งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ง40101 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ง40101 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ง40101 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
History of Computers ง40101 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน Mahidol Wittayanusorn School

2 Abacus ประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาล ชาวจีนได้ประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อใช้ในการคำนวณขึ้นมาชนิดหนึ่ง เรียกว่า ลูกคิด (Abacus) ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยการคำนวณที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยังคงใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน ที่มา : Mahidol Wittayanusorn School

3 John Napier (1671) นักคณิตศาสตร์ชาวสก็อตแลนด์ชื่อ John Napier ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการคำนวณขึ้นมาเรียกว่า Napier's Bones เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับตารางสูตรคูณในปัจจุบัน ที่มา: Mahidol Wittayanusorn School

4 John Napier (1671) ที่มา: http://www.mathwire.com/images/napbones4.jpg
Mahidol Wittayanusorn School

5 the first gear-driven calculating machine
Wilhelm Schickhard (1623) Astronomer & mathematician the machine for calculating astronomical tables. The machine could add and subtract six-digit numbers, and indicated an overflow of this capacity by ringing a bell. not programmable The Calculating Clock : the first gear-driven calculating machine Mahidol Wittayanusorn School ที่มา :

6 Blaise Pascal (1642) Pascaline
Mathematician & Physicist The second mechanical calculator “Pascaline” A decimal machine Pascaline Mahidol Wittayanusorn School

7 Pascaline Mahidol Wittayanusorn School

8 Gottfried Wilhelm Leibniz (1671) ชาวเยอรมัน
ปรับปรุงเครื่องคำนวณของปาสคาล ซึ่งใช้การบวกซ้ำๆ กันแทนการคูณเลข จึงทำให้สามารถทำการคูณและหารได้โดยตรง ซึ่งอาศัยการหมุนวงล้อของเครื่องเอง เครื่องคิดเลขที่ไลบนิซ สร้างขึ้นเรียกว่า Leibniz's Stepped Reckoner และยังค้นพบเลขฐานสอง (Binary Number) คือ เลข 0 และเลข 1 ซึ่งเป็นระบบเลขที่เหมาะในการคำนวณ Mahidol Wittayanusorn School

9 Leibniz's Stepped Reckoner
Mahidol Wittayanusorn School

10 Joseph Marie Jacquard (1801) ชาวฝรั่งเศส
พัฒนาเครื่องทอผ้าโดยใช้บัตรเจาะรูในการบันทึกคำสั่ง ควบคุมเครื่องทอผ้าให้ทำตามแบบที่กำหนดไว้ ถือว่าเป็นเครื่องจักรที่ใช้ชุดคำสั่ง (Program) สั่งทำงานเป็นเครื่องแรก Mahidol Wittayanusorn School

11 Jacquard's Loom Mahidol Wittayanusorn School

12 Charles Babbage (1822) Father of modern computer
Mathematician, philosopher, mechanical engineer, computer scientist Father of modern computer who originated the idea of a programmable computer Punch cards wanted more accuracy in calculations Mahidol Wittayanusorn School

13 Charles Babbage (1822) Mathematician, philosopher, mechanical engineer, computer scientist The London Science Museum's replica difference engine, built from Babbage's design. The design has the same precision on all columns, but when calculating converging polynomials, the precision on the higher-order columns could be lower. Mahidol Wittayanusorn School

14 A small section of the type of mechanism employed in Babbage's Difference Engine [photo © 2002 IEEE]
Mahidol Wittayanusorn School

15 Augusta Ada Byron (1842) เป็นสตรีคนสำคัญคนหนึ่งที่ช่วยออกแบบเครื่องของแบบเบจ อีกทั้งได้เสนอแนวคิดและเป็นผู้ที่เขียนโปรแกรมชิ้นแรกเพื่อใช้กับเครื่องดังกล่าว ต่อมาถูกขนานนามให้เป็น “โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก” นอกจากนี้ยังได้มีการตั้งชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งด้วยการใช้ชื่อของเธอ นั่นคือ ภาษาเอด้า (Ada) นั่นเอง Mahidol Wittayanusorn School

16 Herman Hollerith (1889) Statistician developed a mechanical tabulator based on punched cards to rapidly tabulate statistics from millions of pieces of data. พัฒนาเครื่อง Tabulating Machines ขึ้น Mahidol Wittayanusorn School

17 Konrad Zuse (1938) Built first working mechanical computer, the Z1
Engineer & Computer pioneer Built first working mechanical computer, the Z1 Konrad Zuse in 1992 Built first working mechanical computer, the Z1 Binary machine German government decided not to pursue development -- W.W.II already started Mahidol Wittayanusorn School

18 ENIAC (1943) Electronic Numerical Integrator And Computer
Designed by Mauchly and Echert of the University of Pennsylvania The first electronic computer BIG! 18,000 tubes 70,000 resistors 10,000 capacitors 6,000 switches 30 x 50 feet 30 tons 140 kW of power Decimal number system used Programmed by manually setting switches 5,000 additions per second Mahidol Wittayanusorn School

19 ENIAC (1943) Electronic Numerical Integrator And Computer
Detail of the back of a section of ENIAC, showing vacuum tubes. Mahidol Wittayanusorn School

