งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mahidol Wittayanusorn School1 History of Computers ง 40101 เทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mahidol Wittayanusorn School1 History of Computers ง 40101 เทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mahidol Wittayanusorn School1 History of Computers ง 40101 เทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐาน

2 Mahidol Wittayanusorn School2 Abacus ประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาล ชาวจีนได้ประดิษฐ์ เครื่องมือเพื่อใช้ในการคำนวณขึ้นมาชนิดหนึ่ง เรียกว่า ลูกคิด (Abacus) ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ ช่วยการคำนวณที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยังคงใช้งาน มาจนถึงปัจจุบัน ที่มา : http://www.computersciencelab.com/ComputerHistory/History.htm

3 Mahidol Wittayanusorn School3 John Napier (1671) นักคณิตศาสตร์ชาวส ก็อตแลนด์ชื่อ John Napier ได้ประดิษฐ์ อุปกรณ์ที่ใช้ช่วยใน การคำนวณขึ้นมา เรียกว่า Napier's Bones เป็นอุปกรณ์ที่ มีลักษณะคล้ายกับ ตารางสูตรคูณใน ปัจจุบัน ที่มา : http://www.diycalculator.com/imgs/hist-napier.jpg

4 Mahidol Wittayanusorn School4 John Napier (1671) ที่มา : http://www.mathwire.com/images/napbones4.jpg

5 Mahidol Wittayanusorn School5 Wilhelm Schickhard (1623) the machine for calculating astronomical tables. The machine could add and subtract six-digit numbers, and indicated an overflow of this capacity by ringing a bell. not programmable Astronomer & mathematician The Calculating Clock : the first gear-driven calculating machine ที่มา : http://www.computersciencelab.com/ComputerHistory/HtmlHelp/Images2/CalculatingClock.gif

6 Mahidol Wittayanusorn School6 Blaise Pascal (1642) The second mechanical calculator “Pascaline” A decimal machine Mathematician & Physicist Pascaline

7 Mahidol Wittayanusorn School7 Pascaline

8 Mahidol Wittayanusorn School8 Gottfried Wilhelm Leibniz (1671) ชาวเยอรมัน ปรับปรุงเครื่องคำนวณของปาสคาล ซึ่งใช้การบวกซ้ำๆ กันแทนการคูณ เลข จึงทำให้สามารถทำการคูณและ หารได้โดยตรง ซึ่งอาศัยการหมุนวง ล้อของเครื่องเอง เครื่องคิดเลขที่ไลบ นิซ สร้างขึ้นเรียกว่า Leibniz's Stepped Reckoner และยัง ค้นพบเลขฐานสอง (Binary Number) คือ เลข 0 และเลข 1 ซึ่ง เป็นระบบเลขที่เหมาะในการคำนวณ

9 Mahidol Wittayanusorn School9 Leibniz's Stepped Reckoner

10 Mahidol Wittayanusorn School10 Joseph Marie Jacquard (1801) ชาวฝรั่งเศส พัฒนาเครื่องทอผ้าโดยใช้บัตรเจาะรูในการบันทึก คำสั่ง ควบคุมเครื่องทอผ้าให้ทำตามแบบที่กำหนดไว้ ถือว่าเป็นเครื่องจักรที่ใช้ชุดคำสั่ง (Program) สั่ง ทำงานเป็นเครื่องแรก

11 Mahidol Wittayanusorn School11 Jacquard's Loom

12 Mahidol Wittayanusorn School12 Charles Babbage (1822) Father of modern computer who originated the idea of a programmable computer Punch cards wanted more accuracy in calculations Mathematician, philosopher, mechanical engineer, computer scientist

13 Mahidol Wittayanusorn School13 Charles Babbage (1822) Mathematician, philosopher, mechanical engineer, computer scientist The London Science Museum's replica difference engine, built from Babbage's design.Science Museumreplica The design has the same precision on all columns, but when calculating converging polynomials, the precision on the higher- order columns could be lower. converging

14 Mahidol Wittayanusorn School14 A small section of the type of mechanism employed in Babbage's Difference Engine [photo © 2002 IEEE]

15 Mahidol Wittayanusorn School15 Augusta Ada Byron (1842) เป็นสตรีคนสำคัญคนหนึ่งที่ ช่วยออกแบบเครื่องของแบบ เบจ อีกทั้งได้เสนอแนวคิดและ เป็นผู้ที่เขียนโปรแกรมชิ้นแรก เพื่อใช้กับเครื่องดังกล่าว ต่อมา ถูกขนานนามให้เป็น “ โปรแกรมเมอร์คนแรกของ โลก ” นอกจากนี้ยังได้มีการตั้ง ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ภาษา หนึ่งด้วยการใช้ชื่อของเธอ นั่น คือ ภาษาเอด้า (Ada) นั่นเอง

16 Mahidol Wittayanusorn School16 Herman Hollerith (1889) Statistician developed a mechanical tabulator based on punched cards to rapidly tabulate statistics from millions of pieces of data. tabulatorpunched cards พัฒนาเครื่อง Tabulating Machines ขึ้น

17 Mahidol Wittayanusorn School17 Konrad Zuse (1938) Built first working mechanical computer, the Z1 Engineer & Computer pioneer Konrad Zuse in 1992 Built first working mechanical computer, the Z1 Binary machine German government decided not to pursue development -- W.W.II already started

18 Mahidol Wittayanusorn School18 ENIAC (1943) Electronic Numerical Integrator And Computer Designed by Mauchly and Echert of the University of Pennsylvania The first electronic computer BIG!  18,000 tubes  70,000 resistors  10,000 capacitors  6,000 switches  30 x 50 feet  30 tons  140 kW of power  Decimal number system used  Programmed by manually setting switches  5,000 additions per second

19 Mahidol Wittayanusorn School19 ENIAC (1943) Electronic Numerical Integrator And Computer Detail of the back of a section of ENIAC, showing vacuum tubes.

