งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 2 - โมเลกุลเรียงชิดติดกัน - แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีมาก - โมเลกุล เป็นระเบียบ เคลื่อนไหวได้น้อย - ช่องว่างระหว่างโมเลกุล มีขนาดเล็ก ของแข็ง

3 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 3 - โมเลกุลจัดเรียงตัวกันอย่างหลวมๆ - แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อย - อนุภาคสามารถเลื่อนที่ได้อย่างอิสระ - ช่องว่างระหว่างโมเลกุลมาก ของเหลว

4 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 4 - โมเลกุลอยู่กระจายตัวห่างกันมาก - แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อย - โมเลกุลเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ - ช่องว่างระหว่างโมเลกุลมาก แก๊ส

5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 5 เราสามารถพบสารได้ทั้งสามสถานะ Three elements at room temperature ; Cl 2 gas Br 2 liquid I 2 solide

6 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 6 การพิจารณาสถานะของสาร ในการพิจารณาสถานะของสารนั้นจะต้องทราบ 1. Boiling Point  อุณหภูมิที่สูงกว่าจุดเดือด สารจะอยู่ในสถานะของก๊าซ 2. Melting Point  อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุด หลอมเหลว สารจะอยู่ใน สถานะของ ของแข็ง

7 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 7 การพิจารณาสถานะของสาร Ex. การพิจารณา สถานะของน้ำที่อุณหภูมิ 80 ๐ C Melting point Boiling point ( 0 ๐ C) 80 ๐ C ( 100 ๐ C) Solid Liquid Gas

8 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 8 การพิจารณาสถานะของสาร Ex. จงพิจารณาสถานะของสาร A และ B เมื่อ กำหนดให้ สาร mp.bp. ABAB -36 -300 380 -26 ที่อุณหภูมิ -100 ๐ C สาร A มีสถานะ_____ สาร B มีสถานะ ______ ที่อุณหภูมิ -38 ๐ C สาร A มีสถานะ _____ สาร B มีสถานะ ______ ที่อุณหภูมิ -27 ๐ C สาร A มีสถานะ _____ สาร B มีสถานะ ______

9 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 9 Phase diagram

10 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 10 Phase diagram

11 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 11 การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ

12 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 12 พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ

13 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 13 ของแข็งแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 1.ของแข็งผลึก (Crystalline solid) อนุภาคเรียงตัวกันอย่างมีระเบียบแบบแผน ทางเรขาคณิตเป็นสามมิติ เรียกว่า Crystal lattice หรือ Space lattice ผิวหน้าเรียบ มุมระหว่างผิวหน้ามีค่าแน่นอน มีจุดหลอมเหลวแน่นอน มีสมบัติไม่เหมือนกันทุกทิศทาง (Anisotropic Substance)

14 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 14 ของแข็งแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 1.ของแข็งผลึก (Crystalline solid)

15 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 15 Crystalline solid

16 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 16

17 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 17

18 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 18 2. ของแข็งอสัณฐาน (Amorphous solid) อนุภาคเรียงตัวโดยไม่มีระเบียบแบบแผน ผิวหน้าไม่เรียบ และมุมต่างๆ กัน ช่วงการหลอมเหลวกว้าง มีสมบัติเหมือนกันทุกทิศทาง (Isotropic Substance)

19 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 19 2. ของแข็งอสัณฐาน (Amorphous solid)

20 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 20 2. ของแข็งอสัณฐาน (Amorphous solid)

21 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 21 ลักษณะเฉพ าะและสมบัติ ชนิดของ ผลึก ชนิดของ อนุภาคภายใน ผลึก ชนิดของพันธะหรือ แรงยึดเหนี่ยว ระหว่างอนุภาค สมบัติทั่วไป ตัวอย่างของ ของแข็ง ผลึกโมเลกุลโมเลกุล หรือ อะตอม โมเลกุลมีขั้ว - แรงดึงดูดระหว่าง ขั้ว - พันธะไฮโดรเจน โมเลกุลไม่มีขั้ว หรืออะตอม - แรงลอนดอน - อ่อนหรือแข็ง ปาน กลางเปราะไม่ มาก - จุดหลอมเหลว ต่ำ - ไม่นำความร้อน และไฟฟ้า โมเลกุลมีขั้ว - น้ำแข็ง - แอมโมเนีย โมเลกุลไม่มีขั้ว - น้ำแข็งแห้ง - แนฟทาลีน - กำมะถัน - ไอโอดีน ผลึกโคเว เลนต์ ร่างตาข่าย อะตอมพันธะโคเวเลนต์ - แข็ง - จุดหลอมเหลว สูง - ส่วนใหญ่ไม่นำ ความร้อนและ ไฟฟ้า - เพชร - แกรไฟต์ - ควอตซ์ ผลึกโลหะอะตอมพันธะโลหะ - แข็ง - จุดหลอมเหลว สูง - นำความร้อน และ ไฟฟ้าได้ดี - แมกนีเซียม - เหล็ก - ทองแดง - โซเดียม ผลึกไอออ นิก ไอออนพันธะไอออนิก - แข็ง - จุดหลอมเหลว สูง - ไม่นำความร้อน และไฟฟ้า - โพแทสเซียม ไนเตรต - ซิลเวอร์คลอ ไรด์