20 Views of ENIAC: the "Electronic Numerical Integrator and Calculator"
Mahidol Wittayanusorn School

21 Mahidol Wittayanusorn School

22 Mahidol Wittayanusorn School

23 John Von Neumann & Goldstine
Took idea of ENIAC and developed concept of storing a program in the memory (EDVAC) This architecture came to be known as the “Von Neumann” architecture John Von Neumann ( ) Mahidol Wittayanusorn School

24 ILLIAC II built at the University of Illinois
Mahidol Wittayanusorn School

25 HAL from the movie "2001: A Space Odyssey"
HAL from the movie "2001: A Space Odyssey". Look at the previous picture to understand why the movie makers in 1968 assumed computers of the future would be things you walk into. Mahidol Wittayanusorn School

26 Generations of Electronic Devices
Vacuum tube Transistor Small scale integration on Up to 100 devices on a chip Medium scale integration - to 1971 100-3,000 devices on a chip Large scale integration 3, ,000 devices on a chip Very large scale integration to date 100, ,000,000 devices on a chip Ultra large scale integration Over 100,000,000 devices on a chip Mahidol Wittayanusorn School

27 คอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่ง
อยู่ระหว่างปี พ.ศ ถึง พ.ศ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ หลอดสุญญากาศซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าสูง จึงมีปัญหาเรื่องความร้อนและไส้หลอดขาดบ่อย เครื่องคอมพิวเตอร์ของยุคนี้มีขนาดใหญ่โต เช่น มาร์ควัน(MARK I) อีนิแอค(ENIAC) ยูนิแวค (UNIVAC) Mahidol Wittayanusorn School

28 คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง
อยู่ระหว่างปี พ.ศ ถึง พ.ศ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ โดยมีแกนเฟอร์ ไรท์เป็นหน่วยความจำ มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองในรูปของสื่อบันทึกแม่เหล็ก เช่น จาน แม่เหล็ก ส่วนทางด้านซอฟต์แวร์ก็มีการพัฒนาดีขึ้น โดยสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง ซึ่งเป็นภาษาที่เขียนเป็นประโยคที่คนสามารถเข้าใจได้ เช่น ภาษาฟอร์แทนภาษาโคบอล (COBOL) เป็นต้น ภาษาระดับสูงนี้ได้มีการพัฒนาและใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน Mahidol Wittayanusorn School

29 คอมพิวเตอร์ยุคที่สาม
อยู่ระหว่างปี พ.ศ ถึง พ.ศ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) โดยวงจรรวมแต่ละตัวจะมี ทรานซิสเตอร์บรรจุอยู่ภายในมากมาย ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์จะออกแบบ ซับซ้อนมากขึ้น Mahidol Wittayanusorn School

30 คอมพิวเตอร์ยุคที่สี่
ตั้งแต่ปี พ.ศ จนถึงปัจจุบันเป็นยุคของคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวมความ จุสูงมาก(Very Large Scale Integration : VLSI) เช่น ไมโครโพรเซสเซอร์ที่บรรจุทรานซิสเตอร์นับหมื่นนับแสนตัว ทำให้ขนาด เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงสามารถตั้งบนโต๊ะในสำนักงานหรือพกพา เหมือนกระเป๋าหิ้วไปในที่ต่าง ๆ ได้ ขณะเดียวกันระบบซอฟต์แวร์ก็ได้พัฒนา ขีดความสามารถสูงขึ้นมาก Mahidol Wittayanusorn School

31 คอมพิวเตอร์ยุคที่ห้า
เป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์พยายามนำมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา ให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการเก็บความรอบรู้ต่าง ๆ เข้าไว้ในเครื่อง สามารถเรียก ค้นและดึงความรู้ที่สะสมไว้มาใช้งานให้เป็นประโยชน์ คอมพิวเตอร์ยุคนี้เป็น ผลจากวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ประเทศต่างๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศใน ทวีปยุโรปกำลังสนใจค้นคว้าและพัฒนาทางด้านนี้กันอย่างจริงจัง ดูตัวอย่างวิดีโอ Mahidol Wittayanusorn School

32 The first microprocessor chip,
the Intel 4004, containing 2250 transistors on a single chip. Mahidol Wittayanusorn School

33 This is a picture of a complete general purpose computer, here about twice actual size, from the cover of Scientific American  (May 1975). The computer was made by Teledyne Systems Company from chips manufactured by National Semiconductor Corporation. The two largest chips, in the center, were integrated circuits containing what at the time was the remarkable capacity of six thousand transistors each. These two chips controlled the four slightly smaller chips devoted to arithmetic and logic circuits, and the numerous other chips. Mahidol Wittayanusorn School

34 The Apple prototype (1976) —using a Mostek 6502 microprocessor, four kilobytes of memory, and a cassette recorder for storage of programs and data—can now be viewed in the Smithsonian Institution. Mahidol Wittayanusorn School

35 The first commercial Apple computer,
with its own keyboard, monitor, disk drives and power supply. Mahidol Wittayanusorn School


ดาวน์โหลด ppt ง40101 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google