งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

H 1 1s1 He 2 1s2 Li 3 1s22s1 = [He] 2s1 Be 4 1s22s2 = [He] 2s1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "H 1 1s1 He 2 1s2 Li 3 1s22s1 = [He] 2s1 Be 4 1s22s2 = [He] 2s1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 H 1 1s1 He 2 1s2 Li 3 1s22s1 = [He] 2s1 Be 4 1s22s2 = [He] 2s1
Element Total e orbital diagram Electron Configuration 45 H s1 He s2 Li s22s = [He] 2s1 Be s22s = [He] 2s1 B s22s22p = [He] 2s22p1 C s22s22p = [He] 2s22p2 N s22s22p = [He] 2s22p3 O s22s22p = [He] 2s22p4 F s22s22p = [He] 2s22p5 Ne s22s22p = [He] 2s22p6 Na s22s22p63s1 = [He] 3s1 1s 2s p s

2 หลักเอาฟ์บาว (Aufbau Principle)
46 หลักเอาฟ์บาว (Aufbau Principle) การบรรจุ e- ในออร์บิทัลต่างๆ เป็นไปตามลำดับดังนี้ 7s 7p 7d 7f 6s 6p 6d 6f 5s 5p 5f 4s 4p 4d 4f 3s 3p 3d 2s 2p 1s

3 Half- filled Configuration
47 18Ar 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 19K [Ar] 4s1 [Ar] 4s2 20Mg [Ar] [Ar] 4s2 3d1 21Sc 22Ti [Ar] [Ar] 4s2 3d2 23V [Ar] [Ar] 4s2 3d3 24Cr [Ar] [Ar] 4s1 3d5 Half- filled Configuration

4 Full-filled Configuration Stability
48 [Ar] 4s2 3d5 25Mn 26Fe [Ar] 4s2 3d6 27Co [Ar] 4s2 3d7 28Ni [Ar] 4s2 3d8 29Cu [Ar] 4s1 3d10 30Zn [Ar] 4s2 3d10 Full-filled Configuration Stability Full-filled > half-filled > other configuration

5 แก่นกลางของอะตอมและเวเลนซ์อิเล็กตรอน
49 แก่นกลางของอะตอมและเวเลนซ์อิเล็กตรอน เมื่ออะตอมเกิดปฏิกิริยาเคมี e- และออร์บิทัลที่มีระดับ พลังงานสูงสุดเท่านั้นที่จะมีบทบาท เนื่องจากต้องการ พลังงานน้อยที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลง e- ในระดับพลังงานสูงสุดเรียกว่า เวเลนซ์อิเล็กตรอน และเรียกออร์บิทัลว่า เวเลนซ์ออร์บิทัล e- และออร์บิทัลที่เหลือ เรียกว่า แก่นกลางของอะตอม ซึ่งมีโครงสร้างสมนัยกับแก๊สเฉื่อย

6 โครงสร้างอิเล็กตรอน และ ตารางพีริออดิก
50 โครงสร้างอิเล็กตรอน และ ตารางพีริออดิก ELECTRON STRUCTURE AND PERIODIC TABLE 43 2 Columns 6 Columns 10 Columns 14 Columns

7 51 s area d area p area f area

8 52 s1 s2 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 s2 p1 p2 p3 p4 p5 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14

9 Shell no. = period no. Shell no. = period no. - 1
53 Shell no. = period no. 3d 4d 5d 6d 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 4f 5f Shell no. = period no. - 1 Shell no. = period no. - 2

10 Alkaline earth metals (ns2)
Alkali metals (ns1) 54 Noble gases Alkaline earth metals (ns2) p f ns2 np1 ns2 np2 ns2 np3 ns2 np4 ns2 np5 ns2 np6 s d IIIB IVB VB VIB VIIB IB IIB VIIIB IIIA IVA VA VIA VIIA IA IIA Transition metals ธาตุในหมู่เดียวกัน มีสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีคล้ายคลึงกัน

11 พลังงานการแตกตัวเป็นไอออน
55 พลังงานการแตกตัวเป็นไอออน IE1 เพิ่มขึ้น IE1 ลดลง IE1 ของธาตุในคาบเดียวกันเพิ่มขึ้นเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น เพราะ ขนาดอะตอมลดลง ทำให้แรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสกับ e- เพิ่มขึ้น IE1 ของธาตุในหมู่เดียวกันลดลงเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ขนาดอะตอมเพิ่มขึ้น

12 First ionization energy (kJ/mol)
56 Atomic Number (Z) First ionization energy (kJ/mol)

13 การสูญเสียอิเล็กตรอนจากอะตอม
57 การสูญเสียอิเล็กตรอนจากอะตอม เรียงลำดับจาก n มาก ฎ น้อย สำหรับ n เดียวกัน เรียงลำดับดังนี้ f d p s

14 สถานะออกซิเดชัน (Oxidation State)
58 สถานะออกซิเดชัน (Oxidation State) ธาตุเรพรีเซนเททีฟ Ox .st. สูงสุด = หมายเลขหมู่ในตารางธาตุ แสดงจำนวน e- สูงสุดที่สูญเสียในปฏิกิริยาเคมี Ox.st. ต่ำสุด = 0 หรือ หมายเลขของหมู่ - 8 แสดงจำนวน e- สูงสุดที่รับในปฏิกิริยาเคมี

15 ธาตุแทรนซิชัน ox. st = +2 , +3 , +4
59 ธาตุแทรนซิชัน ox. st = +2 , +3 , +4 ธาตุส่วนใหญ่แสดง ox. st. ได้หลากหลาย จาก ox. st. สามารถทำนายสูตรสารประกอบได้

16 Inner Transition Metals
60 Transition Metals Inner Transition Metals Positive Ions +2, +3, +4 Lanthanides Actinides IA IIA Positive Ions +1, +2, +3, +4 IIIA IVA VA VIA VIIA Noble gases +3 +2 +4 Stable Ions Covalent +1 +2

17 ขนาดอะตอม (Atomic Size)
61 ขนาดอะตอม (Atomic Size) รัศมีอะตอม = 1/2 ( ระยะระหว่างจุดศูนย์กลางของ อะตอมคู่หนึ่งซึ่งอยู่ติดกัน) โลหะ อโลหะ

18 62

19 63

20 64


ดาวน์โหลด ppt H 1 1s1 He 2 1s2 Li 3 1s22s1 = [He] 2s1 Be 4 1s22s2 = [He] 2s1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google