22 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 22

23 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 23

24 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 24

25 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 25

26 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 26 การศึกษารูปของผลึกกำมะถัน

27 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 27 การทดลองที่ 5.1 การศึกษารูปผลึกของกำมะถัน ชื่อ...................................................................... ชั้น............... เลขที่................... วิธีการทดลอง - ใส่ผงกำมะถัน 1 g ในหลอดทดลองขนาดกลาง และเติม โทลูอีนลงไป 5 cm3 - อุ่นสารในข้อ 1 ในบีกเกอร์น้ำร้อนที่อุณหภูมิ ประมาณ 75o C ใช้แท่งแก้วคนจนกำมะถันละลายหมด - ลดอุณหภูมิของสารละลาย ข้อ 2 อย่างช้า ๆ จนมีอุณหภูมิ เท่ากับอุณหภูมิห้อง ขณะที่ลดอุณหภูมิยังคงแช่ สารละลายอยู่ในบีกเกอร์น้ำร้อน สังเกตการณ์ เปลี่ยนแปลง - เทสารจากข้อ 3 ทั้งหมดลงบนกระจกนาฬิกาแล้วนำไปวาง ในที่อากาศถ่ายเทได้ดีโทลูอีนจะละเหยอย่างรวดเร็ว สังเกตลักษณะของกำมะถันที่เกิดขึ้น

28 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 28 กำมะถันมอนอคลินิก กำมะถันรอมบิก

29 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 29 3. มีความหนาแน่น 2.07 g/cm 3 4. ละลายได้ใน CS 2 (คาร์บอนไดซัลไฟด์) C 6 H 6 (เบนซีน) C 7 H 8 (โทลูอีน) แต่ไม่ละลายน้ำ 5. เสถียรที่สุดที่อุณหภูมิปกติ ถ้า อุณหภูมิสูงกว่า 95.6 o C จะ เปลี่ยนเป็นกำมะถันมอนอคลีนิก 6. ไม่นำไฟฟ้า สมบัติของกำมะถันรอมบิก 1. เป็นผลึกรูปเหลี่ยม โปร่งใสสีเหลืองอ่อน 2. มีจุดหลอมเหลว 112.8 o C และจุดเดือด 444.6 o C

30 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 30 กำมะถันมอนอคลินิก รูปคงตัวที่อุณหภูมิสูงกว่า 95.6 o C แต่ไม่เกิน 119 o C ลักษณะผลึกเป็นรูปเข็ม เมื่อ อุณหภูมิต่ำ กว่า 95.6 o C จะเปลี่ยนเป็นกำมะถันรอมบิก เรียกอุณหภูมินี้ว่า Transition Temperature กำมะถันมอนอคลินิก

31 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 31 สมบัติของกำมะถันมอนอคลินิก 1. เป็นผลึกรูปเข็ม โปร่งใสสีเหลืองเข้ม 2. มีจุดหลอมเหลว 119 o C และจุดเดือด 444.6 o C 3. มีความหนาแน่น 2.07 g/cm 3 4. ละลายได้ใน CS 2 (คาร์บอนไดซัลไฟด์) C 7 H 8 (โทลูอีน) 5. เสถียรที่อุณหภูมิสูงกว่า 95.6 o C แต่ไม่เกิน 119 o C 6. ไม่นำไฟฟ้า

32 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 32 คาร์บอน

33 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 33 คาร์บอน

34 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 34 ฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสเป็นอโลหะ มีรูปที่สำคัญ 3 ชนิด คือ ฟอสฟอรัสขาวฟอสฟอรัสแดง ฟอสฟอรัสดำ

35 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 35

36 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 36 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 ผู้สอน อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google