งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Element Total e - orbital diagram Electron Configuration H 1 1s 1 He 2 1s 2 Li 3 1s 2 2s 1 = [He] 2s 1 Be 4 1s 2 2s 2 = [He] 2s 1 B 5 1s 2 2s 2 2p 1 =

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Element Total e - orbital diagram Electron Configuration H 1 1s 1 He 2 1s 2 Li 3 1s 2 2s 1 = [He] 2s 1 Be 4 1s 2 2s 2 = [He] 2s 1 B 5 1s 2 2s 2 2p 1 ="— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Element Total e - orbital diagram Electron Configuration H 1 1s 1 He 2 1s 2 Li 3 1s 2 2s 1 = [He] 2s 1 Be 4 1s 2 2s 2 = [He] 2s 1 B 5 1s 2 2s 2 2p 1 = [He] 2s 2 2p 1 C 6 1s 2 2s 2 2p 2 = [He] 2s 2 2p 2 N 7 1s 2 2s 2 2p 3 = [He] 2s 2 2p 3 O 8 1s 2 2s 2 2p 4 = [He] 2s 2 2p 4 F 9 1s 2 2s 2 2p 5 = [He] 2s 2 2p 5 Ne 10 1s 2 2s 2 2p 6 = [He] 2s 2 2p 6 Na 11 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 = [He] 3s 1 1s 2s 2p 3s 45

2 หลักเอาฟ์บาว (Aufbau Principle) หลักเอาฟ์บาว (Aufbau Principle) การบรรจุ e - ในออร์บิทัลต่างๆ เป็นไปตามลำดับดังนี้ 1s1s 2s2s 2p2p 3s3s 3p3p 3d3d 4s4s 4p4p 4d4d 4f4f 5s5s 5p5p 5p5p 5f5f 6s6s 6p6p 6d6d 6f6f 7s7s 7p7p 7d7d 7f7f 46

3 [A r] 47 18 Ar 19 K 21 S c [Ar] [Ar] 4s 1 3d 5 Half- filled Configur ation 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 [Ar] 4s 1 [Ar] 4s 2 20 Mg [Ar] 4s 2 3d 1 22 Ti[Ar] 4s 2 3d 2 23 V[Ar] 4s 2 3d 3 24 Cr [Ar]

4 48 25 M n Stability Full-filled > half-filled > other configuration [Ar] 4s 2 3d 5 26 Fe[Ar] 4s 2 3d 6 27 Co [Ar] 4s 2 3d 7 28 Ni[Ar] 4s 2 3d 8 29 Cu[Ar] 4s 1 3d 10 Full-filled Configuration 30 Zn[Ar] 4s 2 3d 10

5 49แก่นกลางของอะตอมและเวเลนซ์อิเล็กตรอน เมื่ออะตอมเกิดปฏิกิริยาเคมี e - และ ออร์บิทัลที่มีระดับ พลังงานสูงสุดเท่านั้นที่จะมีบทบาท เนื่องจากต้องการ พลังงานน้อยที่สุดสำหรับการ เปลี่ยนแปลง e - ในระดับพลังงานสูงสุดเรียกว่า เวเลนซ์อิเล็กตรอน และเรียกออร์บิทัลว่า เวเลนซ์ออร์บิทัล e - และออร์บิทัลที่เหลือ เรียกว่า แก่น กลางของอะตอม ซึ่งมีโครงสร้างสมนัยกับแก๊สเฉื่อย

6 43 โครงสร้างอิเล็กตรอน และ ตาราง พีริออดิก ELECTRON STRUCTURE AND PERIODIC TABLE 2 Columns 10 Columns 6 Columns 14 Columns 5050

7 5151 s area d area p area f are a s area

8 52 s 1 s 2 d 1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 6 d 7 d 8 d 9 d 10 s2s2 p 1 p 2 p 3 p 4 p 5 f 1 f 2 f 3 f 4 f 5 f 6 f 7 f 8 f 9 f 10 f 11 f 12 f 13 f 14

9 53 Shell no. = period no. - 1 Shell no. = period no. - 2 3d 4d 5d 6d 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 1s 4f 5f Shell no. = period no.

10 5454 ธาตุในหมู่เดียวกัน มีสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีคล้ายคลึงกัน ธาตุในหมู่เดียวกัน มีสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีคล้ายคลึงกัน Transition metals Noble gases Alkali metals (ns 1 ) Alkaline earth metals (ns 2 ) p f ns 2 np 1 ns 2 np 2 ns 2 np 3 ns 2 np 4 ns 2 np 5 ns 2 np 6 s d IIIB IVB VB VIB VIIB IB IIB VIIIB IIIA IVA VA VIA VIIA IA IIA

11 5 พลังงานการแตกตัวเป็นไอออน พลังงานการแตกตัวเป็นไอออน IE 1 เพิ่มขึ้น IE 1 ลดลง IE 1 ของธาตุในคาบเดียวกันเพิ่มขึ้นเมื่อเลข อะตอมเพิ่มขึ้น เพราะ ขนาดอะตอมลดลง ทำให้แรงดึงดูดระหว่าง นิวเคลียสกับ e - เพิ่มขึ้น IE 1 ของธาตุในหมู่เดียวกันลดลงเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ขนาดอะตอมเพิ่มขึ้น

12 56 Atomic Number (Z) First ionization energy (kJ/mol)

13 5757 การสูญเสียอิเล็กตรอน จากอะตอม  เรียงลำดับจาก n มาก ฎ น้อย fdps fdps  สำหรับ n เดียวกัน เรียงลำดับดังนี้

14 สถานะออกซิเดชัน (Oxidation State) ธาตุเรพรีเซน เททีฟ Ox.st. สูงสุด = หมายเลขหมู่ในตารางธาตุ แสดงจำนวน e - สูงสุดที่สูญเสียในปฏิกิริยาเคมี Ox.st. ต่ำสุด = 0 หรือ หมายเลขของหมู่ - 8 แสดงจำนวน e - สูงสุดที่รับในปฏิกิริยาเคมี 58

15 ธาตุแทรนซิชัน ox. st = +2, +3, +4 ธาตุส่วนใหญ่แสดง ox. st. ได้ หลากหลาย 59 จาก ox. st. สามารถทำนายสูตร สารประกอบได้

16 Transition Metals Inner Transition Metals Positive Ions +2, +3, +4 Lanthanides Actinides IA IIA Positive Ions +1, +2, +3, +4 IIIA IVA VA VIA VIIA Noble gases +3 +2 +4 +3 -3 -2 -1 Stable Ions Covale nt +1 +2 60

17 61 ขนาดอะตอม (Atomic Size) รัศมีอะตอม = 1/2 ( ระยะระหว่าง จุดศูนย์กลางของ อะตอมคู่หนึ่งซึ่ง อยู่ติดกัน ) โลหะ อโลหะ

18 62

19 63

20 64


ดาวน์โหลด ppt Element Total e - orbital diagram Electron Configuration H 1 1s 1 He 2 1s 2 Li 3 1s 2 2s 1 = [He] 2s 1 Be 4 1s 2 2s 2 = [He] 2s 1 B 5 1s 2 2s 2 2p 1 =

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google