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 2 พันธะไอออนิก ความรู้พื้นฐาน แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม กฎออกเตต Electronegativity

3 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 3

4 4 แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง อะตอม แรงดึง แรงผลัก

5 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 5

6 6 พันธะไอออนิก

7 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 7 Ionic A.Lewis symbols B.Ionic bonding C.Electronegativity and bondpolarity D.Born-Haber cycle

8 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 8 the octet rule – อะตอมหรือ ไอออน ที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอน ตามแบบก๊าซเฉื่อย โดยจำนวน อิเล็กตรอนวงนอกเท่ากับแปด กฎออกเตต

9 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 9 Chapter 3. Chemical Bonds Na 11 e 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Na + 10 e 1s 2 2s 2 2p 6 8 valence electrons, stable Na 2+ 9 e 1s 2 2s 2 2p 5 not stable Na - 12 e 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 not stable Ions and Octet Rule

10 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 10 Properties of Ions Example: NaCl versus Na + Cl - Na: [Ne]3s 1 Cl: [Ne]3s 2 3p 5 Na + : [Ne]Cl - : [Ne]3s 2 3p 6 = [Ar]

11 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 11 cations - name of atom + “ion” การเรียกชื่อไอออน

12 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 12 anions - end with “-ide” O 2- - oxide; S 2- - sulfide;F - - fluoride Cl - - chloride; Br - - bromide; I - - iodide การเรียกชื่อไอออน

13 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 13 Lewis (electron-dot) symbols: เขียนเฉพาะอิเล็กตรอนวงนอกของ atoms หรือ ions octet rule : atoms tend to gain, lose, or share electrons until they reach the nearest noble gas configuration

14 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 14 ionic bond - attraction between positive and negative ions ionic compound - compound formed by combination of positive and negative ions Na (1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 ) + Cl (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 ) sodiun atomchlorine atom Na + (1s 2 2s 2 2p 6 ) + Cl - (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 ) sodium ion chloride ion octet.. +.. _ Na. +. Cl: ----> Na :Cl :.... การเกิดพันธะไอออนิก

15 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 15 Ionic “bond”: electrostatic attraction between ions of opposite charge metal + nonmetal  ionic compound low IE low EA gives up e – high IE high EA takes e – transfer of electrons

16 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 16 กระบวนการเกิดพันธะไอออนิก

17 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 17 การเสียวาเลนซ์อิเล็กตรอนของโลหะ ไป ยังออบิตอลของ วาเลนซ์อิเล็กตรอนของอโลหะ

18 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 18 โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก

19 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร ว 30131 เคมี พื้นฐาน พันธะเคมี Ionic Bonds 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 14 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google