20 Mahidol Wittayanusorn School20 Views of ENIAC: the "Electronic Numerical Integrator and Calculator"

21 Mahidol Wittayanusorn School21

22 Mahidol Wittayanusorn School22

23 Mahidol Wittayanusorn School23 Took idea of ENIAC and developed concept of storing a program in the memory (EDVAC) This architecture came to be known as the “Von Neumann” architecture John Von Neumann & Goldstine John Von Neumann (1903-1957)

24 Mahidol Wittayanusorn School24 ILLIAC II built at the University of Illinois

25 Mahidol Wittayanusorn School25 HAL from the movie "2001: A Space Odyssey". Look at the previous picture to understand why the movie makers in 1968 assumed computers of the future would be things you walk into.

26 Mahidol Wittayanusorn School26 Generations of Electronic Devices Vacuum tube - 1946-1957 Transistor - 1958-1964 Small scale integration - 1965 on Up to 100 devices on a chip Medium scale integration - to 1971 100-3,000 devices on a chip Large scale integration - 1971-1977 3,000 - 100,000 devices on a chip Very large scale integration - 1978 to date 100,000 - 100,000,000 devices on a chip Ultra large scale integration Over 100,000,000 devices on a chip

27 Mahidol Wittayanusorn School27 คอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่ง อยู่ระหว่างปี พ. ศ. 2488 ถึง พ. ศ. 2501 เป็น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ หลอด สุญญากาศซึ่งใช้ กำลังไฟฟ้าสูง จึงมี ปัญหาเรื่องความร้อน และไส้หลอดขาดบ่อย เครื่องคอมพิวเตอร์ของ ยุคนี้มีขนาดใหญ่โต เช่น มาร์ควัน (MARK I) อีนิแอค (ENIAC) ยู นิแวค (UNIVAC)

28 Mahidol Wittayanusorn School28 คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง อยู่ระหว่างปี พ. ศ. 2502 ถึง พ. ศ. 2506 เป็น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ โดยมีแกนเฟอร์ไรท์ เป็นหน่วยความจำ มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองในรูปของ สื่อบันทึกแม่เหล็ก เช่น จานแม่เหล็ก ส่วนทางด้านซอฟต์แวร์ก็มีการพัฒนาดีขึ้น โดย สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงซึ่งเป็นภาษา ที่เขียนเป็นประโยคที่คนสามารถเข้าใจได้ เช่น ภาษา ฟอร์แทนภาษาโคบอล (COBOL) เป็นต้น ภาษาระดับสูง นี้ได้มีการพัฒนาและใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

29 Mahidol Wittayanusorn School29 คอมพิวเตอร์ยุคที่สาม อยู่ระหว่างปี พ. ศ. 2507 ถึง พ. ศ. 2512 เป็น คอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) โดยวงจรรวมแต่ละตัวจะมี ทรานซิสเตอร์บรรจุอยู่ ภายในมากมายทำให้ เครื่องคอมพิวเตอร์จะ ออกแบบซับซ้อนมากขึ้น

30 Mahidol Wittayanusorn School30 คอมพิวเตอร์ยุคที่สี่ ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2513 จนถึงปัจจุบันเป็นยุคของ คอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวมความจุสูงมาก (Very Large Scale Integration : VLSI) เช่น ไมโคร โพรเซสเซอร์ที่บรรจุทรานซิสเตอร์นับหมื่นนับแสน ตัว ทำให้ขนาดเครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง สามารถตั้งบนโต๊ะในสำนักงานหรือพกพาเหมือน กระเป๋าหิ้วไปในที่ต่าง ๆ ได้ ขณะเดียวกันระบบ ซอฟต์แวร์ก็ได้พัฒนาขีดความสามารถสูงขึ้นมาก

31 Mahidol Wittayanusorn School31 คอมพิวเตอร์ยุคที่ห้า เป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์พยายามนำมาเพื่อช่วยใน การตัดสินใจและแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการ เก็บความรอบรู้ต่าง ๆ เข้าไว้ในเครื่อง สามารถเรียก ค้นและดึงความรู้ที่สะสมไว้มาใช้งานให้เป็น ประโยชน์ คอมพิวเตอร์ยุคนี้เป็นผลจากวิชาการด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ประเทศต่างๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศในทวีปยุโรปกำลังสนใจค้นคว้า และพัฒนาทางด้านนี้กันอย่างจริงจัง ดูตัวอย่างวิดีโอ

32 Mahidol Wittayanusorn School32 The first microprocessor chip, the Intel 4004, containing 2250 transistors on a single chip.

33 Mahidol Wittayanusorn School33 This is a picture of a complete general purpose computer, here about twice actual size, from the cover of Scientific American (May 1975). The computer was made by Teledyne Systems Company from chips manufactured by National Semiconductor Corporation. The two largest chips, in the center, were integrated circuits containing what at the time was the remarkable capacity of six thousand transistors each. These two chips controlled the four slightly smaller chips devoted to arithmetic and logic circuits, and the numerous other chips.

34 Mahidol Wittayanusorn School34 The Apple prototype (1976) —using a Mostek 6502 microprocessor, four kilobytes of memory, and a cassette recorder for storage of programs and data—can now be viewed in the Smithsonian Institution.

35 Mahidol Wittayanusorn School35 The first commercial Apple computer, with its own keyboard, monitor, disk drives and power supply.


ดาวน์โหลด ppt Mahidol Wittayanusorn School1 History of Computers ง 40101 เทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google